skip to Main Content

Zips 1454 3d

DIREKTNI POREZI
Odbitni porezi u Federaciji BiH
Elementarne pretpostavke za praktičnu primjenu principa poreza po odbitku su razumijevanje odredaba dva zakona o direktnim porezima – Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak, pravilnika za primjenu istih (zakona), kao i tačnog popunjavanja odgovarajućih obrazaca od strane isplatilaca prilikom plaćanja faktura i/ili izmirenja obaveza po osnovu odgovarajućih ugovora, bilo da se radi o nerezidentnim ili rezidentnim licima. Porez po odbitku primjenjuje se kod isplate određenim nerezidentnim licima i predstavlja konačnu poreznu obavezu, a ima slučajeva da se porez po odbitku primjenjuje i na rezidentna lica, u kojima je moguće određenje konačne ili akontativne porezne obaveze
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

 Šta donosi izmjena Zakona o porezu na dohodak u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine?!
Suštinska promjena u Zakonu odnosi se na povećanja ličnog odbitka sa 500 KM na 1.200 KM na mjesečnom, odnosno pomnoženo sa 12 na godišnjem nivou. Usvojene u i dvije tehničke izmjene: prva, za lični odbitak po osnovu uplaćenih premija za životno osiguranje i druga, vezano za isplatu naknade za topli obrok. Izmjene Zakona u smislu uvođenja uvećanog ličnog odbitka za rezultat će imati značajno smanjenje budžetskih prihoda od ovog poreskog oblika. Što se tiče poreskih obveznika svi oni sa iznadprosječnim platama će imati benefite od novih ličnih odbitaka, jer će plaćati niži porez nego do sada, odnosno za iznos umanjenja poreza će imati veće neto plate
Piše: mr Akif PEZEROVIĆ 

INDIREKTNI POREZI
Nova politika oporezivanja energenata u EU
Tekuća politika oporezivanja energenata akcizom u EU primjenjuje se od 2004. godine. Odlika EU politike je diferencirani pristup oporezivanju energenata, u smislu nižih stopa, oslobađanja, povrata akcize plaćene od strane energetski intenzivnih kompanija, kao i za upotrebu goriva koja manje zagađuju životni okoliš ili za goriva koja se dobijaju iz otpadnih sirovina i raznih biomasa. Protekom vremena i postavljanjem novih ciljeva EU pokazalo se da treba prilagoditi i oporezivanje energenata novim okolnostima, posebno pravnom okviru i međunarodne konvencije vezano za klimatske promjene i korištenje energenata. Pored globalnih aspekata, dodatno, analiza Evropske komisije je pokazala da tekuća politika oporezivanja energenata u EU narušava ispravno funkcioniranje jedinstvenog tržišta EU. U cilju prevazilaženja postojećih problema i pripreme EU za energetsku tranziciju na ekološki prihvatljive energente Evropska komisija je prezentirala novu politiku oporezivanja energenata u EU koja bi se trebala primjenjivati od 1. 1. 2023. godine
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO I POREZI
Računovodstveni i porezni tretman naknadnih popusta
Računovodstvena problematika evidentiranja popusta svodi se na trenutak priznavanja popusta u poslovnim knjigama. Popusti mogu biti: ugovoreni (koji se odobravaju pri kupnji, koji se odobravaju kada se zadovolje neki uvjeti, naknadni) i izvanredni (naknadni – neugovoreni). Ugovoreni naknadni popusti se, za razliku od izvanrednih naknadnih popusta, trebaju priznavati kod svake prodaje proizvoda ukoliko je vjerojatno da će kupac zadovoljiti ugovorene uvjete za ostvarivanje popusta. Osnovni zadatak u računovodstvu prodavatelja je određivanje kada treba priznati prihode i u kojem iznosu. Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritjecati u društvo i da se te koristi mogu pouzdano izmjeriti
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ 

CARINE I CARINSKI PROPISI
Gubitak i uništenje inozemne/carinske robe
U postupku carinskog skladištenja, držanje robe nije vremenski ograničeno, s tim da u izuzetnim slučajevima carinsko tijelo može odrediti rok u kome korisnik skladišta mora za robu da odredi novo carinski odobreno postupanje ili uporabu. Nesporno je da usljed dugog ležanja robe u carinskom skladištu, kao i usljed neadekvatnog skladištenja ili nekih drugih razloga, može doći do promjene prvobitnih karakteristika robe ili da je roba izgubila uporabnu vrijednost ili da se dvoji je li ista postala određena kategorija otpada te je istu potrebito uništiti na način da roba u potpunosti gubi prvobitnu namjenu ili uporabnu vrijednost. Uništenje carinske robe predstavlja postupanje sa carinskom robom u kojem ta roba u potpunosti gubi prvobitnu namjenu ili uporabnu vrijednost. Pri uništenju carinske robe mogu nastati otpaci ili ostaci koji predstavljaju materijale ili ostatke koji nastaju uništenjem carinske robe i koji kao takvi imaju uporabnu i komercijalnu vrijednost
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Značaj dinamičkog sistema kupovine prepoznat kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
U cilju potpunog i pravilnog razumijevanja i iskorištavanja svih pozitivnih efekata dinamičkog sistema nabavke, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama prepoznao je njegov značaj kao cjelovitog elektronskog procesa za nabavke koje za svoj predmet imaju robe/radove/usluge koje su uobičajne, koje su dostupne na tržištu i za koje ugovorni organi ispunjavaju zahtjeve. Dinamički sistem nabavke je ograničenog trajanja ali je otvoren tokom cijelog perioda njegovog važenja svakom privrednom subjektu koji ispuni kriterije odabira i koji je dostavio indikativnu ponudu koja je u skladu sa specifikacijom. Sistem maksimalno otvara postupak javne nabavke, što omogućava da se cijelo vrijeme njegova trajanja u isti dodaju novi zainteresirani privredni subjekti koji ispunjavaju kvalifikacione kriterije. Sistem omogućava i dodavanje onih privrednih subjekata čije su ponude (indikativne) prvobitno bile ocijenjene kao neprihvatljive jer je istim dopušteno da u toku trajanja dinamičkog sistema kupovine ponovo dostave svoje ponude, koje ako budu ocijenjene kao zadovoljavajuće u pogledu kvalifikacionih uslova, ugovorni organ unosi u dinamički sistem kupovine
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

RADNI ODNOSI
Pravo na godišnji odmor, regres, plaćeno i neplaćeno odsustvo i mirovanje prava iz radnog odnosa za vrijeme obavljanja javne funkcije
Pravo na odmor regulisano je imperativnim – ius cogens normama, prema kojima radnik ne može da se odrekne korištenja ovog prava, da traži njegovo smanjenje ili naknadu u novcu umjesto korištenja prava na odmor. Obaveza poslodavca je da radniku omogući korištenje odmora, a povreda navedene obaveze predstavlja prekršaj koji je propisan kaznenim odredbama Zakona o radu. Na pisani zahtjev radnika, poslodavac može odobriti odsustvo sa rada bez naknade plate – neplaćeno odsustvo. Uslovi i vrijeme korištenja neplaćenog odsustva uređuju se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. Za vrijeme njegovog trajanja prava i obaveze radnika, koji se stiču na radu i po osnovu rada, miruju, kao što je to slučaj i za vrijeme obavljanja javne funkcije
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

ZAŠTITA NA RADU
Procjena rizika za radna mjesta kod poslodavca
Postupak procjene rizika obuhvata prikupljanje podataka o poslodavcu, radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini kod poslodavca, analizu i procjenu prikupljenih podataka, te sistematsko evidentiranje i procjenu svih faktora u procesu rada koji se odnosi na moguće vrste štetnosti i opasnosti na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, koje mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. Postupak procjene rizika kod poslodavca se provodi u odnosu na organizaciju rada i radni proces kod poslodavca, sredstva rada, sirovine i materijale koji se koriste u tehničko-tehnološkom i radnom procesu, uvjete rada na mjestu rada i u radnoj okolini, te druge elemente koji mogu izazvati rizik od nastanka povreda, profesionalnih oboljenja ili oštećenja zdravlja radnika. S tim u vezi, poslodavac je obavezan ovlaštenoj organizaciji koja vrši procjenu rizika i izrađuje akt o procjeni rizika kod poslodavca, omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja je potrebna za izradu akta o procjeni rizika
Piše: mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
Mjere osiguranja u Zakonu o parničnom postupku FBiH i sudskoj praksi
Sudske mjere osiguranja predstavljaju sredstva vremenski ograničenog osiguranja potraživanja ili prava predlagača osiguranja koje se mogu odrediti za vrijeme trajanja parničnog postupka ili prije pokretanja istog. Mjere osiguranja i privremene mjere, općenitijeg naziva „privremena sudska zaštita” su mjere koje sud izriče kad je glavni postupak o meritumu u toku ili pred pokretanjem te kad postoji potraživanje koju je u međuvremenu potrebno zaštititi sudskim putem. Cilj mjere osiguranja je da se privremeno uredi određeno stanje radi zaštite prava ili osiguranja potraživanja predlagača a koje je u korelaciji sa postavljenim tužbenim zahtjevom, te ista ostaje na snazi do naredne odluke suda o mjeri osiguranja, odnosno ukoliko tužbeni zahtjev nije usvojen prvostepenom presudom, po odluci suda mjera osiguranja može ostati na snazi dok odluka o tužbenom zahtjevu ne postane pravosnažna, a najduže do isteka roka od 30 dana po nastupanju uslova za prinudno izvršenje. Dakle, svrha mjera osiguranja nije trajno uređenje odnosa između stranaka, nego predstavlja privremeno rješenje koje se donosi pod uslovima jasno propisanim ZPP-om. Ovaj institut stvara probleme u praksi, u smislu nepravilnog postupanja advokata i stranaka kod pisanja prijedloga, a i suda kod odlučivanja po istima
Piše: mr. iur. Šejla ĆATIĆ, sudija u Općinskom sudu u Tuzli

Troškovi parničnog postupka kada više lica zastupa isti advokat
Troškovi parničnog postupka, kao jedan od zahtjeva koji su predmet odlučivanja u parničnom postupku, vrlo često dovode do situacija za koje postoje različita mišljenja u sudskoj praksi. Kada se posmatraju faze kod odlučivanja o troškovima parničnog postupka, različita mišljenja se najčešće javljaju kod utvrđivanja uspjeha stranaka u postupku. Ovaj rad analizira slučaj kada se različita mišljenja javljaju u fazi utvrđivanja visine troškova stranaka
Piše: doc. dr sci. Adis POLJIĆ, sudija

UPRAVNI POSTUPAK
Obaveznost sudskih presuda u upravnom sporu i ovlaštenja suda prema organu čiji je upravni akt bio predmet upravnog spora
Kad sud poništi osporeni upravni akt ili osporeni i prvostepeni akt predmet se vraća u stanje u kome se nalazio prije nego je poništeni akt donesen. Organ čiji je upravni akt na sudu osporen dužan je da u roku od 15 dana od dana dostavljanja donese novi upravni akt ako je to potrebno učiniti prema prirodi stvari odnosno konkretnom upravnom aktu. Kod poništenja upravnog akta rok od 15 dana za donošenje novog akta odnosi se prvenstveno na drugostepeni organ jer je on dužan u navedenom roku poništiti prvostepeno rješenje, a ako je predmet upravnog spora bio prvostepeni upravni akt onda je ovaj organ dužan u roku od 15 dana dostavljanja presude donijeti novi upravni akt
Piše: Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

– Usluge arhitektonskog projektovanja u inostranstvu

Naknadni odbitak ulaznog poreza i ispravka PDV prijave

(Ne)obaveznost sačinjavanja popisa građevinskih objekata čija je izgradnja u toku

Promet građevinskog objekta i zemljišta

Ispravka izlaznog PDV-a usljed nemogućnosti naplate

Usluge servisiranja opreme i edukacije radnika u inostranstvu

Subvencioniranje dijela cijene gasa

Promet pokretne imovine u postupku stečaja

Momenat obavezne registracije i upisa u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza

Dejan RAKIĆ, advokat

Oporezivanje usluga po ugovoru o licenci

(Ne)oporezivanje izvoza iz BiH

Promet usluga stranim fizičkim licima

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Plaće i naknade –

Metodologija izračuna i usklađivanja najniže plaće

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-225/22 od 17. 1. 2022. godine)

– Doprinosi –

Nerezidentni poslodavac – obračun i uplata doprinosa

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-4970/22 od 24. 6. 2022. godine)

Članstvo u komisijama i radnim tijelima – osnovica za obračun doprinosa

(Federalno ministarstvo finansija, broj: 04-02-4-4797/22 od 20. 6. 2022. godine)

POREZ NA DOHODAK

Isplata dohotka zaposleniku iz Federacije BiH koji je upućen na rad u Njemačku

POREZ NA DOBIT

Sukcesivna isplata dobiti vlasniku društva

ZATEZNE KAMATE

Otpis zatezne kamate na javne prihode

PLAĆE I NAKNADE

Minimalna plaća za nepuno radno vrijeme

Uvećanje plaće po osnovu minulog rada

FINANSIJE

(Ne)dopuštene gotovinske isplate iz blagajne

Novčane naknade u slučaju smrti radnika

REGISTRACIJA POSLOVNIH SUBJEKATA

Osnivanje podružnice – upis u sudski registar i dodjeljivanje poreznog jedinstvenog identifikacionog broja

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO

– Propušteno knjiženje fakture iz prethodnog perioda i izmijenjena PDV prijava

Dr. sci. Jozo PILJIĆ 

– Početak obračuna amortizacije poslovne zgrade

– Ulaganje u stalna sredstva i finansiranje projekta kreditnim zaduženjem općine

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

JAVNE NABAVKE

Uloga i značaj bankovne garancije u postupku nabavke

Dokazivanje sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u postupku nabavke

Poništenje TD od drugostepenog organa u postupku pravne zaštite

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Obavljanje obrta putem voditelja obrta

Prestanak obavljanja obrta po sili zakona

Pripremila: Dragica SABRANOVIĆ, dipl. pravnik

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH

Karakter rješenja o postavljenju državnog službenika

Medijacija u slučaju povrede službene dužnosti

Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

Naknada plate za vrijeme korištenja godišnjeg odmora

Rad na dan sedmičnog odmora

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa (vrsta i stepen stručne spreme)

Upozorenje pred otkaz u slučaju lakše povrede radne obaveze iz ugovora o radu

Zbrinjavanje viška radnika

Utvrđivanje privremene spriječenosti za rad

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

Mirovanje prava i obaveza iz radnog odnosa za vrijeme neplaćenog odsustva

Neprekidnost porodiljskog odsustva

KOLEKTIVNI UGOVORI

Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u Federaciji BiH

Pripremio: mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ

RADNI ODNOSI

Uticaj posebnog staža na obračun minulog rada i naknade plaće za godišnji odmor

Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Staž osiguranja kod drugog poslodavca i uplata nedostajućih doprinosa

Mr. sci. Kenan SPAHIĆ

RADNI ODNOSI

– Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

JAVNA PREDUZEĆA

Ovlaštenja i odgovornosti odbora za reviziju

UPRAVNI POSTUPAK

– Primjena federalnog i kantonalnih propisa kod donošenja upravnih akata

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNO PRAVO

– Posjedovna zaštita

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću

DRŽAVNA IMOVINA

– (Ne)mogućnost raspolaganja šumama i šumskim zemljištem

– Zabrana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

NAKNADA ŠTETE

– Odgovornost notara za štetu

Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

Dejstvo (retroaktivno) odluka Ustavnog suda Federacije BiH na sudske postupke u toku (Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-20/22 od 27. 6. 2022. godine)

STVARNO PRAVO

Aspekti načela povjerenja u zemljišne knjige
Član 9. Zakona o zemljišnim knjigama (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 257770 21 Gž 2 od 14. 2. 2022. godine)

OBLIGACIONO PRAVO

Prostorna odgovornost opštine za ujed pasa lutalica
Član 5. stav 1. Zakona o komunalnim djelatnostima TK (Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 33 0 Mal 077830 19 Gž od 17. 3. 2022. godine)

RADNO PRAVO
Teška povreda radne obaveze
Član 102. Zakona o radu (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 17 0 Rs 092868 20 Rev od 31. 3. 2022. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK

Izvršnost isprava i potvrda izvršnosti
Čl. 23. st. 3., čl. 35. st. 2. i 3. Zakona o izvršnom postupku FBiH
Čl. 90. st. 2. i 3. Zakona o notarima u FBiH
(Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 65 0 Ip 553256 21 Pž od 17. 8. 2022. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
KANTON SARAJEVO

Back To Top