skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni seminar o temi

AKTUELNA PITANJA U PRIMJENI ZAKONA
O STVARNIM PRAVIMA

– Problemi u praksi i praktična rješenja –

SARAJEVO, 22. 11. 2018.
Hotel „Hollywood“, ul. Dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 sati

PEDAVAČI I TEME:

Prof. dr. sc. Enes Hašić  
Tema 1.
Ograničenja prava vlasništva i izvlaštenja iz prava vlasništva na nekretninama prema Zakonu o stvarnim pravima F BiH – problemi u praksi i praktična rješenja
S obzirom da pravo na imovinu predstavlja jedno o osnovnih ljudskih prava, koje je zaštićeno domaćim zakonodavstvom (ustavom i zakonima), ali i međunarodnim konvencijama i standardima za zaštitu ljudskih prava, na seminaru će biti obrađena pitanja normativnih rješenja i praktičnih iskustava iz dosadašnje primjene Zakona o stvarnim pravima F BiH (kao i drugih propisa), a koja se odnose na mogućnosti ograničenja vlasnika u vršenju njegovog prava vlasništva, kao i  i izvlaštenja iz prava vlasništva na nekretninama prema Zakonu o stvarnim pravima Federacije BiH.
Posebno će biti obrađena pitanja:

  • susjedskih prava
  • uređenja međa
  • dopuštenih i nedopuštenih imisija
  • eksproprijacije i naknade za oduzeto ili ograničeno pravo vlasništva
  • ograničenja vlasništva kroz intervencije javne vlasti u slučaju elementarnih nepogoda
  • pitanja naknade za nužne služnosti

Tema 2.
Status općih, javnih i dobara od općeg interesa – njihov tretman u praksi i Zakonu o stvarnim pravima F BiH (i drugim propisima) – raspolaganje i mogućnosti koncesija
Pitanja općih, javnih i dobara od općeg interesa (raspolaganje i upravljanje) su, i prije kao i poslije donošenja Zakona o stvarnim pravima F BiH bila i ostala izuzetno aktuelna, te se sa aspekta opštih posljedica koje nastaju vezano za raspolaganja ovim dobrima zasigurno radi o pitanjima za koja možemo ustvrditi kako predstavljaju jedan od najvećih društvenih interesa. Pitanja statusa javnih dobara i njihov tretman u F BiH regulisana su setom većeg broja imovinsko-pravnih propisa. Zakon o stvarnim pravima F BiH je stvorio obavezu usklađivanja ranijih propisa sa odredbama Zakona o stvarnim pravima F BiH, te donošenja niza novih propisa. Analizom normativnih rješenja i postojeće prakse na seminaru će biti ukazano na najvažnije aspekte, probleme i moguća rješenja u vezi raspolaganja javnim dobrima.

Prof. dr. sc. Meliha Povlakić
Tema 3.
Uspostava pravnog jedinstva zgrade i zemljišta, uspostava etažnog vlasništva i proces harmonizacije
Od stupanja na snagu Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH prelazne i završne odredbe su u središtu interesa stručne javnosti. Provedba ovih odredaba trebala bi dovesti do konačnog napuštanja ranijih socijalističkih odnosa, posebno na gradskom građevinskom zemljištu i zgradama. Jedno od najkomplikovanijih pitanja transformacije jeste usklađivanje različitih formi etažnog vlasništva, koje su nastale u praksi i koje dijelom nisu bile u skladu sa ranije važećim propisima, sa odredbama ZSP FBiH. Pitanje povezivanja izgrađene zgrade sa zemljištem je konfrontirano takođe sa nizom problema, a jedan je bio i neusklađenost podataka o zemljištu koji su upisani u katastar i zemljišnu knjigu. Proces „harmonizacije“ doprinosi otklanjanju ovog nesklada, ali donosi nove probleme. Upisi etažnog vlasništva u zemljišnoj knjizi nakon harmonizacije u mnogim aspektima odstupaju od važećih zakonskih rješenja.

Tema 4.
Načelo superficies solo cedit i moderne tehnologije/instalacije (solarne elektrane, vjetroturbine, vodovi itd.)
Uspostavljanje pravnog jedinstva nekretnine je jedno od najznačajnihih reformskih zahvata Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH. Međutim, primjena ovog načela u određenim situacijama dovodi do neprihvatljivih rješenja, te onemogućava izgradnju i finansiranje određenih postrojenja (solarne elektrane, vjetroturbine, infrastruktura različitih vodova). Stoga je potrebno odrediti prirodu ovakvih stvari (pokretne ili nepokretne) kao i vezu sa zemljištem (samostalna stvar, samostalni ili nesamostalni dio, pripadak, da li ih odvojiti od zemljišta pravom građenja, stvarnom služnošću ili nekim drugim institutom). Okvirni zakon o zalozima u BiH i Zakon o stvarnim pravima nude određena rješenja ovog pitanja. Biće izložena i rješenja uporednog prava.

Tema 5.
Stjecanje temeljem načela povjerenja u sudskoj praksi, posebno u praksi Ustavnog suda BiH
Zakon o stvarnim pravima je izričito propisao ovaj način stjecanja vlasništva na nekretninama. Do njegovog stupanja na snagu bilo je velikih kolebanja u praksi. Učesnici seminara će se upoznati sa najnovijom praksom Ustavnog suda BiH u vezi sa stjecanjem temeljem načela povjerenja.

 

KOTIZACIJA (sa uključenim PDV-om):
165,00 KM po učesniku,
145,00 KM za dva i više učesnika iz iste organizacije,
132,00 KM za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE.

POSEBNA PONUDA
Učešće na seminaru + knjiga „Komentar Zakona o stvarnim pravima FBiH“
240,00 KM

OBEZBIJEĐENI SU:
Pribor za pisanje,
Ručak i osvježenje,

Certifikat o učešću na seminaru,
Besplatan parking.

PRIJAVA
Zbog ograničenog broja mjesta PRIJAVA JE OBAVEZNA!
Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili
mail:
seminari@privrednastampa.biz
; amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije možete dobiti na telefon:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top