skip to Main Content

PITANJE 1: Da li je poslodavac u obavezi da za svoje uposlenike vodi računa o uplaćenim doprinosima za penziono i invalidsko osiguranje od strane prethodnih poslodavaca?

ODGOVOR 1:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE 2. Ukoliko poslodavac donese rješenje o prestanku radnog odnosa uposlenika na osnovu evidentiranih 40 godina radnog staža, iako je u listingu PIO/MIO vidljivo da za određeni period nisu uplaćeni doprinosi, da li uposlenik može ostvariti pravo na penziju, ako da, u kojoj mjeri će iznos penzije biti manji?

ODGOVOR 2:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE 3: Da li poslodavac, koji primjenjuje Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13,93/17 i 59/22), koji ne propisuje izričito mogućnost produženja radnog odnosa nakon sticanja uslova za odlazak u penziju po sili zakona na osnovu dogovora između poslodavca i radnika, kao što je to omogućeno članom 94. Zakona o radu FBiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), može produžiti radni odnos radniku i do kada, odnosno da li bi takvo postupanje poslodavca predstavljalo kršenje odredbi Zakona o radu u institucijama BiH?

ODGOVOR 3:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE 4: Da li je poslodavac koji primjenjuje Zakon o radu u institucijama BiH, dužan donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa zaposlenika u momentu kada nastupi prvi uslov za sticanje uslova za odlazak u penziju, npr. zaposlenik navršava 65 godina života i ima najmanje 20 godina staža osiguranja u februaru 2022. godine, a u martu iste godine bi imao 40 godina staža osiguranja? 

ODGOVOR 4:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE 5: Ukoliko se produži radni odnos sa uposlenikom koji je stekao uslove za penziju na osnovu navršenih 65 godina života, odnosno 40 godina staža osiguranja, da li doprinosi koje poslodavac uplaćuje na osnovu produženog radnog odnosa ulaze u obračun penzije ili nemaju nikakvog uticaja na visinu penzije?

ODGOVOR 5:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE 6: Da li, pod kojim uslovima i u kojem trajanju uposlenik ili njegov poslodavac može dokupiti staž osiguranja ukoliko isti nedostaje po osnovu rada kod drugog poslodavca, a radi ostvarivanja prava na penziju?

ODGOVOR 6:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE 7: Na koji način poslodavac stiče saznanje da je uposlenik aktivirao ratni staž, da li bude obavješten od strane Federalnog zavoda za PIO/MIO, odnosno Fonda za PIO Republike Srpske, te da li je aktivacija prikazana na Uvjerenju o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji koje izdaju Fondovi?

ODGOVOR 7:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

PITANJE 8: Da li je poslodavac u obavezi da vodi računa o aktiviranom ratnom stažu uposlenika? 

ODGOVOR 8:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top