skip to Main Content

Zips 1472 3d

DIREKTNI POREZI
Prijava poreza na dohodak u Federaciji BiH za 2023. godinu
Porez na dohodak za prethodnu godinu prijavljuje se Poreznoj upravi Federacije BiH na Obrascu GPD-1051. S obzirom na to da je rok za podnošenje navedene prijave 31. mart 2024. godine (po osnovu ostvarenog dohotka u 2023. godini), u tekstu je riječ o godišnjem obračunu poreza na dohodak, te pojašnjenju primjene odredaba podzakonskog propisa koje imaju uticaja na utvrđivanje, prijavljivanje i uplatu mjesečnih akontacija,kao i izvještavanju o godišnjoj obavezi ove vrste poreza na odgovarajućim obrascima
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Obračun poreza na dobit za 2023. godinu za poslovnice pravnih lica čije se sjedište nalazi u entitetima za dobit koju ostvare u BDBiH
Poslovnica (poslovna jedinica) pravnog lica čije se sjedište nalazi u jednom od entiteta, koja djelatnost obavlja na području Brčko Distrikta BiH (BD), obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području BD. Stoga ima obavezu da Poreznoj upravi BD podnese Godišnju prijavu poreza na dobit za 2023. godinu najkasnije do 31.03.2024. godine, te u istom roku plati obračunati godišnji iznos poreza na dobit. Godišnju prijavu poreza na dobit obveznici mogu podnijeti u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko se obveznik registruje za korištenje e-portala, poreznu prijavu podnosi Poreznoj upravi BD isključivo elektronskim putem. Iako tokom 2023. Godine u BD nije bilo izmjena propisa o porezu na dobit, ipak, treba voditi računa da su zadnje izmjene i dopune Zakona donijete u BD u prethodnoj 2022. godini u primjeni počev od 01.01.2023. godine. Nove odredbe se odnose na veći procenat priznavanja donacija za sportske svrhe, te novo ograničenje vezano za pravo na porezno oslobađanje po osnovu izvoza robe
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

AKTUELNO
Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti
Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisuju se prvenstveno mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na osnovu procjene rizika. Obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka dužni su postupati po Zakonu. Zakonom je posebno definisan nadzor nad obveznicima u provođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzima radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na osnovu procjene rizika za svakog obveznika pojedinačno. Velika je uloga i značaj pored obveznika Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

RAČUNOVODSTVO
Klasifikacija i mjerenje financijske imovine
Poslovni model upravljanja financijskom imovinom odnosi se na način upravljanja financijskom imovinom u svrhu generiranja novčanih tokova od financijske imovine. Poslovni model upravljanja financijskom imovinom utvrđuje se na temelju konkretnih aktivnosti koje je poslovni subjekt poduzeo ili poduzima u svrhu ostvarivanja
poslovnih ciljeva. Npr. mali iznos prodaje određene financijske imovine u prošlim razdobljima ne znači automatski da se novčani tokovi te imovine prikupljaju prodajom. Drugi kriterij za klasifikaciju financijske imovine jesu karakteristike ugovornih novčanih tokova financijske imovine. Ovim kriterijem razmatra se jesu li ugovoreni novčani tokovi financijske imovine samo plaćanje glavnice i kamata na nepodmireni iznos glavnice te jesu li konzistentni s osnovnim uobičajenim tržišnim uvjeti ma (tzv. SPPI test). Na temelju analize ova dva osnovna kriterija klasifikacije, financijska imovina se klasificira u odgovarajuću skupinu u svrhu njezinog početnog i naknadnog mjerenja
Dr.sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Postupak ugovornog organa po žalbi
Postupak pravne zaštite definisan je u trećem dijelu Zakona o javnim nabavkama. Veoma je složen i zahtijeva posebnu pažnju svih aktera u procesu nabavke odnosno pravne zaštite. Kao stranke u postupku pravne zaštite Zakonom su navedeni: žalilac, ugovorni organ i odabrani ponuđač dok svojstvo stranke mogu imati i drugi privredni subjekti, koji imaju pravni interes u predmetnom postupku javne nabavke. U praksi se pokazalo da postoje brojne dileme, različita mišljenja i postupanja u vezi sa dijelom pravna zaštita, što potvrđuje i činjenica o velikom broju žalbi upućenih Kancelariji za razmatranje žalbi i presuda Suda BiH (podaci vidljivi na portalu javnih nabavki)
Pišu: Bojan ŽDRALE, dipl. ecc. & Dražen VIDAKOVIĆ, advokat

GLOBALIZACIJA EKONOMIJE
Ekonomska diplomacija u suvremenom globalnom okruženju
Diplomacija, kao dio ekonomskog procesa je društveno ukorijenjena kroz mnoge segmente kada je u pitanju napredak i razvoj društva i na mikro i na makro razini. Ona svoje napore usmjerava na stvaranje pozitivne konkurentnosti, razvoja i napretka zemlje kroz komunikaciju s gospodarstvima u inozemstvu te koordinaciju tih aktivnosti,
razmjenu ljudi, dobara i usluga. Važna je za promociju svake zemlje na globalnom tržištu, jačanje poslovne suradnje, suradnju s domaćim institucijama i organizacijama, što ima bitne društvene posljedice i dovodi do društvenih promjena. Te se posljedice ogledaju kroz socioekonomsku poziciju nacionalnog gospodarstva na međunarodnom tržištu, razinu gospodarskog razvoja što izravno utječe na socijalnu dimenziju života, odnosno na životni standard stanovništva
Piše: prof. dr. Asja GOJAČIĆ

ISKUSTVA DRUGIH
Članstvo u nadzornom odboru društva s ograničenom odgovornošću
Članak prikazuje uvjete za članstvo u nadzornom odboru društva s ograničenom odgovornošću prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 52/00. – Odl. USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23)
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

PARNIČNI POSTUPAK
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji preduzetih ili propuštenih na štetu povjerilaca
Dužnik može punovažno raspolagati sa svojom imovinom u korist trećeg lica i nakon što je dospjelo potraživanje njegovog povjerioca, sve dok povjerilac svoje potraživanje može namiriti iz preostale imovine dužnika. Problem nastaje tek onda kad dužnik usljed preduzetog raspolaganja više nema svoje imovine ili nema dovoljno imovine za namirenje povjeriočevog prava. Takva dužnikova radnja je preduzeta na štetu povjerioca jer se time dužnik svjesno doveo u stanje platežne nesposobnosti. Kod takvog stanja stvari povjerilac nije u mogućnosti naplatiti već dospjelo potraživanje u izvršnom postupku jer dužnik nema dovoljno imovine za prinudnu naplatu. Ugovor kojim je dužnik pravno raspolagao svojom imovinom u korist trećeg lica na štetu svog povjerioca, nije zbog toga ništav jer ne postoji zakonski razlog za utvrđenje ništavosti ugovora. Takvo raspolaganje je punovažno ali tada povjerilac može podnijeti pobojnu tužbu kojom će tražiti da se prema njemu oglasi bez dejstva pravna radnja koju je platežno nesposoban dužnik izvršio u korist trećeg lica i to samo koliko je potrebno
za ispunjenje njegovog dospjelog potraživanja, dok prema svim ostalim licima pobijana radnja ostaje na snazi. Podnošenjem pobojne tužbe povjerilac može pobijati teretno i besplatno raspolaganje svog platežno nesposobnog dužnika koje je izvršio u korist trećeg lica. Kod teretnog raspolaganja tužba se podnosi u roku od jedne godine a kod besplatnog raspolaganja u roku od tri godine i u oba slučaja početak roka se računa od
dana kada je preduzeta radnja koja se pobija, odnosno od dana kada je trebalo preduzeti propuštenu radnju
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

Suparničarstvo tuženih u parnici za utvrđenje prava vlasništva stečenog dosjelošću na nekretnini
U pravnoj literaturi i sudskoj praksi često su dileme i različiti stavovi po pitanju – da li svi suvlasnici nekretnine moraju biti tužena stranka kao jedinstveni odnosno nužni suparničari u parnici za utvrđenje prava vlasništva stečenog dosjelošću na nekretninama (ima se u vidu zemljišna parcela, kao najčešće u sudskoj praksi), i kako će
sud odlučiti ako u postupak nisu uključene sve osobe koje bi to morale biti? U radu se, ukratko, razmatraju pitanja dosjelosti na nekretnini, nužno suparničarstvo, odluke suda ako u postupak nisu uključene sve osobe koje bi trebale biti. Radi analize pitanja i iznalaženja ispravnog odgovora treba početo od osnovnih crta dosjelosti i pravne prirode jedinstvenog – nužnog suparničarstva, a slijedom toga i odluke suda kod nepotpuno označene stranke u postupku
Piše: dr.sc. Muhamed CIMIROTIĆ , sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNI POSTUPAK
Oblik i sastavni dijelovi upravnog akta
Upravni se postupak vodi radi ostvarenja nekog javnog ili privatnog interesa. Svaki upravni postupak se treba okončati donošenjem upravnog akata. U radu se raspravlja o obliku i sastavnim dijelovima upravnog akta. Prikazana su i pojedina teorijska mišljenja. Dati su u radu i primjeri preko dvadeset odluka iz upravno – sudske prakse iz bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i današnje Bosne i Hercegovine. Primijenjen je i uporedno – pravni metod. Nije izostao niti autorov kritički osvrt
Piše: dr. Faruk LATIFOVIĆ

PITANJA I ODGOVORI:
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– Nabavka materijala za izgradnju skladišnog prostora
– Isporuka i montaža opreme namijenjene za probni pogon
– Ispravka odbitka ulaznog PDV-a
– Odbitak ulaznog PDV-a na promet izvršen u inostranstvu
– Usluge dovođenja u vezu određenih lica sa društvima koja obavljaju djelatnost posredovanja u osiguranju
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik & Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Refundacija troškova službenog puta i PDV-e
– Oporezivanje usluga posredovanja za inostrano pravno lice
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

PLAĆE I NAKNADE
– Metodologija izračuna i usklađivanja najniže plaće u Federaciji BiH
– Novčana pomoć usljed teške bolesti
– Naknada po osnovu jubilarne nagrade

FINANSIJE
– Polog gotovine u maloprodaji

DOPRINOSI
– Osnovica za obračun doprinosa za obrtnike-paušalce

POREZ NA DOHODAK
– Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

POREZ NA DOBIT
– Porezni tretman otpisa i ispravke vrijednosti potraživanja
– Službeno putovanje u inostranstvo (porez po odbitku)
– Porezni gubitak kao posljedica poreznog poticaja za novouposlene
– Porez po odbitku po osnovu autorske naknade (licence)
Fuad BALTA, dipl. ecc.

– Godišnje izvještavanje o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica
– Amortizacija za ulaganje u unajmljene poslovne prostore
– Obaveznost elektronskog dostavljanja poreznog bilansa
Mirela MAŠIĆ, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO
– Evidentiranje viška i manjka
– Ispravka vrijednosti i otpis potraživanja
– Kriteriji priznavanja sredstva u skladu sa zahtjevima MRS 16
– Vrjednovanje stalnih sredstava – princip revalorizacije
– Istovremenost obavljanja rukovodne funkcije i sačinjavanja financijskih izvještaja
– Evidentiranje donacija namijenjenih investiranju i nabavci dugoročnih sredstava

RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKIH KORISNIKA
– Principi izrade i izvršavanje budžeta
– Evidentiranje ispravke troškova za neutrošene zalihe materijala

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
– Financijsko izvještavanje i godišnji obračun budžeta FBiH
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Ispunjavanje uslova konkursne procedure
– Uticaj posebnog staža na obračun minulog rada državnog službenika
– Unutrašnja organizacija organa uprave i upravnih organizacija (nova sistematizacija radnih mjesta)
Mr. Neven AKŠAMIJA

RADNI ODNOSI
– Obavljanje poslovodne funkcije bez zasnivanja radnog odnosa (menadžerski ugovor)
– Otkaz ugovora o radu na određeno vrijeme
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Mirno rješavanje spora usljed izostanka saglasnosti vijeća zaposlenika
– Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata kod poslodavca
– Neplaćeno odsustvo i godišnji odmor

ZAŠTITA NA RADU
– Periodični ljekarski pregled radnika na poslovima sa povećanim rizikom
– Prijava povrede na radu
Pripremio: mr.sc. Ernis IMAMOVIĆ

PORODIČNO PRAVO
– Nadoknada troškova zbog izdržavanja djece
Doc. dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

APOTEKARSKA DJELATNOST
– Uslovi za osnivanje specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u skupštini društva (ovjera potpisa)

UPRAVNI POSTUPAK
– Isključenje javnosti sa usmene rasprave
– Ovlaštenja za odlučivanje i preduzimanje upravnih radnji
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

DRŽAVNA IMOVINA
– Zabrana raspolaganja državnom imovinom
Dr. sc. Ismet VELIĆ

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
– Načelo povjerenja u istinitost zemljišnih knjiga
– Upis vlasništva u zemljišnoj knjizi i posjeda u katastarskom operatu
Mr. sci. Adnan BARUČIJA

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
OBLIGACIONO PRAVO
– Rok za zaključenje ugovora koji je naveden u javnom konkursu
Član 125. stav 1. i 4. Zakona o obligacionim odnosima
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 20 0 P 048860 20 Rev od 27.01.2022. godine)
– Obaveza vraćanja zajma – kada ugovarači nisu odredili rok za vraćanje
Član 562. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosnei Hercegovine, broj 32 0 P 287655 22 Rev od 26.04.2022. godine)
PRAVO OSIGURANJA
– Regres od tuženog koji je upravljao bez vozačke dozvole
Član 13. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (Službene novine FBiH, broj 24/05)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Mal 074875 23 Gž od 15.11.2023. godine)
RADNO PRAVO
– Naknada štete zbog nezakonitog otkaza
Član 106. stav 2. tačka a) Zakona o radu FBiH, Član 154. stav 1. i član 200. Zakona o obligacionim odnosima
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosnei Hercegovine, broj 41 0 Rs 082953 21 Rev od 26.07.2022. godine)
– Rok za zaštitu prava iz konkursne procedure
Član 114. Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Rs 086741 22 Rsž od 19.05.2023. godine)
– Uticaj donošenja novog pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta na opravdanost otkaza ugovora o radu
Član 102. Zakona o radu
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Rs 086491 23 Rsž od 12.12.2023. godine)
PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA
Nepostojanje obaveze društva sa ograničenom odgovornošću za raspodjelu vlastitog udjela
Član 328. Zakona o privrednim društvima
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 P 081368 23 Gž od 12.12.2023. godine)
PARNIČNI POSTUPAK
– Prekoračenje tužbenog zahtjeva – odbijanje zahtjeva za ispunjenje činidbe iz
ništavog ugovora
Član 2. stav 1. ZPP i član 109. stav 1. ZOO
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 463997 23 Rev od 12.06.2023. godine)
– Presuđena stvar – u slučaju kada se zahtjevi međusobno isključuju
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 58 0 Rs 204197 23 Rev od 25.07.2023. godine)
– Uslov dopuštenosti vanredne revizije
Član 237. stav 4. Zakona o parničnom postupku
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 22 0 P 044848 22 Rev od 19.05.2022. godine)
IZVRŠNI POSTUPAK
– Mogućnost prodaje pokretne stvari bez ograničenja
Član 131. stav 4. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 P 082561 23 Gži 2 od 15.12.2023. godine)
– Obustava izvršnog postupka kada je podnesen prijedlog za odlaganje izvršenja
Član 60. stav 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 P 041796 23 Gži 6 od 14.12.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top