skip to Main Content
Sudska Praksa 93 3d

I dio

Izvorni naučni rad
SMANJENA URAČUNLJIVOST, ALI NE BITNO
Piše: dr. sc. Ramo LJEVAKOVIĆ, sudija Kantonalnog suda u Zenici

Izvorni naučni rad
NOVO RJEŠENJE STICANJA PRAVA VLASNIŠTVA  GRAĐENJEM NA TUĐEM ZEMLJIŠTU PREMA  ZAKONU O STVARNIM PRAVIMA FBIH
Piše: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH 

Izvorni naučni rad
O UGOVORIMA GRAĐANSKOG  PRAVA I UGOVORIMA U PRIVREDI
Piše: Prof. dr Slobodan STANIŠIĆ, advokat i redovni profesor, Fakultet
pravnih nauka, Panevropski univerzitet “Apeiron”, Banja Luka

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKONIK REPUBLIKE SRPSKE

Ubistvo na mah

Elementi krivičnog djela nasilničko ponašanje

Kajanje i materijalna situacija kao olakšavajuće okolnosti

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Jezik na kojem se vodi krivični postupak

Posebne istražne radnje i zakonitost dokaza

Visina imovinskopravnog zahtjeva koji se dosuđuje u krivičnom postupku

Nerazumljivost izreke presude

Protivrječnost između izreke i obrazloženja presude

Primjena odredaba o maloljetnicima na mlađe punoljetne  osobe

Izmjena optužnice

Prekoračenje optužnice

Povreda načela reformatio in peius

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE

Izuzeće sudije zbog suđenja sa optuženom

Oslobađanje od plaćanja troškova krivičnog postupka

Sadržaj zapisnika o pretresanju

Dopuštenost žalbe na rješenje drugostepenog suda

Produženje pritvora za posebno teško djelo

Sadržaj prijedloga za produženje pritvora

Službena zabilješka kao dokaz

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

AUTORSKO PRAVO

Postojanje autorskog djela

STVARNO PRAVO

Opća i javna dobra

Aspekti načela povjerenja u zemljišne knjige

Dioba bračne stečevine

Odlučivanje o novčanoj naknadi za služnost nužnog prolaza

(Ne)savjesnost posjeda kod dosjelosti

Primjena mjerodavnog materijalnog prava

Građevinsko zemljište izuzeto za izgradnju stambenog naselja – prestanak prava korištenja

Pobijanje rješenja Komisije za izlaganje nekretnina

Tužba radi upisa prava na posjednika prednika tužilaca

EKSPROPRIJACIJA

Naknada za služnost kao nepotpunu eksproprijaciju

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

Pasivna legitimacija kod stare devizne štednje

Raskid ugovora koji je izvršen

Izmakla korist kao šteta

Zadržavanje prava za vraćanje uplaćenog iznosa

Sticanje bez osnova

Upotreba tuđe stvari u svoju korist

Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja –  oslobađanje dužnika od odgovornosti

Obim naknade

Zatezne kamate kao glavni dug

Zatezna kamata na plate

Zastarjelost naknade štete zbog povrede ugovorne obaveze

Zastarjelost potraživanja utvrđenih odlukom organa uprave

Zastara sudske takse

Isplata naknade za advokatske usluge – dospijeće

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE

Pasivna legitimacija tuženika za naknadu štete zbog nemogućnosti  izvršenja naloga za prinudnu naplatu na glavnom računu platioca

Kompetentnost vještaka za utvrđivanje posljedica zbog  nevezanja sigurnosnog pojasa

Naknada nematerijalne štete zbog nedozvoljenog nivoa buke

Naknada materijalne štete u vidu rente

Nepostojanje obaveze za plaćanje rente

Prostorna odgovornost opštine za ujed pasa lutalica

Naknada štete fondu PIO

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI

Dokazivanje ugovora o zajmu

PRAVO OSIGURANJA

Posljedice neposjedovanja police osiguranja

Obaveza plaćanje premije osiguranja

NASLJEDNO PRAVO

Pravo na parnicu nakon ostavinskog postupka

Ovlaštenja legatara na stvari ili pravu

PORODIČNO PRAVO

Izdržavanje djece

Privremena mjera radi smještaja djeteta

Ponavljanje postupka za razvod braka

Izvršenje radi održavanja osobnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta sa roditeljem

RADNO PRAVO

Otkaz ugovora o radu

Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu radniku

Povreda radne obaveze i otkaz ugovora o radu

Teška povreda radne obaveze

Pojam „postignuti rezultati“ u oblasti rudarstva

Povrat za uplaćeni porez na dohodak

DRŽAVNI SLUŽBENICI

Utvrđivanje plaće službenika i namještenika

MINISTARSKA, VLADINA I DRUGA IMENOVANJA

Razrješenje direktora kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja

STAMBENO PRAVO

(Ne)zakonit korisnik stana – član porodičnog domaćinstva  privremenog korisnika napuštenog stana

ZABRANA DISKRIMINACIJE

Nadležnost u postupku ostvarivanja prava konstitutivnog  naroda da budu adekvatno zastupljeni u skupštinama kantona

Postojanje mobinga

Otklanjanje posljedica diskriminacije u sudskom postupku

Teret dokazivanja kod tužbe za zaštitu od diskriminacije

ZAŠTITA OD KLEVETE

Odgovornost za klevetu

PARNIČNI POSTUPAK

Dosuđenje visine štete koja je utvrđena pravosnažnom  osuđujućom presudom krivičnog suda

Odlučivanje o pravnom osnovu kao prethodnom pitanju

Početak parnice kod mjera osiguranja

Prigovor litispendencije i prebijanje potraživanja između  parničnih stranaka

Osporavanje tužbenog zahtjeva i način utvrđivanja  zastare kod anuitetne isplate duga

Uticaj odbijanja potpisivanja zapisnika na obavještenje o ročištu

Teret dokazivanja iznijetih činjenica

Teret dokazivanja potpisa na ugovoru

Teret dokazivanja kod neuobičajne buke i vibracije

Zatezna kamata na troškove postupka

Dokazivanje postojanja presuđene stvari

Dvostruko ukidanje prvostepene odluke

Neblagovremenost žalbe i preuzimanje presude

Dopuštenost „izvanredne“ revizije

Ponovno ukidanje prvostepene odluke

Lažni iskaz kao razlog ponavljanja postupka

Konflikt interesa kod postavljanja privremenog zastupnika

Izjavljivanje revizije od strane direktora

Razlozi za povrat u prijašnje stanje

Nedozvoljen prijedlog za povrat u prijašnje stanje

Dokaz čiji se sadržaj ne može utvrditi

Urednost podneska

Nepostupanja po nalogu suda u navođenju imena oca tuženog

Suparničarstvo

Utvrđivanje bračne stečevine kao prethodno pitanje

Obračun troškova postupka za sastavljanje revizije

Umješač i troškovi postupka

Nužni troškovi postupka

Troškovi pripremnog ročišta na kojem je uređena tužba

Troškovi postupka po prijedlogu za povrat u prijašnje stanje

Dosuđivanje nagrade advokatu za neobrazložen podnesak

Ocjena da li je prigovor radi prebijanja ili građanskopravni prijeboj

Odgovornost jedinstvenih nužnih suparničara za parnične troškove

Postavljanje određenog zahtjeva za naknadu troškova postupka

IZVRŠNI POSTUPAK

Izvršenje na bračnoj stečevini

Pravo na dom

Izvršenje radi naknade troškova postupka zarobljenika u logoru

Promjena predmeta izvršenja i prigovor

Izvršnost isprava i potvrda izvršnosti

Prijedlog za izvršenje

Utvrđivanje izvršenikove imovine i obustava izvršenja

Nepravilnosti u radu sudskih izvršitelja

Odluke suda po prigovoru trećeg lica

Povreda odredaba izvršnog postupka

Obustava izvršenja

Promjena vlasnika na nekretninama u toku izvršenja

Zabilježba izvršenja na nekretninama

Dioba zajedničke stvari

VANPARNIČNI POSTUPAK

Dopunska odluka u vanparnici

Način uređenja međe

Sadržaj prijedloga za polaganje novca u depozit

MJENIČNO PRAVO

Označenje mjesta plaćanja po mjenici

Dospjelost bjanko mjenice

Savjesnost kod bjanko mjenice

PRIVREDNA DRUŠTVA

Prava vlasnika privatnog trgovinskog preduzeća

STEČAJNI POSTUPAK

Blagovremenost tužbe za potraživanje nakon pokretanja stečajnog postupka

UPRAVNO PRAVO

PENZIJSKA PRAVA

Poništenje upravnih akata kojim je korisnicima  penzije obustavljena isplata penzije zbog sticanja statusa  osiguranika u obaveznom osiguranju

Pravo na povrat penzija koje su obustavljene prije nego  što je presuda Ustavnog suda Federacije BiH, kojom je  utvrđena neustavnost odredaba o obustavi isplate penzija,  objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“

Isplata zatezne kamate zbog obustavljenih iznosa penzije

POREZNO PRAVO

Zastara poreznih obaveza i značaj službene zabilješke

Porez na kapitalni dobitak

ZEMLJIŠNE KNJIGE

Zabilježba promjene povjerioca u zemljišnoj knjizi

UPRAVNI POSTUPAK

Porezni predmeti – dostavljanje naloga za plaćanje  poreznim obveznicima

UPRAVNI SPOR

Pravo na obrazloženu sudsku odluku

Prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona u toku upravnog spora

Razlozi ukidanja nižestepene presude

USTAVNO PRAVO

PRAKSA USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE

Rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske

Nenadležnost Ustavnog suda da odlučuje o privremenoj  nesposobnosti člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine

OCJENA USTAVNOSTI

Lica s invaliditetom i civilne žrtve rata

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine

PRAVO OSOBE DA NE BUDE PODVRGNUTA MUČENJU ILI  NEHUMANOM ILI PONIŽAVAJUĆEM POSTUPANJU ILI KAZNI

Istraga o nestalim licima

PRAVO NA SLOBODU I SIGURNOST LIČNOSTI

Pritvor

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE

Državna imovina

Disciplinski postupak protiv sudije

Postojanje određenih odlučnih činjenica u krivičnom postupku

Utvrđivanje jedinstvene kazne zatvora

Naknada nematerijalne štete

Zakon o mjenici

Isplata naknada na ime razlike plate

Priznanje prekršaja

Suđenje u razumnom roku

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

Stambeni odnosi

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

Prodaja suvlasničkog dijela predmetne nekretnine

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

Zaštita od klevete

NEDISKRIMINACIJA

Nespojivost funkcija

PRAVO NA IMOVINU

Pravo na isplatu zatezne kamate

DOPUNA APELACIJE

PRAKSA USTAVNOG  SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Dejstvo (retroaktivno) odluka Ustavnog suda Federacije BiH na  sudske postupke koji su u toku pred redovnim sudovima

III dio

PRAKSA SUDOVA DRŽAVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA

NASLJEDNO PRAVO

Pojam uobičajenog boravišta

OBLIGACIONO PRAVO

Zastarjelost regresnog zahtjeva osiguravaoca prema svom osiguraniku

PORODIČNO PRAVO

Pasivna legitimacija u postupku radi utvrđivanja
postojanja vanbračne zajednice

PARNIČNI POSTUPAK

Nepoštena prorogacijska klauzula

Značaj činjenica utvrđenih u kolektivnom sporu

REPUBLIKA SRBIJA

NASLJEDNO PRAVO

Tumačenje testamenta

OBLIGACIONO PRAVO

Forma ugovora o pristupanju dugu

PORODIČNO PRAVO

Nemogućnost ostvarivanja novčanih sredstava

Očigledna nepravda zbog materijalnih mogućnosti supruga

Prelazak prava na osporavanje očinstva na nasljednike

Razdvajanje djece kod njihove povjere roditeljima

RADNO PRAVO

Primjena zakona o radu za narodne poslanike

Sadržaj rješenja kod otkaza zbog organizacionih,
tehnoloških i ekonomskih mjera poslodavca

PARNIČNI POSTUPAK

Jedinstveni nužni suparničari kod negatorne tužbe

CRNA GORA

OBLIGACIONO PRAVO

Odgovornost savjesnog posjednika za naknadu štete

RADNO PRAVO

Održavanje intervjua koji nije bio predviđen oglasom

Sadržaj odluke o izboru kandidata

PARNIČNI POSTUPAK

Delegacija mjesne nadležnosti prvostepenog suda

Revizija protiv rješenja drugostepenog suda

Back To Top