skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje webinar o temi

PRIMJENA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I
NOVIH PODZAKONSKIH AKATA (PRAVILNIKA) IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU 

 16. 04. 2021. Webinar počinje u 10:00 sati
Webinar će biti emitovan u SNIMKU i može se pratiti putem svih elektronskih uređaja

TEME:

INTERNI PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

 • Obaveza donošenja internog akta o zaštiti na radu
 • Osnov za donošenje internog akta za zaštitu na radu
  • Obavezni elementi internog akta za zaštitu na radu:
  • Organizacija provođenja zaštite na radu
  • Pravila prevencije i zaštite
  • Provođenje zaštite na poslovima sa povećanim rizikom
  • Poslovi na kojima se provodi mjera skraćivanja radnog vremena
  • Način utvrđivanja zdravstvenog stanja radnika
  • Sredstva za rad i oprema lične zaštite koja pripadaju radniku
  • Prava, obaveze i odgovornosti radnika za zaštitu na radu
 • Povjerenik za zaštitu na radu – izbor i uslovi koje mora ispunjavati
 • Obavezne konsultacije prilikom izrade akta
 • Usklađivanje općih akata poslodavca sa odredbama novog Zakona o zaštiti na radu
 • Novčane kazne za nedonošenje internog akta o zaštiti na radu
 • Dokumentacija potrebna za inspekciju zaštite na radu

PRAVILA O PROCJENI RIZIKA KOD POSLODAVCA

 • Poslodavci koji su u obavezi da izvrše procjenu rizika
 • Radna mjesta za koja je potrebna procjena
 • Potrebna dokumentacija za izradu akta
 • Uloga radnika za zaštitu na radu u postupku procjene rizika
 • Uloga povjerenika za zaštitu na radu u postupku procjene rizika
 • Novčane kazne za poslodavca koji ne izvrši procjenu rizika
 • Sadržaj akta o procjeni rizika:
  • Podaci o datumu o zahtjeva za provođenje postupka procjene rizika upućenog ovlaštenoj organizaciji i datumu izrade akta o procjeni rizika
  • Opis tehničko-tehnološkog i radnog procesa, opis sredstava rada i opis sredstava i opreme lične zaštite, analiza organizacije rada
  • Vrste štetnosti i opasnosti koje se utvrđuju u postupku procjene rizika
  • Nivoi rizika koji mogu biti procijenjeni
  • Procjena rizika u odnosu na opasnosti i štetnosti
  • Utvrđivanje opasnosti i štetnosti na radnim mjestima i radnoj okolini
  • Načini utvrđivanja mjera za otklanjanje, smanjenje ili sprječavanje rizika
  • Odgovorne osobe kod poslodavca za provođnje mjera
  • Slučejevi u kojima je poslodavac obavezan izvršiti izmjenu i dopunu akta o procjeni rizika

OVLAŠTENE ORGANIZACIJE ZA ZAŠTITU NA RADU

 • Stručni poslovi iz oblasti zaštite na radu za koje se izdaje dozvola ovlaštenim organizacijama
 • Subjekti koji mogu izvršiti procjenu rizika kod poslodavca
 • Uloga poslodavca u procjeni rizika i izradi akta o procjeni rizika
 • Uvjeti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Registar ovlaštenih organizacija
 • Nadzor nad radom ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu
 • Novčane kazne za organizacije koje neovlašteno obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

POSLOVI SA POVEĆANIM RIZIKOM

 • Šta se smatra poslovima sa povećanim rizikom
 • Uticaj procijenjenog rizika na utvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
 • Novčana kazna predviđena za neutvrđivanje poslova sa povećanim rizikom
 • Posebna zaštita radnika koji su raspoređeni na poslove sa povećanim rizikom u smislu posebnog osiguranja radi naknade štete
 • Ljekarski pregledi radnika koji su raspoređeni na poslove sa povećanim rizikom i ostalih radnika
 • Obaveza obavljanja ljekarskih pregleda radnika prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • Ko utvrđuje uslove u pogledu zdravstvenog stanja i psihofizičkih sposobnosti koje radnik mora ispunjavati da bi zasnovao radni odnos na određenom radnom mjestu
 • Obavljanje ljekarskih pregleda radnika koji rade na poslovima sa povećanim rizikom
 • Obaveze poslodavca i ovlaštene zdravstvene ustanove u pogledu provođenja prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika
 • Ko snosi troškove obavljanja ljekarskih pregleda radnika
 • Novčana kazna zbog neupućivanja radnika na obavljanje periodičnih ljekarskih pregleda
 • Postupanje poslodavca kada se periodičnim ljekarskim pregledom utvrdi da radnik ne ispunjava posebne zdravstvene uvjete za obavaljanje poslova radnog mjesta

POSTUPAK SKRAĆIVANJA RADNOG VREMENA NA POSLOVIMA SA POVEĆANIM RIZIKOM

 • Postupak skraćivanja radnog vremena i način na koji se provodi
 • Ovlaštena lica za podnošenje zahtjeva za skraćivanje radnog vremena na radnim mjestima sa povećanim rizikom
 • Akt o procjeni rizika u funkciji skraćivanja radnog vremena
 • Stručni nalaz i mišljenje u postupku skraćivanja radnog vremena
 • Karakter prijedloga za skraćivanje radnog vremena kod poslodavca
 • Uloga Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u postupku skraćivanja radnog vremena
 • Skraćeno i nepuno radno vrijeme

PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 • Predmet i sadržaj novog podzakonskog akta kojim je uređeno pitanje postupka i rokova vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu;
 • Zakonske obaveze poslodavaca u odnosu na periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
 • Sredstva za rad koja (ne)podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima
 • Rokovi vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad
 • Radne sredine koje podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima i rokovi
 • Ovlašteni subjekti za vršenje periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu
 • Način dokazivanja da je izvršena obaveza obavljanja periodičnih pregleda i ispitivanja
 • Vođenje evidencije o izvršenim periodičnim pregledima i ispitivanjima iz oblasti zaštite na radu.
 • Novčane kazne za poslodavca u slučaju neprovođenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

PREDAVAČI:

 • Ernis Imamović, mr. iur.
 • Amila Gajević, dipl. iur.

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

 • 100,00 KM po jednom učesniku za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
 • 120,00 KM za ostale učesnike
 • 190,00 KM za učešće na webinaru + Komentar NOVOG Zakona o zaštiti na radu
 • Za tri i više učesnika iz iste organizacije poklanjamo KOMENTAR (NOVOG) ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Cetifikat o obavljenoj edukaciji
 • Popust na cijenu Komentara NOVOG Zakona o zaštiti na radu (planiran izlazak iz štampe do 30. 4. 2021.)

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                     3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                     1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Omogućena online prijava ili putem prijavnog obrazca koji možete preuzeti sa web-a: www.privrednastampa.biz i poslati na faks: 033/542-700 ili e-mail: seminari@privrednastampa.biz  ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave,
na Vaš e-mail ćemo vam poslati uputstvo i pristupne podatke za praćenje webinara.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Back To Top