skip to Main Content

Utvrđivanje pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika

PITANJE: Molim tumačenje vezano za vrstu stručne spreme. Završila sam I ciklus visokog obrazovanja (180 ECTS) studija usmjerenja Dizajn grafičkih tehnologija (zvanje Bachelor/bakalaureat inženjer grafičkih tehnologija), a potom II ciklus na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultet političkih nauka, smjer klasično…

Obavljanje poslova drugog radnog mjesta – primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH

PITANJE: Člankom 23. stavak (6) Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 6/20) i Sporazuma o produženju primjene kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji…

Back To Top