skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA
organizuje jednodnevni seminar o temi

 „DILEME I PROBLEMI U PROVEDBI NOVOG ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU“
&
„POVREDE RADNE OBAVEZE I DISCIPLINE PONAŠANJA, DISCIPLINSKA
ODGOVORNOST I NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU„

SARAJEVO, 19. 04. 2018. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

Novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je stupio na pravnu snagu 1. marta 2018. godine i od tada teče njegova primjena.  
Praktična implementacija ovog zakona već izaziva dileme u pogledu primjene pojedinih odredbi, što može uzrokovati ozbiljne negativne posljedice kako za osiguranike tako i za poslodavce!
U tom smislu, cilj ovog seminara je da se otklone nedoumice u pogledu spornih pitanja, odnosno pruže praktična pojašnjenja odredbi koje su u stručnoj javnosti izazvale najveće interesovanje.
________________________________________________
Disciplinska odgovornost radnika u Federaciji BiH saglasno normativnim rješenjima iz Zakona o radu je regulisana indirektno putem instituta vanrednog otkaza ugovora o radu. Teže i lakše povrede radnih obaveza i discipline ponašanja na temelju upućujuće zakonske norme se propisuju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Pozitivan aspekt ovakvog rješenja je što se granskim kolektivnim ugovorom za teritorij Federacije BiH, ili na području jednog ili više kantona, povrede radnih obaveza i discipline ponašanja mogu propisati u skladu sa specifičnostima vezanim za tu granu, odnosno propisati pravilnikom o radu imajući u vidu djelatnost poslodavca. Otvoreno pitanje je utvrđivanje lakših i težih povreda kod onih poslodavca koje ne obavezuje kolektivni ugovor, ili kod onih koji nisu obavezni donijeti pravilnik o radu. Takođe, otvoreno pitanje je da li poslodavci moraju imati normiran odgovarajući disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti i izricanje sankcija.

Drugi dio izlaganja će biti posvećen načinima prestanka ugovora o radu sa posebnim osvrtom na tzv. redovni otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, pravilnom utvrđivanju razloga, te poštivanju zakonom predviđene procedure i forme za otkazivanje ugovora o radu. U kontekstu otkaza ugovora o radu biće elaboriran interni postupak zaštite prava iz radnog odnosa kao dodatna mogućnost, ali i obaveza poslodavca da ponovo preispita svoju odluku.

Namjera je da se, kroz analizu normativnog okvira i uočenih problema vezanih za ovaj aspekt radnog prava, teorijski i praktično ukaže na moguća rješenja problema,  koji vrlo često opterećuju svakodnevnu praksu svih onih koji primjenjuju pravo u ovoj oblasti.

PREDAVAČI I TEME:

Mr. sc. Kenan Spahić,
(Federalno ministarstvo rada i socijalne politike)

1. DILEME I PROBLEMI U PROVEDBI NOVOG ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

 • Prelazak sa penzijskog staža na staž osiguranja;
 • Obračun visine penzije kroz bodovni sistem sa formulama i primjerima;
 • Uslovi za starosnu i prijevremenu starosnu penziju;
 • Invalidska penzija i porodična penzija;
 • Stjecanje svojstva osiguranika i njegov utjecaj na ostvarivanje prava iz PIO
 • Naknada štete pričinjene nosiocu osiguranja-značajno pooštravanje; odgovornosti;
 • Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja – novine kod plačanja ocjene invalidnosti i revizija II kategorije invalidnosti;
 • Stimulacija ostanka u radnom odnosu po zakonu PIO i „produženje“ radnog odnosa;
 • Novine zakona PIO u vezi instituta „povrede na radu“;
 • Profesionalna bolest i lista profesionalnih bolesti;
 • Izmjena propisa kod prava osiguranika II kategorije invalidnosti na naknadu plaće;
 • Posljedice rada u nepunom radnom vremenu i obračun staža osiguranja?
 • Obaveza FZ PIO da pruža pravnu pomoć i izdaje na zahtjev izdaje potvrde o penzijskom stažu;
 • Staž osiguranja ostvaren u periodu 1992-1995;
 • Preračun isplačenih naknada u staž osiguranja (proširenje obuhvata);
 • Prestanak radnog odnosa radi ispunjenja uslova za penziju (radna knjižica „ne postoji, na osnovu koje „evidencije“ utvrditi ispunjenje uslova);
 • Prava iz PIO u slučaju neplaćenih doprinosa i mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju neplaćenih doprinosa za PIO;
 • Presumpcija da su doprinosi za PIO plaćeni do aprila 1992. godine;
 • Izračun visine boda/penzije u slučaju kada nema podataka o visini ostvarenih plaća;
 • Status „stečenih“ prava ostvarenih po ranijem Zakonu PIO;
 • Obavezna prijava na osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima (akcije spašavanja, praktična nastava, volonterski rad i dr.);
 • Novčane kazne za poslodavca, osiguranika i odgovorno lice

Doc. dr. Mehmed Hadžić,
(Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu)

2. POVREDE RADNE OBAVEZE I DISCIPLINE PONAŠANJA, DISCIPLINSKA ODGOVORNOST I NAČINI PRESTANKA UGOVORA O RADU

 • Pojam disciplinskog djela;
 • Teže i lakše povrede radnih obaveza i discipline ponašanja;
 • Disciplinske mjere;
 • Postupak i rokovi za donošenje vanrednog otkaza ugovora o radu,
 • Pravo na odbranu;
 • Neopravdani razlozi za otkaz;
 • Načini prestanka ugovora o radu;
 • Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca;
 • Otkaz sa ponudom izmjenjenog ugovora o radu;
 • Forma otkaza;
 • Otkazni rokovi;
 • Otpremnina;
 • Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza;
 • Program zbrinjavanja viška radnika;
 • Interna zaštita prava iz radnog odnosa.

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
155,00 KM  po učesniku,
140,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije,
124,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE.

POSEBNA PONUDA
Učešće na seminaru + Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
210,00 KM

OBEZBIJEĐENI SU:
Pribor za pisanje,
Ručak i osvježenje,
Certifikat o učešću na seminaru,
Besplatan parking.

PRIJAVA
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!
Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.

Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije možete dobiti na telefon:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top