skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje webinar o temi

“STICANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU”
“ETAŽNO VLASNIŠTVO I IZVRŠNI POSTUPAK”
“PROBLEMI I AKTUELNOSTI U VEZI UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU”

– sa primjerima iz sudske prakse –

 17. 12. 2020.
Webinar počinje u 10:00 sati

PREDAVAČI:

Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu u Sarajevu
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

TEME:

1. STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA DOSJELOŠĆU NA NEKRETNINAMA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

 • Dosjelost kao temelj sticanja prava vlasništva na nekretninama koje su bile u društvenom vlasništvu 10. 10. 1995. godine: na stvarima u društvenom vlasništvu pravo vlasništva nije se moglo steći dosjelošću izričito je bilo zakonsko određenje (čl. 29. ZOVO-a)
 • Mogućnost stjecanja prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u državnom vlasništvu nakon 10. 10. 1995. godine: presuda Vrhovnog suda Federacije BiH iz 2009. godine u kojoj je izražen stav da vrijeme potrebno za sticanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama u društvenom (državnom) vlasništvu, počinje teći od dana stupanja na snagu Zakona o osnovama vlasničkih odnosa (SL RBiH 37/95), koji je stupio na snagu 10. 10. 1995. godine
 • Odluka o privremenoj mjeri Ustavnog suda BiH iz 2020. godine: kojom je odloženo izvršenje presude kojom je utvrđeno pravo vlasništva dosjelošću na nekretninama koje su u naravi činile poljoprivredno zemljište. U ovom predmetu postavilo se sporno pitanje ko je vlasnik nekretnina. Općina je bila tužena na čijem području su se nalazile ove nekretnine. Da li je u pitanju državno vlasništvo?
 • Sticanje prava vlasništva dosjelošću na poljoprivrednom zemljištu: šta u naravi čini poljoprivredno zemljište, titular poljoprivrednog zemljišta, pravni promet poljoprivrednim zemljištem
 • Sticanje prava vlasništva na gradskog građevinskom zemljištu: više odluka Ustavnog suda BiH iz i 2020. godine, temeljem kojih je Ustavni sud izgradio relevantnu praksu koja se odnosi na državnu imovinu
 • Sticanje prava vlasništva dosjelošću na nekretninama šume i šumsko zemljište: definisanje šuma i šumskog zemljišta, pozitivno pravno uređenje statusa ovih nekretnina, da li je moguće steći pravo vlasništva korištenjem ili zauzimanjem šuma i šumskog zemljišta
 • Obaveznost i izvršnost odluka Ustavnog suda BiH: da li se ova obaveza odnosi samo na izreku ili se odnosi i na pravno shvaćanje i pravnu ocjenu o tome koje je ustavno pravo povrijeđeno i na koji način

2. AKTUELNI PROBLEMI ETAŽNOG VLASNIŠTVA I IZVRŠNOG POSTUPKA U BIH 

 • Etažno vlasništvo i pravno jedinstvo nekretnine: teorijski koncept kao ključ sigurnosti za kupce stanova u izgradnji odnosno etažne vlasnike te povjerioce koji finansiraju kupovinu stanova
 • Kupovina stana u izgradnji: Institut privremenog etažnog vlasništva u praksi
 • Kupovina stana u izgradnji i iskustva uporednog prava kao mogući model za BiH
 • Etažno vlasništvo kao kvalitetan kolateral: rizici kod zasnivanja hipoteke na privremenom etažnom vlasništvu
 • Da li je radi sigurnosti kreditora nužan odnosno da li je uopće moguć upis hipoteke na izgrađenom objektu
 • Pravno jedinstvo nekretnine i posljedice u izvršnom postupku: identitet nekretnine u situaciji da je založeno zemljište, a do izvršnog postupka sagrađen objekat
 • Privremeno etažno vlasništvo i izvršni postupak i/ili stečaj nad investitorom
 • Najnovija sudska praksa: narušavanje imperativnih odredaba o pravnom jedinstvu zemljišta i zgrade i načelu superficies solo cedit u postupku izvršenja koji se provodi nad investitorom
 • Etažno vlasništvo i zaštita potrošača: da li su u ovoj oblasti ispoštovane obaveze koje za Bosnu i Hercegovinu proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Implementacija Direktive o potrošačkim kreditima i izostanak implementacije Direktive o ugovorima o potrošačkim kreditima koji se odnose na stambene nekretnine
 • Izvršenje na stambenoj nekretnini i pravo na dom
 • Etažno vlasništvo i proces harmonizacije:
  • ukidanje knjige položenih ugovora u procesu harmonizacije zemljišne knjige i katastra
  • Kako definirati identitet nekretnine koja je postojala prija i nekretnine nakon izvršene harmonizacije u izvršnom postupku
 • Upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova nekretnine – kako zaštiti etažne vlasnika koji uredno izvršavaju svoje obaveze proistekle iz upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine prema etažnim vlasnicima koji su pasivni i neuredno izvršavaju svoje obaveze

3. PROBLEMI I AKTUELNOSTI U VEZI UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU

Novo uspostavljanje i zamjena zemljišnih knjiga

 • Ko je titular nekretnina u kom je upis u zemljišnoj knjizi opštenarodna imovina
 • Upisi u postupku uspostavljanja ko je vlasnik odnosno najvjerojatniji vlasnik
 • Ovlaštenje zemljišnoknjižnog referenta
 • Ovjereni izvod iz katastra kao javna isprava
 • Najava postupka uspostavljanja
 • Obavještenje
 • Prigovor

Postupak harmonizacije zemljišne knjige

 • Da li ovaj postupak ima osnovu u Zakonu o zemljišnim knjigama FBiH
 • Odluka Ustavnog suda BiH iz 2018. godine, da li je posjednik nekretnine vlasnik odnosno najvjerovatniji vlasnik

Predmet žalbe u postupku uspostavljanja

 • Zabilježba protiv tačnosti zemljišne knjige
 • Brisanje upisa

4. ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA WEBINARA

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

BESPLATNO ZA PRETPLATNIKE ZIPS-a, koji su izmirili obaveze po osnovu pretplate.

– Za sve ostale 120,00 KM sa PDV-om, po učesniku.

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Aktuelne odluke sudova u BiH u vezi teme/a webinara
 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Cetifikat o obavljenoj edukaciji
 • Izlaganja će biti popraćena aktuelnim primjerima iz sudske prakse, uz mogućnost postavljanja pitanja učesnika tokom cijelog webinara.

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK                    3389002208688749
INTESA SANPAOLO                  1540011100299682
SPARKASSE BANK                    1990490005090704
ZIRAATBANK BH.                      1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu možete popuniti putem online obrazca ili možete preuzeti obrazac
i isti popuniti te poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja Vaše prijave, na Vaš e-mail ćemo vam poslati instrukciju za pristup webinaru.

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Back To Top