skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni seminar o temi

RADNO-PRAVNI I OBLIGACIONO-PRAVNI ASPEKTI NAKNADE
ŠTETE I ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

SARAJEVO, 09. 11. 2018.
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

Cilj seminara je da se, kroz analizu normativnog okvira, rasprave praktični aspekti naknade i odgovornosti za štetu na radu i u vezi sa radom, te ukaže na moguća rješenja problema koji opterećuju svakodnevnu praksu svih onih koji primjenjuju pravo u ovoj oblasti.

PREDAVAČI:

Prof. dr. Jasminka Gradaščević – Sijerčić,
Prof. dr. Slobodan Stanišić, advokat

TEME:

1. Odgovornost poslodavca za štetu pričinjenu radniku
   – Nezakonitost akata poslodavca,
   – Povreda na radu i u vezi sa radom,
   – Profesionalna bolest, i sl.

2. Odgovornost radnika za štetu pričinjenu poslodavcu
   – Subjektivni i objektivni elementi odgovornosti,
   – Vanredni otkaz ugovora o radu i naknadu štete,
   – Zabrana takmičenja/konkurencije i naknada štete,
   – Specifičnosti sudske zaštite.

3. Odgovornost radnika za štetu pričinjenu trećem licu
    – Specifičnosti odgovornosti – radno-pravni i obligaciono-pravni aspekt,
    – Regresna odgovornost radnika,
    – Smanjenje i oslobađanje radnika od odgovornosti.

4. Odgovornost više radnika za štetu pričinjenu na radu i u vezi sa radom
   – Pravila u sistemu radnih odnosa,
   – Solidarna odgovornost,
  
– Specifičnosti sudske zaštite.

5. Odgovornost poslodavca – privrednog društva za štetu koju pričini radnik ili drugo lice angažirano kod poslodavca na radu i u vezi sa radom

6. Odgovornost pravnog lica za štetu koju pričini njegov organ (direktor, nadzorni/upravni odbor, komisija i sl.)

7. Tužbeni zahtjevi za naknadu štete po osnovu rada i u vezi sa radom

8. Utvrđivanje visine naknade štete

 

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
– 165,00 KM po učesniku,
– 145,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije,
– 132,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE.

POSEBNA PONUDA
Učešće na seminaru + knjiga „NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE“
200,00 KM

OBEZBIJEĐENI SU:
Pribor za pisanje,
Ručak i osvježenje,
Power point prezentacije (na CD-u),

Certifikat o učešću na seminaru,
Besplatan parking.

PRIJAVA
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili
mail:
seminari@privrednastampa.biz
; amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije možete dobiti na telefon:  033/542-700 ili 061/215-420

PREUZMI PREZENTACIJU

Back To Top