skip to Main Content
Sudska Praksa 91 3dWEB

I dio

Izvorni naučni rad
POSLJEDICE RAZLIČITOG NAČINA STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA PREMA ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA I ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

Pregledni naučni rad
TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA U SLUČAJU DJELIMIČNOG
USPJEHA STRANAKA U PARNICI – USAGLAŠENO PRAVNO SHVATANJE
PANELA ZA UJEDNAČAVANJE SUDSKE PRAKSE IZ GRAĐANSKE OBLASTI
Piše: mr. sci. Adnan BARUČIJA, Sudija Kantonalnog suda u Zenici

Pregledni naučni rad
PROGLAŠENJE NESTALE OSOBE UMRLOM U PRAVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Piše: prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • Činjenice relevantne za utvrđenje svojstva odgovorne osobe
 • Nužna odbrana i prekoračenje nužne odbrane
 • Iz opisa djela ne proizlazi da je alkoholisano stanje optuženog bilo u uzročnoj
  vezi sa kršenjem saobraćajog propisa i nastupanjem zabranjene posljedice
 • Zloupotreba položaja ili ovlašćenja – iskorištavanje
  službenog položaja kao radnja učinjenja
 • Nesavjestan rad u službi – očigledno nesavjesno postupanje u vršenju dužnosti
 • Nesavjestan rad u službi – oblik krivnje

KRIVIČNI ZAKON SFRJ

 • Nečovječno postupanje

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE

 • Pravo na odbranu u kontekstu jednakosti u postupanju
 • Prigovor imuniteta i zabrane samooptuženja
 • Pretres bez prisustva optuženog
 • Nemogućnost izricanja posebne presude kojom se optuženi
  oslobađa od optužbe za nedokazanu kriminalnu količinu
  iz istog krivičnopravnog događaja

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • Dva suprotna nalaza i mišljenja vještaka
 • Vještačenje obavljeno u drugoj državi

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

 • Nemogućnost odustanka oštećenog od prijedloga za krivično gonjenje
 • Ovlaštenje tužioca da u opisu djela doda riječi kao i da izmijeni blanketne norme

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNO PRAVO

 • (Ne)mogućnost primjene načela povjerenja u zemljišne knjige
 • Ulaganje supružnika u nekretninu drugog supružnika
 • Sticanje prava služnosti puta na osnovu dosjelosti
 • Stjecanje prava stvarne služnosti
 • Posjedovna zaštita na javnom dobru
 • Tužbeni zahtjev za zaštitu od smetanja posjeda
 • Utvrđivanje prava vlasništva na osnovu podataka iz katastra
 • Objekat od čvrstog materijala kao pokretna stvar
 • Građenje na tuđem zemljištu

EKSPROPRIJACIJA

 • Naknada za eksproprisano zemljište
 • Karakter roka za podnošenje zahtjeva

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

 • Postupanje protivno načelu savjesnosti i poštenja
 • Naknadno izvedeni radovi
 • Vezanost ponudioca za ponudu
 • Raskidanje ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti
 • Dejstvo ugovora prema ugovaračima i trećem licu
 • Ugovor o doživotnom izdržavanju – preuzimanje depozitne štednje
 • Zatezna kamata
 • Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja
 • Ispunjenje tuđe obaveze i prava u izvršnom postupku
 • Ispunjenje obaveze
 • Zakonska zatezna kamata nakon plaćanja glavnog duga
 • Prelazak potraživanja davaoca kredita na zalogodavca
 • Zastara naknade nematerijalne štete
 • Ugovor o pristupanju dugu
 • Preuzimanje ispunjenja
 • Oslobađanje od isplate cijene
 • Odgovornost jemca nakon raskida ugovora o kreditu

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

 • Šteta nastala objavom osobnih podataka
 • Odgovornost škole za sigurnost učenika
 • Odgovornost za štetu koju učini privredno društvo  sa državnim ili većinskim državnim kapitalom
 • Odgovornost za štetu od opasne stvari
 • Odgovornost za štetu od opasne stvari u slučaju njene predaje trećoj osobi
 • Naknada štete za izradu projekta
 • Prigovor podijeljene odgovornosti i smanjenje dosuđene naknade
 • Nematerijalna šteta
 • Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode
 • Odgovornost notara za štetu stranci

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI

 • Ispunjenje ugovora – predmet prodaje
 • Ugovaranje primjene uzansi
 • Ništavost ugovora o poklonu dijela bračne stečevine
 • Prestanak ugovora o zakupu i plaćanje naknade za korištenje

OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE

 • Treća lica kao oštećeni u saobraćajnoj nezgodi – bračni partner vozača
 • Šteta iz osiguranja vozila
 • Isplata izgubljene dobiti na osnovu ugovora o osiguranju
 • Osigurani slučaj
 • Zaključivanje osiguranja od odgovornosti škole
 • Odgovornost Zaštitnog fonda FBiH za obaveze društva osiguranja
 • MJENIČNO PRAVO
 • Popunjavanje mjenice
 • Protest mjenice

NASLJEDNO PRAVO

 • Izdvajanje imovine iz zaostavštine
 • Dokazivanje postojanja svojeručnog testamenta
 • Odricanje od nasljeđa
 • Ostvarivanje nasljednog prava u parnici

PORODIČNO PRAVO

 • Izdržavanje bračnog partnera
 • Bračna stečevina

RADNO PRAVO

 • Menadžerski ugovor
 • Nedopušten osnov u ugovoru o radu
 • Sloboda ugovaranja kod ugovora o specijalizaciji ljekara
 • Promjena statusa dodatnog sudije u status redovnog sudije
 • Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog izostanka sa posla
 • Pismeno upozorenje radniku na obaveze iz radnog odnosa – (ne)mogućnost pobijanja pred sudom
 • Ovlasti suda prema disciplinskom postupku
 • Povreda prava na odbranu kod otkaza ugovora o radu
 • Uticaj odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine  na otkaz ugovora o radu
 • Računanje tzv. ratnog staža
 • Ustanove čiji je osnivač kanton – pasivna legitimacija  kantona za obaveze prema radnicima
 • Mobing kao oblik diskriminacije

STAMBENO PRAVO

 • Otkup vojnog stana od nasljednika

VISOKO OBRAZOVANJE

 • Poništenje odluke o raspisivanju konkursa i raspisanog konkursa za izbor akademskog osoblja

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO

 • Učinak upisa zabilježbe činjenice u zemljišnim knjigama

PARNIČNI POSTUPAK

 • Dokazivanje duševnih bolova zbog smrti oca
 • Dokazivanje utroška sredstava od stambenog kredita
 • Dokazivanje visine nematerijalne štete
 • Teret dokazivanja da knjižna obavijest nije poslana
 • Utvrđenje bračne stečevine kao prethodno pitanje
 • Preinaka tužbe i njen uticaj na blagovremenost tužbe kod smetanja posjeda
 • Smanjenje zahtjeva kao povlačenje tužbe
 • Subjektivni identitet za presuđenu stvar
 • Odgoda pripremnog ročišta
 • Teret dokazivanja
 • Teret dokazivanja uvjeta za štrajk
 • Isprave – javne i privatne
 • Čitanje nalaza i mišljenja vještaka iz drugog sudskog postupka
 • Određivanje vještaka koji nije na listi imenovanih sudskih vještaka
 • Osiguranje dokaza
 • Standard obrazložene sudske odluke
 • (Ne)dopuštenost izuzetne revizije
 • Sudske mjere osiguranja novčanog potraživanja
 • Uvjeti da se odredi mjera osiguranja
 • Nepristrasnost sudije
 • Tužbeni zahtjev za brisanje upisa

IZVRŠNI POSTUPAK

 • Izvršenje na nekretnini koja je u suvlasništvu
 • Dopuštenost izvršenja na zajedničkoj imovini supružnika
 • Facultas alternativa u izvršnom postupku
 • Svojstvo trećeg lica
 • Izvršenje rješenja o smetanju posjeda

VANPARNIČNI POSTUPAK

 • Prekid postupka diobe nekretnina i upućivanje na parnicu

PRIVREDNO PRAVO

PRIVREDNA DRUŠTVA

 • Sazivanje skupštine dioničkog društva
 • Promjena oblika društva i aktivna legitimacija

STEČAJ

 • Izlučenje pokretne stvari (silosa)
 • Ostvarivanje potraživanja osporenog u stečajnom postupku
 • Upućivanje na parnicu iz stečajnog postupka
 • MEĐUNARODNA PRODAJA ROBE
 • Ugovor o međunarodnoj prodaji robe

ZAŠTITA ŽIGA

 • Zaštita od neovlaštenog korištenja žiga

UPRAVNO PRAVO

PREMJER I KATASTAR NEKRETNINA

 • Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 • Staž osiguranja s uvećanim trajanjem ostvaren u inostranstvu
 • Priznavanje prava na invalidsku penziju – način i postupak  utvrđivanja postojanja invalidnosti

PRAVA DEMOBILISANIH BORACA

 • Uslovi za ostvarivanje novčane egzistencijalne naknade

INVALIDNINE

 • Porodična invalidnina

RADNI ODNOSI

 • Inspekcijski nadzor

TAKSE I NAKNADE

 • Odluka o općinskim taksama
 • Naknada za korištenje šume i šumskog zemljišta

UPRAVNI POSTUPAK

Zaključak kao upravni akt

 • Oglašavanje ništavim rješenja koje bi svojim izvršenjem moglo  prouzrokovati neko djelo kažnjivo po krivičnom zakonu
 • Oglašavanje ništavim rješenja koje sadrži nepravilnost koja je po  nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti
 • Poništavanje rješenja u slučaju kada je u istoj stvari ranije doneseno  pravosnažno rješenje kojim je ta upravna stvar drugačije riješena

UPRAVNI SPOR

 • Pobijanje akta fakulteta – rješenja o izboru  u zvanje vanrednog profesora
 • Pobijanje akta ministarstva zdravstva
 • Javna rasprava na zahtjev stranke
 • Arbitrarnost u primjeni prava kao povreda postupka
 • Nerazumljivost odluke u upravnom sporu
 • Izuzeće sudije u upravnom sporu

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

 • Obrazloženje presude u krivičnom postupku
 • Suđenje za ratni zločin protiv civilnog stanovništva
 • Ugovor o radu
 • Rad u institucijama BiH
 • Zabrana diskriminacije
 • Zakonske zatezne kamate
 • Bračna stečevina
 • Utvrđivanje očinstva
 • Državna imovina
 • Naknada materijalne štete za oštećeni vjerski objekat
 • Odgovornost za naknadu štete
 • Javne nabavke
 • Pravno dejstvo upisa predbilježbe sticanja prava svojine
 • Bankarske garancije
 • Policijski službenici
 • Suđenje u razumnom roku

PRAVO NA ZAŠTITU UGLEDA

 • Debata od javnog interesa

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

 • Povreda ugleda i časti

PRAVO NA IMOVINU

 • Vojni stanovi

PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA

 • Oduzimanje državljanstva Bosne i Hercegovine

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

OBLIGACIONO PRAVO

 • Naknada štete zbog povrede ugovorne obaveze
 • Buduće i neizvjesne činjenice kod ugovora o zakupu
 • Duševni bolovi zatvorenika zbog nedostatka propisanog prostora

PARNIČNI POSTUPAK

 • Karakter spora za povrat komunalnog doprinosa
 • Udovoljenje tužbenom zahtjevu za ništavost ugovora o kreditu

REPUBLIKA SRBIJA

AUTORSKO PRAVO

 • Posljedice zahtijevanja da ime autora bude označeno na fotografijama

EKSPROPRIJACIJA

 • Određivanje naknade kod djelimične isplate

OBLIGACIONO PRAVO

 • Pojam ,,zainteresovana lica“

PORODIČNO PRAVO

 • Izdržavanje punoljetnog djeteta na redovnom školovanju

PARNIČNI POSTUPAK

 • Dokazivanje sadržaja privatne isprave

REPUBLIKA CRNA GORA

STVARNO PRAVO

 • Vlasništvo na nekretninama u sastavu javne saobraćajnice
 • Uticaj predaje nepokretnosti na pravo vlasništva

RADNO PRAVO

 • Zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene spriječenosti za rad

SLUŽBENIČKO PRAVO

 • Status državnog službenika i namještenika

PARNIČNI POSTUPAK

 • Odbijanje nasljednika prvobitnog tuženog da preuzme postupak

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

 • Fejzagić protiv BiH
 • Apostolovski i drugi protiv BiH
 • Jakovljević i drugi protiv BiH
 • Šeks protiv Hrvatske
 • Drača protiv Hrvatske
 • Milanković protiv Hrvatske
 • Mastilović i ostali protiv Crne Gore
 • Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) protiv Švicarske
 • N.M. i drugi protiv  Francuske
 • Al Alo protiv Slovačke
Back To Top