skip to Main Content

Zips 1473 3d

DIREKTNI POREZI
Pravna zaštita obveznika direktnih poreza protiv odluka poreznih organa u Federaciji BiH
Donošenje odgovarajućih poreznih akata ima tretman postupka propisanog Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH koji je gotovo podudaran sa upravnim postupkom u skladu sa Zakonom o upravnom postupku Federacije BiH
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Lični odbici u kontekstu perioda oporezivanja dohotka u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
Lični odbitak predstavlja zakonskim aktima propisani novčani iznos koji se odbija od oporezivog dohotka kako bi se, iz čisto humanih razloga, dodatno smanjila poreska osnovica. Posljedično, na taj način se umanjuje poreska obaveza u odnosu na stanje prije odbitka, a zbog umanjenja poreske obaveze ostaje veći iznos dohotka njegovom
stjecatelju. Osnovna uloga ličnog odbitka je da iz socijalno-političkih razloga zaštiti od neprimjerenog oporezivanja lica s nižim dohotkom. Iz izraza “egzistencijalni minimum” može se zaključiti da visina dohotka koja je neophodna za zadovoljenje minimalnih potreba obveznika ne bi smjela biti oporezovana, jer bi time bila ugrožena njegova egzistencija. Samo iznad tog iznosa dohodak potpada pod “škare oporezivanja”
Piše: mr Akif PEZEROVIĆ

INDIREKTNI POREZI
Reverse-charge model sustava poreza na dodanu vrijednost
Suština reverse-charge modela ogleda se u transferu porezne obveze sa isporučioca na primaoca dobara i usluga, ukoliko se radi o obvezniku s pravom na odbitak ulaznog poreza. Izvršeni promet plaća se u visini obračunate neto cijene. Porez se ne iskazuje u računu. Obveze obračuna i uplate poreza na plaćeni neto iznos prelaze na kupca. Moguće je i izdavanje računa s bruto iznosom, od čega se samo neto iznos plaća isporučiocu. Razlika je u tome što u potonjem slučaju isporučilac obračunava porez. Istovremeno, nastaje pravo na odbitak ulaznog poreza, koji se prebija na ime izlazne obveze. Konačan rezultat ovakvog prebijanja, po pravilu, biće jednak nuli. Ukoliko obveznik koristi ulaze u potpunosti za vršenje oporezivog prometa, iznos obračunatog poreza na nabavke biće identičan iznosu ulaznog poreza. Jedino ako se dobra i usluge nabavljene pod okriljem reverse-charge-a, u cjelosti ili djelimično, koriste u privatne svrhe, rezultat prebijanja bio bi pozitivan u korist proračuna. Isto važi i kada se ulazi koriste za vršenje neoporezivog prometa, odnosno oslobođenog prometa bez prava na odbitak ulaznog poreza
Piše: dr.sc. Jozo PILJIĆ

RAČUNOVODSTVO
Računovodstvo trgovine
Trgovina predstavlja kupovinu i prodaju robe i obavljanje trgovačkih usluga. Trgovinom se mogu baviti pravna i fizička lica. Trgovac u svojstvu pravnog lica može obavljati trgovinu na veliko i trgovinu malo, a trgovac u svojstvu fizičkog lica može obavljati samo trgovinu na malo, i to u jednom prodajnom objektu. Trgovina na malo je prodaja robe krajnjim potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih i porodičnih
potreba ili potreba domaćinstva. Trgovina na veliko je kupovina robe radi dalje prodaje profesionalnim korisnicima, drugim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju registrovanu djelatnost. Kada se govori o trgovinskoj djeltanosti specifičan je i tretman trgovačkih usluga, koji podrazumjeva djelatnosti kojima se uz naknadu podstiče obavljanje razmjene robe od proizvođača do krajnjeg potrošača. Vrednovanje zaliha trgovačke robe se vrši u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2
– Zalihe
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

CARINE I CARINSKI PROPISI
Važnost računa u postupku carinjenja
Račun/faktura je isprava/dokument u kojem se navodi roba koja se otprema, šalje ili isporučuje, pojedinosti o cijeni i troškovima isporuke, a može sadržavati i oznake pošiljke, opis robe u smislu količine i usklađivanja ukupne svote. Račun se ispostavlja sukladno propisima, dobrim poslovnim običajima, pravilima ponašanja u vanjskotrgovinskom poslovanju i zahtjevima primatelja robe, a na temelju istog se obično obavlja i plaćanje za robu

SAVREMENO POSLOVANJE
Vođenje poslovnih pregovora
U današnjoj globalnoj ekonomiji informacija postaje kompetitivna prednost i temelj poduzetničkih aktivnosti. Poduzetnici prikupljaju i razmjenjuju informacije u svrhu donošenja kvalitetnih odluka, generiranja novih poslovnih ideja, lakšeg snalaženja u neizvjesnom okruženju te pokretanja novih poslovnih aktivnosti. Posjedovanje informacija postaje moćno sredstvo koje doprinosi zauzimanju superiornog položaja na tržištu i omogućuje poduzetnicima stvaranje nove informacije s ciljem prodaje te informacije tijekom pregovaranja. Danas poduzetnici ostvaruju uspjeh zahvaljujući umijeću pregovaranja koje rezultira dugoročnom poslovnom suradnjom. Interes i novac pokretač su pregovora, a svrha je da se drugu pregovaračku stranu uvjeri u ispravnost, opravdanost i prihvatljivost naših prijedloga. Druga strana o tome ne mora imati jednako mišljenje pa je zato potrebno posebno pregovaračko umijeće kojim će se naš prijedlog drugoj strani učiniti dovoljno privlačnim, poželjnim i korisnim. Uspjeh pregovora ovisi u velikoj mjeri o nama samima i o načinu na koji vodimo pregovore. Kad je riječ o poslovnim pregovorima, o ishodu pregovora ovisi poslovni uspjeh, karijera, plaća, zaposlenost i dr.
Piše: dr.sc. Asja GOJAČIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI
Ispunjenje sa subrogacijom
Subrogacija je ispunjenje tuđe obaveze sa prelaskom prava na ispunioca bilo na osnovu zaključenog ugovora ili po samom zakonu. Ispunjenjem dužnikove glavne obaveze ispunilac želi zaštiti dužnika od dejstva akcesornih obaveza, kao i da zaštiti dužnika od prinudnog izvršenja. Ispunjenjem dužnikove obaveze ispunilac može zaštititi povjerioca u ostvarivanju svog prava. Subrogacija se zasniva na razlozima humanosti i ljudske solidarnosti kako bi se omogućilo da dužnik putem ispunioca izvrši obavezu prema povjeriocu. Zakonska pravila o ugovornoj personalnoj subrogaciji su dispozitivne prirode, što znači da ugovorne strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drugačije – onako kako to njima najbolje odgovara u skladu sa dozvoljenom slobodom ugovaranja i to je velika prednost ugovorne u odnosu na zakonsku subrogaciju
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PARNIČNI POSTUPAK
Odricanje od prava na žalbu i odustanak od izjavljene žalbe u parničnom postupku
Česta je pojava, odricanja od prava na žalbu ili odustanka od već izjavljene žalbe, u drugostepenom parničnom postupku. Obje dispozicije vode momentalnom nastanku formalne pravosnažnosti prvostepene presude. U radu se pojašnjava razlika između tih instituta. Također, što je i primarni cilj ovog rada, uočava se pravna praznina, u dijelu propisa koji reguliše postupanje drugostepenog suda, u situaciji kada je nastupilo povlačenje tužbe tokom trajanja žalbenog postupka, ali nije data izričita izjava o odustanku od žalbe. Dato je i naše tumačenje zakona o parničnom postupku koje „popunjava“ uočeni pravni vakuum
Piše: dr. Faruk LATIFOVIĆ

Prekid izvršnog postupka
Prekid postupka u građanskom procesnom pravu je procesna ustanova koja je našla svoje mjesto u parničnom, vanparničnom i izvršnom postupku. U kontekstu parničnog postupka, prekid postupka je „privremeni zastoj u razvoju parnice dok se ponovo ne uspostavi procesna ravnoteža koja će svim procesnim subjektima omogućiti normalnu aktivnost u parnici. U biti, takva definicija je primjenjiva u izvršnom i vanparničnom postupku. Prekid izvršnog postupka ima određene posebnosti koje ga razlikuju od prekida parničnog ili vanparničnog postupka
Piše: dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

PITANJA I ODGOVORI:
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
– (Ne)oporezivanje novčanih donacija neprofitnih organizacija
– Zamjena dobara u garantnom roku
– Promet građevinskog objekta u izgradnјi
– Promet dobara u inostranstvu poreskih obveznika iz BiH
– Ispravka odbitnog PDV-a po osnovu zaprimljenih knјižnih odobrenјa od ino dobavljača
– Nabavka licence od ino dobavljača
– PDV-e tretman naknade za eksploataciju voda
Dejan RAKIĆ, advokat

– Manjak dobara usljed krađe
– PDV tretman dodijeljenog kapitalnog granta javnom preduzeću
– PDV tretman konstrukcije i isporuke
– CNC programa pravnom licu u inostranstvo
– Subvencioniranje javnih preduzeća i PDV-e
– Prefakturisanje režijskih troškova
– Zastara duga po osnovu indirektnih poreza
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

NAKNADE
– Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora
– Isplata jednokratne pomoći za slučaj teške bolesti užeg člana porodice
– Isplata pomoći od strane poslodavca

POREZ NA DOHODAK
– Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih lica
– Porezni tretman troškova školovanja – obuke po osnovu osposobljavanja radnika
– Porezni tretman premije životnog osiguranja koje poslodavac uplaćuje za svoje radnike
– Godišnja porezna prijava za ostvarene dohotke iz više izvora

POREZ NA DOBIT
– Priznavanje dijela poreznog kredita
– Ispravka ranije korištenog poreznog oslobađanja
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH
– Izuzeci od oporezivanja po osnovu ugovora o zakupu
– Oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nepokretne imovine nerezidenta
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

RAČUNOVODSTVO
– Isknjižavanje stalnih sredstava izvan upotrebe
– Obveze za ishranu u toku rada (knjigovodstveno evidentiranje)
– Statusne promjene pripajanja privrednih društva – priznavanje imovine

RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKIH KORISNIKA
– Otpis sumnjivih i spornih potraživanja
– Evidentiranje doniranih stalnih sredstava
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
– Nabavka usluga bankovnih garancija
– Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku dodatnih (nepredviđenih) radova
– Forma garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
– Uslovi za obavljanje administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
– Domaća radinost ili srodna djelatnost
– Ovjera cjenovnika usluga obrtnika
Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Ispunjavanje uslova konkursne procedure
– Korištenje godišnjeg odmora kod novog poslodavca
– Naknade po osnovu rada van mjesta prebivališta

ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BiH
– Sticanje visoke stručne spreme i izmjena postojećeg ugovora o radu
Mr. Neven AKŠAMIJA

RADNI ODNOSI
– Zamjena odsutnog radnika
– Uslovi za imenovanje „vršioca dužnosti direktora“ u javnom preduzeću
– Mirovanje prava iz radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne funkcije
– Naknada zbog neiskorištenog godišnjeg odmora u Republici Srpskoj
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Nastavak radnog odnosa nakon ispunjenja uslova za penzionisanje
– Otkaz sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu

ZAŠTITA NA RADU
– Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad
– Osiguranje radnika na poslovima sa povećanim rizikom
Pripremio: mr.sc. Ernis IMAMOVIĆ

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Saglasnost za prenos udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću
– Glasanje na skupštini društva
– Više lica kao vlasnici jednog udjela
– Promjena naziva društva sa ograničenom odgovornošću
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

– Smanjenje osnovnog kapitala u društvu sa ograničenom odgovornošću
Fuad BALTA, dipl. ecc.

– Raspoređivanje dobiti u društvu sa ograničenom odgovornošću
Dr.sc. Jozo PILJIĆ

STVARNO PRAVO
– Sticanje i prestanak svojstva općeg ili javnog dobra
– Status izuzetog (i upisanog) zemljišta bez provođenja eksproprijacije i plaćanja naknade

OBLIGACIONI ODNOSI
– Valjanost ugovora o prenosu prava na nekretninama
Mr. sc. Adnan BARUČIJA

PARNIČNI POSTUPAK
– Kumulacija tužbenih zahtjeva kod radnih sporova
Doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

– Dugovi supružnika kao teret bračne stečevine

IZVRŠNI POSTUPAK
– Izvršenje na nakretnini sa neuknjiženim stambenim objektom
– Naknada troškova izvršnog postupka
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
RADNO PRAVO
– Privremena nesposobnost za rad kod ocjene dužine trajanja mobinga
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 80 0 Rs 100203 21 Rev od 05.08.2022. godine)
– Diskriminacija radnika zbog zdravstvenog stanja
Član 2. stav 1., 3., 6. stav 1.a) i 15. stav 1.Zakona o zabrani diskriminacije
Član 8. i član 10. stav 1. i 12. stav 3. Zakona o radu FBiH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 36 0 Rs 057815 23 Rev od 24.11.2023. godine )
– Otkaz ugovora o radu i konsultacija sa Vijećem zaposlenika
Član 68. stav 3. Kolektivnog ugovora za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (Sl. novine FBiH, broj 33/21)
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 18 0 Rs 055324 23 Rsž od 11.01.2024. godine)
– Otkaz ugovora o radu dok traje privremena nesposobnost za rad zbog bolesti
Član 65. stav 1. i 2. Zakona o radu
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Rs 552399 23
Rev od 08.02.2024. godine)
– Naknada za prekovremeni rad
Član 38. i 76. Zakona o radu u Federaciji BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 17 0 Rs 111594 23 Rsž od 24.10.2023. godine)
– Nezakonit prestanak menadžerskog ugovora – teret dokazivanja prestanka ugovora
Član 102. Zakona o radu
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 25 0 Rs 053210 22 Rev od
13.02.2024. godine)
– Vraćanje na rad po odluci suda i naknada plaće
Član 106. stav 2. tačka a) i b) Zakona o radu FBiH
(Presuda Vrhovnog sada Federacije Bosne i Hercegovine, broj 18 0 Rs 052019 23 Rev od 26.10.2023.godine)
– Zakonit prestanak radnog odnosa nakon stavljanja zaposlenika na raspolaganje
Član 112., 114. i 118. Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji BiH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 44 0 P 000521 23 Rev od 08.02.2024. godine)
– (Ne)nadležnost suda da u parničnom postupku utvrđuje prava državnih službenika
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 64 0 Rs 061517 23 Rev od 12.12.2023. godine)
– Zakonitost postupka razrješenja u organu uprave
Član 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 32 0 Rs 375993 23 Rev od 16.01.2024. godine)
– Dodatak na plaću za sate noćnog rada i rada u dane sedmičnog odmora policijskih službenika
Članovi 27. i 30. Kolektivnog ugovora o policijskim službenicima MUP TK (Službene novine TK, broj 9/18)
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 400492 22 Rsž od 05.09.2023. godine)

ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA
– Nepotpisivanje ugovora o zakupu od suvlasnika stana
Član 154. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 314776 22 Rev od 04.10.2023. godine)
– Plaćanje poreza na dodatnu vrijednost kod ugovora o zakupu
Članovi 3., 4. i 12. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 59 0 Ps 034230 22 Rev od 11.10.2023. godine)
NEZAPOSLENE OSOBE
– Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti (nakon prestanka radnog odnosa)
Član 36. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08)
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 U 035455 22 Uvp od
04.04.2023. godine)
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
– Refundacija naknade neto plate za radnika usljed privremene nesposobnosti za rad
Član 28., 31. i 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju
(Presuda Vrhovnog suda Repuiblike Srpske, broj 11 0 U 030186 22 Uvp od 05.06.2023. godine)
PENZIJSKO INVALIDSKO OSIGURANJE
– Razlozi za poništenje osporenog akta
Član 10. tačka 4. Zakona o upravnim sporovima u vezi člana 230. Zakona o opštem upravnom postupku
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 16 0 U 001417 22 Uvp od 13.07.2023. godine)
MJENIČNO PRAVO
– Protest mjenice
Član 45. Zakona o mjenici Federacije Bosne i Hercegovine
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 17 0 V 122496 23 Gž od 15.10.2023. godine)
– Sadržaj vlastite bjanko mjenice
Član 106. Zakona o mjenici
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 63 0 P 040027 23 Rev od 25.07.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO
ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top