skip to Main Content

Mr. sci. Adnan BARUČIJA

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni BESPLATNI SEMINAR o temi

NAKNADA ŠTETE IZ RADNOG ODNOSA, PENZIJSKOG I INVALIDSKOG
OSIGURANJA I OBLIGACIONOG PRAVA

SARAJEVO, 04. 12. 2019.
Hotel „Hollywood“, dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 h

PREDAVAČI

Marijana OMERČAUŠEVIĆ

sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH i edukator CEST-a

Mr. sci. Adnan BARUČIJA

sudija Kantonalnog suda u Zenici i edukator CEST-a

TEME

1. Naknada štete iz radnog odnosa kroz praksu sudova u Federaciji BiH
 
– Analiza novih zakonskih određenja – odredaba članova 89. – 93. Zakona o radu
 – Pojmovno određenje oblika vinosti (namjera i krajnja nepažnja)
 – Problematika zakonskih odrednica „ rada i u vezi sa radom“
 – Odgovornost poslodavca prema trećem licu
 – Supsidijarna primjena Zakona o obligacionim odnosima
 – Pasivna procesna legitimacija
 – Regres u odnosu na direktnog štetnika
 – Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu radniku
 – Teret dokazivanja
 – Odgovornost za štetu – diskriminacija i mobing

2. Kada postoji obaveza poslodavca da naknadi štetu Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 – Kada postoji obaveza na naknadu štete Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 – Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (tjelesno oštećenje, invalidnost ili smrt osiguranika)
 – Naknada pričinjene štete od lica koje je prouzrokovalo tjelesno oštećenje, invalidnost ili smrt osiguranika
 – Naknada pričinjene štete od poslodavca
 – Obaveze poslodavaca u provođenju zaštite na radu i zaštite životne sredine
 – Pravo i obaveza radnika da koristi sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima
 – Naknada štete prouzrokovana trećem licu
 – Naknada štete od osiguravajućeg društva
 – Iznos zahtjeva za naknadu štete
 – Zastara potraživanja naknade štete nosioca osiguranja
 – Početak toka zakonske zatezne kamate na naknadu štete pričinjene nosiocu osiguranja
 – Prikaz prakse sudova iz okruženja

3. Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
 – Opšte pretpostavke odgovornosti
 
– Posebne pretpostavke odgovornosti
 
– Objašnjenja praktičnih slučajeva – presuda koje će pratiti tok izlaganja

4. Diskusija i odgovori na pitanja učesnika seminara

BESPLATNO za postojeće i nove pretplatnike ZIPS-a

(jedna pretplata – jedan učesnik)

KOTIZACIJA

(sa uključenim PDV-om):

1 KM
po učesniku
1 KM
za dva i više učesnika iz iste organizacije
1 KM
za pretplatnike SUDSKE PRAKSE

OBEZBIJEĐENI
SU:

Pribor za pisanje

ZIPS-ova Zbirka pitanja i odgovora sa sudskom praksom iz 2018. godine

Odgovori na pitanja učesnika seminara u usmenoj i pisanoj formi

Ručak i osvježenje

Certifikat o učešću na seminaru

Besplatan parking

PRIJAVA

Zbog ograničenog broja mjesta
PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili
mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top