skip to Main Content

Sudska Praksa 94 3d

I dio

Izvorni naučni rad

PRAVNI STATUS POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRUŠTVENOM/ DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NAKON DONOŠENJA ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOJ  ZABRANI RASPOLAGANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
Piše: Prof. dr. Meliha Povlakić, Univerzitet u Sarajevu – Pravni fakultet

Izvorni naučni rad
DJELOVANJE PRESUDA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE  BIH NA TEKUĆE UPRAVNE SPOROVE
Piše: Predrag Krsmanović, predsjednik Upravnog  odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli

Izvorni naučni rad
NEIZVRŠENJE IZVRŠNE ISPRAVE O TROŠKOVIMA POSTUPKA: DIREKTNA PRIMJENA EVROPSKE  KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I  OSNOVNIH SLOBODA I USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE
Piše: doc. dr. sc. Adis Poljić, sudija

 

II dio

KRIVIČNO PRAVO

 • KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  • Opšta pravila za odmjeravanje kazne
 • KRIVIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE
  • Umišljaj kod krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  • Kada osoba ima status vanbračnog druga koji može odbiti svjedočenje
   Vještačenje na osnovu medicinske dokumentacije
  • Utvrđivanje osnovane sumnje kao uslova za određivanje pritvora
  • Otvaranje glavnog pretresa nakon ukidanja prvostepene presude
  • Povreda prava na odbranu
  • Nerazumljivost izreke presude
  • Jednakost u postupanju i pravo suda da ne dopusti dokaz
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
  • Povreda krivičnog zakona kao osnov za zahtjev za zaštitu zakonitosti
  • Zamjena kazne zatvora u novčanu kaznu-vremenska primjena prava
  • Zakonitost radnje prepoznavanja
  • Konvalidacija nezakonitih dokaza

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

 • AUTORSKA I SRODNA PRAVA
  • Naknada po izdavačkom ugovoru
 • STVARNO PRAVO
  • Opća i javna dobra
  • Izgradnja objekata od javnog interesa na zemljištu koje nije eksproprisano
  • Izdavanje u zakup dijela kuće od suvlasnika
  • Pravni interes za utvrđivanje prava na suposjed
  • Povjerenje u zemljišne knjige i sticanje prava zaloga
   na dobrima od općeg interesa
  • Sticanje prava vlasništva i načelo povjerenja u zemljišne knjige
  • Zasnivanje tužbenog zahtjeva na nepostojećem pravnom osnovu
  • Poljoprivredno zemljište i zabrana raspolaganja
  • Stjecanje prava vlasništva dogradnjom, nadziđivanjem ili preuređenjem
  • Pravo izbora kod prekoračenja međe građenjem zgrade
  • Pravni interes za upis prava raspolaganja/korištenja
   u korist subjekta koji više ne postoji
  • Služnosti
  • Pravo vlasništva na zemljištu potrebnom za redovnu upotrebu zgrade
  • Sticanje prava vlasništva dosjelošću na građevinskom zemljištu
  • Utvrđivanje prava vlasništva dosjelošću nakon meritornog
   odbijanja istog tužbenog zahtjeva – nastupanje novih
   činjenica vezanih za vrijeme državine
  • Promjene granica građevinskih parcela
  • Teret dokazivanja u postupku izlaganja nepokretnosti na javni uvid
  • Utvrđivanje prava vlasništva prema stvarnom stanju
  • Vlasništvo na građevinskom objektu podignutom
   na društvenom (državnom) zemljištu
  • Produženo dejstvo starog zakona
  • Povrat u posjed zemljišta koje je nacionalizovano
 • EKSPROPRIJACIJA
  • Karakter postupka za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti
  • Teret dokazivanja da je isplaćena naknada
 • OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
  • Javni konkurs za ponude za zaključenje ugovora
  • Ništavost ugovora – kada predmet obaveze nije moguć
  • Naknadno odobrenje zaključenog ugovora
  • Naknada troškova kod prekinute specijalizacije
  • Sticanje bez osnova – kada je revizijski sud preinačio pravosnažnu presudu
   drugostepenog suda na osnovu koje je proveden izvršni postupak
  • Uticaj otvaranja stečajnog postupka na zastarjelost potraživanja
  • Zastarjelost potraživanja električne energije za poslovni prostor
 • OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
  • Pravo na naknadu štete u vezi sa zaposlenjem zbog neosnovanog lišenja slobode
  • Pojam štetne činjenice
  • Naknada materijalne štete zbog umanjenja vrijednosti nekretnine
  • Utvrđivanje procenta umanjenja životne aktivnosti (dva vještačenja)
  • Doprinos kod nastanka štete
  • Uporedni radnici kod utvrđivanja visine rente
  • Opravdani troškovi liječenja
 • OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
  • Cijena za naknadno izvedene radove
  • Korištenje prava po garanciji za ispravno funkcionisanje stvari
  • Ugovor o pristupanju dugu – pretpostavka solidarnosti i (ne)dospjela
   potraživanja nakon otvaranja stečaja
  • Prenos vlasništva bez obavještavanja prodavca
  • Faktičko dejstvo obostrano izvršenog ugovora o građenju
  • Ovlaštenja zastupnika iz odnosa zajedničkog poduzetništva
  • Isključenje i ograničenje zakonske odgovornosti izvođača i projektanta
  • Troškovi obrade kredita
 • BANKARSKA GARANCIJA
  • Garancija „bez prigovora“
 • PRAVO OSIGURANJA
  • Poništenje ugovora o osiguranju za slučaj smrti osiguranika
  • Pravne posljedice popunjavanja izvještaja o nezgodi
  • Supsidijarna odgovornost Zaštitnog fonda FBiH za obaveze
   društva osiguranja
  • Vrijeme nastanka odgovornosti Zaštitnog fonda FBiH
   za obaveze društva osiguranja
 • NASLJEDNO PRAVO
  • Mogućnost nasljednika da sudskim putem potražuju plaće i
   uplatu MIO/PIO doprinosa iza umrlog radnika
  • Nasljeđivanje po pravu predstavljanja
  • Gruba neblagodarnost
  • Rokovi nakon pravosnažnosti rješenja o nasljeđivanju
  • Odgovornost nasljednika za dugove ostaviočeve
  • Teret dokazivanja vrijednosti naslijeđene imovine
  • Rješenje notara i žalba
 • PORODIČNO PRAVO
  • Ugovor o načinu izmirenja izdržavanja
  • Mogućnosti supružnika da doprinosi izdržavanju bračnog partnera
  • Bračna stečevina
  • Posebna imovina
  • Teret bračne stečevine
  • Regresno potraživanje supružnika
 • RADNO PRAVO
  • Primjena mjerodavnog materijalnog prava na radni spor
  • Poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu – obaveza poslodavca
   da osposobljava odnosno obrazuje radnika
  • Dokazivanje opravdanosti razloga za otkaz ugovora o radu
  • Prestanak ugovora o radu
  • Blagovremenost tužbe u radnom sporu
  • Umanjenje plata zaposlenim zbog neostvarenog planiranog dohotka poslodavca
  • Prestanak primjene Općeg kolektivnog ugovora
  • Zahtjev za isplatu iznosa poreza na dohodak
 • DISKRIMINACIJA
  • Rokovi za podizanje tužbi i zastarni rokovi u slučaju sistemske diskriminacije
 • ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
  • Uspostavljanje zemljišnih knjiga – harmonizacija
 • MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
  • Raspravaljanje uvjeta za priznanje strane sudske odluke
  • Kontradiktornost u postupku priznanja strane sudske odluke
 • PARNIČNI POSTUPAK
  • Nadležnost u slučaju privremenog prestanka obavlјanja djelatnosti poduzetnika
  • Stvarna nadležnost za klevetu između pravnih lica
  • Mjesna (ne)nadležnost
  • Relativno bitna povreda odredaba parničnog postupka
  • Objektivna preinaka tužbe na glavnoj raspravi
  • Postojanje pravnog interesa i odbačaj tužbe
  • Vrijeme isticanja nedostatka pravnog interesa
  • Pripremno ročište
  • Opravdan razlog za odgodu ročišta
  • Kontradiktornost vještačenja s izvedenim dokazima
  • Presuda zbog propuštanja i dosjelost
  • Obrazloženje presude zbog propuštanja
  • Odbijanje očigledno neosnovanog tužbenog zahtjeva
  • Identitet tužbenog zahtjeva kod presuđene stvari
  • Presuđena stvar kod valjanosti ugovora
  • Presuđena stvar zbog vođenja izvršnog postupka
  • Kvalitativno prekoračenje tužbenog zahtjeva
  • Vrijednost spora i revizija za suparničare
  • Značaj pitanja poništavanja i ukidanja upravnih akata
  • Dozvoljenost revizije protiv rješenja u vezi prijedloga za povrat
   u prijašnje stanje i prijedloga za ponavljanje postupka
  • Najpovoljnija procesna radnja kod jedinstvenih nužnih suparničara
  • Prestanak pravnog lica okončanjem stečaja u toku parničnog postupka
  • Podnošenje revizije
  • Produženje roka za dopunu tužbe
  • Povrat u prijašnje stanje
  • Dostava pravnom licu
  • Obim troškova kod ocjene procentualnog uspjeha
  • Troškovi postupka kod utvrđivanja bračne stečevine
  • Troškovi pribavljanja zapisnika o uviđaju i podneska o povlačenju tužbe
  • Solidarna odgovornost suparničara za troškove postupka
  • Paušalna advokatska nagrada
  • Odlučivanje o eventualnom protivtužbenom zahtjevu
  • Sadržaj obrazloženja odluke višeg suda
  • Status dokumentacije koja je sastavni dio vještačenja
  • Dejstvo odluka Ustavnog suda Fedracije BiH
 • IZVRŠNI POSTUPAK
  • Odlučivanje suda o prigovoru na rješenje o izvršenju
  • Oglašavanje suda mjesno nenadležnim
  • Namirenje tražioca izvršenja kao kupca predmeta izvršenja
 • MJENIČNO PRAVO
  • Ništavost mjenice
 • SUDSKE TAKSE
  • Sudska taksa na reviziju
 • PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  • Saglasnost za sklapanje ugovora i zakonska ograničenja direktora za sklapanje pravnih poslova
  • Pravni status sporazuma zaključenog od člana upravnog odbora

UPRAVNO PRAVO

 • KATASTAR NEKRETNINA
  • Upis promjena u katastarskom operatu na osnovu podzakonskog akta
  • Provođenja promjena u katastarskom operatu – spor o pravu vlasništva kao prethodno pitanje
 • GRAĐENJE
  • Legalizacija – izdavanje naknadnog odobrenja za građenje za privremene građevine
  • Legalizacija – izdavanje naknadnog odobrenja za građenje na osnovu
   ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
 • KONCESIJE
  • Dodjela koncesije
 • UPRAVNI POSTUPAK
  • Neblagovremenost žalbe
 • UPRAVNI SPOR
  • Odbacivanje tužbe u upravnom sporu
  • Odluka koja se može pobijati zahtjevom za vanredno preispitivanje
  • Upravni spor zbog ćutanja uprave

USTAVNO PRAVO

 • OCJENA USTAVNOSTI
  • Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine
  • Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH
 • NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA U PITANJIMA KOJA MU JE PROSLIJEDIO BILO KOJI SUD U BOSNI I HERCEGOVINI U POGLEDU TOGA DA LI JE ZAKON, O ČIJEM VAŽENJU NJEGOVA ODLUKA ZAVISI, KOMPATIBILAN SA USTAVOM BIH,  SA EVROPSKOM KONVENCIJOM O LJUDSKIM PRAVIMA I OSNOVNIM SLOBODAMA I NJENIM PROTOKOLIMA ILI  SA ZAKONIMA BOSNE I HERCEGOVINE ILI U POGLEDU POSTOJANJA ILI DOMAŠAJA NEKOG OPŠTEG PRAVILA  MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA KOJE JE BITNO ZA ODLUKU SUDA
  • Zakon o stečaju
 • PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI
  • Pritvor
 • PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
  • Obrazloženje presude u krivičnom postupku
  • Prekršajni nalog
  • Disciplinski postupak protiv sudije
  • Stanarsko pravo
  • Prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo
  • Visina zatezne kamatne stope
  • Prenos vlasništva na dionicama privrednih društava
  • Radni odnosi
  • Isplata naknade za topli obrok sudija, tužilaca i stručnih saradnika
  • Stara devizna štednja
  • Suđenje u razumnom roku
 • PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU
  • Zaštita prava na ugled
 • PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
  • Zaštita od klevete
 • PRAVO NA EFIKASAN PRAVNI LIJEK U VEZI S PRAVOM NA PRAVIČNO SUĐENJE
  • Zahtjev za vanredno preispitivanje
 • NEDISKRIMINACIJA, OPŠTA ZABRANA DISKRIMINACIJE I JEDNAKOST SUPRUŽNIKA
  • Pravo na nekretninama i pokretnim stvarima stečenim u toku trajanja braka
 • PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA
 • PRAVO NA IMOVINU

III dio

Praksa sudova država u okruženju

REPUBLIKA HRVATSKA

RADNO PRAVO

 • Okolnosti koje ne dovode do uskraćivanja prava na odbranu
 • Okolnosti za otkaz ugovora o radu bez iznošenja odbrane

PRIVREDNO PRAVO

 • Pravni poslovi osiguranja radi sticanja dionica

OBLIGACIONO PRAVO

 • Solidarna odgovornost više osoba za štetu
 • Naknada štete zatvoreniku zbog povrede ličnosti

LIZING

 • Uznemiravanje prava vlasništva

REPUBLIKA SRBIJA

STVARNO PRAVO

 • Forma ugovora o diobi zajedničke nepokretnosti

RADNO PRAVO

 • Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu
 • Dokazivanje radne nesposobnosti suprotno mišljenju fonda

OBLIGACIONO PRAVO

 • Naknada štete za tuđu njegu i pomoć zbog pomoći majke

PARNIČNI POSTUPAK

 • Ocjena dokaza od drugostepenog suda

CRNA GORA

STVARNO PRAVO

 • Savjesnost posjeda nasljednika

OBLIGACIONO PRAVO

 • Odgovornost države zbog nepravilnog rada službenog lica ili organa

EKSPROPRIJACIJA

 • Zastarjelost naknade za faktičko deposjediranje

PARNIČNI POSTUPAK

 • Potreba dostavljanja dokaza u izvorniku
 • Postupanje drugostepenog suda kada je učinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Šćepanović protiv BiH
 • Bimal d.d. protiv BiH
 • Baotić protiv BiH
 • Mali protiv Hrvatske
 • Dolenc protiv Slovenije
 • Çela v. Albania
 • Năstase v. Romania
 • Moraru and Marin v. Romania
Back To Top