skip to Main Content
ZIPS U Broju 1455, Okotobar 2022. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1455, okotobar 2022. godine, donosi

POREZNI/UPRAVNI POSTUPAK Posljedice nakon donošenja i poništenja poreznih rješenja i drugih akata u Federaciji BiH Donošenje odgovarajućih poreznih akata potpada pod tzv. porezni postupak propisan Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH, koji je gotovo podudaran sa upravnim postupkom u skladu…

ZIPS U Broju 1448, Mart 2022. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1448, mart 2022. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Prijavljivanje ostvarenog dohotka za 2021. godinu Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala, učešća u nagradnim igrama i igrama a sreću. Postupak utvrđivanja i…

ZIPS U Broju 1446, Januar 2022. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1446, januar 2022. godine, donosi

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE Podsjetnik za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu Financijski izvještaji prema (MRS 1, tačka 36.) uz usporedne informacije objavljuju se najmanje jednom godišnje. To je i obveza prema Zakonu o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH. Ako se…

Back To Top