skip to Main Content

 

Federalna vlada obavezala je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, pisama – računa obavlja isključivo putem JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo kao ovlaštenog javnog poštanskog operatera. Ova obaveza EPBiH proizilazi iz Zakona o poštanskom prometu FBiH kojim je regulisano da usluge prijema, prenosa i uručenja pismonosnih pošiljki, kao i sve druge navedene u nomenklaturi poštanskih usluga, može pružiti ovlaštena pravna osoba koja je u isključivom ili većinskom državnom vlasništvu.

Shodno ovlaštenjima za obavljanje poštanskih usluga koje je do sada izdala Agencija za poštanski promet, BH Pošta je jedini javni poštanski operater koji svojom mrežom pokriva područje djelatnosti Elektroprivrede BiH, odnosno jedini poštanski operater koji ima poslovnice na području na kojem ih ima i Elektroprivreda BiH, što je neophodno radi bržeg i efikasnijeg uručenja pošiljki i njihovog povrata u slučaju neizvršenja dostave.

Rok za realizaciju ovog zaduženja je 15 dana od dana stupanja na snagu, o čemu je Elektroprivreda BiH dužna izvijestiti Vladu Federacije BiH.

Back To Top