skip to Main Content
ZIPS U Broju 1475, Jun 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1475, jun 2024. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Porezna mišljenja Aktuelni Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave (Službene novine Federacije BiH”, broj 32/24), na mnogo precizniji način u odnosu na dosadašnju praksu uređuje na koji način će porezni organ i Federalno ministarstvo finansija tumačiti porezne zakone i…

ZIPS U Broju 1474, Maj 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1474, maj 2024. godine, donosi

AKTUELNO Načini uplate novčanih kazni za određene namjene Federalno ministarstvo finansija izradilo je Priručnik o načinu uplate novčanih kazni u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija/Propisi/Zakoni/Zakon o pripadnosti javnih prihoda. Priručnik je namijenjen…

ZIPS U Broju 1473, April 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1473, april 2024. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Pravna zaštita obveznika direktnih poreza protiv odluka poreznih organa u Federaciji BiH Donošenje odgovarajućih poreznih akata ima tretman postupka propisanog Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH koji je gotovo podudaran sa upravnim postupkom u skladu sa Zakonom o…

ZIPS U Broju 1470, Januar 2024. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1470, januar 2024. godine, donosi

POREZI Korelacija novih propisa i (ne)oporezivanja u Federaciji BiH U posljednje dvije sedmice prošle godine propisana je promjena kod oporezivanja kada su u pitanju isplate naknada zaposlenicima u slučaju njihove bolesti i povređivanja, uslovi kod dodjela neoporezivih pomoći poslodavca zaposlenicima…

ZIPS U Broju 1469, Decembar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1469, decembar 2023. godine, donosi

obrodošli u novo izdanje „Zbirke pitanja i odgovora“ (iz 2023.) sa više od 500 pomno sistematiziranih pitanja i odgovora i zvaničnih mišljenja nadležnih institucija. Odabrana pitanja i odgovori aktuelne finansijsko-računovodstvene i revizijske prakse i zvanična mišljenja nadležnih institucija, omogućit će…

ZIPS U Broju 1468, Novembar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1468, novembar 2023. godine, donosi

INDIREKTNI POREZI Potpisivanje poreskih prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde Od poreskog perioda januar 2024. godine poreske prijave za PDV će se potpisivati isključivo digitalnim potpisom upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde, što će biti obavezno za sve kategorije poreskih obveznika. Imajući u…

ZIPS U Broju 1467, Oktobar 2023. Godine, Donosi

ZIPS u broju 1467, oktobar 2023. godine, donosi

DIREKTNI POREZI Koristi kao oporezivi dohodak zaposlenika Koristi kao dohodak od nesamostalne djelatnosti predstavljaju posebno interesantnu kategoriju ukupnih oporezivih primanja radnika. Naime, osim bruto plaće koje se obavezno ugovora shodno propisima o radu, propisi o porezu na dohodak, određena davanja…

Back To Top