skip to Main Content

SEMINAR

AKTUELNE TEME IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA
U PRAKSI SUDOVA U FEDERACIJI BIH
Problemi u primjeni – sudska praksa – stavovi i preporuke

TUZLA, 23. FEBRUAR 2024. godine
Hotel „SALIS“, ul. Soli 4, Tuzla

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČI:
Doc. dr. sci. Adis Poljić, sudija Općinskog suda u Živinicama
Dr. sci. Faruk Latifović, sudija Kantonalnog suda u Tuzli

TEME:
PARNIČNI POSTUPAK

 • Dokazivanje u parničnom postupku
 • Postojanje pravnog interesa i odbacivanje tužbe
 • Preinaka tužbe
 • Otuđenje prava o kojem teče parnica
 • Odgovor na tužbu
 • Protivtužba (nedopuštena protivtužba)
 • Vještačenje
 • Troškovi parničnog postupka
 • Prijedlog za povrat u prijašnje stanje
 • Procesna sposobnost
 • Veza parničnog i izvršnog postupka
 • Presuda na osnovu priznanja
 • Presuda zbog propuštanja
 • Mjere osiguranja u parnici o smetanju posjeda

IZVRŠNI POSTUPAK

 • Obustava izvršnog postupka
 • Promjena predmeta i sredstva izvršenja
 • Karakter pravosnažnog rješenja o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave
 • Zatezna kamata na troškove postupka
 • Zatezna kamate na sudsku taksu

VANPARNIČNI POSTUPAK

 • Dioba nekretnina
  • Sadržaj izreke rješenja o diobi
  • Predmet postupka civilne diobe
 • Eksproprijacija
  • Specifična pitanja u vezi naknade za eksproprijaciju
  • Uređenje međe na građevinskom zemljištu

RADNO PRAVO

 • Izbor direktora bez zasnivanja radnog odnosa
 • Naknada za vrijeme nezaposlenosti – uticaj na naknadu plaće
 • Uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti
 • Obračun plate za invalida rada II. kategorije invalidnosti
 • Dokazivanje prekovremenog rada
 • Naknada štete poslodavcu
 • Otkaz ugovora o radu zbog „lažne“ diplome
 • Poseban staž osiguranja
 • Isplata zatezne kamate na zaostale obroke penzija

STVARNO PRAVO

 • Sticanje prava vlasništva na osnovu dosjelosti
 • Aktuelna pitanja upisa u zemljišnu knjigu
 • Predaja u posjed nekretnine
 • Prenos prava vlasništva putem ugovora o izvođenju radova
 • Građenje na tuđem zemljištu
 • Zaštita posjednikovih prava kada je stvar uništena
 • Stvarna služnost
 • Pravo na dom – zaštita

OBLIGACIONO PRAVO

 • Ovlaštenje za zaključenje ugovora
  • obim punomoći za zaključenje ugovora o prenosu nekretnina
  • naknadno odobrenje zaključenog ugovora
  • vrsta punomoći za ugovor o zajmu
 • Naknada štete
  • naknada štete zbog imisija u vezi regulacionog plana
  • odgovornost advokata štete zbog opoziva punomoći
  • uporedni radnici kod utvrđivanja visine rente
  • prava radnika zbog neuplaćivanja doprinosa za PIO na rentu;
  • opravdani troškovi liječenja
  • plaćanje troškova liječenja u inostranstvu
  • pravne posljedice popunjavanja izvještaja o nezgodi
  • mogućnost kumuliranja naknade štete i osigurane sume
  • naknada štete radniku koju je namjerno izazvao drugi radnik
  • naknada za tjelesno oštećenje i novčana naknada za duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti
 • Raskid ugovora o kreditu podnošenjem tužbe
 • Zastarjelost potraživanja
 • Naknada za advokatske usluge zastupanja
 • Povrat plaća radnika za rad po sudskoj mjeri osiguranja
 • Priznanje duga kod potraživanja iz radnog odnosa

PRIVREDNO PRAVO

 • Istupanje člana društva iz privrednog društva
 • Naknada tržišne vrijednosti udjela
 • Poništenje privatizacije i sticanje vlasništva na osnovu bilansa

KOTIZACIJA (bez PDV-a):

 • 155,00 KM po učesniku
 • 145,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
 • 135,00 za tri i više učesnika iz iste organizacije

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Pribor za pisanje
 • Prateći edukacijski materijal
 • Ručak i osvježenje
 • Odgovore na pitanja učesnika
 • Certifikat o učešću
 • Besplatan parking

PRIJAVA:
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Prijavu poslati najkasnije do 20. FEBRUARA na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije: 033/542-700 ili 062/072-474

Back To Top