skip to Main Content

BESPLATNI WEBINAR
ZA POSTOJEĆE (I NOVE) PRETPLATNIKE ZIPS-A

 

“OTKAZ UGOVORA O RADU (REDOVNI I VANREDNI)” 
“MOBING I
DISKRIMINACIJA NA RADU”

– analiza sudske prakse sa praktičnim primjerima –

 

23.12. 2021. (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja

PREDAVAČI:

Marijana OMERČAUŠEVIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

TEME:

1. OTKAZ UGOVORA O RADU U SUDSKOJ PRAKSI

 • Donošenje odluke o otkazu ugovora o radu
 • Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
 • Lično uvjetovani otkaz ugovora o radu
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Najčešći razlozi da sud usvoji zahtjev i utvrdi nezakonitost otkaza ugovora o radu u sudskoj praksi (u roku nije otkazan ugovor o radu, nije dato pravo na odbranu, nije konsultovano vijeće zaposlenika sindikat i sl.)

2. OPRAVDANI RAZLOZI ZA VANREDNI OTKAZ UGOVORA O RADU – ANALIZA SUDSKE PRAKSE

 • Razlozi za vanredni otkaz ugovora o radu
 • Koje povrede radne obaveze od strane radnika su predstavljale opravdan razlog za vanredni otkaz ugovora o radu u sudskoj praksi
 • Koje povrede radne obaveze od strane radnika nisu predstavljale opravdan razlog za otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze
 • Rok za otkaz ugovora o radu bez poštivanja otkaznog roka
 • Omogućavanje iznošenja odbrane radnika
 • Ostvarivanje zaštite u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu
 • Postupak u parnicama iz radnih odnosa
 • Naknada plaće zbog nezakonitog otkaza
 • Naknada štete u slučaju nezakonitog otkaza
 • Prava radnika na penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti

3. MOBING U SUDSKOJ PRAKSI

 • Zakonodavna rješenja u našoj zemlji
 • Tužbeni zahtjevi kod tužbi za zaštitu od uznemiravanja – mobinga
 • Procesna pravila u sporu kojim se traži zaštita od uznemiravanja – mobinga
 • Nadležnost sudova
 • Rok za podnošenje tužbe
 • Mjere osiguranja
 • Hitnost u rješavanju spora
 • Teret dokazivanja
 • Dokazna sredstva u sporu za zaštitu od mobinga
 • Rok za žalbu, paricijski rok i oduzimanje suspenzivnosti žalbe
 • Dopuštenost revizije
 • Aktivna i pasivna legitimacija u postupku za ostvarivanje sudske zaštite zbog mobinga
 • Radnje uznemiravanja – mobinga
 • Visina naknade štete u postupcima zbog uznemiravanja
 • Diskriminacija na radu

4. ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA WEBINARA

KOTIZACIJA:

 • BESPLATNO ZA PRETPLATNIKE ZIPS-a, koji su izmirili obaveze po osnovu pretplate.
 • Za sve ostale 117,00 KM sa PDV-om, po učesniku.

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Aktuelne odluke sudova u BiH
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Cetifikat o obavljenoj edukaciji
 • Izlaganja će biti popraćena aktuelnim primjerima iz sudske prakse, uz mogućnost postavljanja pitanja učesnika tokom cijelog webinara.

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK 3389002208688749
INTESA SANPAOLO 1540011100299682
SPARKASSE BANK 1990490005090704
ZIRAATBANK BH. 1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen prijavni obrazac poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz
Pristupne podatke za praćenje webinara dostavljamo nakon zaprimanja Vaše prijave! 

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700
web: www.privrednastampa.biz

Back To Top