skip to Main Content

Webinar 08.07.21. Org

Službeni glasnik BiH, broj 50/22

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. aprila 2022. godine, i na 24. sjednici Doma naroda, održanoj 27. jula 2022. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.
U članu 22. u stavu (1) tačka c) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/09, 49/14, 60/14 i 91/17) riječi: “podnošenja zahtjeva za štampanje” zamjenjuju se riječju “preuzimanja”.

Član 2.
U članu 23. u stavu (3) riječi: “tačka b)” zamjenjuju se riječima: “tač. b) i c) “.

U stavu (4) riječ “tačka” zamjenjuje se riječima: “tač. c) i”.

Stav (5) briše se.

Dosadašnji stav (6) postaje stav (5).

Član 3.
Poslije člana 46. dodaje se član 46a. koji glasi:

“Član 46a.

(Postupanje po ranije podnesenom zahtjevu)

(1) Za duhanske prerađevine za koje je zahtjev za štampanje akciznih markica podnesen prije početka primjene ovog zakona plaćanje akcize vrši se prema propisima koji su se primjenjivali u vrijeme podnošenja zahtjeva.

(2) Akciza plaćena prilikom preuzimanja akciznih markica isključuje plaćanje akcize na način propisan članom 23. st. (3) i (4) ovog zakona.”

Član 4.
Upravni odbor dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti podzakonske akte za njegovo provođenje.

Član 5.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se danom stupanja na snagu Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini donesenog u skladu s članom 4. ovog zakona.

Broj 01,02-02-1-1153/21
27. jula 2022. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

 

Back To Top