skip to Main Content

Zips 1468 3d

INDIREKTNI POREZI
Potpisivanje poreskih prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde
Od poreskog perioda januar 2024. godine poreske prijave za PDV će se potpisivati isključivo digitalnim potpisom upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde, što će biti obavezno za sve kategorije poreskih obveznika. Imajući u vidu činjenicu da 90% poreskih obveznika još uvijek nije ispunilo pravne pretpostavke za novi način podnošenja poreskih prijava, ovaj rad ima za cilj da poreskim obveznicima i njihovim računovođama (velikim obveznicima i obveznicima akcize, koji to još nisu uradili i ostalim (malim) obveznicima PDV-a) predstavi obaveze koje imaju prema UIO, kako bi blagovremeno stvorili sve pretpostavke za podnošenje PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde
Piše: dr sc. Milica VIDOVIĆ, šefica Odsjeka za povrat, knjigovodstveno praćenje i analizu u Sektoru za poreze UIO

DIREKTNI POREZI
Aktuelne izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak
U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 85/23 od 3. novembra tekuće godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu 11. novembra 2023. godine. Cilj obrađenog teksta je da se, uz određene komentare, ukaže na promjene u odnosu na dosadašnju primjenu načina (ne)oporezivanja određenih isplata radnicima, s tim da se posebno naglašava da se Pravilnikom ne ostvaruje pravo zaposlenika na priznavanje troškova koji nisu propisani Zakonom o radu, odgovarajućim kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu potpisanog između poslodavca i zaposlenika. U ovom podzakonskom propisu konačno su „iščišćene“ manjkavosti koje su se odnosile na primjenu pojedinih izmijenjenih i dopunjenih korelaconih uredbi sa određenim neoporezivim limitima isplaćenih naknada pojašnjenih, odnosno propisanih Pravilnikom
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
Investicijske nekretnine u skladu sa MRS 40
Investicijske nekretnine predstavljaju ulaganje u nekretnine (najčešće zemljište i/ili zgrada) koje se drže kako bi se ostvarili prihodi od najma ili radi porasta njihove tržišne vrijednosti ili oboje. Investicijske nekretnine ne koristi njihov vlasnik, odnosno iste se ne koriste u proizvodnji ili ponudi roba i usluga ili u administrativne svrhe i ne drže se radi prodaje u sklopu redovnog poslovanja. U investicijske nekretnine spadaju i ulaganja u nekretnine koje se ponovo obnavljaju. Računovodstveni tretman je definisan Međunarodnim računovodstvenim standardom 40 – Ulaganja u nekretnine. Ulaganje u nekretnine, odnosno investicijske nekretnine početno se mjere po trošku. Kod svih narednih mjerenja, preduzeće mora usvojiti model fer vrijednosti ili model troška kao računovodstvenu politiku za sva svoja ulaganja u nekretnine. Sva preduzeća moraju odrediti fer vrijednost za potrebe mjerenja (ako primjenjuju model fer vrijednosti) ili objavljivanja (ako koriste model troška). Fer vrijednost treba odražavati tržišne uslove na kraju izvještajnog perioda
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

POSLOVNA EKONOMIJA
Istraživanje gubitaka u poslovanju
Da bismo utvrdili uzroke gubitaka, moramo ih prvo identificirati. Gubici se javljaju tamo gdje su i troškovi, tako da imamo gubitke u radu (radnoj snazi), gubitke u materijalu (predmetima rada), gubitke u sredstvima za rad i gubitke u režijskim troškovima. Svaka grupa gubitaka ima svoju veličinu i dopuštenu granicu, promjenu veličine i promjenu granice dopuštenosti. Veličina gubitka zavisi od veličine troškova. Shodno tome, veći troškovi uzrokuju veće gubitke, i obrnuto. Prilikom odlučivanja o smanjenju ili uklanjanju gubitaka, prioritet treba dati većim troškovima
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

 JAVNE NABAVKE
Neprihvatljiva ponuda
Tekst donosi analizu i komparativni prikaz instituta neprihvatljive ponude u Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) u odnosu na Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 59/22) sa osvrtom na legislativu i rješenja iste problematike u zemljama regije kao i na Direktivu o javnim nabavkama 2014/24/EU. Ponuda predstavlja dokument koji priprema i podnosi ponuđač kada nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. U sistemu javnih nabavki BIH ponuda može biti prihvatljiva, neprihvatljiva i nepravilna, što je detaljno definisano Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22). Nadalje, Uputstvom o pripremi modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, br. 90/14 i 20/15) ponudom se smatra pisana izjava volje ponuđača da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove u skladu sa uslovima i zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. U tekstu će se pojasniti razlika u definisanju neprihvatljive ponude do i nakon početka primjene Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama. Akcenat je na dijelu definicije kojim se precizira da je ponuda neprihvatljiva u slučaju kada ukupna cijena ponude prelazi planirana, odnosno osigurana novčana sredstva ugovornog organa za nabavku
Piše: Bojan ŽDRALE, dipl. ecc.

ISKUSTVA DRUGIH
Uvjeti provedbe zdravstvenog osiguranja članova obitelji stranih radnika u Republici Hrvatskoj
U tekstu dajemo skraćeni prikaz uvjeta za provedbu zdravstvenog osiguranja za članove obitelji stranih radnika koji borave i rade u Republici Hrvatskoj što se provodi na temelju odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

PARNIČNI POSTUPAK
Granice vezanosti suda za iznijete činjenice, dokazne prijedloge stranaka, zahtjeve, pravna shvatanja i donijetu odluku
U parničnom postupku sud odlučuje u granicama postavljenog tužbenog zahtjeva. Ako je sud ocijenio da postavljeni tužbeni zahtjev ima utemeljenje u materijalnom pravu, onda je za njega apsolutno vezan pa će tužitelju dosuditi ono što je tražio i koliko je tražio zavisno od toga da li je u cijelosti ili djelimično osnovan. Kad sud ocijeni da postavljeni tužbeni zahtjev nema utemeljenje u materijalnom pravu, onda je odlučna pravna kvalifikacija suda o tome kako treba pravno kvalifikovati iznijete činjenice. Sud će tada utvrditi o kojem se zahtjevu radi i presudom odlučiti o njegovoj osnovanosti
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

Tužbeni zahtjev za upis tužioca u katastar nekretnina
Predmet rada je način upisivanja tužioca u katastar nekretnina na osnovu presude iz parničnog postupka. Primjetno je u sudskoj praksi da tužioci podnose tužbe kojima žele ishoditi upis u katastar, ali u pojedinim slučajevima način traženja upisa u katastar nekretnina dovodi do oglašavanja suda apsolutno nenadležnim. Ovo postupanje suda je isključiva posljedica nepravilno postavljenog tužbenog zahtjeva. Ukoliko je pravilno postavljen tužbeni zahtjev, u sudskoj praksi postoje različita mišljenja da li tužilac može u parničnom postupku zahtijevati upis u katastar, ali se može reći da preovladava mišljenje da tužilac može u parničnom postupku zahtijevati upis u katastar. Za pravilno postavljanje tužbenog zahtjeva, potrebno je praviti razliku između prava na posjed u odnosu na posjed, jer posjednik stvari ne mora ujedno da ima i pravo na posjed. Pravo na posjed se zasniva na valjanom pravnom osnovu toga posjedovanja. Potreba za utvrđivanja prava na posjed proizlazi iz potrebe da se izvrši promjena posjednika. Naime, lice koje je upisano kao posjednik nije više posjednik niti ima pravo na posjed. Za uspjeh u parnici nužno je da tužilac postavi, deklaratorni tužbeni zahtjev i kondemnatorni tužbeni zahtjev
Piše: doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

DRŽAVNA IMOVINA
Vojna imovina Bosne i Hercegovine u propisima i praksi
Pitanje pokretne, nepokretne i druge vojne, odnosno državne imovine samo djelimično je regulisano i to posebnim propisima, koji su doneseni na nivou države ili entiteta. Značajan dio pomenute imovine je privatiziran (na primjer stanovi), vlade entiteta preuzele su nepokretnu, pokretnu i drugu imovinu bivših entitetskih ministarstava odbrane, te su je u mnoštvu slučajeva naknadno donesenim pojedinačnim odlukama davale drugim subjektima na korištenje. Činjenica je da je veliki dio predmetne imovine ostao neriješenog statusa, prepušten zubu vremena i propadanju, a česti su pokušaji i konkretni slučajevi da se predmetnom imovinom prometuje iako za isto nema pravnog osnova

Piše: doc. dr. sc. Ismet VELIĆ

PITANJA I ODGOVORI:

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija (e-Nabavke i e-Isporuke)

Pripremila: dr. sc. Milica VIDOVIĆ 

– Promet usluga povrata PDV-a licima sa prebivalištem izvan BiH

– Odbitak ulaznog PDV-a za promet usluga prevoza povezanih sa uvozom

– Oporezivanje usluga čuvanja zaliha za inostrano pravno lice

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Prijava zastupnika za reguliranje e-poslovanja s UINO

– Obračun PDV-a pri prestanku obrta

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

– Oporezivanje privremenog uvoza građevinske mašine

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

Fuad BALTA, dipl. ecc.

DOPRINOSI

– Rokovi zastare za povrat doprinosa

– Menadžerski ugovor – prijava

POREZ NA DOHODAK

– Otpremnina radniku prilikom odlaska u penziju

– Oporezivanje troškova službenog puta sindikalnog predstavnika

– Pripadnost prihoda od izdavanja nepokretnosti

POREZ NA DOBIT

– Oglašavanje preko Facebook-a (porez po odbitku)

– Usluge transporta (porez po odbitku)

– Povrat više uplaćenih sredstava poreza na dobit

– Stipendiranje učenika na redovnom školovanju

KREDITNO POSLOVANJE

– Pozajmice domaćeg pravnog lica od inostrane (matične) firme

PRIVREDNA DRUŠTVA

Registracija poslovnih subjekata (podružnica)

FISKALIZACIJA

– Obaveza posjedovanja fiskalnog uređaja u poslovnim jedinicama

Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH

– Oporezivanje isplate toplog obroka većeg od propisanog iznosa

– Porezni tretman isplate zaposleniku po osnovu rođenja djeteta

– Oporezivanje prema rezidentnosti fizičkog lica

Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

TAKSE I NAKNADE

– Taksa na naftu i naftne derivate za potrebe procesa proizvodnje

Dr. sci. Jozo PILJIĆ 

RAČUNOVODSTVO

– Knjigovodstveno evidentiranje nekretnina

Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

– Sumnjiva i sporna potraživanja i PDV-e

– Evidentiranje prodaje stalnog sredstva vandbudženskog fonda

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA

– Evidentiranje prodaje stalnog sredstva

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE

Promjenjivost cijene u postupku nabavke

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI

– Utvrđivanje prestanka obavljanja obrta

– Neusklađenosti poslovanja obrtnika sa Zakonom

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH
Ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta koje nije radno mjesto državnog službenika

(Agencija za državnu službu BiH, broj: 03-34- 2-766-1/22, od 02.11.2022. godine)

Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA

RADNI ODNOSI

– Povlačenje izjave o otkazu ugovora o radu od strane radnika

– Otkaz ugovora o radu sa ponudom novog pod izmijenjenim uslovima – osporavanje dopuštenosti

– Formalno uređenje nastavka radnog odnosa nakon ispunjenja uslova za prestanak ugovora o radu po sili zakona (zbog penzionisanja)

– Pripravnički staž i stručni ispit zdravstvenih radnika

– Naknade koje nemaju karakter plaće

– Isplata toplog obroka u slučaju rada sa polovinom punog radnog vremena

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU

Segmenti programa osposobljavanja iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

– Radno-pravni status radnika koji ne ispunjava zdravstvene i psihofizičke uslove za rad na svom radnom mjestu

– Sadržaj internog akta o zaštiti na radu

– Ovlaštenja za sačinjavanje akta o procjeni rizika

Pripremio: mr.sc. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

– Uslovi za priznavanje posebnog staža u penzijski staž

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Nemogućnost obustave isplate penzije korisnicima koji steknu status osiguranika u obaveznom osiguranju

Mr. sc. Kenan SPAHIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI

– Nepostojanje obligatornih elemenata za naknadu štete

Doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

NOMOTEHNIKA

– Rokovi stupanja na pravnu snagu i primjene propisa

– Prestanak važenja pravnog propisa (derogacija)

JAVNA PREDUZEĆA

– Novčana naknada članu nadzornog odbora „u ostavci“

UPRAVNI POSTUPAK

– Karakter i značaj uvjerenja o činjenicama o kojima se (ne)vodi službena evidencija

– Zamjena prvostepenog rješenja povodom (opravdane) žalbe

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

– Brisanje uzurpacije (brisovna tužba)

Mr.sci. Adnan BARUČIJA

– Uslovi za uknjižbu po osnovu kupoprodaje stana na kojem je stečeno stanarsko pravo

Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

STVARNO PRAVO

– Izlaganje na uvid podataka o nekretninama

– Utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade –

EKSPROPRIJACIJA

– Eksproprijacija radi izgradnje puta koji izlazi na drugu privatnu parcelu

– Javni interes za eksproprijaciju zemljišta u državnoj svojini

Izvršenje rješenja o eksproprijaciji i zaštita prava ranijeg vlasnika

Doc.dr.sc. Ismet VELIĆ

PARNIČNI POSTUPAK

– Troškovi parničnog postupka kada je tužilac stranac

Doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

IZVRŠNI POSTUPAK

– Prenos tražbine osigurane založnim pravom na nekretnini

Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

STVARNO PRAVO

– Građenje bez odobrenja nadležnog organa na zemljištu društvene svojine

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 247641 22 Rev od   22.11.2022. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

– Odobrenje prekoračenja granice ovlašćenja za zaključenje ugovora – teret dokazivanja

Član 126. Zakona o parničnom postupku, Članovi 55. i 87. Zakona o obligacionim odnosima

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Ps 509156 22 Rev od 26.01.2023. godine)

Ponuda za zaključenje ugovora – vezanost ponudioca za ponudu

Član 36. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20 0 P 048860 20 Rev od 27.01.2022. godine)

Raskid ugovora zbog neispunjenja – dispozitivnost odredbi

Član 132. ZOO i član 10. Zakona o obligacionim odnosima

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Ps 509156 22 Rev od 26.01.2023. godine)

– Zastara potraživanja prema trećem licu koje je pristupilo dugu

Član 374. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 128 0 P 027358 21 Rev od 20.01.2022. godine)

RADNO PRAVO

– Konsultacije poslodavca sa vijećem zaposlenika/sindikatom

Član 24. stav 1. Zakona o vijeću zaposlenika

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 45 0 Rs 040024 23 Rev od 25.07.2023. godine)

– Povreda prava na iznošenje odbrane

Član 101. Zakona o radu

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 58 0 Rs 198062 22 Rev od 19.10.2023. godine)

– Otkaz prije protoka roka za izjašnjenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu

Član 180. Zakona o radu

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 75 0 Rs 044116 21 Rev od 28.10.2022. godine)

PRIVREDNO PRAVO

Tužba za istupanje člana društva – teret dokazivanja opravdanih razloga za istupanje

Član 340. stav 2. Zakona o privrednim društvima FBiH

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 329284 22 Rev od 05.07.2022. godina)

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

– Sticanje prava vlasništva na osnovu pravnog posla – zaštita povjerenja u zemljišne knjige

Član 9. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH u vezi sa članovima 55. i 56. Zakona o stvarnim pravima FBiH

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20 0 P 066566 23 Rev od 31.08.2023. godine)

Žalba protiv rješenja o uspostavljanju novih uložaka

Član 70. Zakona o zemljišnim knjigama

(Rješenje Kantonalnog suda Tuzli, broj 03 0 Dn 018461 18 Gž od 14.01.2022. godine)

– Žalba protiv rješenja o uspostavljanju novih uložaka

Član 70. Zakona o zemljišnim knjigama

(Rješenje Kantonalnog suda Tuzli, broj: 03 0 Dn 017610 23 Pž 2 od 28.07.2023. godine)

Sadržina izreke kod uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška

Član 88. stav 2. Zakona o zemljišnim knjigama

(Rješenje Kantonalnog suda Tuzli, broj 03 0 Dn 017610 23 Pž 2 od 28.07.2023. godine)

– Upis titulara po Zakonu o zemljišnim knjigama kod uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška

Član 87. Zakona o zemljišnim knjigama, Član 88. stav 2. Zakona o zemljišnim knjigama

(Rješenje Kantonalnog suda Tuzli, broj 03 0 Dn 017610 23 Pž 2 od 28.07.2023. godine)

– Upotreba termina katastarska čestica i katastarska parcela

Član 16. Zakona o zemljišnim knjigama

(Rješenje Kantonalnog suda Tuzli, broj 03 0 Dn 017610 23 Pž 2 od 28.07.2023. godine)

– Zatvaranje zemljišnoknjižnih uložaka

Član 73. stav 1. tač. 4. Zakona o zemljišnim knjigama, Član 88. stav 2. Zakona o zemljišnim knjigama

(Rješenje Kantonalnog suda Tuzli, broj 03 0 Dn 017610 23 Pž 2 od 28.07.2023. godine)

PARNIČNI POSTUPAK

– Vještačenje – pribavljanje poslovne dokumentacije

Članovi 7. stav 1., 123. stav 1., 126., 148., 158. i 77. ZPP, Član 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Ps 509156 22 Rev od 26.01.2023. godine)

Odbrambene procesne radnje tuženog – protivtužba, prigovor procesnog ili civilnog prebijanja (kompenzacije)

Član 74. Zakona o parničnom postupku, Član 191. stav 3. ZPP u vezi sa članovima 336. i 337. Zakona o obligacionim odnosima

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 51 0 Ps 160887 21 Rev od 24.02.2022. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK

– Ograničenje izvršenja

Član 138. Zakona o izvršnom postupku

(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 17 0 Mal 087058 23 Gži od 05.04.2023. godine)

UPRAVNI POSTUPAK

– Negativni sukob nadležnosti organa uprave

Članak 28. Zakona o upravnom postupku

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 70 0 U 009733 23 R 2 od 21.09.2023. godine)

– Blagovremenost zahtjeva za naknadu troškova upravnog postupka

Članak 112. Zakona o upravnom postupku, Članak 15. Zakona o upravnom postupku

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 U 012172

21 Uvp od 20.04.2023. godine)

EKPROPRIJACIJA

– Mogućnost deeksproprijacije nekeretnina ekspropriranih po pravomoćnim rješenjima

Članak 34. Zakona o eksproprijaciji

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01 0 U 018015 22 Uvp od 28.09.2023. godine)

UPRAVNI SPOR

Upravni akt

Članak 8. Zakona o upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 05 0 U 001111 22 Uvp od 21.09.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top