skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni seminar o temi

„IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU U FEDERACIJI BiH“
„KOLEKTIVNO RADNO PRAVO“
„PROBLEMI U PRIMJENI (NOVOG) ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU“

SARAJEVO, 29. 11. 2018.
Hotel „Hollywood“, dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

PEDAVAČI :

Doc. dr. Mehmed Hadžić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
Mr. sc. Ernis Imamović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Mr. sc. Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

149,00 KM  po učesniku,
– Za postojeće (i nove) pretplatnike ZIPS-a BESPLATNO (Jedan učesnik po pretplati).
– Za pretplatnike časopisa „Domaća i strana sudska praksa“ POPUST 20%

POSEBNE PONUDE

1. Za pretplatnike ZIPS-a:

2. Za ostale učesnike:

OBEZBIJEĐENI SU:
Pribor za pisanje,
Ručak i osvježenje,
Power point prezentacije,
Certifikat o učešću na seminaru,
Besplatan parking.

PRIJAVA:
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili mail:
seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz 

Dodatne informacije možete dobiti na telefon:  033/542-700

PROGRAM SEMINARA:

1. IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona radu je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 89/18 od 9. 11. 2018. godine. S obzirom na to da su ove, dugo očekivane, zakonske izmjene stupile na pravnu snagu 17. 11. 2018. godine, učesnici seminara će se upoznati sa sadržajem, značajem i posljedicama noveliranih zakonskih rješenja, uz diskusiju i odgovore na konkretna pitanja učesnika seminara.

Slijedeći sadržaj novousvojenih zakonskih odredbi izlaganje će se odnositi na obradu sljedećih tema:

 • Obaveza usklađivanja Pravilnika o radu poslodavaca
 • Primjena povoljnijeg prava na radnike
 • Zasnivanje radnog odnosa kod poslodavca
 • Uredba o proceduri prijema u radni odnos
 • Prijava na obavezna osiguranja
 • Dužina i pravo korištenja godišnjeg odmora
 • Plaća, sastavni dijelovi plaće, radni učinak i ostvarivanje prava na radni učinak
 • Najniža plaća, način utvrđivanja najniže plaće
 • Prestanak radnog odnosa radnika kod poslodavca po sili zakona
 • Ostvarivanje prava radnika kod poslodavca
 • Kolektivno pregovaranje
 • Zaključivanje pojedinačnih, granskih i općeg kolektivnog ugovora
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • Kaznene odredbe

2. KOLEKTIVNO RADNO PRAVO
Kolektivno radno pravo predstavlja segment sistema radnog prava koji uređuje kolektivne radne odnose. Pravni okvir i granice u okviru kojih se ovi odnosi odvijaju se uređuje radnim zakonodavstvom. Značaj koji se pridaje kolektivnim radnim odnosima determiniše i ulogu odnosno funkciju čitavog radnog zakonodavstva. U okviru materijalnog kolektivnog radnog prava se izučavaju sindikalna prava i slobode, pravo na kolektivno pregovaranje i kolektivno ugovaranje, i pravo na participaciju. Segmenti procesnog kolektivnog radnog prava su pravo na mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, pravo na štrajk i pravo učešća u postupku donošenja autonomnih općih akata kod poslodavca.

Predmet izlaganja će biti norme radnog zakonodavstva Federacije BiH kojima su uređeni segmenti materijalnog kolektivnog radnog prava. Sadržaj izlaganja će biti vezan za obradu sljedećih tema:

 • Definicija i segmenti kolektivnog radnog prava
 • Sloboda udruživanja
 • Sindikalna prava i slobode u radnom zakonodatvstvu BiH,
 • Kolektivni ugovori – pojam,
 • Bitna obilježja kolektivnih ugovora
 • Odnos između kolektivnog ugovora i individualnih ugovora o radu,
 • Predmet kolektivnih ugovora
 • Normativni okvir za zaključivanje kolektivnih ugovora u Zakonu o radu FBiH,
 • Participacija – pojam
 • Pravni režimi participacije
 • Zakon o vijeću zaposlenika
 • Obaveze poslodavaca prema vijeću zaposlenika
 • Odnos sindikata i vijeća zaposlenika

3. PROBLEMI U PRIMJENI (NOVOG) ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
Iako je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u primjeni više od šest mjeseci, njegova praktična implementacija stvara brojne praktične dileme, posebno zbog neusklađenosti ovog zakona sa drugim zakonima koja reguliraju radno-pravni status određenih lica. Kako je, do danas, izostala neophodna zakonodavna aktivnost na usaglašavanju postojećih zakona sa ovim zakonom i donošenje pratećih i provedbenih akata, cilj seminara je da se kroz analizu postojećeg zakonskog okvira ukaže na moguća rješenja problema …

Izlaganje na seminaru će obuhvatiti, između ostalog,  sljedeće teme:

 • Na osnovu čega i kako utvrditi postojanje uslova za prestanak radnog odnosa „radi odlaska u penziju“?
 • Staž sa uvećanim trajanjem (benificirani staž) – pravo ili obaveza?
 • Saglasnost radnika da se poseban staž, koji je istovremeno evidentiran kao staž osiguranja, evidentira kao staž osiguranja u efektivnom trajanju
 • Da li se poseban staž, koji je evidentiran kao staž osiguranja, računa prilikom obračuna dodatka na plaću za radni staž?
 • Uračunavanje neplaćenog a evidentiranog staža kod prestanka radnog odnosa
 • Uračunavanje posebnog penzijskog staža kod prestanka radnog odnosa za pojedine kategorije
 • Umanjivanje obima prava osiguranika sa promijenjenom radnom sposobnošću
 • Šta se ne smatra povredom na radu u smislu Zakona PIO?
 • Stimulacija dužeg ostanka u sferi rada – obaveza poslodavca (DA/NE)!
 • Korisnost provjere podataka o penzijskom stažu kod FZ PIO i problemi sa pribavljanjem uvjerenja
 • Utjecaj penzijskog staža 1992.- 1995. na izračun penzije
 • Pravo na starosnu penziju – izračun
 • Nemogućnost prelaska starosne u invalidsku penziju
 • Mogućnost da unuče ostvari pravo na porodičnu penziju
 • Naknada štete pričinjene nosiocu osiguranja
Back To Top