skip to Main Content

Zips 1461 3d

POREZI
Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti u Federaciji BiH
Kod oporezivanja obveznika poljoprivredne djelatnosti i poreznog tretmana prihoda od individualnih poljoprivrednika postoje određene dileme još od početka primjene propisa o porezu na dohodak koje, nažalost, nisu konačno riješene. Zakonodavna vlast prioritetno bi morala poraditi na reformisanju postojećih propisa da bi se poljoprivrednicima, bez obzira da li obavljaju osnovnu, dodatnu ili dopunsku djelatnost, posvetila veća pažnju u olakšavanju, ali i promoviranju bavljenja ovom djelatnošću kako Federacija ne bi zavisila od uvoza hrane, umjesto da se poljoprivreda, s obzirom na postojeće resurse, što više razvija. Iako i postojeći porezni propisi predviđaju niz olakšica za poljoprivrednike kada je riječ o porezu na dohodak i fiskalizaciji, što je, u svakom slučaju, značajno za poljoprivrednu djelatnost, trebalo bi da to u istoj mjeri „prate“ dodatne olakšice kod plaćanja doprinosa, kako bi se što više poticalo bavljenje poljoprivredom kao trajnim i isplativim zanimanjem
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Problematika oporezivanja kripto imovine
Digitalna financijska imovina, koja se temelji na DTL (distributed ledger technology) platformi, čija je tržišna kapitalizacija koncem 2020. procijenjena na više od 346 mlrd. USD, predstavlja izazov, ne samo u smislu poimanja virtualnih financija, već i u pogledu oporezivanja rastućeg tržišta te imovine. To je značajno pitanje, ne samo u svjetlu naplate poreza, već i zbog globalnog karaktera virtualnih valuta, čiji nekonzistentan porezni tretman može pogoditi pojedince i firme koje se bave aktivnostima sa virtualnim valutama i ugroziti ulaganja u tu oblast
Piše: dr sci. Dinka ANTIĆ

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Postupak konsolidiranja financijskih izvještaja
Konsolidirani financijski izvještaji pokazuju financijsku poziciju, uspješnost poslovanja i novčane tokove grupe kao cjeline pa se smatraju korisnijim od pojedinačnih izvještaja društva iz grupe jer se iz njih vidi cjelokupna imovina i obveze pod kontrolom matice. Konsolidirani financijski izvještaji se sastavljaju na osnovu individualnih financijskih izvještaja matičnog i njegovih zavisnih pravnih lica. Stoga, potrebno je pripremiti ove izvještaje za konsolidaciju. Obično se vrši grupiranje pozicija, kao što je to urađeno u financijskim izvještajima, a podaci se evidentiraju u kolonama za svako pravno lice ponaosob. Ponekad se organizira posebno knjigovodstvo u okviru matičnog pranog lica koje će voditi financijsko izvještavanje za cijelu grupu pravnih lica. Međutim, kako je ovo veoma obiman posao, postavlja se pitanje ekonomičnosti, pa se ovakvo knjigovodstvo obično ne organizira
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO
Promjena računovodstvene procjene vijeka upotrebe sredstava dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine
Klasičan primjer računovodstvene procjene je procjena vijeka upotrebe ili očekivani obrazac potrošnje budućih ekonomskih koristi utjelovljenih u imovini koja se amortizira. Promjena procijenjenog vijeka upotrebe ili očekivanog obrasca potrošnje budućih ekonomskih koristi utjelovljenih u imovini koja se amortizira utječe na rashod amortizacije u tekućem razdoblju i u svakom budućem razdoblju tijekom preostalog vijeka upotrebe te imovine. Poduzetnik prije početka korištenja sredstva dugotrajne imovine, odnosno u trenutku aktiviranja procjenjuje korisni vijek upotrebe temeljem kojega utvrđuje stopu amortizacije, odnosno godišnji iznos amortizacije. Odluke o vijekovima upotrebe sredstava dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine kod dijela poduzetnika donosile su se na bazi poreznog zakonodavstva. Ovakva odluka uglavnom je bila vezana uz minimiziranje poreznog tereta, osobito u doba rasta, gdje je se svaki novčani priliv koristio za rast i razvoj. Sukladno zahtjevima MRS – a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema i MRS –a 38 – Nematerijalna imovina, poduzetnici su dužni korisni vijek upotrebe preispitati barem jednom na kraju svake poslovne godine. Ukoliko se utvrdi da je došlo do promjene u procjeni korisnog vijeka upotrebe, poduzetnik treba učinke promjene prikazati u skladu s MRS – om 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške. Smanjenje procijenjenog vijeka upotrebe sredstva dugotrajne imovine izravno utječe na povećanje amortizacijskih stopa za predmetno sredstvo, odnosno na povećanje troškova amortizacije u tekućem i narednim obračunskim razdobljima, dok povećanje procijenjenog vijeka upotrebe sredstva dugotrajne imovine izravno utječe na smanjenje amortizacijskih stopa za predmetno sredstvo, odnosno na smanjenje troškova amortizacije u tekućem i narednim obračunskim razdobljima. Autori u tekstu definiraju promjene u računovodstvenim procjenama i daju primjere promjene procjene korisnog vijeka upotrebe
Pišu: Midhat SALIHOVIĆ dipl.iur. & Mehmed BUDIĆ, bacc.oec.

ZAŠTITA POTROŠAČA
Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini
S ubrzanim tehnološkim razvojem, stupnjem globalizacije, te porastom trgovačke industrije, prava potrošača i njihova zaštita sve više se stavljaju u fokus interesa. Za jačanje pozicije potrošača kao najslabije karike na tržištu, europske država nastoje nacionalnim zakonodavstvima stvarati potrebne preduvjete u zajedničkoj i koordiniranoj suradnji s ključnim dionicima. Na taj način kreiraju politiku zaštite potrošača, a čiji se ciljevi prvenstveno odnose na osiguranje slobode odabira proizvoda i usluga, te pravom na povrat neispravnih proizvoda, transparentne ugovorne odredbe, informiranje potrošača o sadržaju i kvaliteti proizvoda, educiranje o potrošačkim pravima, zdravstvene i sigurnosne standarde, zaštitu od nepoštenih trgovačkih praksi, te u konačnici unapređenje standarda potrošača
Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ. spec. iur.

STVARNO PRAVO
Primjena osnova ugovorne obaveze u materiji stvarnog i obligacionog prava
Kod derivativnog načina sticanja prava vlasništva na nekretninama osnov ugovorne obaveze, kao jedan od opštih uslova punovažnosti ugovora, postoji kada je otuđilac stvarni vlasnik ili suvlasnik nekretnine time što ujedno ima i samostalni posjed ili suposjed i tada može na sticaoca prenijeti odgovarajući obim prava koga ima radi ostvarenja cilja zaključenog ugovora. Sticalac stiče pravo vlasništva konstitutivnim upisom u zemljišnu knjigu i tada prestaje vlasništvo otuđioca. Na ovaj način se ostvaruje tačnost upisanog zemljišno knjižnog stanja jer je jedno lice knjižni i vanknjižni vlasnik nekretnine i omogućava se da i svaki naredni promet nepokretnosti sa izvršenim upisom dovede do tačnosti zemljišno knjižnog stanja. Originarni način sticanja prava vlasništva na nekretninama je sticanje od nevlasnika nekretnine na osnovu zakona koji sanira nedostatak vlasništva otuđioca i tada postojanje osnova ugovorne obaveze nije jedan od opštih uslova punovažnosti ugovora, ali se i tada može ostvariti cilj zaključenog ugovora. Takav otuđilac je samo formalno upisani vlasnik koji nema samostalni posjed nekretnine koju je ranije otuđio prvom kupcu koji nije upisao svoje vlasništvo na osnovu pravnog posla, već je stekao vanknjižno vlasništvo redovnom dosjelošću ali ga ni tada nije upisao u zemljišnu knjigu. Formalno upisani vlasnik je pod tim okolnostima u mogućnosti da ponovo, po drugi put, otuđi istu nekretninu trećem savjesnom licu koji stiče pravo vlasništva zaštitom povjerenja u tačnost upisanog zemljišno knjižnog stanja, mada je ono stvarno netačno. Tada prestaje vanknjižno vlasništvo dosjeditelja zbog toga što ga nije upisao u prekluzivnom roku od 3 godine od stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima. Ovakav način sticanja prava vlasništva od nevlasnika nekretnine po prvi put propisuje Zakon o stvarnim pravima kako bi primorao vanknjižne vlasnike da izvrše upis radi tačnosti zemljišne knjige pod prijetnjom gubitka prava vlasništva, ako dođe do zaključenja ugovora između neistinito upisanog vlasnika i savjesnog lica. Ugovarači slobodnom voljom zaključuju određeni ugovor da bi dobrovoljnim ispunjenjem obaveza ostvarili cilj zaključenog ugovora. Treba težiti da se zaključeni ugovor održi na snazi, ali to nije apsolutno pravilo. Ponekad će okolnosti slučaja dati pravo povjeriocu, koji je svoju obavezu ispunio u ugovorenom roku, da zahtijeva prinudno ispunjenje obaveze dužnika ili da zahtijeva vansudski raskid ugovora zbog neispunjenja. Pravo povjerioca za ostvarivanje navedenih ovlaštenja u dvostrano obavezujućem ugovoru, objašnjava se osnovom ugovorne obaveze ili kauzom koja ima primjenu i u materiji obligacionog prava
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

RADNI ODNOSI
Video nadzor i zaštita prava privatnosti i integriteta radnika na radnom mjestu
Zaštita prava privatnosti i ličnih podataka, kao osnovno ljudsko pravo garantovano je ustavom, zakonom i brojnim međunarodnim dokumentima. Iako u praksi ne postoji opšti konsenzus u vezi sa definicijom pojma „privatnosti”, činjenica je da pravo na privatnost na radnom mjestu nije apsolutno i može, u određenim slučajevima, biti ograničeno iz opravdanih razloga. Razvoj savremenih informacionih tehnologija doveo je do stvaranja različitih sistema koji omogućavaju elektronski video nadzor, prisluškivanje komunikacije, kontrolu kretanja, sakupljanje podataka, pretraživanje, vraćanje i rekonstrukciju, kao i njihovo korišćenje od strane većeg broja korisnika. Na taj način, proporcionalno sa djelotvornijim ostvarivanjem ovlašćenja od strane poslodavca, stvorene su mogućnosti za ugrožavanje prava zaposlenih na privatni život i upitnost dovođenja u ravnotežu interesa poslodavca da obezbijedi pravilno izvršavanje radnih obaveza, bezbjedne i zdrave uslove rada, s jedne strane i interesa zaposlenih radnika za poštovanjem privatnog života i dostojanstva na radu, s druge strane. Elektronski video-nadzor predstavlja jedan od sve češćih načina povrede privatnog života radnika, iako bi njegovo uvođenje trebalo da bude strogo kontrolisano. S obzirom na to da je radni odnos specifičan pravni odnos, neophodno je da se pitanja uvođenja i kontrole upotrebe službenih sredstava za komunikaciju i video-nadzora na radnom mjestu posebno analiziraju. Polazeći od pretpostavke da se zaposleni radnici dolaskom na posao ne odriču svoje privatnosti, obaveza je poslodavca da poštuje načela dopuštenosti primjene sistema video-nadzora u prostorijama poslodavca, odnosno principe: legaliteta (zakonitosti), opravdanosti, transparentnosti, srazmjernosti i nužnosti u slučaju kada ima namjeru da, putem video-nadzora, nadgleda radnika u obavljanju poslova i zadataka na radnom mjestu
Piše: Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU
Šta nam donosi Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom
Na osnovu Zakona o zaštiti na radu donesen je Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, kojim je detaljno propisan postupak raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom, uvjeti rada, zdravstveni nadzor, kao i postupak prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom. Donošenje ovog pravilnika predstavlja nastavak reforme zakonodavstva u oblasti zaštite na radu, kojim će se unaprijediti prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, te kojim će se postići smanjenje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i bolja zaštita radnika
Piše: mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

Obračun PDV-a za primljeni avans u građevinarstvu

Prenos novčanog potraživanja po ugovoru o cesiji bez naknade

Novčano ulaganje nerezidenta u osnovni kapital rezidenta

Mjesto oporezivanja za usluge izrade projekata u inostranstvu

Raskid ugovora nakon zaprimljenog avansa i ispravka odbitka ulaznog PDV-a

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Odbitni PDV u slučaju vansudskog poravnanja u postupku likvidacije

PDV-e tretman usluga posredovanja

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Doprinosi –

Obračun doprinosa radniku kojem je prestao radni odnos u toku mjeseca

– (Ne)mogućnost primjene povlaštene osnovice za djelatnost trgovine na malo

– (Ne)oporezivi iznos naknade za ishranu u toku rada

Federalno ministarstvo finansija/financija

DOPRINOSI

Osnivanje poslovne jedinice i prijava radnika u jedinstveni sistem PU FBiH

Osnovica za obračun doprinosa licu sa prebivalištem u FBiH zaposlenom u poslovnoj jedinici u RS-u

Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK

Oporezivanje prihoda od imovine i imovinskih prava

Oporezivanje dohotka ostvarenog iz nesamostalnog rada i druge samostalne djelatnosti

Akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Oporezivanje prihoda od povremene samostalne djelatnosti iz inostranstva

Utvrđivanje ličnog odbitka po osnovu obavljanja drugih samostalnih djelatnosti

– Dohodak penzionera po osnovu ugovora o djelu

Mirela MAŠIĆ, dipl. ecc.

 (Ne)oporezivanje (ne)ostvarenog dohotka

Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI

 – Konsultantske usluge između povezanih lica

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Dejan RAKIĆ, advokat

POREZ NA DOBIT

Izvještavanje o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica

– Pozajmice između povezanih lica

Fuad BALTA, dipl. ecc.

– Isplata dobiti i porezne olakšice

Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

– Prijenos prava vlasništva na nekretninama između pravnih lica

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

– Pokriće gubitka iz ranijih godina

Dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

Rušenje objekta vlastitim radom i sredstvima – (ne)izdavanje fakture

Evidentiranje donacija i sponzorstva

Ulaganje u investicijske nekretnine i ispravka greške iz ranijeg perioda

Naknadna ulaganja u promjenu namjene objekta

RAČUNOVODTSVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Evidentiranje nabavke (nepristiglih) stalnih sredstava

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE

– Status neprofitnih organizacija u postupku nabavke

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

– Obavljanje obrta u osnovnom i dopunskom zanimanju

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

– Ovlaštenja u pogledu popunjavanja upražnjenih rukovodećih mjesta

(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01- 34-2-132-1/23 od 7. 2. 2023. godine)

– Povratak sa izabrane, imenovane i savjetničke funkcije

(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-34-2-135-1/23 od 7. 2. 2023. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH

Ispunjavanje uslova konkursne procedure

Validnost dokaza o statusu kandidata u postupku prijave na natječaj

Utvrđivanje staža osiguranja i posebnog staža u slučaju prestanka radnog odnosa

Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

Prijem u radni odnos u javnom sektoru – značaj liste uspješnih kandidata

Rad izvan prostorija poslodavca

Volonterski rad i radni odnos

Prekid rada između dva radna odnosa i godišnji odmor

Pravo radnika na naknadu troškova prevoza

Naknada ženi (majci) za rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva

Visina naknade plate za vrijeme bolovanja

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

Uslovi za zapošljavanje stranaca u BiH

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

– Utvrđivanje penzijskog staža

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

PRIVREDNA DRUŠTVA

– Obaveznost vođenja knjige udjela u društvima ograničene odgovornosti

– Raspodjela dobiti u društvu sa ograničenom odgovornošću

ARHIVSKA GRAĐA

– Rokovi i način čuvanja registraturnog materijala i službene dokumentacije

PREKRŠAJI

– Prekršajne sankcije – odnos državnog i entitetskih propisa

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

USTAVNO SUDSTVO

Dejstvo Odluka Ustavnog suda Federacije BiH na postupke u toku pred redovnim sudovima

Doc. dr sci. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

STVARNO PRAVO

Vlasnička tužba na povrat stvari

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

Osporavanje pravnog osnova upisa u zemljišnu knjigu (brisovna tužba)

Dostavljanje rješenja o upisu u zemljišnu knjigu podnosiocima zahtjeva u postupku harmonizacije

Status i upravljanje „opštenarodnom imovinom“

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta

Dr. sci. Ismet VELIĆ, pravobranilac BiH

IZVRŠNI POSTUPAK

– Izvršenje na više predmeta izvršenja

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

 

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA BiH

KRIVIČNO PRAVO

Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju

Član 247. stav 1. tačka d) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 K 382975 22 Kž od 22.11.2022. godine)

Pronevjera u službi – kontinuirano i sukcesivno prisvajanje novca

Član 384. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 02 0 K 000745 20 Kž 2 od 02.02.2022. godine)

STVARNO PRAVO

Gradnja na zemljištu koje je zajedničko vlasništvo

Član 18. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 78 0 P 023748 21 Rev 2 od 21.01.2022. godine)

PRAVO OSIGURANJA

Zakonska zatezna kamata na osiguranu sumu po ponuđenom sporazumu

Član 919. st. 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Mal 324381 19 Gž od 23.08.2022. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI

Izuzeće člana komisije za izbor i ispunjavanje uslova od strane pojedinih kandidata –

Članovi 24. i 25. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,

  1. 19/02 do 93/17)

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 040417 21 U od 16.02.2023. godine)

Dopuštenost žalbe na sastav komisije za izbor državnih službenika

Član 24. i 25. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02 do 93/17) Član 17. stav 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br.

96/07, 43/10, 103/12 i 56/19)

(Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 3 U 041129 22 U od 10.01.2023. godine)

RADNO PRAVO

Blagovremenost tužbe kada je povreda po osnovu rada izvršena nečinjenjem

Član 118. Zakona o radu (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 55/07 – Prečišćeni tekst)

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 89 1 Rs 020658 22 Rev od 05.04.2022. godine)

Uticaj isplaćene naknade za vrijeme nezaposlenosti na naknadu plaće

Član 40. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Rs 075339 22 Rsž 2 od 18.01.2023. godine)

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Vanbračna zajednica i pravo na porodičnu penziju

Član 60. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 10 0 U 003598 21 Uvp 2 od 11.11.2021. godine)

PARNIČNI POSTUPAK

Grafološko vještačenje bez originalne isprave

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 287189 21 Rev od 31.05.2022. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK

Uticaj promjene rješenja o izvršenju na prava kupca iz izvršnog postupka

Čl. 93. i 94. Zakona o izvršnom postupku

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 256123 21 Rev od 07.04.2022. godine)

VANPARNIČNI POSTUPAK

Uređenje međe na zemljištu u režimu građevinskog zemljišta

Član 69. stav 3. Zakona o parničnom postupku

(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 V 261154 22 Gž 2 od 19.12.2022. godine)

UPRAVNI POSTUPAK

– Odlučivanje o izmijenjenom zahtjevu

Čl. 121. i 128. stav 1. u vezi sa članom 66. Zakona o upravnom postupku

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 U 010098 19 Uvp od 29.10.2021. godine)

UPRAVNI SPOR

Naknadno donesen upravni akt

Član 26. stav 1. Zakona o upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01 0 U 011940 18 Uvp od 06.07.2021. godine)

Pravne posljedice propuštanja tuženog da dostavi odgovor na tužbu u upravnom sporu

Član 27. i 55. Zakona o upravnim sporovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 9/05)

Član 182. Zakona o parničnom postupku (“Službene novine Federacije BiH”, br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15)

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 020833 20 U od 19.07.2021. godine, potvrđena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Uvp 03 0 U 018323 21 Uvp od 12.01.2023. godine)

Pravo učešća u upravnom sporu i povreda postupka

Član 2. stav 1. i 2 i član 4. Zakonao upravnim sporovima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01 0 U 016303 21 Uvp od 05.11.2021. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

 ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top