skip to Main Content

SEMINAR

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE
(Zakonska rješenja i sudska praksa)

SARAJEVO, 24.05.2024. godine
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA

sa početkom u 10:00 sati

PREDAVAČ:
Goran NEZIROVIĆ,
sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

SADRŽAJ SEMINARA:

I Osnovni elementi pojma diskriminacije

 • Zaštićeni osnovi (stvarni; pretpostavljeni)
 • Povezana lica
 • Komparator (hipotetički komparator; hipotetička žrtva)
 • Da li je namjera vršenja diskriminacije predmet dokazivanja u antidiskriminacijskom postupku?
 • Praksa sudova EU i domaćih sudova

II Direktna i indirektna diskriminacija

 • Objašnjenje pojmova
 • Problem klasifikacije i prepoznavanja u sudskoj praksi
 • Predstavljanje i analiza sudske prakse

III Ostali oblici diskriminacije, sa posebnim akcentom na MOBING i viktimizaciju

 • Standard duževremenog uznemiravanja i povrede dostojanstva radnika
 • Da li fizičko uznemiravanje na poslu predstavlja mobing?
 • Da li jednokratna radnja povrede dostojanstva radnika predstavlja mobing?
 • Odnos Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o radu
 • Pasivna legitimacija u sporovima radi utvrđenja i zaštite od mobinga
 • Naknada štete
 • Predstavljanje i analiza sudske prakse

IV Incidentalne (prejudicijalne) tužbe za zaštitu od diskriminacije

V posebne antidiskriminacione tužbe

 • Najvažnija procesna pitanja (vrste tužbi, sadržaj tužbenih zahtjeva, rokovi za zaštitu-kontinuirana i sistemska diskriminacija, revizija-dopuštenost revizije u predmetima u kojima se o diskriminaciji raspravlja kao o prethodnom pitanju, umješači na strani tužitelja i tuženog)
 • Predstavljanje i analiza sudske prakse

VI teret dokazivanja

 • Opšti standard dokazanosti u parničnom postupku
 • Okretanje tereta dokazivanja u antidiskiminacionim parnicama
 • Koje činjenice dokazuje tužitelj i sa kojim stepenom dokazanosti?
 • Koje činjenice dokazuje tuženi i sa kojim stepenom dokazanosti?
 • Specifičnosti tereta dokazivanja kod mobinga i drugih ostalih oblika diskriminacije iz člana 4. Zakona o zabrani diskriminacije
 • Predstavljanje i analiza sudske prakse

VII Dokazna sredstva u antidiskriminacijskim parnicama

 • Preporuke Ombdusmena
 • Javne izjave
 • Audio/video snimci
 • Situaciono testiranje
 • Statistički podaci
 • Specifični dokazi u slučajevima mobinga
 • Predstavljanje i analiza sudske prakse
 • Predstavljanje i analiza sudske prakse

VIII Kolektivne tužbe za zaštitu od diskriminacije

IX Diskusija i odgovori na pitanja učesnika seminara

KOTIZACIJA (bez PDV-a):

 • 145,00 KM po učesniku
 • 130,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

KOTIZACIJA UKLJUČUJE:

 • Pribor za pisanje
 • Ručak i osvježenje
 • Odgovore na pitanja učesnika
 • Certifikat o učešću
 • Parking

PRIJAVA:

Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Prijavu poslati na e-mail: seminari@privrednastampa.biz; ili amra@privrednastampa.biz
Dodatne informacije: 033/542-700 ili 062/072-474

 

Back To Top