skip to Main Content

Zips 1471 3d

DIREKTNI POREZI
Utvrđivanje poreza na dobit za 2023. godinu u Federaciji BiH i Republici Srpskoj
– komparacija sličnosti i razlika u sistemu poreza na dobit –
Važeći (pod)sistemi oporezivanja dobiti u entitetima i Brčko Distriktu BiH i dalje su u značajnoj mjeri neusaglašeni. Razlike između propisa o porezu na dobit u tri samostalna i neovisna porezna prostora u BiH su vremenom postale još izraženije. Baš zbog tih razlika, u tekstu koji slijedi daje se komparativni prikaz sličnosti i razlika u
aktuelnim sistemima poreza na dobiti u FBiH i RS, što treba da pomogne obveznicima poreza na dobit da sastave i Poreznoj upravi predaju ispravan Porezni bilans za 2023. godinu za matično društvo i njegovu Poslovnu jedinicu u drugom entitetu. Zajednička obaveza svih obveznika poreza na dobit jeste obaveza podnošenja Godišnje
prijave poreza na dobit za 2023. godinu najkasnije do 31.03.2024. godine, te da u propisanom roku uplate obračunati godišnji porez na dobit
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

Porezi i doprinosi kod ostvarivanja dohotka nerezidentnih fizičkih lica i
dohotka rezidenata iz inostranstva
Za razliku od osnovice poreza na dohodak rezidenta, koju čini razlika između ukupnih oporezivih prihoda stečenih u jednom poreznom periodu i ukupnih odbitaka koji se mogu priznati u vezi sa sticanjem tog prihoda (preneseni gubitak, rashodi nužni za sticanje tog prihoda i lični odbitak), kod nerezidenta osnovicu poreza na dohodak predstavlja isplaćeni dohodak kada ostvaruje prihod od: nesamostalne djelatnosti, od pokretne i nepokretne imovine, autorskih prava, patenata, licenci, ulaganja kapitala ili bilo koje druge djelatnosti koja rezultira ostvarenjem prihoda koji je oporeziv prema Zakonu o porezu na dohodak
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Oporezivanje „koristi“ kao specifične vrste dohotka od nesamostalnog rada u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
Predmet rada je analiza oporezivanja „koristi“ ustupljene zaposleniku od strane poslodavca, odnosno primanja zaposlenika po osnovu nesamostalnog rada. Slične benefite može ostvariti i vlasnik, tj. osnivač ili/i treće lice, npr. izuzimanjem dobara iz poslovne imovine ili korištenjem usluga po povoljnijim uslovima. U ovim slučajevima
„odbrana“ poreske osnovice prema zakonskim propisima se drugačije provodi
Piše: mr Akif PEZEROVIĆ

INDIREKTNI POREZI
Poreski tretman doniranja hrane posrednicima registrovanim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
U radu su objašnjeni uslovi pod kojima se hrana može donirati, kome se može donirati, u kojoj vrijednosti, koji obrasci su neophodni za doniranje hrane bez obračuna PDV-a i kako isto evidentirati u PDV prijavi i u eKIF-u
Piše: dr. sc. Milica VIDOVIĆ

RAČUNOVODSTVO
Analiza finansijskih pokazatelja kao dio bilješki uz finansijske izvještaje
Finansijska analiza je proces skupljanja, upoznavanja, provjeravanja i interpretiranja finansijskih podataka i pokazatelja. Finansijski pokazatelj je racionalni ili odnosni broj, što podrazumijeva da se jedna ekonomska veličina stavlja u odnos (dijeli) sa drugom ekonomskom veličinom. Finansijski pokazatelj i informacija koju isti pruža mnogo ne znači ukoliko se ne uporedi sa određenom referentnom veličinom, te nema smisla dovoditi bilo koje dvije veličine u vezu. Najčešće korištene veličine za poređenje su planirani pokazatelj za period koji se analizira, kretanje veličine određenog pokazatelja tokom određenog vremena u istom preduzeću, veličina određenog pokazatelja u sličnom preduzeću koji pripada istoj grupaciji (privrednoj grani) i prosječna vrijednost određenog pokazatelja koji pripadaju istoj grupaciji. Pokazatelji se najčešće posmatraju kao nosioci informacija, koje su potrebne za upravljanje poslovanjem i razvojem preduzeća, odnosno oni služe kao informacijska podloga za donošenje određenih poslovnih odluka. Isti se kao vid finansijske analize, najčešće nalaze u Bilješkama, koje su
dio seta finansijskih izvještaja
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

JAVNE NABAVKE
Položaj i uloga službenika za javne nabavke u komisiji za javne nabavke
Izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine, definisana je uloga i položaj službenika za javne nabavke. Obaveza je ugovornog organa da osigura da u postupcima nabavke čija procijenjena vrijednost prelazi 250.000,00 KM učestvuje najmanje jedan službenik za javne nabavke. Ugovorni organ je dužan omogućiti svom zaposleniku pohađanje obuke za službenika za javne nabavke, koju organizuje i održava
Agencija za javne nabavke. Sticanje znanja, vještina i sposobnosti službenika za javne nabavke u postupcima javnih nabavki vrši se u cilјu učinkovitog, ekonomičnog i transparentnog trošenja javnih sredstava. Poznavanje propisa iz oblasti javnih nabavki, odnosno poznavanje javnih nabavki uopće, bilo bi prema tome ključno za uspješno provođenje javnih nabavki. Članovi komisije za javne nabavke, moraju profesionalno, nepristrasno i stručno izvršavati povjereni im posao, dok u pojedinim slučajevima pomoć im može biti pružena i od stručnih lica koja raspolažu specijalističkim znanjima
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

OBRT
Građanskopravni aspekti obrta
Obrt se može analizirati sa više različitih aspekata. Predmet rada su građanskopravni aspekti obrta. Oni se odnose na prava i obaveze obrtnika prema drugim fizičkim licima i privrednim subjektima do kojih dolazi u okviru obavljanja djelatnosti obrta. Odgovornost obrtnika cjelokupnom svojom imovinom negativno utiče na status obrtnika, ali sa druge strane omogućava lakšu naplatu potraživanja od obrtnika. Od brojnih građanskopravnih odnosa u radu su analizirani odnosi koji su najčešće prisutni u sudskoj praksi i kod kojih je prisutna različita sudska praksa. Ona je posebno prisutna kod zastarjelosti potraživanja obrtnika u odnosu prema drugim pravnim licima. Sa procesnopravnog aspekta, najčešće pitanje koje se postavlja u sudskoj praksi je pravilno
označavanje obrta. Pravilno označavanje obrta je procesna pretpostavka bez koje tužba nije uredna
Piše: doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

OBLIGACIONI ODNOSI
Prestanak ugovora usljed nemogućnosti ispunjenja
Svaka ugovorna obaveza koja je nastala zaključenjem punovažnog ugovora prestaje kad njeno ispunjenje postane nemoguće usljed okolnosti zbog kojih dužnik ne odgovora. Na dužniku je teret da dokaže okolnosti koje isključuju njegovu odgovornost. Pravilo o prestanku obaveze odnosi se na sve ugovore, kako jednostrane tako i dvostrane. Međutim, pravilo o prestanku ugovora zbog nemogućnosti ispunjenja odnosi se samo na dvostrane ugovore gdje je potrebno utvrditi šta je sa obavezom druge strane u slučaju kad je obaveza saugovarača postala nemoguća za ispunjenje usljed događaja za koji stranke ne odgovaraju
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PARNIČNI POSTUPAK
Vještačenja nematerijalne štete
Nematerijalna šteta predstavlja štetu koja je pričinjena ličnosti i koja se sastoji u povredi ličnih prava. Pravo na pravičnu novčanu naknadu trebalo bi da bude priznato oštećenom u svakom slučaju povrede prava ličnosti, kad sud utvrdi da težina povrede i relevantne okolnosti slučaja to opravdavaju. Prihvatanje objektivne koncepcije nematerijalne
štete, u čijoj osnovi je povreda prava ličnosti, pomoglo bi da se stvori odgovarajući pravni okvir za njenu potpunu naknadu. Pravo (prava) ličnosti se u svijetu snažno razvija i stalno unapređuje. Zaštiti ovih prava danas se pridaje sve veći značaj, pogotovo zbog toga što živimo u vremenu kada su ta prava, više nego ikad, izložena mogućnostima povređivanja. Ova prava su zbog toga zaštićena i brojnim međunarodnim konvencijama
Piše: dr.sci. Asja GOJAČIĆ

UPRAVNI POSTUPAK
Položaj stranaka u upravnom postupku
U radu se raspravlja o pojmu stranke u upravnom postupku, sa osvrtom na stranačku i procesnu sposobnost, stvarno-pravnu legitimaciju, te pravo na žalbu. Dat je nužni osvrt na pojam upravnog postupka. Bez posebnog citiranja doktrinarnih izvora, korištene su dosadašnje teorijske spoznaje, uz povezivanje sa stavovima sudske prakse. U radu se, poput mnoštva drugih slučajeva, potvrđuje pojava kako su najviši sudovi u zemlji uvijek slijedili teorijske postavke
Piše: dr. Faruk LATIFOVIĆ

PITANJA I ODGOVORI:
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Usluge posredovanja kod naplate potraživanja za druga lica
– Promet dobara iz oblasti građevinarstva
– PDV tretman prenosa dijela imovine (poslovne cjeline)
– (Ne)oporezivanje novčanih sredstava dobijenih po osnovu ugovora o finansiranju
– (Ne)oporezivanje geoloških istraživanja
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Prefakturisanje troškova nabavke alata
– Usluge snimanja inostranog pravnog lica
– Gradnja montažnog objekta na zemljištu pod zakupom
– Osnovica za obračun PDV-a prometa putničkog automobila
Dejan RAKIĆ, advokat

– PDV tretman troškova prijevoza koje sud priznaje advokatu
– Oporezivanje usluga posredovanja u prodaji (provizija)
– Oporezivanje vlastite potrošnje u vanposlovne svrhe
– Usluge tehničke pripreme i programiranja izvršene u inostranstvu
– Prijava zastupnika za reguliranje e-poslovanja s UNO

RAČUNOVODSTVO
– Evidentiranje rezerviranja za započete sudske sporove
– Evidentiranje viška i manjka zaliha
– Odgovornost za računovodstvene i knjigovodstvene poslove

RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKIH KORISNIKA
– Utvrđivanje vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO
– Otpis pozajmice od strane vlasnika
– Promet nekretnine čija je knjigovodstvena vrijednost iznad procijenjene tržišne vrijednosti
Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

FINANSIJE
– Isplata pomoći od strane poslodavca

NAKNADE
– Tretman naknade po osnovu članstva u komisijama

POREZ NA DOHODAK
– Oporezivanje troškova na ime novogodišnjih paketića
– Neoporezive naknade troškova za službena putovanja
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH
– Oporezivanje naknade (rezidenta) po osnovu članstva u nadzornom odboru

POREZ NA DOBIT BRČKO DISTRIKTA BiH
– Naknada za korištenje licence (porez po odbitku)
– Izuzeci od oporezivanja porezom na dobit (udruženja i fondacije)
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

POREZ NA DOBIT
– Izrada web stranice od strane inostranog pravnog lica – porez po odbitku
– Usluge Booking-a (porez po odbitku)
– Oporezivanje usluga iz djelatnosti socijalne zaštite
– Usluge podrške/savjetovanja pravnog lica iz inostranstva
– Usluge montaže društva iz Srbije izvršene na teritoriji BiH – porez po odbitku
– Finansijsko izvještavanje u postupku stečaja i likvidacije
– Sačinjavanje poreznog bilansa u slučaju likvidacije društva
– Penali zbog neblagovremenog izmirenja ugovorenih obaveza
– Porezni poticaj po osnovu investiranja u proizvodnu opremu
Fuad BALTA, dipl. ecc.
– Porezne obaveze po osnovu zaprimljene ino fakture za najam vozila
Fuad BALTA, dipl. ecc.
Dr. sci. Jozo PILJIĆ
– Porezna osnovica u slučaju korištenja niže stope amortizacije
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
– Rok za objavljivanje plana nabavki na Portalu javnih nabavki
– Forma garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora
– Odluka o dodjeli ugovora narednom rangiranom ponuđaču
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

VANJKOTRGOVINSKO POSLOVANJE
– (Ne)mogućnost obavljanja vanjskotrgovinskog prometa ugostitelja
Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja)
– Uslovi za isplatu pomoći od strane poslodavca usljed inflatornog rasta cijena
– Obavljanje poslova drugog radnog mjesta
Mr. Neven AKŠAMIJA

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA
– Uslovi za zapošljavanje stranaca i lica bez državljanstva u BiH

RADNI ODNOSI
– Udaljenje radnika sa rada (suspenzija)
– Prijem u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu
– Naknada za godišnji odmor članu uprave usljed prijevremenog prestanka radnog odnosa
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

STVARNO PRAVO
– Pribavljanje imovinske koristi za općinu – prijem nekretnine na poklon
– Promet nekretnine sa upisanim pravom raspolaganja općine

DRŽAVNA IMOVINA
– Status poljoprivrednog zemljišta u dugogodišnjem posjedu fizičkih lica
– Uloga Pravobranilaštva BiH u postupku zaštite imovine i imovinskih interesa države

GRAĐENJE
– Posebne okolnosti u postupku tehničkog prijema objekta
Doc. dr. sc. Ismet VELIĆ, advokat

PARNIČNI POSTUPAK
– Mjesna nadležnost suda
– Prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti
– Naknada za troškove prevoza punomoćniku/advokatu za više istovremenih ročišta
– Donošenje sudske privremene mjere osiguranja u slučaju pokrenutog arbitražnog postupka

IZVRŠNI POSTUPAK
– Protest mjenice sa klauzulom “bez protesta“
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

JAVNA PREDUZEĆA
– Ovlaštenja nadzornog odbora prilikom izbora članova odbora za reviziju

UPRAVNI POSTUPAK
– Angažman stručnog pomagača
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
STVARNO PRAVO
– Pretpostavljeno vlasništvo izlučnog povjerioca
Član 131. stav 1. Zakona o stvarnim pravima u Republici Srpskoj
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 59 0 Ps 035852 22 Rev od 03.11.2022. godine)
EKSPROPRIJACIJA
– Naknada za eksproprisane nekretnine u slučaju djelimične isplate ranijim vlasnicima
(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 V 124721 23 Rev 2 od 21.07.2023. godine)
– Naknada za oduzeti višak zemljišta po propisima FNRJ
Članovi 7. i 41. Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji NRBiH od 1946. godine
Zakoni o eksproprijaciji SRBiH iz 1977. 1987. i FBiH iz 2007. godine
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17 0 V 017451 23 Rev od
12.09.2023. godine)
OBLIGACIONO PRAVO
– Zastarjelost pojedinačnih kreditnih anuiteta i posljedice priznanja duga (ili odricanja
od zastarjelosti) glavnog dužnika na jemca
Članovi 372., 387., 422. i 1009. Zakona o obligacionim odnosima
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 32 0 P 339865 23 Rev od 09.11.2023. godine)
JAVNE NABAVKE
– Nezakonit i nepravilan rad u postupku javne nabavke
Član 172. Zakona o obligacionim odnosima
Članovi 53., 54., 55. i 121. Zakona o javnim nabavkama
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 61 0 Ps 013811 22 Rev od 16.05.2023. godine)
POTROŠAČKO PRAVO
– Isključenje iz sistema vodosnabdijevanja
Član 1. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
Član 8. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda
(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 65 0 P 685527 19 Gž od 10.11.2020. godine)
RADNO PRAVO
– Otkaz ugovora o radu iz organizacijskih, ekonomskih ili drugih razloga
Član 96. stav 1. tačka a) Zakona o radu u Federaciji BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 382070 22 Rsž od 13.06.2023. godine)
– Teret dokazivanja nemogućnosti rasporeda na druge poslove ili prekvalifikacije i dokvalifikacije za rad na drugim poslovima
Član 96. stav 1. i 2. u vezi sa članom 102. Zakona o radu u Federaciji BiH
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 58 0 Rs 198090 22 Rev od 15.08.2023. godine)
– Vraćanje radnika na rad
Član 126. Zakona o parničnom postupku u Federaciji BiH
Članovi 209. stav 4., 216. i 64. Zakona o izvršnom postupku u Federaciji BiH
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 55 0 Rs 002501 22 Rev od 26.01.2023. godine)
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
– Isplata dobiti
Član 330. i član 335. stav 5. Zakona o privrednim društvima u Federaciji BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 P 080197 22 Gž od 21.09.2023. godine)
– Vremensko važenje statuta privrednog društva
Član 372. Zakona o privrednim društvima u Federaciji BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 299228 21 Gž 2od 12.09.2022. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO
ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top