skip to Main Content

WEBINAR

 

ZAŠTITA NA RADU I PROVEDBENI AKTI

USKLAĐIVANJE OPĆIH AKATA SA ZAKONOM O ZAŠTITI NA RADU, PROCJENA RIZIKA KOD POSLODAVCA, POLAGANJE STRUČNIH ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

 

11.11. 2021. (četvrtak) sa početkom u 10:00 sati
Webinar možete pratiti UŽIVO putem svih elektronskih uređaja

 

TEME:

1. Usklađivanje općih akata poslodavca sa odredbama Zakona o zaštiti na radu i donošenje internog akta o zaštiti na radu

 • Rokovi za usklađivanje općih akata poslodavca sa odredbama Zakona o zaštiti na radu
 • Procjena rizika na radnim mjestima – rokovi
 • Da li je propisan rok za procjenu rizika
 • Usklađivanje općih akata poslodavca sa institutima iz Zakona o zaštiti na radu u propisanom roku
 • Postupanje poslodavaca koji su osnovani nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu
 • Koji su poslodavci u obavezi da izvrše procjenu rizika
 • Može li poslodavac sam za svoje potrebe izvršiti procjenu rizika
 • Kako se vrši procjena rizika (u odnosu na radno mjesto ili u odnosu na radnika)
 • Značaj procjene rizika
 • Rormiranje cijene u vezi sa pružanjem usluge procjene rizika
 • Nastup ovlaštenih organizacija na tržištu kada je riječ o uslugama procjene rizika
 • Trajanje postupka procjene rizika kod poslodavca i vrijeme okončanja ovog procesa kod svih poslodavaca
 • Procjena rizika u funkciji donošenja internog akata o zaštiti na radu
 • Sadržaj internog akta o zaštiti na radu

2. Radnik za zaštitu na radu – obaveze poslodavaca i radnika za zaštitu na radu prema novom Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati radnici za zaštitu na radu, programu, sadržaju, načinu i troškovima polaganja stručnog ispita

 • Kada se kod poslodavca određuje radnik za zaštitu na radu?!
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu (konkretni poslovi)
 • Broj radnika za zaštitu na radu kod poslodavca
 • Sistematizacija radnih mjesta i radno mjesto za radnika za zaštitu na radu
 • Nepuno radno vrijeme radnika za zaštitu na radu?!
 • Obavljanje i drugih poslova radnika za zaštitu na radu
 • Uvjeti (stručna sprema i radno iskustvo) radnika za zaštitu na radu
 • Obaveza polaganja stručnog ispita
 • Uvjeti za oslobađanje od polaganja stručnog ispita
 • Procedura za oslobađanje od polaganja
 • Troškovi stručnog ispita
 • Dijelovi stručnog ispita
 • Program i rokovi polaganja

3. Povjerenik za zaštitu na radu

 • Kada se imenuje povjerenik za zaštitu na radu?!
 • Izbor i imenovanje povjerenika za zaštitu na radu
 • Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu
 • Nadležnosti povjerenika za zaštitu na radu
 • Uvjeti (stručna sprema i radno iskustvo) povjerenika za zaštitu na radu
 • Odgovornost poslodavca ukoliko radnici, sindikat ili vijeće zaposlenika ne imenuje povjerenika za zaštitu na radu
 • Razlika između radnika i povjerenika za zaštitu na radu
 • Može li radnik za zaštitu na radu istovremeno biti imenovan i za povjerenika za zaštitu na radu?
 • Sistematizacija radnih mjesta i radno mjesto povjerenika za zaštitu na radu
 • Naknada plaće povjerenika za zaštitu na radu?!
 • Rokovi primjene obaveze imenovanja povjerenika za zaštitu na radu

4. Ovlaštene organizacije za zaštitu na radu – obaveze ovlaštenih organizacija i stručnih lica u ovlaštenim organizacijama prema novom Pravilniku o sadržaju, programu i načinu polaganja stručnog ispita za radnike koji obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

 • Uloga ovlaštenih organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Izdavanje dozvole za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Nadležnost za izdavanje dozvola za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu
 • Registar ovlaštenih organizacija (ažuriranje Registra u skladu sa novim Zakonom o zaštiti na radu i podzakonskim aktima)
 • Mogu li organizacije koje su zadržale ovlaštenja izdata po starom Zakonu o zaštiti na radu mogu nastaviti da obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu?!
 • Da li organizacije kod kojih je postupak nadzora u toku mogu obavljati stručne poslove iz oblasti zaštite na radu?!
 • Značaj Registra ovlaštenih organizacija za poslodavce
 • Da li sve organizacije koje su navedene u Registru mogu obavljati sve vrste stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu?!
 • Polaganje stručnog ispita za radnike koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama
 • Uvjeti za polaganje stručnog ispita za radnike koji obavljaju stručne poslove u ovlaštenim organizacijama
 • Oslobađanje od obaveze polaganja stručnog ispita
 • (Ne)priznavanje položenog stručnog ispita za radnika za zaštitu na radu za obavljanje stručnih poslova u ovlaštenim organizacijama
 • Troškovi polaganja stručnog ispita (ko snosi troškove)
 • Dijelovi stručnog ispita i program polaganja za radnike u ovlaštenim organizacijama
 • Rokovi za polaganje stručnog ispita za radnike u ovlaštenim organizacijama
 • Obaveze trenutno ovlaštenih organizacija u vezi sa obaveznim polaganjem stručnog ispita lica koja u tim organizacijama obavljaju stručne poslove iz oblasti zaštite na radu

5. Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavaca

 • Organizovanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • Samostalno obavljanje poslova zaštite na radu (djelatnosti)
 • Uvjeti za samostalno obavljanje poslova zaštite na radu
 • Angažman ovlaštene organizacije za zaštitu na radu
 • Uvjeti za obavljanje poslova zaštite na radu ovlaštenih organizacija kod poslodavca
 • Poslovi iz oblasti zaštite na radu kod poslodavaca kod kojih postoje poslovi sa povećanim rizikom
 • Da li poslodavac kod kojeg postoje poslovi sa povećanim rizikom može angažovati ovlaštenu organizaciju za obavljanje poslova zaštite na radu?!

6. Osposobljavanje radnika za siguran rad

 • Kada se obavlja osposobljavanje radnika za siguran rad?!
 • Osposobljavanje za siguran rad i za one radnike koji su bili u radnom odnosu u momentu stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu
 • Samostalno osposobljavanje radnika za siguran rad i kada za te poslove poslodavac angažuje ovlaštenu organizaciju
 • Koje ovlaštene organizacije mogu obavljati poslove osposobljavanja radnika za siguran rad?!
 • Da li osposobljavanje radnika mogu obavljati i organizacije koje su zadržale ovlaštenja izdata u skladu sa starim Zakonom o zaštiti na radu?!
 • Način osposobljavanja za siguran rad
 • Segmenti osposobljavanja radnika za siguran rad koji moraju biti prilagođeni radnom mjestu
 • Provjera osposobljenosti radnika za siguran rad
 • Dokazivanje da je izvršena provjera ospososbljenosti za siguran rad
 • Periodične provjere osposobljenosti radnika za siguran rad za sve radnike
 • Akti za utvrđivanje rokova za provjeru osposobljenosti za siguran rad

7. Periodični pregledi i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

 • Da li se u postupku procjene rizika vrše periodični pregledi i ispitivanja uslova radne sredine?!
 • Rokovi važenja periodičnih pregleda i ispitivanja uslova radne sredine koji se izvrše u postupku procjene rizika
 • Dokazivanje izvršenja obaveze obavljanja periodičnih pregleda i ispitivanja
 • Validnost upotrebnih dozvola izdatih prije stupanja na snagu Pravilnika o postupku, načinu i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu

PREDAVAČI:

Eksperti koji su radili na izradi Zakona o zaštiti na radu i podzakonskih akata iz ove oblasti

KOTIZACIJA (sa PDV-om):

 1. 150,00 KM za učešće na webinaru + Komentar NOVOG Zakona o zaštiti na radu
 2. 100,00 KM po jednom učesniku za pretplatnike ZIPS-a (bez Komentara)
 3. 120,00 KM za ostale učesnike (bez Komentara)

OBEZBIJEĐENI SU:

 • Prezentacije u PowerPoint-u
 • Certifikat o obavljenoj edukaciji
 • Komentar NOVOG Zakona o zaštiti na radu (uz opciju 1)

UPLATA NA RAČUNE:

UNICREDIT BANK           3389002208688749
INTESA SANPAOLO        1540011100299682
SPARKASSE BANK          1990490005090704
ZIRAATBANK BH.           1861210310050424

PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Omogućena online prijava ili putem prijavnog obrasca koji možete preuzeti sa web-a: www.privrednastampa.biz i poslati na faks: 033/542-700 ili
e-mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz

Nakon zaprimanja prijave, na Vaš e-mail poslat ćemo uputstvo i pristupne podatke za praćenje webinara!

Sve dodatne informacije:
Telefon: 033/542-700

Back To Top