skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje webinar o temi

NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU
(Prava, obaveze, odgovornosti, inspekcijski nadzor i sankcije)

 29. 10. 2020.
Webinar počinje u 10:00 sati

TEME:

Uvodni dio

 • Razlozi za donošenje novog Zakona o zaštiti na radu
 • Usklađivanje sa međunarodnim dokumentima i europskim zakonodavstvom
 • Šta donosi novi Zakon
 • Poslodavci na koje se primjenjuje novi Zakon
 • Lica koja imaju pravo na zaštitu na radu u skladu sa novim Zakonom
 • Opći zahtjevi koji se moraju ispuniti da bi se obezbijedila sigurnost i zdravlje radnika

Obaveze poslodavca:

 • Osiguranje preventivnih mjera – opća načela prevencije
 • Donošenje internog akta o zaštiti na radu
 • Poslodavci koji su obavezni na donošenje internog akta o zaštiti na radu
 • Novčane kazne predviđene za nedonošenje internog akta o zaštiti na radu
 • Osnov za donošenje internog akta o zaštiti na radu
 • Izrada akta o procjeni rizika
 • Način vršenja procjene rizika
 • Šta podrazumijeva obaveza utvrđivanja zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti radnika prije zasnivanja radnog odnosa
 • Na osnovu čega se utvrđuje sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Raspoređivanje radnika na poslove sa povećanim rizikom
 • Obaveze poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom
 • Poslodavci koji su u obavezi imati radnika za zaštitu na radu
 • Dužnosti radnika koji vrši poslove zašite na radu
 • Obaveze poslodavca u vezi sa obavještavanjem radnika o mjerama zaštite na radu
 • Poslodavci kod kojih radnici mogu izabrati povjerenika za zaštitu na radu
 • Ovlaštenja povjerenika za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad
 • Novčane kazne za neizvršavanje pojedinačnih obaveza poslodavaca
 • Postupanje poslodavaca ukoliko se na periodičnom ljekarskom pregledu utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uvjete za obavljanje poslova sa povećanim rizikom
 • Obavezne evidencije koje je poslodavac dužan voditi
 • Obaveze poslodavca u pogledu obavještavanja i dostavljanja izvještaja o povredi na radu

Prava i obaveze radnika:

 • Teža povreda radne obaveze u vezi sa provođenjem mjera zaštite na radu
 • Pravo radnika na specifičnu zdravstvenu zaštitu
 • Poslovi sa povećanim rizikom kod poslodavca i kako se ti poslovi utvrđuju
 • Obavljanje ljekarskih pregleda radnika
 • Postupak skraćivanja radnog vremena
 • Posebna zaštita određenih kategorija radnika

Ovlaštene organizacije za zaštitu na radu:

 • Stručni poslovi za koje će se ovlaštenim organizacijama izdavati dozvola
 • Postupak izdavanja i oduzimanja dozvole za obavljanje stručnih poslova
 • Obaveze postojećih ovlaštenih organizacija u pogledu zadržavanja ovlaštenja

Inspekcijski nadzor:

 • Nadležnosti Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove
 • U kojim se slučajevima kod poslodavaca provodi obavezan inspekcijski nadzor
 • Postupanje inspektora u slučaju kada se utvrdi povreda propisa iz oblasti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu
 • Postupanje inspektora kod smrtnog slučaja ili nesreće koja je zadesila jednog ili više radnika
 • Postupanje inspektora u slučaju neposredne opasnosti po život i zdravlje radnika na radu

Kaznene odredbe:

 • Iznosi novčanih kazni i prekršaji za koje mogu biti odgovorni poslodavci
 • Iznosi novčanih kazni i prekršaji za koje mogu biti odgovorne ovlaštene organizacije

Prelazne i završne odredbe:

 • Period primjene postojećih propisa iz oblasti zaštite na radu
 • Rok u kojem poslodavci moraju uskladiti svoje interne akte sa novim Zakonom

PREDAVAČI:
Istaknuti stručnjaci iz oblasti zaštite na radu, koji su učestvovali na izradi  Zakona

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om)

 • 90,00 KM po jednom učesniku za pretplatnike ZIPS-a
 • 90,00 KM po jednom učesniku za pretplatnike Sudske prakse
 • 110,00 KM za ostale učesnike
 • 100,00 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije
 • Za tri i više učesnika iz iste organizacije poklanjamo Komentar Zakona o radu (jedan primjerak)

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Edukacijski materijal u elektronskoj formi
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Cetifikat o obavljenoj edukaciji
 • POSEBNA NAPOMENA: Svi učesnici seminara ostvaruju popust na Komentar NOVOG Zakona o zaštiti na radu, koji je u fazi izrade i koji će obuhvatiti i provedbene akte donesene na osnovu ovog zakona (Očekivani rok za izlazak iz štampe Komentara je 31. 12. 2020. godine).

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                    3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                      1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu možete popuniti putem online obrazca ili možete preuzeti obrazac
i isti popuniti te poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700


Back To Top