skip to Main Content

Sudska Praksa 97 3d

I dio

Pregledni naučni rad
TEORIJSKI I PRAKTIČNI PROBLEMI ODLUČIVANJA U GRANICAMA
TUŽBENOG ZAHTJEVA U VLASNIČKIM I OBLIGACIONIM SPOROVIMA
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

Pregledni naučni rad
PRAVNI ASPEKT (SUDSKO-MEDICINSKOG) VJEŠTAČENJA U PARNIČNOM POSTUPKU
Piše: Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor u trajnom izboru,
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Pregledni naučni rad
PREVENTIVNE I REPRESIVNE METODE BORBE PROTIV KORUPCIJE –
PUTOKAZI NORMATIVNIH ISKUSTAVA REPUBLIKE SRBIJE
Pišu: Marina M. Simović, Fakultet pravnih nauka Panevropskog
univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci
Miomira P. Kostić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

II dio

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
Apsolutna zastara izvršenja kazne
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Otežavajuće i olakšavajuće okolnosti
Produženo krivično djelo – Silovanje
KRIVIČNI ZAKON BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
Olakšavajuće okolnosti kod krivičnog djela ubistva
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Pojam nezakonitog dokaza
Obavještenje o otvaranju privremeno oduzetih predmeta
Obim krivičnog postupka u slučaju krivičnih djela učinjenih u grupi ili klasičnom saizvršilaštvu
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Ispravljanje izvornika presude nakon objavljivanja
Čitanje iskaza svjedoka nakon ukidanja presude
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Odustanak oštećenog od prijedloga za vođenje krivičnog postupka
ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
Prepoznavanje na osnovu fotografija

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO
STVARNO PRAVO
Pokretna stvar kao nepokretnost po namjeni
Privatizacija i prava nad nekretninama koje nisu iskazane u pasivnoj podbilanci
Neprimjenjivanje načela povjerenja u zemljišne knjige
Dokazivanje kod dosjelosti na suvlasničkom dijelu
Javna knjiga kod sticanja hipoteke
Zasnivanje hipoteke kada nema zemljišne knjige
Uticaj izgrađenosti zgrade na sticanje prava vlasništva na stanu
Aktivna legitimacija za predaju nekretnine u posjed i prigovor tuženih o stečenom pravu svojine dosjelošću
Pretpostavljeno vlasništvo stvari
Prenos potraživanja osiguranog hipotekom
Sticanje svojstva razlučnog povjerioca na osnovu postojanja hipoteke kod stečaja
Uticaj promjene vlasnika na hipoteku
Prekid roka za prestanak prava služnosti zbog nevršenja
Postojanje druge putne veze kao razlog za ukidanje prava služnosti
Pravni interes za upis posjeda u katastar nekretnina
Savjesnost na nekretnini koja predstavlja faktičku naknadu kod eksproprijacije
Posjedovna zaštita
Nalaganje upisa prava vlasništva i prava na posjed u parničnom postupku
Sticanje prava vlasništva adaptacijom i rekonstrukcijom
Sticanje prava vlasništva na društvenoj (državnoj svojini) na osnovu dosjelosti u Republici Srpskoj
Pravila dosjelosti kod služnosti
Građenje bez odobrenja nadležnog organa na zemljištu društvene svojine
Tužbeni zahtjev za izdavanje tabularne isprave
Ulaganje rada i sredstava u tuđu imovinu
Utvrđivanje prava vlasništva na objektu izgrađenom bez odobrenja za građenje
EKSPROPRIJACIJA
Imovina za koju se određuje pravična naknada
Razlozi za uvećanje visine utvrđene naknade
Naknada štete po osnovu faktičke eksproprijacije
Zakonska zatezna kamata kod faktičke eksproprijacije
OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Ponašanje u izvršavanju obaveza i ostvarivanju prava
Uticaj posljedica moždanog udara na poslovnu sposobnost
Neustavnost odredbe zakona i učinci neustavnosti
Ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju
Raskid ugovora zbog neispunjenja ugovorne obaveze
Nemogućnost ispunjenja ugovora
Neposredno pravo trećeg
Sticanje bez osnova
Nužna ulaganja i raskid ugovora o doživotnom izdržavanju
Karakter potraživanja kod pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Potreba za provođenjem ugovora kod pobijanja dužnikovih pravnih radnji
Početak roka za pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Izjava o prebijanju tuženog data u toku stečajnog postupka
Jednostrano prebijanje
Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta
Kad zastarjelost počinje teći
Prigovor zastare potraživanja
Zastara zateznih kamata
Ugovaranje plaćanja nagrade advokatu kao punomoćniku i zastara potraživanja
Prigovor zastarjelosti potraživanja – računanje početka roka
Zastarjelost krivičnog gonjenja
Rokovi zastare prema odgovornom licu
Zastara potraživanja po kreditu
Ustupanje umjesto ispunjenja ili radi naplaćivanja
OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Dokazivanje štete izazvane opasnom stvari ili opasnom djelatnosti
Krivica proizvođača vakcine
Naknada štete učesnika u postupku javne nabavke
Dokazivanje izgubljene dobiti
Dosuđivanje nematerijalne štete kod lahke tjelesne povrede
Pojam zarade kod rente
Naknada prevoza kod rente
Ocjena rada „na crno“ kod rente
Primjena pravnog standarda „pravične naknade“ kod nematerijalne štete
Nematerijalna šteta zbog neosnovanog lišenja slobode (narušen ugled)
Odgovornost za štetu zbog povrede ugovorne obaveze
Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode
OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Nepostojanje neposrednog ili posrednog dokaza o vrsti ugovora
PRAVO OSIGURANJA
Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče
NASLJEDNO PRAVO
Neizvršavanje obaveza kod ugovora o doživotnom izdržavanju
Vezanost stranaka za rješenje o nasljeđivanju
PORODIČNO PRAVO
Imovina stečena za vrijeme trajanja drugog braka
Određivanje izdržavanja
Prešutna saglasnost za upravljanje imovinom
Redovno školovanje punoljetnog djeteta
RADNO PRAVO
Menadžerski ugovor
Radni odnos i plaća direktora
Uticaj uslovne osude na prestanak radnog odnosa
Otkaz ugovora o radu nakon pismenog upozorenja
Blagovremenost pobijanja rješenja o razrješenju rukovodilaca
(direktora) uprava, upravnih organizacija, te rukovodilaca
samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija
Novčana potraživanja u radnom sporu u kojem se pobija
odluka poslodavca o prestanku radnog odnosa
Krađa poslodavca van radnog vremena
Sudska kvalifikacija povrede radne obaveze
Otkaz prije protoka roka za izjašnjenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu
SLUŽBENIČKO PRAVO
Normiranje osnova za prestanak radnog odnosa
Ukidanje radnog mjesta
Pravo na isplatu plate po uvećanom procentu
Pravo na uvećanje plate po osnovu ocjene
Naknade za odvojeni život od porodice i za troškove ishrane
Plaća općinskog pravobranioca
DISKRIMINACIJA
Diskriminaciju u zapošljavanju
SOCIJALNO PRAVO
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje na naknadu toplog obroka
Sticanje prava na starosnu penziju (staž osiguranja)
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
Upisi u postupku uspostavljanja
Upisi u postupku uspostavljanja – opća i javna dobra
MJENIČNO PRAVO
Predlaganje dokaza i prekluzija
PARNIČNI POSTUPAK
Nadležnost suda za poništenje odluke o imenovanju rukovodioca uprave i upravne organizacije
Radno pravni status kao prethodno pitanje
Pravni interes za tužbu
Priznanje tuženog zahjeva u izlučnoj parnici
Pravni interes vlasnika za utvrđivanje prava na posjed
Odricanje od primarnog tužbenog zahtjeva
Preinaka tužbe – povećanje površine zemljišta
Presuđena stvar
Sadržaj odgovora na tužbu
Nemogućnost isticanja ništavosti ugovora u završnom izlaganju
Dokazivanje sadržaja i autentičnosti isprava
Dokazi i izvođenje dokaza
Karakter izvoda o pruženim komunalnim uslugama
Primjena pravila o teretu dokazivanja
Primjena pravila o teretu dokazivanja
Određivanje ličnosti vještaka
Dokazivanje vještačenjem
Propust određivanja paricionog roka u presudi
Presuda zbog propuštanja
Neobrazlaganje odbijanja prijedloga dokaza
Obrazlaganje odbijenih prijedloga dokaza
Obaveza dopune i ispravke podneska po nalogu suda
Dopuštenost revizije
Blagovremenost dopune revizije
Revizija protiv odluka u stečajnom postupku
Dozvoljenost revizije zbog različite prakse drugostepenih sudova
Vrijednost spora i dopuštenost revizije
Revizija na rješenje protiv kojeg nije dozvolјena posebna žalba
Tuženi nema procesnu sposobnost
Ovlaštenja advokata kao punomoćnika
Predaja pismena sudu preporučenom pošiljkom –
valjanost u pogledu ispunjenja roka
Pristanak novih tuženih na proširenje tužbe
Izlučna tužba trećeg lica
Pravni interes umješača
Neuspjeh u neznatnom dijelu u pogledu kamata
Nužnost troškova vještačenja kada je tuženi dostavio akt o visini duga
Naknada troškova postupka
Prekid postupka kod zahtjeva za raskid ugovora o doživotnom izdržavanju
Blagovremenost izjavljene žalbe
VANPARNIČNI POSTUPAK
Troškovi diobe
Osporavanje priznanja strane sudske odluke
IZVRŠNI POSTUPAK
Sprazum o plaćanju duga i izvršenje
Zatezna kamata na troškove parničnog postupka
Zatezna kamata na troškove parničnog postupka
Uvjetna i uzajamna obaveza
Dostavljanje rješenja o izvršenju
Razlozi za prigovor
Ograničenje izvršenja
PRIVREDNA DRUŠTVA
Istupanje člana društva iz privrednog društva i naknada tržišne
vrijednosti njegovog udjela u tom društvu

UPRAVNO PRAVO
KATASTAR NEKRETNINA
Ispravka podataka o upisanom korisniku u katastarskom operatu zbog
promjene naziva upisanog korisnika – pravnog lica
Upis promjene korisnika u katastarskom operatu u slučaju kada se
katastarski podaci u ispravi na osnovu koje se traži upis promjena ne slažu
sa podacima upisanim u momentu prijema zahtjeva za upis promjena
PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Pravo na starosnu penziju korisnika invalidske penzije
Ostvarivanje prava na novčanu naknadu za fizičku onesposobljenost
u slučaju kada je zahtjev za ostvarivanje prava podnesen
nakon sticanja prava na invalidsku penziju
Datum od kojeg se priznaje pravo na novčanu naknadu
za fizičku onesposobljenost
UPRAVNI POSTUPAK
Odbacivanje žalbe u postupku izlaganja podataka na javni uvid
UPRAVNI SPOR
Teret dokazivanja činjenica u upravnom sporu i pravne posljedice njihovog nedokazivanja
Dopuštenost pokretanja upravnog spora protiv konačnog rješenja prodavca
stana kojim je odbijen zahtjev stranke za zaključivanje ugovora o otkupu
stana po Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
ZEMLJIŠNE KNJIGE
Zabilježba spora

PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE
OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA
Zakon o platama i naknadama sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj
PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST
Pritvor
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Obrazloženje presude u krivičnom postupku
Zloupotreba osiguranja i ovjeravanja neistinitog sadržaja
Osiguranje od autoodgovornosti
Oslobađanje od plaćanja sudske takse
Ništavost ugovora i upis založnog prava
Stanarsko pravo
Naknada štete
Povreda na radu
Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata
Testament
Pravo vlasništva na dionicama
Poslovna saradnja
Susvojina na nekretninama
Zahtjev za isplatu novčanog iznosa
Pravo na obrazovanje na maternjem jeziku
Donošenje odluke u razumnom roku
PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ZABRANA DISKRIMINACIJE
Isplata povećane plate
PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU
Pravo na dom
PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
Zaštita od klevete
ZABRANA DISKRIMINACIJE I PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK
Naknada plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
PRAVO NA IMOVINU
Rušenje objekata
PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA
Mjera zabrane

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA
Iseljenje iz stana – pravo na dom
OBLIGACIONO PRAVO
Aktivna legitimacija za izmaklu korist kod zakupa
PARNIČNI POSTUPAK
Vezanost parničnog suda odlukom iz upravnog postupka

REPUBLIKA SRBIJA
OBLIGACIONO PRAVO
Opća ponuda za zaključenje ugovora o kreditu – troškovi obrade kredita
Naknada štete zbog vođenja krivičnog postupka
NASLJEDNO PRAVO
Saglasnost organa starateljstva za ugovor o doživotnom izdržavanju

CRNA GORA
RADNO PRAVO
Tužbeni zahtjev za osporavanje izbora kandidata
Dokazivanje disciplinske odgovornosti i propisivanje povrede radne obaveze

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Eigirdas and VI “Demokratijos pletros fondas” v. Lithuania
Wieder and Guarnieri v. the United Kingdom
Baret and Caballero v. France
Valiullina and Others v. Latvia

Back To Top