skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o organizuje jednodnevni seminar

PRAVNI REŽIM GRAĐEVINSKOG, ŠUMSKOG, POLJOPRIVREDNOG, ZADRUŽNOG ZEMLJIŠTA I VODNIH DOBARA

– Problemi u praksi i praktična rješenja –

SARAJEVO, 19. 02. 2018.

Hotel „Holiday Inn“,
Zmaja od Bosne 4, Sarajevo 71000

Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

Poseban pravni režim (iz razloga važnih javnih interesa) u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH i posebnim zakonima, može da postoji samo na tkz. dobrima od posebnog javnog interesa (opća, javna i dobra od općeg interesa). Zakonom o stvarnim pravima FBiH su samo načelno definirana dobra od javnog interesa, a sva ostala pitanja njihovog režima trebala bi biti uređena posebnim zakonima. Moguće je uočiti da je, od početka primjene Zakona o stvarnim pravima pa do danas, izostala neophodna zakonodavna aktivnost na izmjeni postojećih i donošenju novih zakona, kao i ostalih pratećih i provedbenih propisa vezanih za status i način upravljanja dobrima od posebnog interesa. Izostanak normativnog reguliranja ove izuzetno važne oblasti dovodi u praksi do vrlo ozbiljnih problema vezanih za pravni status i raspolaganje dobrima od općeg interesa.

Cilj seminara je da se, kroz analizu normativnog okvira i uočenih problema  vezanih za pravni režim građevinskog, šumskog, poljoprivrednog, zadružnog zemljišta i vodnih dobara teorijski i praktično ukaže na moguća rješenja problema, koji vrlo često opterećuju  svakodnevnu praksu svih onih koji primjenjuju pravo u ovoj oblasti

PREDAVAČI I TEME

Prof. dr. sci. Meliha POVLAKIĆ,
redovni profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu

  1. Odnos općeg režima nekretnina i posebnih uređenja za pojedina dobra od općeg interesa
  2. Pravni režim građevinskog zemljišta prema Zakonu o stvarnim pravima i Zakonu o građevinskom zemljištu

– pitanja koja se javljaju pri uspostavi pravnog jedinstva nekretnine,
– transformacija etažnog vlasništva i proces harmonizacije,
– pitanja neprovedenih nacionalizacija i restitucije itd.

  1. Šumsko zemljište – transformacija društvenog vlasništva na šumama

Prof. dr. sci. Enes HAŠIĆ,
redovni profesor Pravnog Fakulteta Univerziteta u Zenici

  1. Pravni režim poljoprivrednog i zadružnog zemljišta
  2. Zaštita i režim voda i vodnih dobara, pitanja koncesija na vodnim dobrima

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):

– 165,00 KM po učesniku,

– 145,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije,

– 132,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE

POSEBNA PONUDA

Učešće na seminaru + knjiga „Komentar Zakona o stvarnim pravima“

240,00 KM

OBEZBIJEĐENI SU:

Pribor za pisanje,

Ručak i osvježenje,

Certifikat o učešću na seminaru.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, nakon čega Vam dostavljamo fakturu na naznačenu adresu.

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

Mogućnost plaćanja na dan održavanja seminara.

Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Prijavu izvršiti na faks: 033/542-700 ili Mail: seminari@privrednastampa.biz ili amra@privrednastampa.biz, Za dodatne informacije i moguća pitanja kontaktirajte nas na mail: seminari@privrednastampa.biz ili na telefon 033 542 700

 

 

Back To Top