skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni seminar o temi

IZVRŠNI I PARNIČNI POSTUPAK U PRAKSI

SARAJEVO, 03. 10. 2019.
Hotel „Hollywood“, dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 h

PREDAVAČI

Jasminka KUBAT

sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH
i edukator Centra za edukaciju sudija

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ

sudija Kantonalnog suda u Bihaću
i edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca

1. IZVRŠNI POSTUPAK

 1. Izvršenje na nekretninama
  – izvršenje na suvlasničkom dijelu nekretnine
  – izvršenje na nekretnini na kojoj izvršenik nije upisan kao vlasnik
  –
izvršenje u slučaju kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige ili su knjige uništene, nestale ili nisu uspostavljene, sa osvrtom na praksu i Zakon o stvarnim pravima
 2. Prigovor trećeg lica
  –
pretpostavke za prigovor
  –
do kada se može podnijeti
  –
odluke suda po prigovoru trećeg lica, sa osvrtom na sudsku praksu
 3. Prodaja nepokretnosti
  – ročište za prodaju
  –
najniža cijena po kojoj se nepokretnost može prodati
  –
predaja nepokretnosti
  –
sličnosti i razlike prodaje nepokretnosti u IZVRŠNOM i STEČAJNOM POSTUPKU sa osvrtom na sudsku praksu
 4. Namirenje
  – redoslijed namirenja
 
– namirenje ostalih potraživanja, sa osvrtom na sudsku praksu
 5. Zaštita prava kupca

 2. PARNIČNI POSTUPAK

  1. Povrat u prijašnje stanje
  – od kada teče rok za podnošenje prijedloga za povrat
  – opravdani i neopravdani razlozi propuštanja roka ili ročišta
  –
propuštanje zbog greške suda
  –
pravni lijek protiv odluke o povratu
 
2. Troškovi postupka
  –
troškovi privremenog zastupnika tuženiku – ima li pravo na naknadu; ko ih snosi i kako ih obezbijediti
  –
naplata troškova postupka preko računa advokata kao punomoćnika
  –
putni troškovi advokata (punomoćnika) kod zastupanja na više ročišta istoga dana
 
3. Odgoda ročišta – opravdani ili neopravdani razlozi za odgodu
  –
spriječenost punomoćnika zbog drugog ročišta u isto vrijeme
  –
zdravstveni razlozi
  –
korištenje godišnjeg odmora
  –
neblagovremen otkaz/opoziv punomoći
  –
neuka stranka
  –
objektivna preinaka tužbe na ročištu na kojem tuženik nije prisutan
 
– iznošenje novih činjenica na pripremnom ročištu
 
– udaljavanja stranke ili punomoćnika sa ročišta
 4. Značaj dostavnice o dostavi sudskih pismena
 
– greške suda kao razlozi za žalbu
 5. Mjere osiguranja
  –
privremena mjera osiguranja
  –
da li je obavezno održavanje ročišta
 
– da li se može podudarati sadržaj privremene i mjere osiguranja
 
– propuštanje ročišta za raspravljanje o mjeri osiguranja.
 
6. Presuda zbog propuštanja
 
– može li se donijeti ako su dokazi predloženi ali nisu dostavljeni uz tužbu
 
– ako su kao dokazi predloženi saslušanje stranaka, svjedoka, vještačenje (ali ne isprave) može li sud donijeti presudu zbog propuštanja
 
– ako u tužbi nije predložena presuda zbog propuštanja, može li sud donijeti presudu kojom zahtjev odbija kao očigledno neosnovan, ako on jeste takav
  –
ako u tužbi ima prijedlog za ovu presudu i dostavljen je odgovor na tužbu a zahtjev očigledno neosnovan – može li se donijeti presuda kojom se odbija očigledno neosnovan zahtjev

3. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA

KOTIZACIJA

(sa uključenim PDV-om):

1 KM
po učesniku
1 KM
za dva i više učesnika iz iste organizacije
1 KM
za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
praktikum-za-parnicni-postupak za web

POSEBNA PONUDA

Učešće na seminaru

knjiga „PRAKTIKUM ZA PARNIČNI POSTUPAK SA SUDSKOM PRAKSOM IZ GRAĐANSKOG PRAVA “

PO cijeni od 250 KM

OBEZBIJEĐENI
SU:

Pribor za pisanje

Aktuelni pregled sudske prakse - pisani materijal (cca. 250 stranica)

Odgovori na pitanja učesnika seminara u usmenoj i pisanoj formi

Ručak i osvježenje

Certifikat o učešću na seminaru

Besplatan parking

PRIJAVA

Zbog ograničenog broja mjesta
PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili
mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top