skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o organizuje jednodnevni seminar o temama

„Autonomno radno pravo u Federaciji BiH – Pravilnik o radu i kolektivni ugovori“
„Evidencija radnika i drugih lica angažovanih na radu – dileme i praktična rješenja“
„Prijedlog Zakona o zaštiti na radu i drugih propisa u proceduri usvajanja“

SARAJEVO, 20. 12. 2017.
Hotel „Hollywood“
ul.
Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

PROGRAM SEMINARA I PREDAVAČI

Prof. dr. Jasminka Gradaščević – Sijerčić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

AUTONOMNO RADNO PRAVO U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Interni opći akt poslodavca – Pravilnik o radu:

 • Donošenje;
 • Sadržaj;
 • Objavljivanje i stupanje na pravnu snagu.

Eksterni/profesionalni izvori autonomnog prava:

 • Sistem kolektivnih ugovora;
 • Učinci kolektivnih ugovora;
 • Tendencije u kolektivnom pregovaranju.


Mr. sc. Ernis Imamović,
Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH

EVIDENCIJA RADNIKA I DRUGIH LICA ANGAŽOVANIH NA RADU – DILEME I PRAKTIČNA RJEŠENJA

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu – problemi u primjeni i preporuke  

 • Sadržaj evidencije;
 • Podaci o radnicima i drugim licima angažovanim na radu;
 • Vođenje evidencije o radnicima;
 • Vođenje posebnih evidencija;
 • Sadržaj posebne evidencije;
 • Način vođenja evidencije;
 • Podaci o radnom vremenu;
 • Vođenje evidencije za radnike koji poslove obavljaju na izdvojenom radnom mjestu;
 • Način vođenja podataka o radnom vremenu.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU I DRUGIH PROPISA U PROCEDURI USVAJANJA

 • Lica koja imaju pravo na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu;
 • Primjena zakona na pripadnike oružanih snaga i policije;
 • Vijeće za zaštitu na radu;
 • Opći zahtjevi za sigurne i zdrave uvjete rada;
 • Obaveze poslodavaca;
 • Obaveze i prava radnika;
 • Zdravstveni nadzor;
 • Evidencije, izvještavanje o nesrećama povredama na radu i profesionalnim oboljenjima;
 • Ovlaštene organizacije za zaštitu na radu;
 • Posebna sigurnost i zaštita na radu;
 • Inspekcijski nadzor;
 • Kaznene odredbe;
 • Obaveza donošenja podzakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu;
 • Primjena važećih podzakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu.

NOVI PROPISI U PROCEDURI USVAJANJA

ODGOVORI NA PITANJA

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

– 150,00 KM  po učesniku,
– 130,00 KM za tri i više učesnika iz iste organizacije,
– 120,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE.

POSEBNA PONUDA

Učešće na seminaru + knjiga „Komentar Zakona o radu“
Autor: Jasminka Gradaščević – Sijerčić
220,00 KM

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Pribor za pisanje,
 • Ručak i osvježenje,
 • Power point prezentacije,
 • Certifikat o učešću na seminaru,
 • Besplatan parking.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog
prijavnog obrasca,nakon čega Vam dostavljamo fakturu
na naznačenu adresu.


Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz
odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
 
Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz,
 Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700
Back To Top