skip to Main Content

Zips 1405 3d WEB

POREZI – Izmijenjene porezne prijave
Porezni obveznik koji otkrije da je napravljena greška ili propust na poreznoj prijavi koju je ranije podnio ili ju je podnio neko u njegovo ime, a koja je dovela do manje prijavljene porezne obaveze, podnosi izmijenjenu poreznu prijavu u kojoj je izvršena ispravka greške ili propusta u roku od 15 dana od otkrivanja greške ili propusta.
Porezni obveznik koji otkrije da je napravljena greška ili propust na poreznoj prijavi koju je ranije podnio ili ju je podnio neko u njegovo ime, a koja je dovela do manje prijavljene porezne obaveze, podnosi izmijenjenu poreznu prijavu u kojoj je izvršena ispravka greške ili propusta u roku od 15 dana od otkrivanja greške ili propusta
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI – Model oporezivanja naplaćenog prometa s unakrsnom provjerom – prijedlog izmjene važećeg sustava PDV-a
Dobre strane modela oporezivanja naplaćenog prometa s unakrsnom provjerom su pomirljivost s fundamentalnim principima europskog sustava poreza na dodanu vrijednost i visok stupanj rezistentnosti na poreznu evaziju, ali samo u situaciji kada se odbitak ulaznog poreza uvjetuje ispunjenjem porezne obveze. U protivnom, anti-evazijski potencijal predloženog rješenja manji je od Mitler modela i reverse-charge modela. Za razliku od pomenutih, ovaj model ne otvara vrata novim, potencijalno opasnijim evazijskim oblicima. Značajno visoko administrativno opterećenje koje bi izazvalo uvođenje mehanizma unakrsne provjere i dileme po pitanju kompatibilnosti s principom razmjernosti u oporezivanju prevazilaze njegove prednosti, te stoga predloženo rješenje nije adekvatna alternativa postojećem sustavu oporezivanja
Piše: dr. sc Jozo PILJIĆ

REVIZIJA – Međunarodni revizorski standard 570 – vremenska neograničenost poslovanja
Ovaj Međunarodni revizorski standard (MRevS) bavi se odgovornošću revizora u reviziji finansijskih izvještaja u odnosu na vremensku neograničenost poslovanja, odnosno načelo „stalnosti poslovanja“ i implikacijama na izvještaj revizora u odnosu na ovo načelo.
MRevS 570 navodi da, kada se primjenjuje MRevS 701-Ključna revizijska pitanja, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja mogu biti određena kao ključna revizijska pitanja i objašnjeno je da materijalno značajna neizvjesnost povezana sa događajima ili uslovima koji mogu izazvati značajnu sumnju u vezi sa sposobnošću entiteta da nastavi poslovanje po načelu stalnosti, po svojoj prirodi, predstavlja ključno revizijsko pitanje
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH

JAVNE NABAVKE – Obaveza donošenja nove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku nabavke (slučaj iz prakse)
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

PITANJA I ODGOVORI:

– Vrijednost garancije za ozbiljnost ponude
Belma ŠEĆIBOVIĆ, dipl. pravnik

– Certifikati ili uvjerenja o osiguranju kvaliteta
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

NEPOREZNA DAVANJA – Članarine komorama u Federaciji BiH u 2019. godini
U članarine komorama svrstavaju se članarina Vanjskotrgovinskoj komori BiH, članarine privrednim komorama i članarine obrtničkim komorama. Po svom karakteru članarine komorama u širem snislu ulaze u kategoriju parafiskalnih izdvajanja. Na to upućuje činjenica da obaveza njihovog plaćanja ne proizlazi iz autonomne odluke pravnih i drugih lica nego na osnovu registracije za određenu djelatnost na koju se vezuje članstvo u pripadajućoj komori i shodno tome plaćanje članarine (izuzetak od ovoga predstavljaju privredne komore kod kojih vrijedi princip dobrovoljnosti članstva, što se direktno odražava i na obavezu plaćanja članarine)
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

OSIGURANJE – Izuzimanje tabela osiguravajućih društava za određivanje procenta trajnog invaliditeta u sudskom postupku
Ne smije se zanemariti činjenica da je upotreba tabela osiguranja volja obje ugovorne strane, te da ne treba u cjelosti isključiti njihovo postojanje. Međutim, često se prilikom sklapanja polica osiguranja samo navede da su Opći uvjeti i Tablice uručene drugoj ugovornoj strani, a da u biti osiguranje čuva ta svoja pravila i tablice i može ih mijenjati mimo volje osiguranika. Posebno je upitan slučaj police kolektivnog osiguranja radnika, kod koje policu sklapa poslodavac u ime radnika, koji najčešće i ne zna gdje je osiguran, niti ima primjerak police, općih uvjeta kao i tabela za određivanje postotka trajnog invaliditeta. Tako se u sudskom postupku mogu naći tužitelj kao fizičko lice i osiguravajuće društvo, koje u odgovoru na tužbu ili tek na pripremnom ročištu kao dokaz izvodi i po prvi put prezentira opće uvjete predmetne police osiguranja kao i same tabele
Piše: mag. iur. Mersad ĐONKO

ISKUSTVA DRUGIH – U Hrvatskoj proširena zaštita prijavitelja nepravilnosti
Novim zakonskim rješenjem u Republici Hrvatskoj osim za prijavitelje nepravilnosti koji su u radnom odnosu, zaštita je omogućena i za prijavitelje nepravilnosti koji nisu u klasičnom radnom odnosu, kao što je volontiranje, vršenje dužnosti, ugovori o djelu, studentski poslovi, te za osobe koje su sudjelovale u postupcima zapošljavanja kao kandidati. U BiH se zviždači štite od štetne radnje koja je određena kao radnja kojom „poslodavac nanosi štetu zaposleniku donošenjem rješenja o prestanku radnog odnosa, otkazom ugovora o radu, suspenzijom s radnog mjesta, postavljenjem na niže radno mjesto, proglašavanjem prekobrojnim, pokretanjem disciplinskog postupka, ucjenjivanjem ili davanjem negativne ocjene, stvaranjem neprijateljske radne klime, izostankom poslovnog angažmana, a sve kako bi zaposlenika odvratio od zaštićenog prijavljivanja ili koja predstavlja čin odmazde protiv zaposlenika koji je prijavio sumnju na korupciju“
Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

PRIRUČNIK 7
UPRAVNI POSTUPAK – Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine
U ovom radu ćemo analizirati primjenu vanrednih pravnih sredstava u upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Radi se o složenom sistemu postojanja i korištenja sedam različitih vanrednih pravnih sredstava.
Zakon o upravnom postupku FBiH reguliše uslove, razloge, rokove i način korištenja ovih pravnih sredstava na koja ćemo dati kritički osvrt. Dakle, pored žalbe kao redovnog pravnog sredstva, Zakon o upravnom postupku predviđa veliki broj vanrednih pravnih sredstava, kojih ima više nego u parničnom postupku. S ciljem da se osigura da rješenja u upravnom postupku budu donesena u skladu s materijalnim i procesnim zakonima te da štite prava građana ali i javni interes, Zakon predviđa i skup vanrednih pravnih sredstava usmjerenih na otklanjanje pravnih grešaka nastalih u rješenju, i nakon što je ono postalo ne samo izvršno ili konačno već i pravosnažno, te i ako se ne mogu više koristiti redovna pravna sredstva
Piše: dr. sc. Emina HASANAGIĆ

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
– Odbitak ulaznog poreza kada faktura sadrži podatak o ogranku PDV obveznika?
– Registracija za PDV za privatnu zdravstvenu ordinaciju
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Poreski tretman izdavanja kartice (poklon bona)
– Poreski tretman prometa građevinske mašine
Dejan RAKIĆ, advokat

– Registracija i upis u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza
– Mjesto oporezivanja prava intelektualne svojine
– Odbitak ulaznog PDV-a za režijske troškove kod investiranja
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– Porez na dohodak i doprinosi –
Obaveze društva po osnovu vansudske nagodbe sa bivšim radnikom (Broj: 04-14-1-71/19 od 11. 2. 2019. godine)
Pripremila: E. J.

– Porez na dobit –
– Gubitak prava na porezne poticaje usljed isplate dividende (Broj: 05-14-2-731/18-1, od 7. 2. 2018. godine
– Podružnica u inostranstvu i porezna prijava (Broj: 05-14-2-811/18-1, od 16. 2. 2018. godine)
Pripremila: M. D.

POREZ NA DOHODAK
– Službeno putovanje i obračun ino dnevnica

UNUTRAŠNJA TRGOVINA
– Obaveza vođenja trgovinske knjige usluga
Fuad BALTA, dipl. ecc.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Reklamacije na proizvod i uslugu
Ured ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH

KNJIGOVODSTVO Pokriće gubitka smanjenjem vrijednosti dionica
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

– Obavljanje poslova po osnovu ugovora o djelu za vrijeme preventivne suspenzije državnog službenika (Broj: 05-34-2-371-1/19, od 1. 4. 2019. godine) Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sektor za upravu –
Uslovi za obavljanje poslova upravnog rješavanja i poslova normativnopravne djelatnosti (Broj: 01/03-49-3094/17 od 27. 7. 2017. godine)
Novčana naknada za slučaj smrti roditelja (Broj: 01/03-49-1382-3/18 od 4. 4. 2018. godine)
Pripremio: mr. sci. Alen TALETOVIĆ

Odnos gradskih i općinskih nivoa vlasti (Broj: 09-49-2406/18 od 5. 7. 2018. godine)
Ograničenje i prenos nadležnosti jedinica lokalne samouprave (Broj: 09-49-2340/18 od 9. 7. 2018. godine
Pripremio: Harun PINDŽO, dipl. pravnik

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje  –
– Izuzeci od obaveze objave javnog oglasa kod prijema u radni odnos (Broj: 03-34/11-808/19 AG, od 27. 3. 2019. godine)
Utvrđivanje godišnjeg odmora u trajanju dužem od 30 dana
Primjena instituta otkaza sa ponudom izmijenjenog ugovora o radu (Broj: 03-34/11-758/19 AG, od 21. 3. 2019. godine)
Pripremila: Amila GAJEVIĆ , dipl. pravnik

Četverobrigadni sistem rada i prekovremeni rad (Broj: 03-34/11-3058/18 IK, od 21. 1. 2019. godine)
– Raskid ugovor o radu za vrijeme neplaćenog odsustva (Broj: 03-34/11-3181/18 IK, od 24. 1. 2019. godine)
Pripremila: Ismira KALKAN, dipl. pravnik

RADNI ODNOSI – Korištenje godišnjeg odmora za radnika zaposlenog na određeno vrijeme Dr. sc. Emina HASANAGIĆ

PRIVREDNA DRUŠTVA – Prodaja pokretnih stvari putem slobodne pogodbe društva u stečaju

UPRAVNI POSTUPAK – (Ne)dozvoljenost upravnih mjera propisanih općinskom odlukom o komunalnim naknadama

ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE – Obaveze upravitelja u vezi sa popravkama na zgradi
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNA PRAVA – Raspolaganje nekretninama u vlasništvu javnopravnih subjekata
Ismet VELIĆ, pravobranilac Bosne i Hercegovine

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

STVARNA PRAVAVlasnička tužba za vraćanje stvari, Član 127. Zakona o stvarnim pravima („Sl. glasnik RS”, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15) (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 71 0 P 174384 18 Rev od 11. 12. 2018. godine)
Pripremio: Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci

– OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE – Regres isplatioca od štetnika, Član 13. Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti (Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 P 055354 15 GŽ od 14. 4. 2017. godine)

– PORODIČNO PRAVOUgovor o poklonu jednom bračnom partneru, Član 251. Porodičnog zakona (Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 23 0 P 023276 17 Gž2 od 7. 9. 2017. godine)

– PARNIČNI POSTUPAKPresumpcija povlačenja tužbe, protivtužbe ili prijedloga za povrat, Članovi 84., 97. i 332. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 20 0 P 041685 17 Gž od 7. 9. 2017. godine)
Troškovi postupka kod djelimičnog uspjeha u parnici, Član 386. Zakona o parničnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 23 0 P 009590 15 Rev od 3. 4. 2018. godine)

– IZVRŠNI POSTUPAK – Zatezna kamata na dosuđene troškove postupka, Član 28. Zakona o izvršnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 I 054388 14 Gž od 14. 4. 2017. godine)
– Određivanje potraživanja koje se izvršava prinudno, Član 39. stav 1. Zakona o izvršnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18) (Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 I 254191 18 Gž od 11. 1. 2019. godine)
Pripremio: Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA

CARINE I CARINSKI PROPISI

ONLINE TRGOVINA – Internet kupovina i poštanske pošiljke u BiH II – dio
Piše: Nermin RAMIĆEVIĆ

MEĐUNARODNA TRGOVINA – Uvoz vozila i vanjskih pneumatskih guma
Piše: Frano DOGAN

Back To Top