skip to Main Content
ZIPS U Broju 1409 Od 16. Do 30. VI 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1409 od 16. do 30. VI 2019. godine, donosi

  • 19/06/2019

POREZI – Odbitni porezi u Federaciji BiHRazličite vrste dohodaka, kao što su dividende, kamate ili dohodak od autorskih prava, oporezuju se na izvoru tako što se od isplatioca zahtijeva da odbije porez i uplati ga na račun propisanih budžetskih prihoda.…

ZIPS U Broju 1408 Od 1. Do 15. VI 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1408 od 1. do 15. VI 2019. godine, donosi

  • 03/06/2019

POREZI – Povrati indirektnih i direktnih poreznih i drugih javnih prihoda  Uslovi i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost propisani su Uputstvom o postupku povrata i odobravanju…

ZIPS U Broju 1407 Od 16. Do 31. V 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1407 od 16. do 31. V 2019. godine, donosi

  • 21/05/2019

POREZI - Javni prihodi i porezne obaveze U Federaciji BiH potrebno je izvršiti smislenu rekonstrukciju i reformu u pogledu eliminisanja pojedinih “javnih prihoda”, a posebno određenih naknada i članarina o kojima se u nekoliko navrata godinama unazad negativno određivao i…

ZIPS U Broju 1406 Od 1. Do 15. V 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1406 od 1. do 15. V 2019. godine, donosi

  • 03/05/2019

POREZI  - Limiti kod davanja ili primanja pozajmica Pozajmice kao platne transakcije su sve više u upotrebi u međunarodnom i domaćem poslovanju, prvenstveno kod poslovnih odnosa između firmi „majke“ i „kćerke“. Ovaj vid transakcija najčešći ie između zavisnih pravnih i…

ZIPS U Broju 1405 Od 16. Do 30. IV 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1405 od 16. do 30. IV 2019. godine, donosi

  • 16/04/2019

POREZI - Izmijenjene porezne prijavePorezni obveznik koji otkrije da je napravljena greška ili propust na poreznoj prijavi koju je ranije podnio ili ju je podnio neko u njegovo ime, a koja je dovela do manje prijavljene porezne obaveze, podnosi izmijenjenu…

ZIPS U Broju 1404 Od 1. Do 15. IV 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1404 od 1. do 15. IV 2019. godine, donosi

  • 04/04/2019

POREZNE REFORME - Porezno rasterećenje u BiH: modaliteti i ograničenja Stručna i akademska javnost u Bosni i Hercegovini zalaže se za porezno rasterećenje rada na račun povećanja poreza na dodanu vrijednost (PDV). U opticaju su dva koncepta: zamjena poreza (engl.…

ZIPS U Broju 1403 Od 16. Do 31. III 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1403 od 16. do 31. III 2019. godine, donosi

  • 19/03/2019

POREZI – Samostalna djelatnost i oporezivanje Prema odredbama propisa o oporezivanju dohotka, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, pod oporezivanjem dohotka podrazumijeva se, prije svega, obaveza svakog fizičkog lica da za protekli…

ZIPS U Broju 1402 Od 1. Do 15. III 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1402 od 1. do 15. III 2019. godine, donosi

  • 04/03/2019

POREZI - Porezi na robote kao uvod u redefiniranje tradicionalnog koncepta oporezivanja rada Masovna robotizacija i automatizacija poslovanja proizvodi značajne gubitke na prihodima od oporezivanja rada, poreza na dohodak i socijalnih doprinosa, dok, s druge strane, stvara pritisak na budžete…

ZIPS U Broju 1401 Od 16. Do 28. II 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1401 od 16. do 28. II 2019. godine, donosi

  • 19/02/2019

POREZ NA DOHODAK - Nesamostalna djelatnost u korelaciji sa oporezivanjem Obveznik i dužnik poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti je zaposlenik, ali poslodavac kao porezni agent (i druga lica koja se u smislu ovog pravilnika smatraju poslodavcem) je odgovoran za:…

ZIPS U Broju 1400 Od 1. Do 15. II 2019. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1400 od 1. do 15. II 2019. godine, donosi

  • 01/02/2019

AKTUELNO - Blagovremenost podnošenja godišnjih izvještaja i poreznih prijava Godišnje porezne i druge prijave, odnosno propisani obrasci za izvještavanje UIO BiH, Porezne uprave FBiH i Finansijsko informatičke agencije (FIA) o PDV-u i akcizama, te o ostvarenoj dobiti, dohotku i podnošenju…

Back To Top