skip to Main Content

Zips 1466 3d

POREZI
Nerezidentni obveznici plaćanja direktnih poreza u FBiH
Porezne obaveze nerezidentnih pravnih lica za ostvarenu dobit propisane su Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit, a za nerezidentna fizička lica obaveze po osnovu plaćanja ostvarenog prihoda/dohotka propisane su Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Oporezivanje dohotka od imovine u Brčko Distriktu BiH s osvrtom na primjenu međunarodnih poreskih ugovora
Oporezivanjem dohotka od imovine ostvaruju se određeni budžetski prihodi, koji obično dijelom ili u cjelini pripadaju lokalnim zajednicama. S tim u vezi dva su osnovna poreza koja se ubiru na dohodak od nepokretne i pokretne imovine, porez na zakupnine i porez na dohodak od otuđenja imovine. U pravilu, su manje izdašni u odnosu na poreze na potrošnju ili dohodak od rada. U ovom radu će biti predstavljene osnove oporezivanja
dohotka od imovine fizičkih lica u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine s osvrtom na oporezivanje rezidenata i nerezidenata, u skladu s međunarodnim poreskim ugovorima
Piše: mr. Akif PEZEROVIĆ

RAČUNOVODSTVO I POREZI
Računovodstveni i porezni tretman državnih donacija
Državna pomoć odnosi se na aktivnosti i mjere koje država (vlada, vladine agencije i slična tijela na lokalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini) poduzima s ciljem pružanja ekonomske koristi pojedinom subjektu koji zadovoljava određene kriterije. U tom smislu, državne donacije odnose se na pomoć koju država pruža u obliku prijenosa
sredstava poduzetniku u zamjenu za prošlo ili buduće ispunjenje određenih uvjeta koji su povezani s poslovanjem poduzetnika. Na taj način država potiče subjekte na obavljanje djelatnosti koje možda bez pružene pomoći ne bi mogli obavljati. Računovodstveno obuhvatanje državnih donacija i objavljivanje državne pomoći regulirano je odredbama MRS 20 – Računovodstvo državnih bespovratnih davanja i objavljivanje državne pomoći
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO
Utjecaj računovodstvene politike amortizacije na financijski položaj i uspješnost društava
Računovodstvene politike amortizacije predstavljaju jednu od najznačajnijih računovodstvenih politika u poslovnim subjektima i to posebno kod onih kod kojih dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina čini znatan dio ukupne imovine. Smanjenje realne vrijednosti dugotrajne imovine bilo fizičkim trošenjem ili ekonomskim
zastarijevanjem naziva se amortizacija. Amortizacija dugotrajne imovine je, dakle, ekonomski odraz postupnog trošenja i smanjenja vrijednosti u tijeku poslovanja, odnosno postupnog prelaženja vrijednosti dugotrajne imovine u vrijednost proizvedenih proizvoda i pruženih usluga. Amortizacija kao takva direktno se veže na troškove proizvedenih roba i pruženih usluga pri čemu određuju ukupne rashode poduzeća. Primjenom računovodstvene politike amortizacije menadžment može manipulirati poslovnim rezultatom, pri čemu se ostvaruju ciljevi određeni poslovnom politikom poduzeća, ciljevi određeni potrebama menadžmenta kao i ciljevi vlasnika, odnosno dioničara
Pišu: Midhat SALIHOVIĆ, dipl.iur.
Mehmed BUDIĆ, bacc.oec.

Primjena konceptualnog okvira etičkog kodeksa za profesionalne računovođe u privredi sa osvrtom na prijetnje i sukobe interesa
Odbor za etičke standarde (International Ethics Standards Board – IESBA) razvija i izdaje, u okviru svojih vlastitih ovlasti za donošenje standarda, Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe1 (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti). IESBA utvrđuje Kodeks za međunarodnu upotrebu pridržavajući se propisanog
postupka. Kodeks je namijenjen korištenju od strane profesionalnih računovođa u cijelom svijetu. Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants – IFAC) donosi zasebne zahtjeve u vezi s Kodeksom za tijela svojih članica. Unutar Kodeksa poseban dio je posvećen primjeni Konceptualnog okvira za profesionalne računovođe u privredi. Okolnosti u kojima djeluju profesionalne računovođe mogle bi stvoriti prijetnje pridržavanju temeljnih načela. Uloga konceptualnog okvira je da računovođama pomogne kod pridržavanja temeljnih načela i ispunjavanja svojih obaveza djelovanja u javnom interesu. Profesionalni računovođa u privredi može biti zaposlenik, vanjski ugovaratelj, partner, direktor (bilo izvršni ili neizvršni), vlasnik-direktor ili volonter u poslodavnoj organizaciji
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

CARINE I CARINSKI PROPISI
Izravni prijevoz
Opće je pravilo svih preferencijalnih pravila podrijetla da se robu mora prevoziti izravno/neposredno iz zemlje podrijetla u zemlju koja odobrava preferencijalnu stopu za tu robu, bez prelaženja preko područja bilo koje druge zemlje. Ipak, pošiljka može biti u provozu/tranzitu kroz drugu zemlju, pod uvjetom da nije puštena u slobodan promet, te da je cijelo vrijeme bila pod carinskim nadzorom. Na robi se ne smije obaviti bilo kakvu drugu radnju, osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kakva postupka s nakanom njezina očuvanja u dobrom stanju. Dakle, postupci nad robom su strogo ograničeni na istovar, utovar i održavanje dobrog općeg stanja. Pravilo kako proizvodi s podrijetlom moraju biti izravno prevezeni iz zemlje izvoznice-korisnice povlaštene trgovine u
odredišnu zemlju – davateljicu povlastica, je bitno zajedničko obilježje pravila podrijetla. Svrha je dokazati kako su uvozni proizvodi nepromijenjeni u odnosu na trenutak izlaska iz zemlje izvoza, odnosno kako nisu dalje-dostatno obrađivani ili prerađivani, zamijenjeni u bilo kojoj trećoj zemlji. Prijevoz, pretovar ili skladištenje u trećim zemljama je dopušteno, ali uz uvjet da proizvodi ostaju pod nadzorom carinske službe tranzitne zemlje te da nisu isporučeni za uporabu u toj zemlji
Piše: Frano DOGAN

JAVNA UPRAVA
Tendencija profesionalizacije javne uprave
Značaj i posebnost profesionalizacije javne uprave proizlazi iz njenih osnovnih komponenata gdje se obavljanje poslova na osnovu stručnih kvalifikacija i sposobnosti, u skladu sa zakonskim propisima i uslovima zasnovanim na objektivnim kriterijima za ulazak i napredovanje u službi pojavljuje kao preduslov stvaranja uprave kakvu građani žele. Osvrćući se na prisutne tendencije u javnoj uprave u radu je dat kompletan prikaz profesionalizacije kao savremene tendencije. Definisane su i obrađene njene osnove komponente, te je utvrđeno da istu sačinjava obrazovanje, stručnost, funkcionalnost i motivacija. Osnivanjem SIGME kao zajedničke inicijative OECD-a i Evropske unije u cilju jačanja temelja za poboljšano javno upravljanje, a time i podrške društveno-ekonomskom razvoju kroz izgradnju kapaciteta javnog sektora, jačanje horizontalnog upravljanja i provedbu reformi javne uprave, mogu se pratiti aktivnosti Evropske unije koje doprinose značaju profesionalizacije javne uprave. U tom smislu SIGMA je kroz usvajanje evropskih standarda službeničkog prava definisala kriterije kakvi službenici trebaju biti i to: profesionalni, stručni, odgovorni, podložni i vezani za zakonske propise. Pored navedenog, aktivnosti koje doprinose njenom razvoju mogu se pratiti i kroz druge dokumente koje je SIGMA usvojila, ali i kroz Preporuke Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope i Odbora ministara Vijeća Evrope
Piše: mr.iur. Mirel MUJKANOVIĆ

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
Fluktuacija i upravljanje fluktuacijom zaposlenih u poduzeću
Osnovna je zadaća menadžmenta ljudskih potencijala pravilno odabrati, a kasnije oblikovati, motivirati i zadržati najbolje zaposlenike. Premda je evidentan napredak u razvoju menadžmenta ljudskih potencijala ova poslovna funkcija još uvijek nije dosegnula potrebnu i opravdanu pažnju u poslovnome svijetu. Kolikogod regrutacija
i selekcija zaposlenika bile detaljne, kvalitetno provedene te rezultirale odabirom najboljih kandidata, ne mogu jamčiti njihovu dugoročnu predanost i odanost organizaciji. U organizacijskom smislu najteže je zadržati najbolje zaposlenike. Fluktuacija predstavlja trajno napuštanje organizacije, no ne mora nužno biti negativna pojava jer organizaciju mogu napustiti i „nepoželjni“, odnosno neproduktivni zaposlenici. Ako se zanemari prisilno povlačenje iz organizacije, pozitivna i negativna fluktuacija zaposlenika prirodna su pojava u organizaciji koju je potrebno svesti na minimalnu razinu
Piše: dr.sc. Asja GOJAČIĆ

RADNI ODNOSI
Prava radnika zbog neuplaćivanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na rentu
Predmet rada je slučaj kada radniku nisu uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje na rentu, što je u bosanskohercegovačkim uslovima uobičajena praksa. U posljednje vrijeme prisutno je da radnici zahtijevaju uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na rentu i da zahtijevaju naknadu štete zbog neuplaćivanja
doprinosa. Cilj zahtjeva radnika za uplaćivanje doprinosa je povećanje penzije, dok se naknada štete odnosi na razliku penzije koja bi trebala biti isplaćena i manje isplaćene penzije. Nakon analize sadržane u ovom radu dolazi se do zaključka da radnici imaju pravo od poslodavaca zahtijevati uplaćivanje doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje na rentu, dok nemaju pravo na naknadu štete od poslodavca zbog neuplaćivanja doprinosa
Piše: doc. dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

PARNIČNI POSTUPAK
Mogućnost da stranke nakon ukidanja prvostepene presude na novom pripremnom ročištu ili novoj glavnoj raspravi iznose nove činjenice i predlažu nove dokaze
Iznošenje činjenica i predlaganje dokaza od strane stranaka ograničeno je, u pravilu, samo na pripremno ročište. Tek izuzetno stranke mogu na glavnoj raspravi iznositi nove činjenice i predlagati nove dokaze. Sud će prihvatiti iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza na glavnoj raspravi samo ako stranke učine vjerovatnim
da su novi elementi procesne građe nastali nakon završetka pripremnog ročišta ili su postojali i prije toga ali su stranke za to saznale tek nakon završetka pripremnog ročišta, pa ih zbog toga nisu mogle ranije prezentirati sudu. Nakon što stranke na glavnoj raspravi izvedu sve prihvaćene dokaze sa pripremnog ročišta i nove dokaze
koji su predloženi i prihvaćeni na glavnoj raspravi, sud će donijeti presudu kojom će usvojiti ili odbiti postavljeni tužbeni zahtjev, u cijelosti ili djelimično
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PITANJA I ODGOVORI:
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Oporezivanje prometa iz oblasti građevinarstva za usluge izvršene banci
– (Ne)oporezivanje medicinskih usluga iusluga zdravstvene zaštite
– Promet marketinških usluga
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.
– Promet građevinskog objekta
– Nabavka opreme iz doniranih sredstava –pravo na odbitak ulaznog PDV-a
– PDV tretman prometa uvezenih dobara
– PDV-e tretman usluga povezanih sa uvozom
Dejan RAKIĆ, advokat
– (Ne)oporezivanje izvoza iz BiH
– PDV-e tretman nabavke dobara za potrebe radnika
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZI I DOPRINOSI
– Isplata rente radnicima
NAKNADE
– (Ne)oporezivi iznos naknade za prevoz na posao i sa posla
POREZ NA DOHODAK
– (Ne)oporezivi iznos otpremnine u slučaju otkaza ugovora o radu
– Porezni tretman najma opreme od strane fizičkog lica
– Oporezivanje sportskih udruženja po osnovu isplata igračima
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZI
– Porezni tretman online usluga
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOBIT
– Ograničenja u vezi sa isplatom dobiti članovima društva
– Nerezidentni obveznik direktnih poreza u Federaciji BiH
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH
– (Ne)oporezivanje „koristi“od nesamostalne djelatnosti u vezi sa poslovnim procesima
– Porezni tretman prihoda od otuđenja udjela u kapitalu
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

RAČUNOVODSTVO
– Knjigovodstveno evidentiranje nusproizvoda

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
– Usklađivanje poslovnih knjiga
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
– Zabrana dijeljenja predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Povećanje osnovnog kapitala društva dokapitalizacijom
– Povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva na osnovu novih ulaganja – granica u djelovanju između vještaka i ovlaštenog procjenitelja
Mr. sc. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor i ovlašteni procjenitelj

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BIH
– Preuzimanje državnog službenika iz institucije BiH u entitetski organ državne službe
(Agencija za državnu službu BiH, broj: 01-34-2-833-1/23 od 28.07.2023. godine)
– Razlozi za odbijanje zahtjeva za poništenje internog oglasa
(Agencija za državnu službu BiH, broj: 03-34-2-411-8/23 od 13.07.2023. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Pojam radnog staža u institucijama/ organima uprave/organima državne službe
– Godišnji odmor i regres u slučaju prekida između dva radna odnosa
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI
– Obavljanje poslovodne funkcije bez zasnivanja radnog odnosa
– Radno-pravni status direktora javnog preduzeća
– Preraspodjela radnog vremena i prekovremeni rad
– Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca

RADNI ODNOSI U INSTITUCIJAMA BiH
– Prestanak radnog odnosa po sili zakona u institucijama BiH – ispunjavanje uslova za odlazak u penziju
– Obračun minulog rada
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI
– Bitni elementi ugovora i naknada štete zbog povrede ugovorne obaveze
– Naknada štete prouzrokovane neispunjenjem ugovorne obaveze
Prof. dr. sc. Abedin BIKIĆ
– Upotreba tuđe stvari u svoju korist
Prof. dr Slobodan STANIŠIĆ

STVARNO PRAVO
– Sticanje prava vlasništva dosjelošću na gradskom građevinskom zemljištu
– Valjanost ugovora o osnivanju prava služnosti
Goran NEZIROVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
– Raspolaganje nekretninama u vlasništvu mjesne samouprave
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
– Uslovi za određivanje gradskog građevinskog zemljišta
– Prenamjena poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko

STVARNO PRAVO
– Pretvaranje trajnog prava korištenja u vlasništvo
– Provedba prostornog plana

EKSPROPRIJACIJA
– Utvrđivanje prava vlasništva kao prethodnog pitanja
Dr. sc. Ismet VELIĆ, pravobranilac BiH

STAMBENI ODNOSI
– Rokovi za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo

PARNIČNI POSTUPAK
– Ispravka presude
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK
– Odustanak od zahtjeva – obustava postupka i troškovi
– Usmena rasprava na zahtjev stranke
– Ocjenjivanje vjerovatnog interesa za razgledanje spisa
– Uputa o pravnom sredstvu kod akta kojim se odbija razgledanje spisa
– Nedorečenost (dispozitiva) drugostepenog rješenja
– Dostavljanje drugostepenog rješenja
– Sadržaj i obim punomoći za zastupanje u upravnom postupku
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
STVARNO PRAVO
– Utvrđivanje prava vlasništva na objektu izgrađenom bez odobrenja za građenje
Član 22. Zakona o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 6/80 i 36/90 i Službeni glasnik RS, broj 38/03)
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 214816 22 Rev od 19.01.2023. godine)
– Zasnivanje hipoteke kada nema zemljišne knjige
Član 64. Zakona o stvarnim pravima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 75 0 P 037801 21 Rev od 06.05.2021. godine)
EKSPROPRIJACIJA
– Razlozi za uvećanje visine utvrđene naknade, Član 55. Zakona o eksproprijaciji
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 95 1 V 009333 22 Rev od 21.03.2023. godine)
OBLIGACIONO PRAVO
– Naknada štete učesnika u postupku javne nabavke
Član 183. Zakona o obligacionim odnosima
Član 121. Zakona o javnim nabavkama
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 59 0 Ps 034038 21 Rev od 30.06.2022. godine)
– Primjena pravnog standarda „pravične naknade“ kod nematerijalne štete
Član 200. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 271891 22 Rev od 11.04.2023. godine)
– Jednostrano prebijanje, Član 337. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 43 0 Ps 200189 23 Rev od 15.08.2023. godine)
– Zastara zateznih kamata, Član 372. stav 1. Zakona obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 32 0 Ps 324271 23 Rev od 14.06.2023. godine)
RADNO PRAVO
– Uticaj uslovne osude na prestanak radnog odnosa
Član 94. stav 1. tačka h) Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 353061 21 Rsž 2 od 29.11.2022. godine)
NASLJEDNO PRAVO
– Neizvršavanje obaveza kod ugovora o doživotnom izdržavanju
Član 123. stav 3. Zakona o nasljeđivanju
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 76 0 P 024152 22 Rev od 17.05.2023. godine)
PARNIČNI POSTUPAK
Neuspjeh u neznatnom dijelu u pogledu kamata
Član 386. stav 3. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 358232 20 Rsž od 14.11.2022. godine)
IZVRŠNI POSTUPAK
– Uvjetna i uzajamna obaveza
Član 31. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Zenici broj 39 0 I 065632 23 Gž od 05.07.2023. godine)
MJENIČNO PRAVO
Predlaganje dokaza – prekluzija
Član 45. stav 3. Zakona o mjenici u vezi sa članom 102. stav 2. Zakona o parničnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 33 0 P 065119 23 Rev od 12.07.2023. godine)
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
– Upisi u postupku uspostavljanja – opća i javna dobra
Član 69. stav 1. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH, Član 7. stav 2. Zakona o stvarnim pravima
(Rješenje Kantonalnog suda u Zenici broj 04 0 Dn 014785 23 Gž od 17.08.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO
ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top