skip to Main Content

Zips 1470 3d

POREZI
Korelacija novih propisa i (ne)oporezivanja u Federaciji BiH
U posljednje dvije sedmice prošle godine propisana je promjena kod oporezivanja kada su u pitanju isplate naknada zaposlenicima u slučaju njihove bolesti i povređivanja, uslovi kod dodjela neoporezivih pomoći poslodavca zaposlenicima usljed inflatornog rasta cijena, kao i propisivanja iznosa najniže plaće za 2024. godinu
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Načelo pravednosti u oporezivanju i osvrt na poreski sistem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine
Poreska pravednost i pogodnost pojedinih poreza za provođenje tog načela, predmet je rada. S obzirom na to da je pravednost teško definisati a posebno izmjeriti, obično se u okviru poreske jurisdikcije koristi metod komparacije lica A i B, posmatra njihov status odnosno njihova ekonomska snaga i donose odgovarajući zaključci po tom pitanju. Poreska teorija poznaje horizontalnu i vertikalnu pravednost što čini materijalni aspekt, te tzv. formalnu pravednost koja podrazumijeva procesni aspekt (zahtjev zakonitosti, pravne sigurnosti, određenosti propisa, zabrane retroaktivne primjene propisa i sl.)
Piše: mr Akif PEZEROVIĆ

RAČUNOVODSTVO
Procjena vrijednosti imovine
Procjena vrijednosti je aktivnost ili postupak utvrđivanja mišljenja ili zaključka o vrijednosti nekog sredstva (preduzeća) temeljeno na navedenoj osnovi vrijednosti na određeni datum u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti. Procjena vrijednosti predstavlja temelj u okviru finansijskog i drugih tržišta, bilo da se koristi za potrebe uvrštavanja u finansijske izvještaje, poslovne analize, da bi se udovoljilo pravnim propisima ili u funkciji osiguravanja kredita i transakcija. Međunarodni standardi procjene vrijednosti služe za izvršenje zadataka procjene služeći se općeprihvaćenim pojmovima i načelima koji promovišu transparentnost i dosljednost u praksi procjene. Standardni promovišu i vodeće pristupe u praksi u vezi sa ponašanjem i kompetencijama procjenitelja. Praksa procjene vrijednosti razvila je veliki broj pristupa i metoda koje se koriste u praksi. U uslovima efikasnosti tržišta, primjena metoda procjene teorijski bi trebala da rezultuje jednakim vrijednostima. Činjenica
je da se primjenom aktuelnih metoda u određenim uslovima vrednovanja, mogu dobiti bitno različiti rezultati, pogotovo kada je riječ o tržištima u razvoju kakvo je bosanskohercegovačko
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

OSIGURANJE
Upravljanje rizicima i osiguranje
Učestalost susretanja sa raznim rizicima koji nam prijete u svakodnevnom životu, a posebno u poslovnim i privrednim aktivnostima stalna je pojava. Pojam rizika ima različita značenja. No, rizik je, prije svega, stanje neizvjesnosti, odnosno, on predstavlja budući neizvjestan događaj, čijim ostvarenjem može nastati šteta ili korist.
Djelotvornom primjenom tehnika upravljanja rizikom postiže se efikasnija upotreba ograničenih ekonomskih resursa i zaštita svih ljudskih aktivnosti od djelovanja prirodnih sila i nesretnih slučajeva, čime se postiže unaprijeđenje sigurnosti i ekonomskog blagostanja. Proces upravljanja rizikom podrazumijeva aktivnosti identifikovanja i procjene rizika i donošenja odluka o primjeni najefikasnijih i najdjelotvornijih tehnika redukovanja nepovoljnog uticaja ostvarenja rizika, među kojima posebno značajnu ulogu ima osiguranje. Intenzivnom primjenom i razvojem tehnika upravljanja rizicima obezbjeđuju se uslovi za održivi ekonomski rast i razvoj. Iako se i u savremenim uslovima upravljanja rizicima bazira na udruživanju, ova udruživanja se ostvaruju na formalizovanijim osnovama. Ovo udruživanja rizika u zajednici rizika predstavlja osnovu modernog osiguranja. Ključna uloga osiguranja oduvijek je bila da putem formiranja zajednica rizika, pojedinaca ugroženih istom opasnošću, na organizovan i institucionalizovan način rizik minimizira, odnosno da se pojedinci i privredni subjekti zaštite od rizika koji ugrožavaju njihovu imovinu i živote. Osnovna funkcija osiguranja i u modernoj ekonomiji jeste upravo funkcija zaštite, odnosno čuvanja imovine
Pišu: Fatima BUDIĆ, bacc.iur. i Mehmed BUDIĆ, bacc.oec.

JAVNE NABAVKE
Prethodna provjera tržišta
Prethodna provjera tržišta prema izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama iz 2022. godine, predstavlja zakonsku obavezu ugovornih organa prilikom pripreme postupka javne nabavke. Prilikom istraživanja tržišta ugovorni organ preduzima niz koraka u cilju prikupljivanja podataka kako bi se osiguralo da su procesi nabavke transparentni, pravedni i da se dobiju najbolje moguće vrijednosti za sredstva koja se troše. To također, pomaže u smanjenju rizika i poboljšavanju ukupne učinkovitosti u procesu javnih nabavki. O prethodnoj provjeri tržišta sačinjava se pismena zabilješka o svim radnjama i postupcima i ulaže se u predmet spisa. Tom prilikom može nastati dokumentacija o konkurenciji, istraživački upitnici i ankete, izvještaji o istraživanju tržišta itd. Pravilna provjera tržišta podrazumijeva sistemsko prikupljanje, analizu i interpretaciju informacija o relevantnom tržištu kako bi ugovorni organ donio informisane poslovne odluke
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

CARINE I CARINSKI PROPISI
Računarski/kompjuterski programi – softveri
Utvrđivanje carinske vrijednosti za sve licencirane ili autorski zaštićene softvere i softvere koji sadrže zvučne, kinematografske ili video zapise, provodi se tako da se cijelu svotu iskazanu u računu, uključujući i slučaj kada je ta svota prikazana odvojeno na vrijednost nosača i vrijednost medija-softvera, naplaćuju uvozna davanja
Piše: Frano DOGAN

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
Osnovne statusne karakteristike obrta
Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od strane fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu. Za obavljanje obrta moraju biti ispunjeni opći uslovi, ali se ostavlja mogućnost da fizičko lice obavlja poslove obrta iako ne ispunjava posebne uslove. Fizičko lice koje ispunjava opće uslove, a ne ispunjava posebne uslove, može obavljati obrt, ako na tim poslovima zaposli voditelja obrta koji udovoljava tim uslovima. Podjela obrta se zasniva na vremenu i načinu obavljanja obrta i može se obavljati kao osnovno, dopunsko i dodatno zanimanje, kao i sezonski
Piše: doc. dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Općinskom sudu u Živinicama

OBLIGACIONI ODNOSI
Pravilo istovremenog ispunjenja ugovornih obaveza u dvostrano obavezujućim teretnim ugovorima
Punovažno zaključeni dvostrano obavezujući teretni ugovori su karakteristični po tome što stvaraju uzajamne obaveze za obje ugovorne strane. U takvim ugovorima važi pravilo istovremenog ispunjenja obaveza tako da nijedna ugovorna strana nije dužna ispuniti svoju obavezu ako druga strana ne ispuni ili nije spremna ispuniti svoju obavezu. Odstupanje od pravila istovremenog ispunjenja moguće je na osnovu ugovora, zakona ili prirode posla. Ako tih izuzetaka nema, onda važi zakonsko dispozitivno pravilo istovremenog ispunjenja uzajamnih obaveza
Piše: prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda FBiH

PORODIČNO PRAVO
Bračni ugovor kao način regulisanja imovinskih odnosa u bračnoj zajednici
Normiranjem ugovornog imovinskopravnog režima u porodičnom zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini bračnim partnerima data je mogućnost da svoje imovinskopravne odnose urede putem bračnog ugovora, što podrazumijeva uporedno postojanje dva imovinska režima – zakonskog i ugovornog, o čijoj primjeni odlučuju bračni supružnici. Ukoliko se oni opredijele za zaključenje bračnog ugovora, na taj način isključuju primjenu zakonskog režima na imovinu koju budu sticali nakon zaključenja braka, ili su je već stekli u braku. Međutim, pored zakonske mogućnosti regulisanja imovinskih odnosa između supružnika ili budućih supružnika, mali broj njih pristupa uređenju imovinskih odnosa prilikom stupanja u brak ili tokom njegovog trajanja, pa se ovo pitanje aktuelizuje samo u slučajevima kada dođe do narušavanja odnosa u bračnoj zajednici i prestanka braka
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

PITANJA I ODGOVORI:
– Nabavka kvalifikovane elektronske potvrde od UIO
– Registracija korisnika elektronskih usluga UIO
– Aktivacija korisničkog naloga sekundarnog korisnika na e-Portalu UIO
– Podnošenje prijave za PDV upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde
– Dobrovoljni rok za potpisivanje PDV prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde
– Obavezni rok za potpisivanje PDV prijava upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde
– PDV prijava sa nulama u svim poljima upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde
– PDV prijava (zastupanje više obveznika)
– Procedura odjave zastupnika
– Prekršajna odgovornost za kašnjenje i nepodnošenje PDV prijave
– Evidentiranje faktura prema ino kupcima u eKIF-u
Pripremila: dr. sc. Milica VIDOVIĆ

RAČUNOVODSTVO
– Revalorizacija dugotrajne imovine
Dr. sc. Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

– Primjena MRS 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema (pojedinačne stavke)
– Evidentiranje doniranih stalnih sredstava
– Evidentiranje grantova (donacija) namijenjenih investiranju i nabavci dugoročnih sredstava

RAČUNOVODSTVO BUDŽETSKIH KORISNIKA
– (Ne)mogućnost stvaranja obaveze iznad iznosa alociranih sredstava
– Evidentiranje ulaganja u stalna sredstva

VANBUDŽETSKI FONDOVI
– Izrada financijskog plana vanbudžetskog fonda
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

NAKNADE
– Isplata pomoći od strane poslodavca

POREZ NA DOHODAK
– Dokazivanje bolesti i teške povrede u porezne svrhe
– Oporezivanje povremene samostalne djelatnosti (autorski honorar)
– Oporezivanje dohotka od nagradnih igara i igara na sreću
Fuad BALTA, dipl. ecc.

POREZ NA DOHODAK BRČKO DISTRIKTA BiH
– Dvojna rezidentnost
– Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa
Pripremio: mr. Akif PEZEROVIĆ

POREZ NA DOBIT
– Usklađivanje rashoda – ispravka vrijednosti i/ili otpis potraživanja
– Uslovi za korištenje poreznog poticaja za novouposlene
– Kreditiranje proizvodne opreme (porez po odbitku)
– Korištenje autorskih prava na licencirani softverski program (porez po odbitku)
– Porezno (ne)priznavanje obračunateamortizacije u poreznom bilansu

TRGOVINA
– Otkup poljoprivrednih proizvoda od fizičkih lica
Fuad BALTA, dipl. ecc.

OBRT I SRODNE DJELATNOSTI
– Uslovi za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa obrtnika
Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI
– Radnopravni status direktora ičlanova uprave
– (Ne)mogućnost zaključenja ugovora o djelu sa radnikom
– Obaveza javnog oglašavanja prilikom prijema u radni odnos u javnom sektoru

DRŽAVNI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U FEDERACIJI BiH
– Interni premještaj na radno mjesto niže kategorije i zvanja
– Godišnji odmor i regres nakon isteka kalendarske godine
– Primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH
– Naknada za obavljanje poslova s posebnim uslovima rada
Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

DRŽAVNA IMOVINA
– Obaveza regulisanja pitanja državne imovine

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
– Status građevinskog zemljišta
– Upis prava i pitanja raspolaganja građevinskim zemljištem
– Poljoprivredno zemljište i zabrana raspolaganja

STVARNO PRAVO
– Zemljište za redovnu upotrebu zgrade
– Nadležnost suda za vođenje postupka uređenja međe
Doc. dr. sc. Ismet VELIĆ, advokat

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Status vlasnika zajedničkog udjela
– Smanjenje osnovnog kapitala u društvu sa ograničenom odgovornošću
– Status članova nadzornog odbora u slučaju odbijanja upisa u Registar kod Komisije za vrijednosne papire

JAVNA PREDUZEĆA
– (Ne)obaveznost organizovanja zaštite ljudi i imovine u javnim preduzećima
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

OBLIGACIONI ODNOSI
– Naknada materijalne štete

PARNIČNI POSTUPAK
– Vršenje usluga bez zaključenog ugovora – dokazivanje u sudskom postupku
Dr. sc. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

UPRAVNO PRAVO
– Ovjeravanje potpisa, rukopisa i prepisa na stranom jeziku
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI
STVARNO PRAVO
– Nesavjesnost posjeda ako se stranka na nju ne poziva
Član 58. stav 1. Zakona o stvarnim pravima u Federaciji BiH, Član 125. Zakona o parničnom postupku u Federaciji BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 17 0 P 111742 23 Gž od od 11.08.2023. godine)
– Pokretanje vanparničnog postupka za utvrđivanje naknade u slučaju postojanja sporazuma o naknadi za eksproprisane nekretnine
Član 23. stav. 1. Zakona o građevinskom zemljištu u društvenoj svojini
Član 64 stav 1. Zakona o eksproprijaciji
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 126 0 V 199781 23 Rev od 03.10.2023. godine)
– Nadležnost za cijepanje parcela po izvršnoj ispravi
Član 139. Zakona o premjeru i katastru nekretnina u Federaciji BiH
(Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 20 0 P 030236 23 Gži od 24.07.2023. godine)
OBLIGACIONO PRAVO
– Visina naknade za deekspropisane nekretnine
Član 210. stav 4. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 317681 22 Gž 2 od 16.11.2022. godine)
– Konsultantski ugovor sa inostranim licem – pravna priroda ugovora i mjerodavno pravo
Član 749. Zakona o obligacionim odnosima
Član 20. stav 1. tačka 3. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 463997 23 Rev od 12.06.2023. godine)
– Povrat plaća radnika za rad po sudskoj mjeri osiguranja
Član 210. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 P 471466 23 Rev od 23.05.2023. godine)
PRAVO OSIGURANJA
– Značaj štetnikove procjene visine štete prije sudskog postupka
Član 13. Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju u Federaciji BiH
(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj 17 0 P 106050 23 Gž od 03.10.2023. godine)
RADNO PRAVO
– Jednostrana izmjena sadržine ugovora o radu
Član 97. Zakona o radu u Federaciji BiH
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 65 0 Rs 416057 22 Rev od 26.07.2022. godine)
– Rok za podnošenje tužbe za zaštitu prava iz radnog odnosa
Član 114. Zakona o radu
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 55 0 Rs 007319 23 Rev od 10.10.2023. godine)
– Početak zastarnog roka kod potraživanja naknade plaće
Član 115. Zakona o radu u Federaciji BiH
(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 51 0 Rs 174356 21 Rev od 02.08.2022. godine)
– Naknada troškova prijevoza – kada poslodavac nije donio pravilnik o radu niti je u ugovoru o radu utvrđeno pravo na naknadu
Član 118. Zakona o radu u Federaciji BiH
Član 54. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti komunalnihdjelatnosti na teritoriji Federacije BiH
Član 22. Okvirnog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti komunalnih djelatnosti na teritoriji Federacije BiH
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 58 0 Rs 168684 21 Rev od 07.06.2022. godine)
– Postojanje diskriminacije donošenjem novog pravilnika o radu
Član 8. stav 4., član 10. i 118. Zakona o radu5 u Federaciji BiH
(Odluka Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 32 0 Rs 384829 23 Rev od 03.11.2023. godine)
– Sadržaj rješenja o izricanju disciplinske mjere
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 Rs 305108 21 Rev od 20.10.2022. godine)
SLUŽBENIČKO PRAVO
– Uticaj nedostataka prijave o nesreći na poslu na dokazivanje da je promijenjena radna sposobnost nastala zbog povrede na radu
Član 49. stav 1. tačka a) i član 55. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», br. 13/18 i 93/19 – Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, 90/21 i 19/22)
(Presuda presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 0 U 022844 22 U od 02.03.2023. godine, koja je potvrđena presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 U 022844 23 Uvp od 07.09.2023. godine)
– Razrješenje rukovodilacasamostalnih uprava i upravnih organizacija prije isteka mandata
Član 25. stav 6. Zakona o državnoj službi TK
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 376601 21 Rsž od 19.05.2023. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top