skip to Main Content
Zips 1404 3dWEB

POREZNE REFORME – Porezno rasterećenje u BiH: modaliteti i ograničenja
Stručna i akademska javnost u Bosni i Hercegovini zalaže se za porezno rasterećenje rada na račun povećanja poreza na dodanu vrijednost (PDV). U opticaju su dva koncepta: zamjena poreza (engl. tax shifting) i porezna devalvacija (engl. fiscal devaluation). U osnovi oba koncepta podrazumijevaju premještanje težišta oporezivanja sa rada na oporezivanje potrošnje
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ

POREZI – Oporezivanje autorskih prava
Da bi se na pravilan način izvršilo oporezivanje autorskih prava, kontrolni organi trebalo bi da se prethodno potanko upoznaju sa brojnim pojmovima i definicijama o tome šta je to autorsko djelo i autorsko pravo koje iz istog proističe, šta su to imovinska prava u vezi sa autorskim djelima (autorska imovinska prava), te pravo njihovog korištenja, otuđenja i ustupanja. Pri provođenju poreznih propisa, potrebno je posebno voditi računa da se, prilikom isplate autorskih naknada nerezidentnim licima obavezno koristi princip poreza po odbitku, osim u slučaju postupanja prema međunarodnim ugovorima/sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Bosna i Hercegovina sklopila sa brojnim državama, a koji u navedenom smislu imaju prioritet u svakodnevnoj praktičnoj primjeni
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO – Forenzičko računovodstvo
Zaposleni u forenzičnom računovodstvu moraju imati visoke moralne i profesionalne kvalitete, ali i tehničke uvjete kako bi na što efikasniji i brži način mogli upotrijebiti svoje znanje. Ne umanjujući potrebe forenzičnog računovodstva u razvijenim, ono je svakako mnogo važnije u tranzicijskim privredama, s obzirom da se tranzicija smatra aktivnošću koja je podložna svim vrstama manipuliranja i prevara. Dakle, zadatak forenzičnih računovođa nije samo da ispituju prevare u finansijskim izvještajima, nego i sve ostale vrste prevara – prevare sa porezima, bankrot, organizirani kriminal, pranje novca, korupcija i brojne druge prevare. Forenzične računovođe uglavnom angažira menadžment ili neka treća strana
Pišu: dr. Ibrahim OKANOVIĆ i Nezira ŠUŠNJEVIĆ, dipl. ecc.

JAVNE FINANSIJE – Fiskalna procjena propisa kao instrument finansijske stabilnosti u Federaciji BiH
Iskustva zemalja koje provode fiskalnu procjenu propisa već godinama pokazuju da je to dugotrajan proces, te da se razvija dodavanjem novih inicijativa u ukupni program kvalitetnije regulative. Zajednička karakteristika za sve zemlje koje primjenjuju fiskalnu procjenu propisa jesu brojni izazovi od nedovoljnih administrativnih i ljudskih kapaciteta tijela javne uprave za provođenje sistema fiskalne procjene, nemogućnosti tijela javne uprave da planiraju zakonodavstvo zbog čestih promjena prioriteta, obima i intenziteta posla na procjeni uticaja propisa. Uprkos izazovima, korist je u pogledu mogućeg uticaja uistinu znatna, pa ju je nužno uravnotežiti s raspoloživim vremenom i resursima
Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE – Dodjela ugovora na osnovu kriterija ekonomski najpovoljnije ponude
Kroz prizmu Direktive o javnim nabavkama, sudsku praksu odnosno presude Suda Evropske unije i Općeg suda, te Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini autor aktuelizira primjenu, razumijevanje, te značaj kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude zahtijeva potpuno detaljan i sistematičan pristup svakom od dopuštenih podkriterija koji je u vezi sa predmetnom nabavkom, te vrednovanje istih čija ukupnost treba da obezbijedi najbolju ponudu u smislu najboljeg odnosa dobijene vrijednosti i uloženog novaca. Usvojena rješenja u navedenoj Direktivi u mnogome predstavljaju potvrđena i iskazana rješenja bogate sudske prakse sudova Evropske unije u pogledu razumijevanja i primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Činjenica da je navedenom Direktivom prepoznat kao isključiv i jedini kriterij, te da je istim već odavno u Evropskoj uniji i njenim članicama prevaziđen kriterij najniže cijene, kao i da isti omogućava odabir ponuda na osnovu različitih podkriterija kao što su: kvalitete, tehničke vrijednosti, estetske i funkcionalne karakteristike, dostupnosti, tehničke pomoći, uslovi isporuke, životni vijek, itd. dovoljni su podresci značajnijoj upotrebi ovog kriterija u postupcima javnih nabavki u Bosni i Hercegovini
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

STEČAJNO PRAVO – Stečajna rješenja vs značaj stečaja na primjeru Federacije BiH
Stečajni postupak se pokreće pismenim prijedlogom stečajnog dužnika, ili bilo kojeg povjerioca koji ima pravni interes za pokretanje stečajnog postupka. Pri tome, ako je povjerilac pokretač postupka on mora priložiti potrebnu dokumentaciju, koja ukazuje na osnovanost njegovog zahtjeva i platežnu nesposobnost stečajnog dužnika, te predujmiti troškove stečajnog postupka. Ako je stečajni dužnik pravna osoba njegov zakonski zastupnik je ex lege dužan da u slučaju insolventnosti, bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od nastupanja platežne nesposobnosti, podnese prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Nadležni sud je dužan da prijedlog uzme u razmatranje u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga
Piše: dr. sc. Edin RIZVANOVIĆ

PARNIČNI POSTUPAK – Uticaj vjerodostojne isprave na vođenje parničnog postupka kod telekomunikacionih usluga
Predmet rada je analiza mogućnosti vođenja parničnog postupka u slučaju kada tužilac posjeduje vjerodostojnu ispravu kod telekomunikacionih usluga. Može se reći i da je rad nastavak ranije objavljenog rada Dejstvo novih pravila izvršnog postupka na ugovorenu mjesnu nadležnost kod telekomunikacionih usluga (ZIPS, Sarajevo, broj 1392, godina 39, 2018. godine, str. 31. – 37.). Razlika u odnosu na ranije objavljeni rad je postojanje odluke Vrhovnog suda Republike Srpske o spornom pravnom pitanju, koje glasi: „Da li davalac telekomunikacijskih usluga na osnovu računa ili izvoda iz poslovnih knjiga za cijenu telekomunikacijskih usluga može pokrenuti parnični postupak ili može pokrenuti samo izvršni postupak?”, te se u radu analizira ova odluke sa naglaskom na pravni interes kod vođenja parničnog postupka
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija Osnovnog suda u Zvorniku

OSTAVINSKI POSTUPAK – Značaj zakonske forme nasljedničke izjave i punomoći za davanje nasljedničke izjave
U članu 237. stav 6. Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 80/14 ) izričito je propisano da nasljednička izjava, kao i punomoć za davanje nasljedničke izjave, moraju biti notarski obrađeni, a mogu biti dati, sa istim pravnim djelovanjem, i pred konzularnim predstavnikom ili diplomatskim predstavnikom Bosne i Hercegovine koji obavlja konzularne poslove

ZAKON O NASLJEĐIVANJU – Funkcija Porezne uprave u postupku prijenosa vlasništva na davatelja izdržavanja ugovorenog prije smrti primatelja izdržavanja po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju
U članu 146. stav 3. važećeg Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se primjenjuje od 9. 1. 2015. godine, izričito je propisano da prijenos vlasništva na davatelja izdržavanja ugovorom može biti odgođen do smrti primatelja izdržavanja
Piše: mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, notar

PRIRUČNIK 6
STVARNA PRAVA – Primjena Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske u sudskoj praksi
Nevenka MITRIĆ, sudija Okružnog suda u Banja Luci

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
Oporezivanje novčanih sredstava za pokriće troškova koje veleprodavac odobri maloprodavcu  
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
                Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Odbitak ulaznog PDV-a na nabavku stana za obavljanje notarske djelatnosti
Popravka mašine za inostranog naručioca izvršena u BiH
– Zahtjev za ponavljanje prekršajnog postupka
Dejan RAKIĆ, advokat

Nabavka službenog putničkog automobila samostalnog poduzetnika
– Najam novoizgrađenih stanova – tretman primljenih depozita od najmoprimca i naknadne prodaje (po isteku najma)
– Izdavanje knjižne obavijesti
– PDV na penale za kašnjenje u isporuci
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA / FINANCIJA

– POREZ NA DOBIT –
– Glavni i izvedeni identifikacioni brojevi poreznog obveznika
(Broj: 05-14-2-7930/17-1 od 4. 12. 2017. godine)
Pripremila: M. D.

– FINANSIJE –
Bolovanje i prestanak rada obrtničke djelatnosti – doprinosi 
(Broj: 04-14-1-841/19 od 12. 2. 2018. godine)
Pripremila: E. J.

POREZ NA DOHODAK
Zastara poreznih obaveza
Porezni tretman prijenosa udjela u d.o.o.

POREZ NA DOBIT
Način popune obrazaca TP-902
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

Porezni tretman ulaganja u turistička naselja
Ustupanje reklamnih polica maloprodavačima  
Porezni tretman troškova poslovne vize
Porezne olakšice za novouposlene
Bolovanje novouposlenog lica i porezni poticaj
Priznavanje rashoda za sredstva koja se unose u obrt  

FINANSIJE

– Zabavne igre u ugostiteljskim objektima
(Ne)oporezivanje zakupnine poslovnog prostora
– Priznavanje rashoda za sredstva koja se unose u obrt
– Menadžerski ugovor (sa strancem) bez zasnivanja radnog odnosa
Fuad BALTA, dipl. ecc.

TRGOVINA NA VELIKO
Zaključivanje trgovačke knjige na veliko
Dr. sc. Jozo PILJIĆ

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
Razrješenje državnih službenika (Broj: 03-34-2-346-1/19, od 25. 3. 2019. godine)
– Mjesto rada državnog službenika (Broj: 05-34-2-233-1/19, od 25. 2. 2019. godine)
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE

– Sistematizacija radnih mjesta namještenika
(Broj: 09-49-3125/18 od 30. 8. 2018. godine)
Preispitivanje odluka i akata općinskog vijeća i načelnika
(Broj: 09-49-1456/18 old 9. 4. 2018. godine)
Pripremio: Harun PINDŽO, dipl. pravnik

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za rad i zapošljavanje  –
– Izdavanje dozvole privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju (Broj: UPI 03-34/13-21/15 AG od 17. 10. 2018. godine)
– Angažman redovnih studenata
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –
– Porodična penzija – momenat ostvarivanja prava
(Broj: 04-35/25-788/19 od 26. 3. 2019. godine)
Pripremio: mr. sc. Kenan SPAHIĆ

PRIVREDNA DRUŠTVA
– Razrješenje članova nadzornog odbora prije isteka mandata

OBLIGACIONI ODNOSI
Rok zastare za potraživanja naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja u zgradi
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Naknada nematerijalne štete, Član 200. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 17 0 P 013417 16 Rev od 6. 2. 2018. godine)
Odgovornost zdravstvene ustanove za grešku ljekara, Član 137. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH, Član 154. stav 1. i član 170. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 17 0 P 021872 16 Rev od 8. 5. 2018. godine)
 – Odgovornost advokata za štetu, Član 5. Zakona o advokaturi Čl. 154. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 17 0 Ps 043314 15 Rev od 11. 9. 2018. godine)

NASLJEDNO PRAVO
Izuzeće notara kao povjerenika suda, Član 262. Zakona o nasljeđivanju (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 17 0 O 085544 17 Gž od 30. 10. 2017. godine)

PORODIČNO PRAVO- Raspolaganje bračnom stečevinom – zasnivanje hipoteke, Član 265. Porodičnog zakona SRBiH, Član 17. Zakona o vlasničkopravnim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 18 0 P 017504 17 Rev od 25. 10. 2018. godine)

ZABRANA DISKRIMINACIJE
Diskriminacija kod izbora u zaposlenju, Član 2. Zakona o zabrani diskriminacije (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 18 0 Rs 018280 15 Rev od 10. 5. 2018. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK – Identitet izvršne isprave i rješenje o izvršenju, Član 36. i 39. Zakona o izvršnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 23 0 I 027351 17 Gž od 14. 4. 2017. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA 

Back To Top