skip to Main Content

JEDNODNEVNI SEMINAR

AKTUELNA PITANJA PRIMJENE ZAKONA O RADU IKOLEKTIVNIH UGOVORA
SA OSVRTOM NA SUDSKU ZAŠTITU PRAVA IZ RADNOG ODNOSA
&
PRAVA, OBAVEZE I OVLAŠTENJA INSPEKTORA RADA I VRSTE UPRAVNIH MJERA U
POSTUPKU INSPEKCIJSKOG NADZORA

SARAJEVO, 01.12.2016.

Hotel “HILLS”
Ilidža, Butmirska cesta 18
Sa početkom u 10h

Radno zakonodavstvo je vrlo osjetljivo pravno područje u kome postoji i saradnja i sukob između interesa poslodavaca i radnika. Proteklo je više od šest mjeseci (godinu dana) od stupanja na snagu Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. U svakodnevnom radu i primjeni Zakona o radu, praktičari se oduvjek susreću s nizom pitanja koja mogu zadavati poteškoće, posebno ako se ima u vidu da se radi o pravilima koja dovode do sticanja ili gubitka prava na radu i u vezi s radom. Konkretnije, s jedne strane, postoje dosta ujednačena stajališta oko primjene pojedinih instituta radnog zakonodavstva što doprinosi pravnoj sigurnosti. Istovremeno, s druge strane, praksa u primjeni pojedinih instituta nije jedinstvena, što je posljedica nepreciznosti pravnih normi ali i različitog pravnog stajališta pojedinih praktičara. Upravo dileme i različitost prakse o primjenih istih instituta radnog zakonodavstva opredjeljuju organiziranje seminara s ciljem ujednačavanja postupanja poslodavca, radnika, sinidkata, sudija i advokata u konkretnim pravnim pitanjima /sporovima.

 

PREDAVAČI I TEME:

1. Prof. dr. JASMINKA GRADAŠČEVIĆ –SIJERČIĆ, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

a) Zasnivanje radnog odnosa i vrste ugovora o radu

  • Ugovor o radu i ugovori kojima se ne zasniva radni odnos,
  • Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pravni osnov, stupanje na rad, pojam i pravna priroda ugovora o radu),
  • Vrste ugovora o radu.

b) Načela radnog zakonodavstva

  • Načelo povoljnosti za zaoposlene:
  • odnos Zakona o radu i kolektivnog ugovora o radu,
  • međusobni odnosi kolektivnih ugovora – odnos individualnog i kolektivnog ugovora o radu….).

c) Sudska zaštita prava iz radnog odnosa

2. JAGODA SMAJIŠ, Uprava za inspekcijske poslove KS

a) Prava, obaveze i ovlaštenja inspektora

  • prava i obaveze inspektora,
  • ovlaštenja inspektora,

b) Postupak inspekcijskog nadzora

  • Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora,
  • Nalog za vršenje inspekcijskog nadzora,
  • Mjesto i vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora,
  • Inspekcijski zapisnik.

c) Upravne i druge mjere

  • Upravne mjere u inspekcijskom nadzoru,
  • Nalaganje upravne mjere (usmeno i pismeno).

 

OBEZBIJEĐENI SU:

  • Pribor za pisanje,
  • Pisani materijal i CD sa power point prezentacijama predavača,
  • Osvježenje u pauzama,
  • Ručak
  • Certifikat o učešću na seminaru,
  • Odgovori na pitanja učesnika seminara (pitanja možete poslati unaprijed na mail: zips@privrednastampa.biz),
  • Besplatan parking.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

  • 145,00 KM po jednom učesniku
  • 120,00 KM po dva i više učesnika iz iste organizacije
  • 115,00 KM po učesniku za pretplatnike na časopise „ZIPS“ i „SUDSKA PRAKSA“

 

PRIJAVA JE OBAVEZNA

 

Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili

Mail: seminari@privrednastampa.biz, amra@privrednastampa.biz

najkasnije dva dana prije seminara

Informacije i obrazac priave možete dobiti na telefon: 033/542-700 ili 061 215 420 Kontakt osoba Narcis Romić

mail: seminari@privrednastampa.biz

FOTO GALERIJA

 

 

Back To Top