skip to Main Content

Sudska Praksa 99 3d

I dio
– Pregledni naučni rad –
PONIŠTENJE DVOSTRANO OBAVEZUJUĆEG TERETNOG  UGOVORA ZBOG PREKOMJERNOG OŠTEĆENJA
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

– Pregledni naučni rad –
PREPUŠTANJE OŠTEĆENE STVARI ŠTETNIKU U SLUČAJU TOTALNE ŠTETE NA VOZILU
Piše: dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama i
docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli

– Pregledni naučni rad –
ŽALBENI POSTUPAK KAO FAZA UPRAVNOG POSTUPKA – POSTUPAK PRED PRVOSTEPENIM ORGANOM SA UPRAVNO-SUDSKOM PRAKSOM
Piše: dr. sc. Faruk LATIFOVIĆ,  sudija Kantonalnog suda u Tuzli

II dio 

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • Mogućnost zamjene pomilovanjem smanjene kazne zatvora
 • Navođenje vremena izvršenja krivičnog djela nasilje u porodici
 • Organizovanje grupe radi neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

 • Naredba odbrane za vještačenje
 • Podnošenje prijedloga za određivanje pritvora nakon izricanja presud

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • Neizjašnjenje o osnovanosti prigovora odbrane
 • Preraspodjela predmeta zbog odsustva sudije
 • Rješavanje predmeta optužbe
 • Uslovi za određivanje privremene mjere
 • Uslovi za pritvor nakon izricanja presude

IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

 • Nemogućnost odlaganja izvršenja kazne zatvora zbog  zahtjeva za kućni zatvor sa elektronskim nadzorom

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

 • Naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan za dovršenje lišenja života oštećenog
 • Odlučivanje o pritvoru od članova vijeća koji sude na glavnom pretresu

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO

 • Poljoprivredno zemljište upisano kao opštenarodna imovina –  status i pitanje stvarne legitimacije
 • Sticanje prava vlasništva na osnovu pravnog posla –  zaštita povjerenja u zemljišne knjige
 • Ulaganje sredstava u tuđu nekretninu
 • Uređenje međe prema geodetskom premjeru
 • Uznemiravanje prava vlasništva bacanjem jedne pvc vrećice
 • Pravni odnos pripadka i glavne stvari
 • Prošireno djelovanje hipoteke na zemljištu
 • Ništav upis hipoteke (nesavjesnost)
 • Premještanje prava služnosti
 • Dosjelost na gradskom građevinskom zemljištu i pitanje uzurpacije
 • Naknada na ime korištenja suvlasničkog dijela

EKSPROPRIJACIJA

 • Deeksproprijacija i institut neosnovanog obogaćenja
 • Utvrđivanje tržišne vrijednosti zemljišta pod šumom
 • Nemogućnost primjene instituta sticanja prava vlasništva na tuđem  zemljištu kod izgradnje javnog puta ili drugog objekta od javnog interesa
 • Vezanost suda za utvrđenu površinu zemljišta
 • Utvrđivanje visine naknade za eksproprisanu nekretninu vještačenjem
 • Obveznik vraćanja naknade kod deeksproprijacije

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

 • Pregovori
 • Ništavi i nepostojeći ugovori
 • Pobijanje odluka rektora Univerziteta
 • Vrijeme saznanja za prava trećih kod ugovora o prodaji
 • Ispunjenje ugovornih obveza – prigovor neispunjenja
 • Rok za zaključenje ugovora koji je naveden u javnom konkursu
 • Sticanje bez osnova kod izgradnje objekta
 • Sticanje koristi uplatom sredstava na račun advokata
 • Neoboriva zakonska pretpostavka kod paulijanske tužbe
 • Uticaj pobijanja dužnikovih pravnih radnji na javne evidencije nekretnina
 • Pravo zadržavanja
 • Prebijanje (kompenzacija) kada izmeđuugovornih strana ima više obaveza
 • Računanje početka opšteg zastarnog roka
 • Zastarjelost materijalne štete zbog izgubljene zarade
 • Zastara potraživanja komunalne naknade
 • Priznanje duga potpisom izvoda otvorenih stavki
 • Prekid zastarjevanja
 • Naknada za održavanje i upravljanje zgradama

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

 • Otklanjanje opasnosti od štete kada nije došlo do nastanka štete
 • Naknada totalne štete
 • Naknade štete na vozilu inostrane registracije
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na naknadu štete zbog lišenja slobode
 • Kumulacija naknade nematerijalne štete i osigurane svote
 • Šteta na vozilu nastala od udara u divlju životinju

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI

 • Pravovaljani usmeni ugovor o građenju
 • Ugovor o građenju – predaja izvedenih radova sa utvrđenim nedostacima
 • Ugovor o građenju i sticanje bez osnova
 • Obaveza vraćanja zajma – kada nije određen rok za vraćanje zajma
 • Pogrešna procjena kreditne sposobnosti

PRAVO OSIGURANJA

 • Položaj djeteta čiji je otac skrivio saobraćajnu nezgodu
 • Regres od tuženog koji je upravljao bez vozačke dozvole

ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

 • Zakup poslovnih prostorija
 • Nepotpisivanje ugovora o zakupu od suvlasnika stana
 • Plaćanje poreza na dodatnu vrijednost kod ugovora o zakupu

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO

 • Mjesto nastanka štete (element inostranosti)

PORODIČNO PRAVO

 • Prethodno pitanje i osporavanje očinstva
 • Sadržaj prijedloga određuje vrstu postupka – vanparnični ili parnični
 • Troškovi postupka u sporu iz bračnih odnosa
 • Pojam rada kod zajedničke imovine
 • Bračna stečevina
 • Bračna stečevina koja nije obuhvaćena ugovorom o diobi
 • Promjena okolnosti za izdržavanje zbog dobivanja djece
 • Usmeni sporazum o diobi automobila

NASLJEDNO PRAVO

 • Neizvršavanje obaveze iz ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Imovina ostavitelja iz ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Upućivanje na parnicu iz ostavinskog postupka
 • Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Poremećenost odnosa ugovarača

RADNO PRAVO

 • Radnje koje nemaju karakter mobinga
 • Pasivna legitimacija za zlostavljanje na radu
 • Zlostavljanja na radu
 • Privremena nesposobnosti za rad kod ocjene dužine trajanja mobinga
 • Diskriminacija radnika zbog zdravstvenog stanja
 • Konsultacije poslodavca sa vijećem zaposlenika/sindikatom –  rok za dostavljanje podataka o namjeravanoj odluci
 • Otkaz ugovora o radu i konsultacija sa Vijećem zaposlenika
 • Otkaz ugovora o radu dok traje privremena nesposobnost za rad zbog bolesti
 • Naknada za prekovremeni rad
 • Uticaj donošenja novog pravilnika o sistematizaciji  radnih mjesta na opravdanost otkaza
 • Nezakonit prestanak menadžerskog ugovora –  teret dokazivanja prestanka ugovora
 • Naknada štete zbog nezakonitog otkaza – postojanje šikane
 • Vraćanje na rad po odluci suda i naknada plaće
 • Zakonit prestanak radnog odnosa nakon stavljanja zaposlenika na raspolaganje
 • Rok za zaštitu prava iz konkursne procedure
 • (Ne)nadležnost suda da u parničnom postupku utvrđuje  prava državnih službenika
 • Zakonitost postupka razrješenja u organu uprave
 • Dodatak na plaću za sate noćnog rada i rada u dane sedmičnog odmora policijskih službenika
 • Primjena čl. 1. i 2. Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora  željezničara Federacije Bosne i Hercegovine od 14. oktobra 2010. godine

STAMBENO PRAVO

 • Vezanost suda za rješenje organa uprave

ZABRANA DISKRIMINACIJE

 • Posredna diskriminacija
 • Diskriminacija iz osnova obrazovanja
 • Diskriminacija zbog prestanka radnog odnosa
 • Legitiman cilj i proporcionalnost
 • Dokazivanje diskriminacije
 • Pretežna vjerovatnoća o postojanju diskriminacije
 • Pobijanje diskriminacije
 • Postupanje policijskih službenika prema građanima
 • Primjena rokova zastarjelosti

MJENIČNO PRAVO

 • Protest mjenice
 • Sadržaj vlastite bjanko mjenice

PARNIČNI POSTUPAK

 • Stvarna nadležnost u sporu između člana privrednog društva i privrednog društva
 • Prekoračenje tužbenog zahtjeva – odbijanje zahtjeva za ispunjenje činidbe iz ništavog ugovora
 • Nenadležnost suda za uplate obaveznih doprinosa na naknade člana upravnog odbora
 • Karakter isprave ovjerene kod notara
 • Teret dokazivanja i uvođenje novih dokaza pred drugostupanjskim sudom
 • Ocjena dokaza
 • Ocjena iskaza ,,nervoznog“ svjedoka
 • Posljedice neosporavanja vještačenja
 • Tužba za utvrđivanje činjenica
 • Preinaka tužbe bez prisustva tuženog
 • Presuđena stvar zbog postojanja presude arbitražnog suda
 • Presuđena stvar – kada se zahtjevi međusobno isključuju
 • Upozorenje stranci da angažuje punomoćnika
 • Obaveza suda da odluči o prijedlozima dokaza
 • Godišnji odmor punomoćnika i odgoda ročišta
 • Pravilo o teretu dokazivanja
 • Mogućnost korištenja svih propisanih dokaza
 • Teret dokazivanja saobraćajne nezgode i štete
 • Dokazivanje vještacima i svjedocima – upaljeno svjetlo na semaforu
 • Žalba kao prijedlog za donošenje dopunske presude
 • Presuda zbog propuštanja
 • Povreda odredaba parničnog postupka
 • Povreda parničnog postupka – obrazloženje drugostepene presude i odgovor na žalbene navode
 • Vanredna revizija – uslov dopuštenosti (I)
 • Vanredna revizija – uslov dopuštenosti (II)
 • Vanredna revizija – kada se naznačeno procesno pitanje zasniva na povredi
  odredaba parničnog postupka na koju revident nije ukazao u žalbi
 • Naknadno davanje punomoći za izjavljivanje revizije
 • Uvjeti za mjeru osiguranja
 • Svrsishodnost mjere osiguranja
 • Mjera osiguranja protiv više tuženih
 • Mjera osiguranja u odnosu na pokretne stvari
 • Neposjedovanje parnične sposobnosti
 • Vrijednost predmeta spora
 • Označavanje svih nužnih suparničara nije proširenje tužbe
 • Odluka suda o učešću trećeg lica kao umješača – (ne)dopuštenost revizije
 • Nastavljanje postupka prekinutog zbog smrti stranke
 • Pravni interes za utvrđivanje vanknjižnog prava vlasništva
 • Troškovi parničnog postupka kod klevete
 • Priznanje zahtjeva i troškovi postupka
 • Novčano kažnjavanje vještaka
 • Imenovanje advokata iz reda Kancelarije za pravnu pomoć Brčko Distrikta
  BiH za privremenog zastupnika stranke u izvršnom postupku

IZVRŠNI POSTUPAK

 • Izbor predmeta i redosljeda izvršenja
 • Promjena tražioca izvršenja
 • Preuzimanje izvršnog postupka nakon smrti stranke
 • Obustava izvršnog postupka kada je podnesen prijedlog za odlaganje izvršenja
 • Prigovor u izvršenju na pokretninama
 • Mogućnost prodaje pokretne stvari bez ograničenja
 • Ograničenje izvršenja na penziji
 • Izvršenje i pravo raspolaganja upisano na ime izvršenika
 • Sudsko poravnanje o osiguranju potraživanja iz ugovora o kreditu
 • PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • Nepostojanje obaveze društva sa ograničenom odgovornošću
  za raspodjelu vlastitog udjela
 • Prijenos udjela i sticanja svojstva člana društva

PODUZETNIŠTVO

 • Pravilno označavanje poduzetnika

STEČAJ

 • Pravni interes za pokretanje stečajnog postupka
 • Namirenja razlučnog povjeritelja
 • Odnos izlučnog i razlučnog prava

PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

 • Pravo žiga – zabuna i izazivanje asocijacije na proizvod
 • Izrada baze podataka

UPRAVNO PRAVO

PRAVA RODITELJA NJEGOVATELJA

 • Uslovi za priznavanje statusa roditelja njegovatelja

NEZAPOSLENE OSOBE

 • Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti  (nakon prestanka radnog odnosa)

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Refundacija naknade neto plate za radnika usljed  privremene nesposobnosti za rad

PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE

 • Razlozi za poništenje osporenog akta

UPRAVNI POSTUPAK

 • Troškovi postupka
 • Skraćeni postupak
 • Dopunsko rješenje
 • Šutnja uprave

UPRAVNI SPOR

 • Delegacija/određivanje drugog stvarno nadležnog suda
 • Odbacivanje zahtjeva

USTAVNO PRAVO

OCJENA USTAVNOSTI ZAKONA

NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA U PITANJIMA KOJA MU JE PROSLIJEDIO BILO KOJI SUD U BOSNI I HERCEGOVINI U POGLEDU TOGA DA LI JE ZAKON, O ČIJEM VAŽENJU NJEGOVA ODLUKA ZAVISI, KOMPATIBILAN SA USTAVOM BIH, SA EVROPSKOM KONVENCIJOM ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I NJENIM PROTOKOLIMA ILI SA ZAKONIMA BOSNE I HERCEGOVINE

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST

 • Pritvor (I)
 • Pritvor (II)

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE

 • Načelo pravne sigurnosti (I)
 • Načelo pravne sigurnosti (II)
 • Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti
 • Preinačenje tužbe u parničnom postupku
 • Isplata penzije
 • Raskid ugovora
 • Pravno dejstvo mjenice
 • Utvrđenje prava vlasništva na nekretninama
 • Pravo svojine – član 8a Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima
 • Proglašenje krivim za počinjenje produženog krivičnog djela
 • Obrazloženje presude u krivičnom postupku i pravo na presumpciju nevinosti
 • Tužba radi isplate i protivtužba radi utvrđivanja ništavosti ugovora
 • Prava iz radnog odnosa
 • Stvarna prava
 • Donošenje odluke u razumnom roku

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANjA

 • Disciplinska odgovornost javnog tužioca

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENjE I ZABRANA DISKRIMINACIJE

 • Isplata određenih novčanih iznosa

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

 • Otkaz stalnog boravka i mjera protjerivanja

PRAVO NA IMOVINU

 • Postupak protiv izvršenja

PRAVO NA IMOVINU I PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK

 • Kažnjavanje za prekršaj

OČIGLEDNOST (PRIMA FACIE) NEOSNOVANOSTI APELACIJE

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO

Naveden manji iznos kod prodaje od ugovorenog

Dužnosti nakon izdvajanja iz sistem zajedničkog toplinskog grijanja

RADNO PRAVO

Ekskulpacija od odgovornosti poslodavca za nastalu štetu

PARNIČNI POSTUPAK

Vrijeme donošenja presude na temelju priznanja

Prihvatanje predloženih dokaza

REPUBLIKA SRBIJA

PORODIČNO PRAVO

Trajanje supružanskog izdržavanja

RADNO PRAVO

Promjena visine plaće kod budžetskog finansiranja

Blagovremenost tužbe za utvrđivanje ništavosti ugovora o radu

Naknada štete za neosnovano lišenje slobode (otpao pravni osnov)

LIKVIDACIJA

Prijava potraživanja od podizvođača radova

CRNA GORA

STVARNO PRAVO

Početak roka dosjelosti kod služnosti

OBLIGACIONO PRAVO

Promijenjene okolnosti za raskid ugovora

RADNO PRAVO

Povratak na posao nakon prestanka privremene spriječenosti za rad

Neblagovremeno dostavljanje izvještaja o privremenoj spriječenosti za rad

JAVNE USTANOVE

Razrješenje članova upravnog odbora

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Ðurić protiv Srbije

Pravo na pravično suđenje

Vlahović protiv Crne Gore

Pravo na pravično suđenje

Janočková i Kvocera protiv Slovačke

Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života i  pravo na djelotvoran pravni lijek

Almeida Arroja protiv Portugala

Pravo na slobodu izražavanja

Dede protiv Turske

Pravo na slobodu izražavanja

Danilet protiv Rumunije

Pravo na slobodu izražavanja

Back To Top