skip to Main Content

 

Vlada Federacije BiH  nije prihvatila izvještaj o radu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu.

Ocijenjeno je da su podaci izneseni u ovom izvještaju o stanju u penzionom fondu posljedica višegodišnjih propusta zbog kojih nisu na vrijeme sagledavane i procjenjivanje realne finansijske mogućnosti Federalnog zavoda PIO.

Ujedno, Federalna vlada, na ovaj način, želi uputiti jasnu poruku da praksa stvaranja neizvjesnosti za sudbinu 400.000 penzionera treba biti prekinuta. Isplate penzija ne mogu i ne smiju biti upitne, a Federalni zavod PIO mora ponijeti svoj dio odgovornosti za stabilizaciju penzionog fonda.

Vlada FBiH će i dalje aktivno djelovati na stvaranju stabilnog penzionog fonda, jer je to njena obaveza  prema penzionerima kao socijalno najranjivijem sloju društva. Tome će doprinijeti planirano otvaranje hiljada novih radnih mjesta u Federaciji BiH, ali i provođenje drugih mjera definiranih Reformskom agendom.

Back To Top