skip to Main Content

Zips 1458 3d

AKTUELNO
Bruto najniža plaća za 2023. godinu u Federaciji BiH?!
Oko ove teme bilo je mnogo stručnih rasprava tokom cijele prošle godine. Svi prijedlozi u provedenim raznim usmenim i pismenim diskusijama svodili su se na to da je Vlada Federacije BiH za 2022. godinu trebalo da propiše visinu najniže plaće prije oporezivanja ili bruto najnižu plaću, kako bi se spriječilo različito tumačenje neto najniže plaće, s obzirom na to da su u svakoj plaći, pored neto iznosa sadržani doprinosi i porez na dohodak. Ne uvažavajući bilo kojih od brojnih prijedloga kompetentnih osoba u vezi sa najnižom plaćom, tim prije što uopće ne postoji neophodno potrebni Zakon o najnižoj plaći, Vlada Federacije BiH i dalje “tjera po svome”, ostavljajući mnoge nedoumice da ih rješavaju isplatioci plaća
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

 RAČUNOVODSTVO
Godišnji obračun za 2022. godinu
Pravna lica financijske izvještaje sastavljaju i prezentiraju za poslovnu godinu i to za period od 1. januara do 31. decembra tekuće godine sa usporedivim podacima za prethodnu godinu. Pravno lice dužno je sastavljati financijske izvještaje u obliku, sadržaju i na način propisan Zakonom o računovodsvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine i na osnovu njega donesenim propisima. Izuzetno, zavisno pravno lice čije matično pravno lice sa sjedištem u inozemstvu ima poslovnu godinu različitu od kalendarske godine, uz saglasnost ministra, može sastavljati i prezentirati financijske izvještaje za period koji ne mora biti 1. januar – 31. decembar. Pravno lice kod kojeg nastane statusna promjena financijske izvještaje sastavlja na datum statusne promjene
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

Test na umanjenje vrijednosti dugoročne imovine (MRS 36)
Cilj standarda MRS 36 Umanjenje vrijednosti imovine je da propiše postupke koje je subjekt dužan primjenjivati kako bi osigurao da se njegova imovina ne iskazuje po vrijednosti koja je veća od nadoknadivog iznosa. Imovina se iskazuje po vrijednosti većoj od nadoknadivog iznosa ako njena knjigovodstvena vrijednost premašuje iznos koji se može nadoknaditi korištenjem ili prodajom te imovine. U takvom slučaju, vrijednost imovine se smatra umanjenom i MRS 36 zahtijeva da subjekt prizna gubitak od umanjenja vrijednosti. MRS 36 se odnosi na svu imovinu osim imovine čije umanjenje vrijednosti je uređeno drugim standardima. Osnovna pitanja koja razmatra MRS 36 su način identifikovanja rashoda po umanjenju vrijednosti, utvrđivanje nadoknadive vrijednosti, računovodstveno evidentiranje umanjenja vrijednosti i objelodanjivanja o umanjenju vrijednosti
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

POREZI
Strategije “agresivnog” međunarodnog poreskog planiranja i mjesto Bosne i Hercegovine
Tema ovog rada je pojasniti osnovno značenje i smisao izraza “agresivno“ poresko planiranje, koje instrumente pri tome koriste multinacionalne kompanije, odgovore međunarodnih organizacija na takvu poresku strategiju (OECD i EU), kao i mjesto koje u tome ima ili može imati Bosna i Hercegovina imajući u vidu aktualni poreski sistem
Piše: mr Akif PEZEROVIĆ

STVARNO PRAVO
Pravni status poljoprivrednog zemljišta u društvenom/državnom vlasništvu nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom
U sklopu seminara koje organizira Privredna štampa d.o.o. Sarajevo postavljeno je više pitanja koja se odnose na utjecaj Odluke Visokog predstavnika kojom je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom na poljoprivredno zemljište. Autorica rada smatrala je da je svrsishodnije, umjesto da se samo odgovori na konkretna pitanja, dati opći pregled, te kratki historijski prikaz evolucije imovinskih odnosa u bivšoj SFRJ, kako općenito tako i na poljoprivrednom zemljištu. U prilog tome govori činjenica da je u svim postavljenim pitanjima pravno pitanje bilo isto: kakav je pravni status poljoprivrednog zemljišta u državnim vlasništvu, preciznije zemljišta upisanog kao općenarodna imovina, bez upisa titulara, a nakon navedene Odluke Visokog predstavnika. Prilikom istraživanja u cilju odgovora na postavljena pitanja konstatirano je da su određene zakonodavne intervencije, sudske odluke, a pogotovo Odluka Visokog predstavnika od 12. 4. 2022., koncipirane bez stvarnog poznavanja imovinskih odnosa vezanih za društveno vlasništvo općenito i bez poznavanja propisa koji su u bivšoj socijalističkoj zemlji regulirali poljoprivredno zemljište. Štaviše, dijelom su zanemarivani i važeći propisi koji reguliraju pitanje pretvorbe društvenog vlasništva
Piše: prof. dr. Meliha POVLAKIĆ 

Teorijski i praktični aspekti zajedničkog vlasništva
Zajedničko vlasništvo se može ustanoviti samo na osnovu zakona u taksativno propisanim slučajevima. Odredbe o zajedničkom vlasništvu koje su sadržane u Zakonu o stvarnim pravima i posebnim zakonima su imperativne prirode tako da nije moguće ustanovljenje na osnovu pravnog posla niti odluke suda. Bitno obilježje zajedničkog vlasništva je lično pravna veza koja može postojati samo između tačno određenih lica i regulirana je isključivo posebnim zakonima. Treće osobe ne mogu biti zajedničari dok punovažnim otuđenjem zajedničke imovine ona postaje vlasništvo treće osobe izvan zajednice zajedničara
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PORODIČNO PRAVO
Obaveza izdržavanja u Porodičnom zakonu FBiH
Izdržavanje je institut koji je u zakonodavstvu Federacije BiH regulisan Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine a predstavlja pravo određene osobe (primaoca izdržavanja) da joj druge osobe (davaoci izdržavanja) osiguraju sredstva za zadovoljenje osnovnih životnih i drugih potreba, odnosno obavezu davaoca izdržavanja da osiguraju sredstva za zadovoljenje navedenih potreba. Predmet ovog rada je prikaz instituta izdržavanja prema Porodičnom zakonu FBiH kao i u praksi
Piše: Šejla ĆATIĆ, mr. iur., sudija u Općinskom sudu u Tuzli

RADNI ODNOSI
Posebna zaštita materinstva i žene na radu
U radnom zakonodavstvu na nivou Bosne i Hercegovine, kao i njenih entiteta i Brčko Distrikta BiH, posebna radnopravna zaštita žena obuhvata: zabranu rada za vrijeme trudnoće (i dojenja) na poslovima koji su štetni za zdravlje žene i djeteta, zaštitu u okviru instituta radnog vremena, pravo na porodiljsko odsustvo, naknadu plate, rad sa polovinom punog radnog vremena i druga prava, kao i zabranu otkaza zbog trudnoće i porođaja. Posebna zaštita žene i materinstva ogleda se, između ostalog, u propisanim normama prema kojima poslodavac ne može odbiti da zaposli ženu zbog njene trudnoće ili joj zbog toga stanja otkazati ugovor o radu, niti je, osim u slučajevima određenim zakonom, rasporediti na druge poslove. Radnim zakonodavstvom propisani su oblici posebne zaštite žena u okviru trajanja radnog vremena. Na taj način zaposlena žena uživa zaštitu od prekovremenog i noćnog rada, kao trudnica i kao majka, zbog posebnih potreba vezanih za njegu djeteta nakon porođaja, nezavisno do toga da li doji dijete. Radnopravna zaštita žena, ali i drugih lica koja se staraju o djetetu, obezbjeđena je kroz pravo na porodiljsko odsustvo, rad sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta i rad sa polovinom punog radnog vremena radi njege djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

 

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

Uslovi za povrat PDV-a pravnim lica koja nemaju registrovano poslovanje u BiH

Obračun PDV-a na promet korporativnih usluga između zavisnih društava

Oporezivanje sporednih usluga

PDV tretman advokatskih usluga po osnovu ugovora o djelu

PDV-e tretman sudskih troškova

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

(Ne)oporezivanje otpisa zastarjelih potraživanja

Zdravstvene usluge za klijenta iz inostranstva

Promet „dizajniranja“ web stranice

Period ispravke odbitka ulaznog PDV-a po osnovu prometa nepokretne imovine

Dejan RAKIĆ, advokat

Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV

PDV-e po dodatnoj fakuri za lohn poslove

Ino usluge istraživanja tržišta

Odbitni PDV-e u slučaju vlastite nabavke materijala

Nabavka nepokretne imovine i popunjavanje D PDV prijave

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

PLAĆE I NAKNADE

Minimalna plaća za 2023. godinu u Federaciji BiH

Službeno putovanje i troškovi prevoza na posao i s posla

Korištenje privatnog vozila u službene svrhe

DOPRINOSI

Osnovica za obračun doprinosa za radnike sa nepunim radnim vremenom

POREZI I DOPRINOSI

Tretman isplate naknade za rad u popisnim komisijama

POREZ NA DOHODAK

Porezni tretman naknade za stečajnog upravnika

Oporezivanje najma vozila u poslovne svrhe po osnovu menadžerskog ugovora

– Tretman isplate poklona fizičkom licu (bivšem radniku)

POREZ NA DOBIT

Usklađivanje rashoda

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja (porez po odbitku)

Fuad BALTA, dipl. ecc.

Tretman rashoda po osnovu otpisa datih pozajmica i obračunatih kamata

Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

RAČUNOVODSTVO

Statusna promjena pripajanja društva – evidentiranje razlike između nabavne i procijenjene vrijednosti pripojenog društva

Vrijednosno usklađivanje imovine

Vrednovanje zaliha

Evidentiranje upotrebe vlastitih proizvoda

Dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

Evidentiranje naknadno stečene imovine

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

Otpis potraživanja

Rashodovanje i isknjižavanje dugotrajne imovine

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Prelazak sa obračunske na modifikovanu računovodstvenu osnovu

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI

 – Proširenje registrovane obrtničke djelatnosti

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

JAVNE NABAVKE

Usluge mobilne telefonije

Primjena postupka direktnog sporazuma

(Ne)obaveznost izrade (novog) pravilnika o postupku direktnog sporazuma

Neprihvatljivost ponude

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BIH

Oglašavanje dodjele „novog“ mandata operativnih rukovodilaca

(Agencija za državnu službu BiH, broj: 03- 34-2-938-1/22 od 23. 12. 2022. godine)

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH

Utvrđivanje koeficijenta za obračun plaće i dodataka na plaću

Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

Nemogućnost korištenja godišnjeg odmora nakon prestanka radnog odnosa

Status radnika imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

Prijem u radni odnos bez provođenja konkursne procedure u javnom sektoru

Ograničenja upotrebe posebne kategorije ličnih podataka radnika

Odsustvo radi vjerskih odnosno tradicijskih potreba u Republici Srpskoj

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

(Ne)prihvatanje otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu i otpremnina

Povratak na rad u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

OBLIGACIONI ODNOSI

(Ne)dopuštenost kompenzacije potraživanja poslodavca sa potraživanjima radnika

Doc. dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

RADNI ODNOSI

Mirno rješavanje radnih sporova

– Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne funkcije

– Prekovremeni rad i preraspodjela radnog vremena

ZAŠTITA NA RADU

Kadrovski uvjeti za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu

Periodični ljekarski pregledi radnika na poslovima sa povećanim rizikom

Pripremio: mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

– Ostvarivanje prava na invalidsku penziju usljed povrede na radu (obaveze poslodavca)

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

Uvjeti za prijevremenu starosnu penziju

Invalidi II kategorije – usklađivanje naknade plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu

Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

JAVNA PREDUZEĆA

Provođenje povjerenih javnih ovlaštenja

Imenovanje članova nadzornog odbora na kraći vremenski period

Posebni uvjeti za imenovanje članova odbora za reviziju

LOKALNA SAMOUPRAVA

Nespojivost obavljanja funkcija u višim i nižim nivoima vlasti

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZVRŠNI POSTUPAK

Ispunjenje duga od strane dužnika ili trećeg lica i preuzimanje duga

Predaja nepokretnosti kupcu

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

– Izmjene regulacionog plana i upis izgrađenih objekata u javne registre

Ismet VELIĆ, pravobranilac Bosne i Hercegovine

 

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA BiH

Ovjera ugovora o prometu nepokretnosti – Odluka Vrhovnog suda Federacije BiH u postupku po spornom pravnom pitanju

(Odluka Građanskog odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Broj 70 0 Dn 009610 22 Spp od 8. 12. 2022. godine)

STVARNO PRAVO

Izdavanje u zakup dijela kuće od suvlasnika

Član 26. Zakona o stvarnim pravima RS

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 263183 21 Rev od 5. 7. 2022. godine)

Pravni interes za utvrđivanje prava na suposjed

Čl. 28. stav 1., 324. i 335. Zakona o stvarnim pravima FBiH

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 P 079395 21 Gž od 8. 11. 2022. godine)

Povjerenje u zemljišne knjige i sticanje prava zaloga na dobrima od općeg interesa

Član 7. Zakona o rudarstvu FBiH, član 4. Zakona o rudarstvu Kantona Sarajevo u vezi sa članom 7. stav 1. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Ps 543258 22 Rev od 20. 9. 2022. godine)

Sticanje prava vlasništva i načelo povjerenja u zemljišne knjige

Član 52. stav 2. član 55. ZSP-a Zakona o stvarnim pravima u vezi člana 9. stav 1. Zakona o zemljišnim

knjigama FBiH

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 548029 21 Rev od 20. 7. 2022. godine)

Poljoprivredno zemljište i zabrana raspolaganja

Član 58. Zakona o stvarnim pravima, član 1. Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH

(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 53 0 P 061575 22 Rev od 11. 10. 2022. godine)

Pravo vlasništva na zemljištu potrebnom za redovnu upotrebu zgrade

Član 42. Zakona o građevinskom zemljištu RS

(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 72 0 P 005566 21 Rev 3 od 10. 8. 2022. godine)

EKSPROPRIJACIJA

Karakter postupka za određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti

(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 80 0 V 057589 22 Rev 2 od 27. 5. 2022. godine)

Teret dokazivanja da je isplaćena naknada

(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 V 236568 21 Rev od 2. 3. 2022. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete u vezi sa zaposlenjem zbog neosnovanog lišenja slobode

Član 444. stav 3. i 4. Zakon o krivičnom postupku FBiH

Član 186. Zakon o obligacionim odnosima

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 467479 22 Rev od 1. 11. 2022. godine )

Utvrđivanje procenta umanjenja životne aktivnosti (dva vještačenja)

Član 192. Zakona o obligacionim odnosima

(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 310477 19 Gž od 11. 5. 2022. godine)

Uporedni radnici kod utvrđivanja visine rente

Član 195. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Rs 079648 20 Rsž od 12. 10. 2022. godine)

Faktičko dejstvo obostrano izvršenog ugovora o građenju

Član 630. ZOO u vezi sa članom 77. stav 2., 88. i 89. Zakona o vlasničko pravnim odnosima u vezi sa članom

  1. stav 1. i 53. stav 5. Zakona o izvršnom postupku

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 55 0 P 001707 22 Rev od 28. 10. 2022. godine)

PORODIČNO PRAVO

Mogućnosti supružnika da doprinosi izdržavanju bračnog partnera

Član 224. Porodičnog zakona FBiH

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 41 0 P 085447 22 Rev od 14. 7. 2022. godine)

RADNO PRAVO

Dokazivanje opravdanosti razloga za otkaz ugovora o radu

Član 87. stav 1. i 2. Zakona o radu FBiH

(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 65 0 Rs 474770 22 Rev 2 od 27. 9. 2022. godine)

Blagovremenost tužbe u radnom sporu

Član 114. stav 1. i 2. Zakona o radu FBiH

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine 18 0 Rs 047839 22 Rev od 17. 11. 2022. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK

Namirenje tražioca izvršenja kao kupca predmeta izvršenja

Čl. 96-98. i član 135. Zakona o izvršnom postupku FBiH

(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 23 0 I 023932 22 Gž 5 od 6. 10. 2022. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

REPUBLIKA SRPSKA

HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON

KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR

SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top