skip to Main Content

01 Copy

 

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti Skupštini „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i imenovanje novih članova na period od četiri godine od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju u sastavu Krešimir Šaravanja, Ivan Šimunović, Josip Vrdoljak i Žarko Šantić.

Zbog okončanja konkursne procedure, Vlada je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo i imenovanje novih članova na period od četiri godine od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o njihovom imenovanju u sastavu Denis Zahirović, Muvedet Šišić, Mesud Ajanović, Nurdin Sadiković, Amir Karić, Zijo Brzina i Žarko Pušić.

Imenovan je Savjet Federalne direkcije robnih rezervi u sastavu Tončo Bavrka (predsjednik), Božidarka Jelić-Stanić, Darko Pranjić, Nijaz Brković, Amra Vučijak, Anamarija Magazinović i Enes Memić (članovi).

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo da za vršioce dužnosti članova Uprave ovog preduzeća na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenuje dosadašnje vršioce dužnosti. Saglasnost je data da za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture bude imenovan Zulfo Robović, za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Ivan Brkić, za v.d. izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Rešad Mandžo, za v.d izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Rusmir Agić i za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera Rifat Čabrić.

 

Odluke i zaključci

Obzirom da je zaprimila više zahtjeva koji se odnose na izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Vlada FBiH se danas izjasnila da će inicijativu za izmjenu ovog zakona, koju je podnijela Udruga oboljelih od PTSP-a „Veterani“, razmatrati zajedno sa ostalim zahtjevima.

Federalna vlada danas je prihvatila Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.1.-30.6.2016. godine, koji će biti upućen Parlamentu FBiH na usvajanje.

Vlada FBiH usvojila je izvještaje o radu za 2015. godinu Fondacije za izdavaštvo, Fondacije za bibliotečku djelatnost, Fondacije za kinematografiju i Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Također, Vlada je danas dala saglasnost na planove rada ovih fondacija za 2016. godinu, koji su urađeni u skladu s odobrenim sredstvima u Budžetu FBiH za ovu godinu.

Federalna vlada upoznata je i sa Izvještajem o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija kao i provedbi zaključaka Vlade i Parlamenta Federacije BiH iz nadležnosti ministarstava, uprava i upravnih organizacija za period april – juni 2016. godine. Izvještaj je pripremljen u skladu sa  Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije BiH, federalnih ministarstava i institucija.

Vlada FBiH danas je izmjenila Uredbu o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Back To Top