skip to Main Content

Utvrđivanje pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika

PITANJE: Molim tumačenje vezano za vrstu stručne spreme. Završila sam I ciklus visokog obrazovanja (180 ECTS) studija usmjerenja Dizajn grafičkih tehnologija (zvanje Bachelor/bakalaureat inženjer grafičkih tehnologija), a potom II ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet političkih nauka, smjer klasično…

Back To Top