skip to Main Content

Sudska Praksa 100 3d

Iz sadržaja broja 100. izdvajamo:

I dio

– Pregledni naučni rad –
MALOLJETNIČKO KRIVIČNO ZAKONODAVSTVO U REPUBLICI SRPSKOJ I ŽRTVA KRIVIČNOG DJELA,  KAO I OBJEKTIVNO-SUBJEKTIVNI PREDUSLOVI ADEKVATNOSTI KRIVIČNOPRAVNIH  INSTRUMENATA ZAŠTITE PRAVA ŽRTAVA KRIVIČNIH DJELA
Pišu:
Akademik, prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ
Ombudsmen za djecu Republike Srpske
Fakultet pravnih nauka Univerziteta „Apeiron” Banja Luka

– Pregledni naučni rad –
KRIVIČNO DJELO PORESKA UTAJA
Piše: Nebojša PURIĆ, tužilac Kantonalnog tužilaštva Posavskog kantona

– Pregledni naučni rad –
NEUSKLAĐENOST ODREDBI REVIZIJSKOG POSTUPKA SA NOVIM ODREĐENJEM RASPRAVNOG NAČELA
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

– Rasprave –
KAKO POSTUPITI PO NEBLAGOVREMENOJ, SAMOINICIJATIVNO PODNESENOJ, DOPUNI PRAVNOG LIJEKA
Piše: Goran NEZIROVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

– Pregledni naučni rad –
ŽALBENI POSTUPAK KAO FAZA UPRAVNOG POSTUPKA SA UPRAVNO-SUDSKOM PRAKSOM
Piše: dr. Faruk LATIFOVIĆ, sudija Kantonalnog suda u Tuzli

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • Umišljaj kod krivičnog djela Teška tjelesna povreda
 • Očigledna nesposobnost za sigurnu vožnju
 • Prekoračenje granica nužne odbrane

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE

 • Opšta pravila o odmjeravanju kazne
 • Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

 • Troškovi postupka opoziva uslovne osude i vraćanja imovinske koristi
 • Karakter i računanje roka za podnošenje zahtjeva branioca
  po službenoj dužnosti za troškove postupka

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • Održavanje ročišta o trajanju privremenih mjera osiguranja
 • Nemogućnost dvostrukog svojstva (optuženog i svjedoka)
 • Utvrđivanje iteracijske opasnosti kod produženja pritvora
 • Vezanost suda prijedlogom tužilaštva za produženje pritvora

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

 • Zakonitost dokaza
 • Dokazivanje uticaja osumnjičenog na svjedoka
 • Obrazloženje sudske odluke kod produženja pritvora
 • Prijedlog osuđenog za brisanje osude – zakonska rehabilitacija

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO

 • Suvlasništvo i predaja u posjed
 • Podjela zarade između suvlasnika
 • Civilna dioba prema sudskoj nagodbi
 • Brisanje upisa iz javnog registra
 • Predaja u posjed i prigovor dosjelosti
 • Pasivna legitimacija tuženog
 • (Ne)savjesnost posjeda
 • Verbalno smetanje posjeda
 • Predaja u posjed stana i nužno suparničarstvo
 • Pasivna legitimacija upisanog korisnika građevinskog zemljišta
 • Evidentiranje građevinskog zemljišta u katastru
 • Sticanje prava vlasništva od strane zadruga
 • Vrijeme sticanje prava vlasništva na zemljištu u društvenoj svojini
 • Zakonska hipoteka

EKSPROPRIJACIJA

 • Nepostojanje ličnih i porodičnih prilika za uvećanje naknade
 • Prekluzija zahtjeva za naknadu kod faktičke eksproprijacije

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

 • Ćutanje ponuđenog i presumpcija prihvata ponude
 • Punomoć za zaključenje ugovora o prenosu prava na nekretninama –  notarska obrada ili ovjera potpisa
 • Simulirani pravni poslovi i ništavi pravni poslovi
 • Ništavi ugovori
 • Zahtjev tužitelja za utvrđenje ništavosti ugovora usljed sticanja
  vlasništva povjerenjem u zemljišne knjige
 • Raskid ugovora zbog neispunjenja
 • Zelenaški ugovor
 • Zelenaški ugovor – stanje nužde
 • Ispunjenje obaveze iz ugovora trećih lica
 • Sticanje bez osnova – kad se može zadržati primljeno
 • Zaključivanje ugovora o ispunjenju duga
 • Skrivlјeno neznanje dužnika
 • Karakter potraživanja kada se obaveza sastoji od više radnji
 • Zastara potraživanja utvrđenih sudskom nagodbom
 • Nemogućnost prekida zastarjevanja zbog pozivanja dužnika
  putem dnevnih novina
 • Prekid toka zastare podnošenjem prijedloga za izvršenje
 • Obaveze sudužnika

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

 • Osnovi odgovornosti
 • Osnov odgovornosti advokata za štetu
 • Odgovornost advokata
 • Subjektivna odgovornost bolnice za grešku u toku operacije
 • Plaćeni PDV kao dio materijalne štete
 • Šteta prouzrokovana od strane policijskog službenika
 • Naknada štete zbog reda vožnje autobuskih linija
 • Doprinos pješaka nastanku štetnog događaja
 • Odgovornost za štetu po osnovu opasne stvari ili opasne djelatnosti
 • Svojstvo vozača vozila u mirovanju
 • Naknada štete advokatu zbog izmakle koristi
 • Doprinos oštećenog u nastanku štete
 • Solidarna odgovornost za štetu –
  kada su štetnici radili nezavisno jedan od drugog
 • Karakter izjave o odricanju od potraživanja naknade štete

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI

 • Ovlaštenja nadzornog organa kod ugovora o građenju
 • Raskid ugovora banke zbog proizvodnje tokena od strane klijenata
 • Spor između dužnika i jemca
 • Prestanak ugovora o zakupu

OBLIGACIONO PRAVO – PRAVO OSIGURANJA

 • (Ne)postojanje obaveze osiguravača da isplati naknadu
  u slučaju otuđenja osigurane stvari
 • Nepristupanje advokata na glavnu raspravu kao osigurani slučaj
 • Promjena vlasnika vozila i prava iz osiguranja
 • Kada nastaje obaveza zaštitnog fonda
 • Regresni zahtjev osiguravajućeg društva

NASLJEDNO PRAVO

 • Uračunavanje poklona u nasljedni dio
 • Rokovi za pobijanje raspolaganja ostavštinom
 • Pismeni testament pred svjedocima – uslovi za punovažnost
 • Zaključivanje ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju sačinjen kao ugovor o darovanju
 • Proglašenje usmenog testamenta od strane notara –
  punovažnost usmenog testamenta
 • Izmjena odluke o izdržavanju
 • Naknadno pronađena imovina
 • Ročište za proglašenje naknadno pronađenog testamenta
 • Nasljedno-pravni zahtjevi nakon pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

PORODIČNO PRAVO

 • Uticaj odnosa roditelja na kontaktiranje maloljetnog
  djeteta sa djedom i nenom
 • Faktički prestanak bračne zajednice
 • Bračna stečevina
 • Odgovornost bračnih partnera za komunalne usluge

RADNO PRAVO

 • Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora
 • Uslovi za prekid rada
 • Pravo zaposlenika da se vrati na rad
 • Pasivna legitimacija za potraživanja iz radnog odnosa

SLUŽBENIČKO PRAVO

 • Nemogućnost direktne primjene federalnog zakona
  kod policijskih službenika

SOCIJALNO PRAVO

 • Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje pripadnika
  Oružanih snaga RBiH
 • Utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž osiguranja
  računa sa uvećanim trajanjem

DISKRIMINACIJA

 • Konkursna procedura za prijem u radni odnos

STAMBENO PRAVO

 • Tumačenja neodređene, neprecizne i nejasne pravne norme

ZAŠTITA OD KLEVETE

 • Subjektivni rok za podnošenje zahtjeva

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 • Mjerodavno pravo

MJENIČNO PRAVO

 • Obavezni sastojci mjenice
 • Vlastita bjanko mjenica – mjesto plaćanja kao element mjenice
 • Prijenos mjenice

PARNIČNI POSTUPAK

 • Raspolaganja koja su protivna prinudnim propisima
 • Aktivna uloga suda u razjašnjenju nejasnih navoda i iskaza
 • Jednakopravnost stranaka u parničnom postupku kao ustavno
  i konvencijsko pravo, uz zabranu zlouporabe
  prava iz Zakona o parničnom postupku
 • Vezanost parničnog suda za osuđujuću presudu krivičnog suda (I)
 • Vezanost parničnog suda za osuđujuću presudu krivičnog suda (II)
 • (Ne)nadležnost parničnog suda
 • Apsolutna nadležnost u postupcima imenovanja i razrješenja
  predsjednika i članova upravnih odbora
 • Rok za povrat uplaćene sudske takse
 • Određivanje drugog suda za odlučivanje o žalbi
 • Uređenje tužbe za sticanje prava služnosti
 • Postavljanje tužbenog zahtjeva
 • Pravni interes za utvrđivanje prava vlasništva
 • Utvrđivanje pod kojima uslovima je prestao radni odnos
 • Objektivno preinačenje tužbe
 • Pravni učinci otuđenja prava u toku parničnog postupka
 • Aktivna legitimacija povjerioca
 • Prigovor litispendencije – identitet zahtjeva
 • Nemogućnost odbacivanja neblagovremenog odgovora na tužbu
 • Usvajanje dokaznih prijedloga
 • Pravila o teretu dokazivanja
 • Prijedlog stranke za odgodu ročišta
 • Preraspodjela pravila o teretu dokazivanja
 • Uslovi za primjenu tereta dokazivanja
 • Odobrenje prekoračenja granice ovlašćenja za zaključenje ugovora
 • Dokazna snaga zapisnika o inspekcijskom nadzoru
 • Izbjegavanje da se vještaku daju podaci iz stranačkog knjigovodstva
 • Nagrada vještaku
 • Vrijeme izrade pismenog otpravka presude na osnovu odricanja
 • Sadržina odluke o troškovima postupka kod izostanka
  zahtjeva za njihovu naknadu
 • Odbacivanje tužbe i odbijanje tužbenog zahtjeva
 • Povreda odredaba parničnog postupka
 • Dopunska presuda
 • Žalba kao prijedlog za dopunsku presudu
 • Obveza i granice ispitivanja žalbenih razloga
 • Pobijanje rješenja o miješanju
 • Održavanje ročišta pred drugostupanjskim sudom
 • Predlaganje dokaza na novom pripremnom ročištu –
  nakon ukidanja prvostepene presude
 • Ocjena žalbenih navoda od odlučnog značaja
 • Propust obrazlaganja odlučnih žalbenih navoda
  u odluci drugostepenog suda
 • Pitanje o široj građansko pravnoj odgovornosti
  ne ispunjava uvjet za iznimnu reviziju
 • Dopuštenost vanredne revizije
 • Uticaj radnji iz ostavinskog postupka na mjeru osiguranja
 • Nepodudarnost firme u tužbi i sudskom registru
 • Nemogućnost zastupanja od strane udruženja za zaštitu žiranata
 • Opoziv punomoći
 • Dozvoljenost prijedloga za povrat u prijašnje stanje
 • Isključenje sudije
 • Odluka u krivičnom postupku kao prethodno pitanje
 • Neopravdano stvaranje troškova
 • Posljedice neplaćanja troškova za provođenje dokaza
 • Naknada troškova zemljišnoknjižnog postupka
 • Uticaj ishoda postupka radi uređenja međe
  na troškove kod smetanja posjeda

IZVRŠNI POSTUPAK

 • Predlaganje privremenog zastupnika u izvršnom postupku
 • Obustava izvršenja zbog izmjene izvršne isprave
 • Aktivna legitimacija za osporavanje prava vlasništva na stvarima
 • Nedopuštenost izvršenja – prigovor trećeg lica
 • Izvršenje na minimalnoj penziji
 • Izvršenje na računu kod banke
 • Osporavanje djelotvornosti izvršne isprave

VANPARNIČNI POSTUPAK

 • Nevezanost suda za prijedlog diobe nekretnina

PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Pasivna legitimacija kod zloupotrebe pravne ličnosti
 • Prijevremeno razrješenje direktora dioničkog društva

STEČAJ

 • Povjerilac stečajne mase
 • Upućivanje u parnicu iz stečajnog postupka razlučnog povjeritelja
 • Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika – sadržaj tužbenog zahtjeva
 • Izlučna tužba – pasivna legitimacija

UPRAVNO PRAVO

GRAĐEVISNKO ZEMLJIŠTE

 • Utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade

KATASTAR

 • Ispravka greške u katastru nepokretnosti

STVARNO PRAVO

 • Pretvaranje prava korišćenja, upravljanja ili raspolaganja u pravo svojine

DRŽAVLJANSTVO

 • Ponovno sticanje državljanstva

UPRAVNI POSTUPAK

 • Prethodno pitanje za prekid upravnog postupka
 • Obnova upravnog postupka
 • Poništenje konačnog rješenja po pravu nadzora

UPRAVNI SPOR

 • Obaveza primjene odluke Ustavnog suda Federacije na postupke
  koji su u toku pred sudovima u Federaciji BiH
 • Svojstvo upravnog akta
 • Povreda pravila postupka
 • Pravo nevladine organizacije koja se bavi promovisanjem zaštite
  okoliša da podnošenjem tužbe osporava okolinsku dozvolu izdatu
  van područja njene registracije
 • Izreka presude donesene u upravnom sporu pune jurisdikcije
 • Aktivna legitimacija za podnošenje zahtjeva za vanredno
  preispitivanje sudske odluke
 • Stranačka legitimacija za podnošenje zahtjeva za vanredno
  preispitivanje sudske odluke
 • Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke protiv presude
  Kantonalnog suda, kojom je tužba uvažena, poništen osporeni
  akt tuženog i predmet vraćen na ponovno rješavanje
 • Rješavanje po „molbi za preispitivanje troškova postupka“
  iz zahtjeva za vanredno preispitivanje
 • Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

USTAVNO PRAVO

OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA

 • Nenadležnost Ustavnog suda za odlučivanje
 • Nadležnost Ustavnog suda u pitanjima koja mu je proslijedio bilo koji sud u Bosni i Hercegovini u pogledu toga da li je zakon, o čijem važenju njegova odluka zavisi, kompatibilan sa ustavom BiH, sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njenim protokolima ili sa zakonima Bosne i Hercegovine

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST

 • Pritvor

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE

 • Načelo pravne sigurnosti
 • Ocjena dokaza u krivičnom postupku
 • Obrazloženje presude u krivičnom postupku
 • Disciplinska odgovornost
 • Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ i Aneks „G“ tog sporazuma
 • Namirenje potraživanja u izvršnom postupku
 • Sadržaj mjenice i ovlašćenje iz potpisane mjenične izjave
 • Pravo na stan
 • Izdržavanje supružnika
 • Izdržavanje malodobnog djeteta
 • Radni odnosi
 • Parnična sposobnost stranke da podnese reviziju
 • Visina naknade za apelanticine eksproprisane
  nekretnine i troškovi postupka
 • Pravo na predaju u posjed nekretnina
 • Donošenje odluke u razumnom roku

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

 • Staranje nad djetetom
 • Naknada nematerijalne štete zbog klevete

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO
NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK

 • Obrazloženje presude

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

 • Isplata razlike plata po osnovu otežanih uslova rada
 • Promet nekretnina

PRAVO NA IMOVINU

 • Povrat nezakonito naplaćenih dažbina

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE, IMOVINU, NA DJELOTVORAN
PRAVNI LIJEK I ZABRANA DISKRIMINACIJE

 • Naknada štete u vidu izgubljene dobiti

 

III dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Kokëdhima protiv Albanije

Pravo na slobodne izbore i sukob interesa

Biagini protiv Hrvatske

Pravo na mirno uživanje vlasništva

T.V. protiv Hrvatske

Pravo na život

Vlašić i Lastrić protiv Hrvatske

Pravo na mirno uživanje vlasništva, pravo na pristup
sudu i pravo na suđenje u razumnom roku

RFE/RL Inc. i ostali protiv Azerbejdžana

Pravo na slobodu izražavanja

Contrada protiv Italije

Pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života

Patricolo i ostali protiv Italije

Pravo na pristup sudu

Pietrzak i Bychawska-Siniarska i drugi protiv Poljske

Pravo na poštivanje privatnog i porodičnog života

Mária Somogyi protiv Mađarske

Pravo na slobodu izražavanja

Back To Top