skip to Main Content

PITANJE: Molimo za tumačenje primjene člana 219. ZOO. Nakon isteka ugovora o zakupu zakupac je nastavio koristiti nekretninu. Navedena odredba određuje da zakupodavac odnosno onaj čija je stvar upotrijebljena od nekog u njegovu korist ima pravo neovisno od naknade štete ili u odsustvu iste da zahtijeva naknadu za korist koju je to lice koje je koristilo stvar imalo. Da li u takvim postupcima imalac stvari treba dokazivati stvarnu korist onoga ko je koristio stvar npr. da je trećim licima izdavao u zakup nekretninu ili sl. ili se navedena naknada za korist određuje u visini  u kojoj je imalac stvari istu mogao dati u zakup? Ovo iz razloga što stvar nije ekonomski iskorištena zbog krivice zakupca, koji nakon isteka ugovora o zakupu stvar nije predao.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top