skip to Main Content

Zips 1409 3dWEB

POREZI – Odbitni porezi u Federaciji BiH
Različite vrste dohodaka, kao što su dividende, kamate ili dohodak od autorskih prava, oporezuju se na izvoru tako što se od isplatioca zahtijeva da odbije porez i uplati ga na račun propisanih budžetskih prihoda. Takav porez po odbitku nije nužno i konačno plaćeni porez na dohodak, tim prije što često može predstavljati akontaciju za podmirenje konačne obaveze. Porezni obveznik – primalac dohotka ima pravo da koristi porezni kredit za plaćeni porez po odbitku na izvoru. Za nerezidentne primaoce, porez po odbitku često znači konačno podmirenje porezne obaveze u zemlji izvora, ali dohodak iz te zemlje može, naravno, biti oporezovan u zemlji njihove rezidentnosti
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO I POREZI  – Prodaja udjela vs prodaja imovine
Dva su osnovna oblika „prodaje firme“: prenos vlasništva (prodaja dionica ili udjela) i prodaja „biznisa.Vlasnik firme (u prvon slučaju) odnosno menadžment firme (u drugom slučaju) na prodaju se odlučuju iz različitih razloga. Nekad su to otvoreni, transparentni razlozi, a nekad se to čini i iz skrivenih pobuda. I za prodavca i za kupca je od interesa da se prilikom prodaje firme prezentiraju što potpuniji podaci o njenom stanju, odnosno da se omogući što potpuniji uvid u njen sadašnji položaj i perspektivu njenog poslovanja. To se čini putem tzv. due dilligense-a ili “dubinskog“ snimanja. Ovaj postupak se provodi interdisciplinarno (komercijalni, finansijski i pravni tretman) sa ciljem što boljeg uvida u razne aspekte poslovanja firme prije njene prodaje. U pripremi prodaje firme nezaobilazan korak je procjena njene vrijednosti, za koju postoje različiti metodi. Prodaja u jednom ili drugom obliku, takođe, ima i svoj računovodstveni i porezni aspekt. U pogledu oporezivanja prodaje udjela porezom na dohodak postoje određene dileme
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

REVIZIJA  – Međunarodni revizorski standard 505 – eksterne potvrde (konfirmacije)
Ovaj Međunarodni revizorski standard (MRevS) bavi se korištenjem eksternih potvrda (konfirmacija) radi pribavljanja revizijskog dokaza u skladu sa zahtjevima MRevS 330 – Odgovor revizora na procijenjene rizike i MrevS 500 – Razmatranje relevantnosti i pouzdanosti revizijskih dokaza. Ovaj standard se ne bavi pitanjima koja se tiču sporova i tužbenih zahtjeva, a koja su obrađena u MRevS 501-Revizorski dokazi za posebna razmatranja za pojedine pozicije. U MRevS 500 se navodi da na pouzdanost revizijskog dokaza utiču izvori i priroda dokaza, kao i da zavisi od individualnih okolnosti u kojima je dokaz pribavljen
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

JAVNE NABAVKE – Osnovni aspekti pravne zaštite u postupcima javne nabavke u BiH
Javna nabavka roba, usluga ili izvođenja radova od strane ugovornih organa pokreće se u cilju i namjeri utroška javnih sredstava i zadovoljenja javne potrebe i javnih interesa na najoptimalniji način, uz poštivanje proklamovanih načela postupka, kao i osnovnog aksioma postavljenog u smislu najefikasnijeg utroška javnih sredstava za najbolju vrijednost. Javna nabavka obuhvaća i pravnu zaštitu zainteresiranih osoba koje su na izravan ili neizravan način oštećene pri nepravilnom provođenju ili pri propuštanju provođenja određenih radnji postupka, kao i pri nezakonitoj pripremi dokumenata postupka i odluka u postupku, to je potrebno u okviru široke tematike javne nabavke, bliže odrediti i segment zaštite prava oštećenih u predmetnoj oblasti javne nabavke
Piše: mr. Nikolina SILAK

JAVNE NABAVKE
– (Ne)mogućnost nabavke robe licitacijom
– Zaključivanje ugovora nakon okončanja žalbenog postupka
– Dokaz tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača
– Numerisanje ponuda kada je postupak nabavke podijeljen na lotove
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

OBLIGACIONI ODNOSI – Zaštita od dužnikovih raspolaganja – Actio pauliana kao jedini instrument pravne zaštite od dužnikovih doloznih raspolaganja
Nije rijedak slučaj da dužnici raspolažu svojom imovinom u cilju izbjegavanja vraćanja svog duga povjeritelju, besplatno ili teretno. U cilju zaštite interesa povjeritelja u tom slučaju na raspolaganju je institut actio pauliana, tužba za pobijanje dužnikovih pravnih radnji, poznata od rimskog prava
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

PRIVREDNA DRUŠTVA – Statusne promjene privrednih društava
Prilikom statusne promjene sa jednog privrednog društva na drugo se prenose imovina (prava) i obaveze, pa se može reći da nema statusne promjene ako nema prenosa imovine. U pogledu srazmjerne zamjene akcija i udjela ističe se da članovi društva prenosioca obavezno postaju članovi društva sticaoca srazmjerno svojim udjelima odnosno akcijama. Statusne promjene se mogu odvijati između već postojećih društava npr. pripajanje, izdvajanje, a moguće je i osnivanje novog društva, kao što je spajanje uz osnivanje ili podjela uz osnivanje
Piše: mr Branka SKOKO, sudija Višeg privrednog suda u Banjaluci

ISKUSTVA DRUGIH –  Uvjeti boravka i rada visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj
Navedenim tekstom prikazujemo uvjete boravka i rada visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj što je propisano odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18) Pravilnika o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj – nositelja »EU plave karte« (Narodne novine“, broj 120/12, 81/13 i 38/15), te Direktive Vijeća 2009/50/EZ od 25. svibnja 2009. godine o uvjetima ulaska i boravka državljana trećih država u svrhu zapošljavanja visokokvalificirane radne snage; (SL L 155, 18. 6. 2009)
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

PRIRUČNIK 11
NOVA SUDSKA PRAKSA  – Analiza uvođenja objektivnog upravnog spora u praksu Suda BiH – kontroverze i mogućnosti
Novom sudskom praksom, Apelaciono upravno vijeće Suda Bosne i Hercegovine u pravni poredak Bosne i Hercegovine uvodi objektivni upravni spor, odnosno utvrđuje da je Upravno odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine, osim odlučivanja o zakonitosti pojedinačnih upravnih akata, nadležno i za ocjenu zakonitosti općih normativnih akata – propisa. Uspostavljanje nove prakse ne zasniva se na važećem Zakonu o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, već na ključnom argumentu da nadležnost upravnog odjeljenja, u postupku ocjene zakonitosti općeg akta, proističe iz Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, kao lex specialis propisu u odnosu na Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, kao i na odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iako eksplicitan stav Ustavnog suda po tom pitanju ne postoji
Pišu: Amela ZAMETICA – AKŠAMIJA, dipl. pravnik
        Neven AKŠAMIJA, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Prvi prenos prava raspolaganja ekonomski djeljive cjeline – građevinskog objekta  
– Istraživanje mineralnih resursa – pravo na odbitak ulaznog poreza
– Poreski tretman prometa usluga posredovanja kod usluga smještaja
– Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za građenje stambeno-poslovnog kompleksa
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
                Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Izdavanje u zakup poslovnih prostora povezanom licu
– Pravo na odbitak ulaznog PDV-a za ulaganje u poslovni prostor izdat u zakup
– Poreski tretman usluge ustupanja prava
Dejan RAKIĆ, advokat

– Ispravka PDV-a po osnovu povrata recepata u farmaceutskoj djelatnosti
– Djelimično izvršenje usluge – obaveza fakturisanja i obračuna PDV-a  
– Evidentiranje internog utroška materijala
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

– Neplaćeno odsustvo državnog službenika na probnom radu 66
(Broj: 05-34-2-560-1/19, od 31. 5. 2019. godine)
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dobit –

– Porezni tretman troškova vlasnika društva
(Broj: 05-02-4-2946/19, od 21. 5. 2019. godine)
Pripremio: Nermin ŠAHINOVIĆ, dipl. ecc.

– Naknada za troškove smještaja i ishrane u hotelima izvan BiH – porez po odbitku
– Naknada za čuvanje novčanih sredstava deponovanih kod banaka izvan teritorije FBiH – porez po odbitku
(Broj: 05-02-4-2268/19, od 27. 5. 2019. godine)
Način primjene maksimalnih porezno priznatih godišnjih stopa amortizacije
(Broj: 05-02-4-2270/19, od 23. 4. 2019. godine)

– Porez na dohodak –

Obaveze poslodavca u slučaju poništavanja odluke o otkazu ugovora o radu
(Broj: 04-02-4-3815/19 od 21. 5. 2019. godine)
Pripremila: E. J.

– Oporezivanja advokata i sudskih vještaka kao samostalnih poduzetnika?
(Broj: 05-14-2-1866/18-1 od 6. 4. 2018. godine)

Utvrđivanje oporezivog dohotka od samostalne djelatnosti
– Tretman naknade troškova isplaćenih licima koja nisu u radnom odnosu
Fuad BALTA, dipl. ecc.

RADNI ODNOSI
– Nemogućnost odricanja od prava na korištenje godišnjeg odmora
– Izračun dijela plaće po osnovu radnog učinka
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik
– Otkaz ugovora o radu u slučaju teže povrede radne obaveze  
– Dokazivanje osnovanosti otpuštanja radnika u neprofitnim organizacijama
Emina HULUSIJA, sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH
– Privremeni i povremeni poslovi – angažman penzionera
Džana KADRIBEGOVIĆ, dipl. pravnik

STVARNA PRAVA
– Aktivna legitimacija za podnošenje tužbe za zaštitu od smetanja posjeda (nad državnim šumama)
– Zastara naknade za eksproprisane nekretnine
– Položaj procesnih subjekata kod uređenja međe
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO – OPŠTI DIO
– Tumačenje ugovora, Čl. 100. i 101 Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa čl. 80 stav 2. Zakona o notarima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 P 216353 17 Rev od 11. 12. 2018. godine)
– Cesija, Član 436. stav 1. u vezi sa članom 444. stav 1 i 2. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 Ps 142614 18 Rev od 12. 2. 2019. godine)
Naknada štete i pravosnažno presuđena stvar, Član 67. stav 1. tačka 4. ZPP u vezi sa članom 175. Zakona o izvršnom postupku
(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, 65 0 P 326796 18 Rev od 12. 3. 2019. godine)

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
– Ugovor o zajmu, Član 557. Zakona o obligacionim odnosima (Sl. Listovi RBiH br. 2/92, 13/93, 13/94, te Sl. novine FBiH br. 29/03) (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 P 208404 18 Rev od 12. 3. 2019. godine)

RADNO PRAVO
– Otkaz ugovora o radu usljed teže povrede radne obaveze, Član 89. Zakona o radu (“Sl. novine FBiH” 43/99, 32/00 i 29/03) (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj: 126 0 Rs 167828 17 Rev od 18. 2. 2019. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
– Dokazivanje kao dužnost stranaka
, Član 7. stav 1. i članovi 123. i 126. Zakona o parničnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 23 0 P 008231 16 Rev od 16. 10. 2018. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO  

CARINE I CARINSKI PROPISI

CARINSKA POLITIKA
– Kupovina robe u inozemstvu radi njezine prodaje u inozemstvu (reeksport)
U slučaju kada se roba izravno (neposredno) isporučuje u drugu državu ili carinski teritorij, a roba ne prelazi preko carinskog teritorija Bosne i Hercegovine, nema provedbe carinskog postupka. U slučajevima kada domaća osoba kupuje u drugoj državi ili carinskom teritoriju i ista se na temelju ugovora isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju prelaskom preko carinskog teritorija BiH, provodi se carinski postupak provoza. Ako se carinska roba namjerava zadržati izvjesno vrijeme u carinskom području BiH i nakon toga u nepromijenjenom stanju ponovno izvesti, u polaznom (graničnom) uredu podnosi se carinska prijava za provođenje provoznog postupka po kom postupku se roba upućuje u odredišni carinski ured u unutarnjosti BiH. U slučaju kada se roba unosi radi njene uporabe u procesu proizvodnje i zatim njenog ponovnog izvoza provodi se postupak unutarnje obrade uz primjenu sustava odlaganja
Piše: Frano DOGAN

CARINSKA VRIJEDNOST  
– Savjetodavno mišljenje 23.1 – novi instrument Tehničkog komiteta za carinsku vrijednost
Aktivnosti Tehničkog komiteta za carinsku vrijednost rezultirale su donošenjem novog instrumenta „AO 23.1“ s ciljem postizanja jednoobraznosti u tumačenju WTO pravila o vrijednosti robe prilikom carinjenja, a koji se odnosi na vrjednovanja uvezene robe kupljene u blic (promotivnoj „flash sale“) prodaji
Piše: Nermin JUSIĆ, dipl. oec.

DIPLOMATSKE PRIVILEGIJE
– Putnici sa diplomatskim statusom na graničnom prelazu

I – DIO
Posjedovanje diplomatskog pasoša ne znači da osoba može kršiti i izbjegavati carinske i druge propise zemlje boravka ili tranzita. Povlastice zavise od zemlje gdje je diplomata akreditovan i da li posjeduje ID izdatu od Ministarstva vanjskih poslova BiH koja služi kao potvrda o diplomatskom statusu koje ovo Ministarstvo izdaje u svrhu poreskih i carinskih oslobađanja koje strana diplomatska i konzularna predstavništva, misije međunarodnih organizacija i njihovo osoblje ostvaruju u Bosni i Hercegovini, u okviru diplomatskih privilegija predviđenih međunarodnim sporazumima, propisima Bosne i Hercegovine i na osnovu reciprociteta
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

Back To Top