skip to Main Content

PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o.
organizuje jednodnevni seminar o temi

ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BIH/KANTONIMA
i
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

SARAJEVO, 18. 04. 2019.
Hotel „Hollywood“, dr. Mustafe Pintola 23, ILIDŽA
Seminar počinje u 10:00, a završava u 16:00 h

PREDAVAČI

Prof. dr. Jasminka Gradaščević – Sijerčić

Pravni fakultet Sarajevo

Emina Hulusija

sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH

TEME:

1. ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BIH/KANTONIMA

 • Zapošljavanje u sistemu radnih odnosa (normativni okvir);
 • Poslodavci u javnom sektoru;
 • Postupak prijema u radni odnos u javnom sektoru u svjetlu čl. 20a Zakona o radu i donesenih provedbenih propisa:
  – Uredba o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 13/19);

  – Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada, ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina,te u privredniim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ broj 9/19);
 • Javni oglas
  – Objava, sadržaj, prijava, rad Komisija za provođenje javnog oglasa, supervizor…);
 • Prijem u radni odnos
  – Odluka o prijemu u radni odnos, poništenje javnog oglasa,pravo na prigovor;
  – Usklađivanje općih akata poslodavca sa uredbom;

2. SUDSKA ZAŠTITA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA

 • Sporna pravna pitanja kroz analizu sudske prakse i trenutna pravna rješenja;
 • Tužba, tužbeni zahtjev i tužba za utvrđenje u radnom sporu;
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima;
 • Pravna stajališta u primjeni pravnog instituta redovnog i vanrednog otkaza ugovora o radu:
  – Pravno značenje pravilnika o radu, odnosno općeg akta poslodavca;

  – Kriteriji koje poslodavac mora uzeti u obzir pri poslovno uvjetovanom otkazu;
  – Formalno-pravni uvjeti za vanredni otkaz ugovora o radu;
  – Saznanje poslodavca za težu povredu radnih obaveza;
  – Pravo radnika na odbranu;
 • Postupak prije otkazivanja ugovora o radu
  – Prethodno upozorenje radniku;
  – Oblik, obrazloženje i dostava otkaza;
 • Prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
  – Naknada plaće i druge naknade, naknada štete;
  – Otpremnina;
  – Vraćanje radnika na rad;
  – Privremena mjera.

3. DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA UČESNIKA SEMINARA

KOTIZACIJA

(sa uključenim PDV-om):

1 KM
po učesniku
1 KM
za dva i više učesnika iz iste organizacije
1 KM
za pretplatnike ZIPS-a i SUDSKE PRAKSE
komentar-zakona-o-radu-standardni.jpg

POSEBNA PONUDA

Učešće na seminaru

knjiga „Komentar Zakona o radu“ autora: prof. dr. Jasminke Gradaščević - Sijerčić

PO cijeni od 250 KM

OBEZBIJEĐENI
SU:

Pribor za pisanje

Aktuelni broj „Domaće i strane sudske prakse“ - pisani materijal (cca. 250 stranica)

Odgovori na pitanja učesnika seminara u pisanoj formi (dostavljaju se naknadno)

Ručak i osvježenje

Power point prezentacije

Certifikat o učešću na seminaru

Besplatan parking

PRIJAVA

Zbog ograničenog broja mjesta
PRIJAVA JE OBAVEZNA!

Popunjen obrazac prijave poslati na fax: 033/542-700 ili
mail: seminari@privrednastampa.biz; amra@privrednastampa.biz

Dodatne informacije:  033/542-700 ili 061/215-420

Back To Top