skip to Main Content

Sudska Praksa 95 3d

I dio

Izvorni naučni rad
OSNIVANJE NUŽNOG PROLAZA ODLUKOM SUDA
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH

Izvorni naučni rad
OSLOBOĐENJE OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU  OD OPASNE STVARI ILI OPASNE DJELATNOSTI
Piše: dr. sc. Lejla HADŽIMAHMUTOVIĆ, sudija Općinskog suda u Zenici

Izvorni naučni rad
SVOJINSKA TRANSFORMACIJA DRŽAVNE SVOJINE  U PRIVATNU SVOJINU KROZ POSTUPAK  PRIVATIZACIJE U REPUBLICI SRPSKOJ
Piše: Strahinja ĆURKOVIĆ, sudija Vrhovnog suda Republike Srpske

II dio

KRIVIČNO PRAVO

 • KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
  • Teroristički čin – zastrašivanje stanovništva ili prisiljavanje vlade druge zemlje
   da (ne)izvrši napad na život osoba koji može prouzrokovati njihovu smrt
 • KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  • Nužna odbrana – neophodno potrebna odbrana
  • Dobrovoljni odustanak kod svršenog pokušaja krivičnog djela
  • Svršeno krivično djelo Ubistva iz koristoljublja
  • Krivično djelo Navođenje na prostituciju
  • Karakter krivičnog djela Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju
  • Krivično djelo Pronevjera u službi – kontinuirano i sukcesivno prisvajanje novca
 • KRIVIČNI ZAKON/ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE
  • Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga
  • Grubo kršenje saobraćajnih propisa uzrokovano alkoholisanim stanjem optuženog
 • PREUZETI KRIVIČNI ZAKON SFRJ
  • vostepeni sud precizirao status i identitet žrtava rata u opisu djela iz presude
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
  • Pravo na odbranu u kontekstu jednakosti u postupanju
  • Mogućnost određivanja mjere pritvora prije potvrđivanja optužnice
  • Identitet između presude i optužbe
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  • Postupanje suda s podneskom u vezi produženja pritvora
  • Vrijeme isticanja nezakonitosti dokaza
  • Nepozivanje osumnjičenog i branioca pretresanju mobilnih aparata
  • Nepostupanje vještaka po naredbi tužilaštva
  • Ocjena postojanja osnovane sumnje
  • (Ne)prihvatljivost pismenog nalaza DNK vještačenja kao dokaznog materijala
  • Stepen sumnje u postupku osiguranja privremenom mjerom
 • ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
  • Pravna dejstva krivične prijave
  • Održavanje ročišta i računanje rokova kod kontrole opravdanosti pritvora
  • Uslovi da se osumnjičenom izreknu mjere zabrane umjesto pritvora
  • Čitanje iskaza iz istrage
  • Vrijeme izmjene optužnice
  • Forma prijedloga za krivično gonjenje
  • Paralelno vođenje krivičnog i prekršajnog postupka za jednu radnju

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

 • STVARNO PRAVO
  • Zabrana raspolaganja državnom imovinom
  • Privatizacija i sticanje vlasništva
  • Predaja u posjed kod suvlasništva
  • Djelimična ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju
  • Sticanje prava vlasništva nasljeđivanjem od neistinito upisanog ostavitelja
  • Dosjelost – (ne)vezanost suda za pravni osnov tužbenog zahtjeva
  • Kvalitet posjeda kod sticanja prava vlasništva dosjelošću
  • Tužba za predaju stana u posjed i pravo na dom
  • Prenos prava vlasništva putem ugovora o izvođenju radova
  • Naknada za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnine uslijed zasnivanja stvarne služnosti
  • Sticanje stvarne služnosti dosjelošću
  • Zaštita prava služnosti
  • Zaštita posjednikovih prava kada je stvar uništena
  • Kontinuitet posjeda
  • Brisovna tužba – rok
  • Vremenski okvir roka za vanrednu dosjelost kod gradskog građevinskog zemljišta
  • Postojanje izgrađenog građevinskog zemljišta
  • Ugovor o zajedničkoj izgradnji na gradskom građevinskom zemljištu
  • Sticanje prava vlasništva na opštenarodnoj imovini
  • Dokazivanje gradnje za određene članove porodične zajednice
  • Društveno vlasništvo na osnovu dosjelosti
  • Gradnja na zemljištu koje je zajedničko vlasništvo
  • Raspolaganje imovinom s aspekta Evropske konvencije
  • Uticaj promjene rješenja o izvršenju na prava kupca nekretnine iz izvršnog postupka
 • EKSPROPRIJACIJA
  • Zakonitost posjeda stečenog na osnovu faktičke eksproprijacije
  • Uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na eksproprisanoj nekretnini
  • Deeksproprijacija i založno pravo na istoj nekretnini
 • OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
  • Obavještenje o promjeni adrese kod telekomunikacionih usluga
  • Prividni ugovor o poklonu
  • Zaključenje ugovora putem punomoćnika
  • Tumačenja ugovora
  • Dejstvo raskida ugovora
  • Dejstvo (vansudske) nagodbe na tužbeni zahtjev
  • Usmeni ugovor o zakupu stana
  • Priznanje duga kod potraživanja iz radnog odnosa
  • Zastarjelost facultas alternative
  • Ustupanje umjesto ispunjenja
 • OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
  • Pravo na regresiranje od štetnika odnosno od osiguravajućeg društva
  • Odgovornost advokata za naknadu štete zbog opoziva punomoći
  • Šteta u vidu izmakle koristi
  • Naknada štete zbog imisija u vezi regulacionog plana
  • Odgovornost pravnog lica za štetu
  • Objektivna odgovornost za štetu
  • Naknada buduće štete za izgubljenu korist zbog korištenja zemljišta
  • Prigovor podijeljene odgovornosti dat u završnom izlaganju
  • Mogućnost uračunavanja isplaćenih troškova liječenja u naknadu
   nematerijalne štete za umanjenje životne aktivnosti
  • Utvrđivanje nematerijalne štete od strane sudskog vještaka
   medicinske struke bez neposrednog pregleda oštećenog
  • Mogućnost kumuliranja naknade štete i osigurane sume
  • Sniježne padavine kao viša sila
  • Upravljanje javnim cestama
  • Zaštitni cestovni pojas
 • OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
  • Nedostatak forme ugovora o poklonu –
   mogućnost sticanja vlasništva osnovom vanredne dosjelosti
  • Solidarno jemstvo
 • OBLIGACIONO PRAVO – PRAVO OSIGURANJA
  • Pravo regresa od osiguranika
  • Ugovor o osiguranju u korist trećeg kod osiguranja predmeta lizinga
  • Prestanak ugovora o osiguranju po samom zakonu
  • Zakonska zatezna kamata na osiguranu sumu po ponuđenom sporazumu
 • NASLJEDNO PRAVO
  • Dokazivanje povrede nužnog nasljednog dijela
  • Izražavanje volje mimikom i gestovima
  • Odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja
  • Aktivna legitimacija za ponovno raspravljanje zaostavštine umrlog
 • PORODIČNO PRAVO
  • Kontakti roditelja i djeteta
  • Prestanak izdržavanja djeteta
  • Raspolaganje zajedničkom imovinom od strane samo jednog supružnika
 • RADNO PRAVO
  • Izbor direktora bez zasnivanja radnog odnosa
  • Otkaz ugovora o radu zbog teške povrede radne dužnosti –
   nepostojanje obaveze konsultiranja sa vijećem zaposlenika
  • Otkaz ugovora o radu zbog „lažne“ diplome
  • Isplata penzioneru potraživanja zbog nezakonitog otkaza
  • Zastara novčanih potraživanja
  • Blagovremenost tužbe kada je povreda po osnovu
   rada izvršena nečinjenjem
  • Dokazivanje prisvajanja novca
  • Usklađivanje ugovora o radu sa Zakonom o radu
  • Obuhvatnost usklađivanja kolektivnih ugovora
  • Uticaj isplaćene naknade za vrijeme nezaposlenosti na naknadu plaće
 • MJENIČNO PRAVO
  • Naplata mjenice kada je osigurano potraživanje namireno
  • Uslovi za valjanost avala
  • Odgovornost izdavaoca vlastite mjenice i akceptanta
 • PARNIČNI POSTUPAK
  • Odlučivanje o restituciji po osnovu ništavosti
  • Ocjena iskaza vještaka saslušanih pred prvostepenim sudom
  • Nedostatak pasivne legitimacije
  • Mogućnost prekida postupka zbog odlučivanja o ustavnosti odredbe
  • Nadležnost za utvrđivanje prava vlasništva protiv tuženog u stečaju
  • Pravni interes za pobijanje odluke poslodavca o imenovanju trećeg lica
  • Pravni interes za tužbu o organizovanju štrajka
  • Predmet utvrđivanja istinitosti ili neistinitosti neke isprave
  • Preinaka tužbe nakon geodetskog vještačenja
  • Nedopuštena protivtužba
  • Pravne posljedice pristupa na pripremno ročište advokatskog
   pripravnika na osnovu zamjeničke punomoći
  • Garancija nepristrasnosti postupajućeg suda
  • Grafološko vještačenje bez originalne isprave
  • Nemogućnost donošenja presude na osnovu priznanja
   kod zahtjeva za uplatu doprinosa
  • Odlučivanje o procesnoj facultas alternativi
  • Naknadni odustanak od izvođenja dokaza
  • Granice ispitivanja presude u žalbenom postupku
  • Arbitražna presuda na osnovu pravičnosti
  • Odlučivanje po žalbi žalioca na njegovu štetu
  • Mjera osiguranja u parnici o smetanju posjeda
  • Povrat u prijašnje stanje
  • Troškovi zahtjeva za isplatu naknade po ugovoru o osiguranju
  • Obračun putnih troškova u sudskim postupcima kada nije propisan način obračuna
 • VANPARNIČNI POSTUPAK
  • Mjerodavni zakoni za uređenje međe
  • Uređenje međe na zemljištu u režimu građevinskog zemljišta
  • Troškovi postupka kod uređenja međa
 • IZVRŠNI POSTUPAK
  • Pravni lijekovi
  • Tražilac izvršenja kod izvršenja radi izdržavanja
  • Utvrđivanje dužnikove imovine
  • Stupanje u tekući izvršni postupak
  • Namirenje tražioca izvršenja u slučaju njegove kupovine predmeta prodaje
  • Ograničenje namirenja iz založene imovine
  • Prvenstveno namirenje
  • Izvršna notarska isprava
  • Obračun zakonske zatezne kamate kod izvršne isprave iz drugog entiteta
 • AUTORSKO PRAVO
  • avo objavljivanja autorskog djela
 • PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA
  • Isključiva prava nosioca žiga
 • PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
  • Održavanje skupštine van sjedišta dioničkog društva
  • Raspored dobiti društva sa ograničenom odgovornošću
 • STEČAJ
  • Priznanje potraživanja u stečaju
  • Izlučno pravo
  • Razlučni povjerilac i izvršni postupak
  • Oštećenje povjerilaca
  • Predmet izlučnog prava
  • Osporavanje potraživanja iz izvršnog naslova u stečajnom postupku
  • Kvalitet potraživanja u stečajnom postupku
 • LIKVIDACIJA
  • Kamate nakon otvaranja likvidacionog postupka nad bankom

UPRAVNO PRAVO

 • HRANITELJSTVO
  • Datum od kojeg hranitelju pripada hraniteljska naknada
 • KATASTAR
  • Upis promjena na osnovu ostavinskih rješenja u slučaju kada se
   podaci u katastarskom operatu ne slažu u pogledu upisanog korisnika
  • Upis promjena korisnika na osnovu pravosnažne sudske presude
 • PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
  • Vanbračna zajednica i pravo na porodičnu penziju
 • PROSTORNO UREĐENJE I GRAĐENJE
  • Rušenje objekta – inspekcijski nadzor
 • SVOJINSKO-PRAVNI ODNOSI
  • Uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa
 • UPRAVNI POSTUPAK
  • Odlučivanje o izmijenjenom zahtjevu
  • Obnova postupka
  • Odbacivanje zahtjeva
 • UPRAVNI SPOR
  • Pravne posljedice propuštanja tuženog da dostavi odgovor na tužbu u upravnom sporu
  • Ponavljanje postupka
  • Obaveznost presude

PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

 • OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA
  • Zakon o državljanstvu Bosne i Hercegovine
 • NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA U PITANJIMA KOJA MU JE PROSLIJEDIO BILO KOJI SUD U BOSNI I HERCEGOVINI
  U POGLEDU TOGA DA LI JE ZAKON, O ČIJEM VAŽENJU NJEGOVA ODLUKA ZAVISI, KOMPATIBILAN SA
  USTAVOM BIH, SA EVROPSKOM KONVENCIJOM ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA
  I NJENIM PROTOKOLIMA ILI SA ZAKONIMA BOSNE I HERCEGOVINE
 • PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST
  • Prinudno zadržavanje na liječenju
  • Pritvor
 • PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
  • Odgovornost za počinjenje krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva
  • Raspolaganje državnom imovinom Bosne i Hercegovine
  • Obrazloženje presude u krivičnom postupku
  • Disciplinska odgovornost za prekršaj iz Zakona o Visokom
   sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine
  • Sticanje prava svojine dosjelošću
  • Utvrđenje i podjela bračne tekovine
  • Javna rasprava u upravnom sporu
  • Naknada neimovinske štete zbog neosnovanog lišenja slobode
  • Najbolji interes djeteta
  • Naknada štete po osnovu izmakle dobiti
  • Isplata jubilarne nagrade
  • Potpisivanje dostavnice
  • Određivanje privremene mjere u izvršnom postupku
  • Upis založnog prava
  • Zahtjev za sudsko rješavanje u prekršajnom postupku
  • Zabrana diskriminacije
  • Donošenje odluke u razumnom roku
 • PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU
  • Zaštita prava na ugled
 • PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA
  • Naknada nematerijalne štete zbog povrede ugleda i časti
 • PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK
  • Žalba protiv prvostepene presude i revizija protiv drugostepene presude
 • PRAVO NA IMOVINU
  • Naknada za eksproprisane nekretnine

III dio

PRAKSA SUDOVA DRŽAVA U OKRUŽENJU

 • REPUBLIKA HRVATSKA
 • STVARNO PRAVO
  • Rok za dosjelost kod stvari u društvenom vlasništvu
 • OBLIGACIONO PRAVO
  • Zastarni rok u slučaju restitucijskog zahtjeva kod ništavosti
 • PARNIČNI POSTUPAK
  • Dužnost saslušanja vještaka na glavnoj raspravi
 • IZVRŠNI POSTUPAK
  • Zastarjelost kod pokretanja izvršnog postupka
 • REPUBLIKA SRBIJA
 • OBLIGACIONO PRAVO
  • Očekivanja kod izgubljene dobiti
 • STEČAJ
  • Potraživanja iz radnog odnosa nakon prodaje stečajnog dužnika
 • PARNIČNI POSTUPAK
  • Odluka suda kod nepostojanja potpune procesne zajednice
 • REPUBLIKA CRNA GORA
 • OBLIGACIONO PRAVO
  • Vrijeme zahtijevanja isplate ugovorne kazne
  • Pravne posljedice poklona radi izbjegavanja naplate dugovanja
 • RADNO PRAVO
  • Pravo poslodavca na ukidanje radnog mjesta
Back To Top