skip to Main Content

Image Description

 

Imajući u vidu činjenicu da je krajem prošle godine Bosna i Hercegovina donijela novi Zakon o strancima („Službeni glasnik BiH“, broj 88/15) koji je u primjeni počevši od 25. studenog 2015. godine, te da je ujedno i u Crnoj Gori od 1. travnja 2015. godine na snazi novi Zakon o strancima („Službeni list Crne Gore“, br. 56/14, 28/15 i 16/16), smatramo potrebnim o navedenom pravovremeno upoznati širu zainteresiranu javnost

 

Piše: Alan VAJDA, mag. iur.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

 

Ovim stručnim radom daje se prikaz uvjeta rada i boravka stranaca u državama u okruženju, i to u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji koje su kandidati za punopravno članstvo u Europskoj uniji.

 

Novim Zakonom o strancima Bosne i Hercegovine propisane su sljedeće vrste boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, i to: a) vizni, b) bezvizni, c) privremeni i d) stalni boravak.

 

Vizni boravak je boravak stranca u periodu navedenom u vizi, dok bezvizni boravak predstavlja boravak stranca koji dolazi iz države bezviznog režima i to do ukupno 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

Privremeni boravak je boravak stranca u trajanju do jedne godine, osim ako dozvolom boravka nije drugačije određeno, dok stalni boravak obuhvaća boravak stranca u neograničenom trajanju u Bosni i Hercegovini.

 

Privremeni boravak

 

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava boraviti ili boravi u Bosni i Hercegovini po osnovu: a) spajanja porodice, b) obrazovanja, c) humanitarnih razloga, d) rada s radnom dozvolom, e) rada bez radne dozvole ili f) drugih opravdanih razloga.

 

Opći uvjeti za odobrenje privremenog boravka

 

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako dostavi:

 

 1. a) dokaz kojim opravdava postojanje osnova za odobrenje privremenog boravka,
 2. b) putovnicu s rokom važenja najmanje tri mjeseca dužim od perioda na koji traži odobrenje privremenog boravka,
 3. c) dokaz da raspolaže sredstvima za izdržavanje, kako ne bi tijekom boravka u BiH postao korisnik socijalne pomoći,
 4. d) dokaz o odgovarajućem smještaju,
 5. e) dokaz o zdravstvenom osiguranju,
 6. f) liječničko uvjerenje, izdano najkasnije tri mjeseca prije dana podnošenja zahtjeva, iz kojeg je vidljivo da ne boluje od bolesti koje predstavljaju prijetnju javnom zdravlju u Bosni i Hercegovini, izuzimajući slučajeve kada je oboljenje nastupilo nakon odobrenog prvog privremenog boravka u Bosni i Hercegovini,
 7. g) potvrdu koju je izdao nadležni organ države porijekla da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i da nije kažnjavan za kazneno djelo, koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za boravak.

 

Međutim, zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka, kao i zahtjev za produženje privremenog boravka, podnosi se Službi za poslove sa strancima, dok se isti izvan Bosne i Hercegovine podnosi Službi za poslove sa strancima putem diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini neposredno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima.

 

U pravilu, stranac osobno mora podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka izvan Bosne i Hercegovine posredstvom diplomatsko-konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine, gdje mu se za izdavanje odobrenja ili produženje privremenog boravka naplaćuje administrativna pristojba u iznosu od 100,00 KM.

 

Također, na teritoriju Bosne i Hercegovine stranac može podnijeti zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka, samo ako je u Bosnu i Hercegovinu ušao sa vizom za dugoročni boravak, te ako je državljanin zemlje bezviznog režima.

 

Stalni boravak

 

Stalni boravak je pravo na boravak stranca u Bosni i Hercegovini u neograničenom vremenu, s time da se zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi tijekom važenja privremenog boravka. Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za odobrenje stalnog boravka dostavlja se u originalu ili propisno ovjerenoj kopiji, a dokumenti koji su na stranom jeziku dostavljaju se sa prijevodom na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

 

Stalni boravak može se odobriti strancu pod uvjetom da:

 1. a) na osnovu odobrenja privremenog boravka, neprekidno boravi na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka,
 2. b) ima važeći pasoš,
 3. c) raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,
 4. d) ima osiguran odgovarajući smještaj,
 5. e) ima osigurano zdravstveno osiguranje,
 6. f) poznaje jedan od jezika i pisama u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini,
 7. g) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i da nije kažnjavan za kazneno djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ države porijekla, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva i
 8. h) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak i da nije kažnjavan za krivično djelo, što se dokazuje potvrdom koju je izdao nadležni organ u BiH, a koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Međutim, strancu se neće odobriti stalni boravak ako je u posljednjih pet godina u Bosni i Hercegovini boravio:

 1. a) po osnovu privremene zaštite, ili je podnio zahtjev za odobrenje privremene zaštite i čeka odluku o svom statusu;
 2. b) po osnovu međunarodne zaštite ili je podnio zahtjev za azil i čeka odluku o svom statusu;

  c) po osnovu pravnog statusa predviđenog Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine, Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima iz 1963. godine, Konvencijom iz 1969. godine o specijalnim misijama ili Bečkom konvencijom o predstavnicima država i njihovim odnosima s međunarodnim organizacijama iz Univerzalne povelje iz 1975. godine;

 3. d) po osnovu privremenog boravka temeljem visokoškolskog obrazovanja, humanitarnih razloga, sezonskog zapošljavanja, premještaja unutar pravnog lica i boravka u svrhu rada bez radne dozvole i potvrde o prijavi rada;
 4. e) na izdržavanju kazne, odnosno izvršavanju druge kaznenopravne sankcije ili druge obaveze utvrđene odlukom suda ili drugog nadležnog organa;
 5. f) po osnovu spajanja obitelji sa strancem čiji privremeni boravak ne spada u osnove za odobrenje stalnog boravka u Bosni i Hercegovini;
 6. g) po osnovu potvrde o ostanku koja se izdaje strancu koji je iskazao namjeru podnošenja zahtjeva za azil,
 7. h) po osnovu boravka kao dnevni migrant i
 8. i) po osnovu spajanja porodice po osnovu braka ili vanbračne zajednice, ako nije određen za staratelja maloljetnog djeteta koje je državljanin BiH.

 

Rad stranaca u Bosni i Hercegovini

 

Ako stranac namjerava boraviti u Bosni i Hercegovini s ciljem plaćenog rada mora, prije ulaska u Bosnu i Hercegovinu, imati radnu dozvolu koju je izdao organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu s odredbama ovog i drugih zakona u Bosni i Hercegovini kojima se reguliraju pitanja rada stranaca, osim kad je ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom, čija je BiH ugovorna strana, određeno da za pojedine vrste rada nije potrebna radna dozvola.

 

Izdavanje radne dozvole

 

Radna dozvola može se izdati strancu na zahtjev pravnog ili fizičkog lica koje ga namjerava zaposliti, s time da istu, ovisno od mjesta prebivališta odnosno sjedišta poslodavca, izdaje organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republike Srpske ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, i to na osnovu utvrđene kvote radnih dozvola ili kao radnu dozvolu koja se ne računa u kvotu, sukladno propisima kojima se uređuje izdavanje radne dozvole.

 

S obzirom da se radna dozvola izdaje za određeno radno mjesto, odnosno za određenu vrstu poslova i to s rokom važenja koji ne može biti duži od jedne godine, poslodavac je, uz zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranca, dužan priložiti:

 

 1. a) podatke o strancu s kojim namjerava zaključiti ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor, a naročito: ime i prezime, uključujući i sva prijašnja imena i prezimena, imena i prezimena roditelja, datum rođenja, spol, mjesto prebivališta i adresu stanovanja u državi porijekla, broj, datum i mjesto izdavanja važećih putnih isprava,
 2. b) podatke o radnom mjestu ili vrsti posla, te o uvjetima rada,
 3. c) izvod iz relevantnog registra nadležnog suda o registraciji poslodavca u Bosni i Hercegovini, odnosno potvrdu o prebivalištu, ako je poslodavac fizičko lice,
 4. d) dokaz banke kod koje poslodavac ima račun o solventnosti poslodavca,
 5. e) dokaz o podmirenim poreskim obavezama i uplaćenim doprinosima za sve postojeće zaposlene, uključujući i stranca u slučaju produženja radne dozvole, i
 6. f) obrazloženje o opravdanosti zapošljavanja stranca.

 

Kvota radnih dozvola

 

Kvota radnih dozvola je broj radnih dozvola koje se u Bosni i Hercegovini mogu izdati u jednoj godini za strance određenih zanimanja, odnosno za strance koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je potrebna radna dozvola za rad u Bosni i Hercegovini i ulazi u kvotu, uključujući i broj radnih dozvola koje se u Bosni i Hercegovini mogu izdati u jednoj godini za sezonske radnike, definirane i razvrstane po djelatnostima od 90 dana do 6 mjeseci u godini, u skladu sa smjenom godišnjih doba.

 

Godišnju kvotu radnih dozvola utvrđuje Vijeće ministara, u skladu s migracionom politikom i uz uvažavanje stanja na tržištu rada. Prijedlog godišnje kvote radnih dozvola Vijeću ministara podnosi Ministarstvo civilnih poslova koje isti izrađuje na osnovu izraženih potreba organa nadležnih za poslove zapošljavanja stranaca Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine o broju potrebnih radnih dozvola za strance, prema stupnju i vrsti obrazovanja, odnosno kvalifikacijama ili stručnosti, te prema vrsti sezonskih djelatnosti.

 

Međutim, u okviru godišnje kvote radnih dozvola, Vijeće ministara utvrđuje djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje stranaca i broj radnih dozvola za svaku od djelatnosti, te utvrđuje teritorijalnu raspodjelu radnih dozvola prema izraženim potrebama.

Radne dozvole utvrđene godišnjom kvotom izdaju se prvo za produženje već izdatih radnih dozvola, pa potom za novo zapošljavanje, s tim da prednost pri izdavanju radnih dozvola imaju stranci koji već imaju odobren privremeni boravak u Bosni i Hercegovini, po osnovu spajanja porodice sa strancem s odobrenim privremenim boravkom u Bosni i Hercegovini.

 

Radne dozvole koje se ne računaju u kvotu

 

Radna dozvola može se izdati neovisno od utvrđene godišnje kvote radnih dozvola u sljedećim slučajevima:

 1. a) strancu koji ima obrazovanje koje odgovara visokom obrazovanju, završenom postdiplomskom ili doktorskom studiju u Bosni i Hercegovini;
 2. b) strancu čiji se rad u Bosni i Hercegovini zasniva na međunarodnom sporazumu;
 3. c) strancu koji obavlja ključne poslove u poslovnom subjektu, a koji nije izuzet od potrebe posjedovanja radne dozvole na osnovu međunarodnog sporazuma;
 4. d) učiteljima ili nastavnicima koji izvode ili pomažu u nastavi u obrazovnim ustanovama zbog svog specifičnog znanja;
 5. e) profesionalnim sportistima ili sportskim radnicima koji na osnovu valjano zaključenog ugovora rade u BiH;
 6. f) strancu koji se odrekao državljanstva Bosne i Hercegovine ili
 7. g) strancu koji je u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa strancem s odobrenim stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini ili je dijete stranca s odobrenim stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini.

 

CRNA GORA

 

Novim Zakonom o strancima Crne Gore („Službeni list“, br. 56/14, 28/15 i 16/16) propisani su uvjeti rada i boravka stranaca u Crnoj Gori, pa razlikujemo: a) boravak do 90 dana; b) privremeni boravak i c) stalni boravak.

 

Boravak do 90 dana

 

Stranac može boraviti u Crnoj Gori do 90 dana na osnovu vize za kratki boravak ili bez vize, s tim da u navedenom slučaju može boraviti u Crnoj Gori najduže 90 dana u vremenskom periodu od 6 mjeseci, računajući od dana prvog ulaska. Međutim, onaj stranac koji je boravio u Crnoj Gori 90 dana, može ponovo ući i boraviti u Crnoj Gori nakon isteka vremenskog perioda od 6 mjeseci, računajući od dana prvog ulaska.

 

Privremeni boravak

 

Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana radi: 1) spajanja porodice; 2) školovanja; 3) učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih; 4) specijalizacije, stručnog osposobljavanja i praktične obuke; 5) naučno-istraživačkog rada; 6) liječenja; 7) humanitarnih razloga; 8) korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti koju posjeduje u Crnoj Gori; 9) obavljanja vjerske službe; 10) rada; 11) drugih opravdanih razloga, u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

 

Naime, strancu će se izdati dozvola za privremeni boravak i dozvola za privremeni boravak i rad ako:

 

1) ima sredstava za izdržavanje;

2) ima osiguran smještaj;

3) ima zdravstveno osiguranje;

4) ima važeću stranu putnu ispravu ili ličnu kartu koju mu je izdao nadležni organ druge države;

5) nije mu izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori;

6) u Crnoj Gori nije pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;

7) u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;

8) ne postoje smetnje iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog poretka ili javnog zdravlja i

9) priloži dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole.

 

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranac osobno podnosi prema mjestu boravka. Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak, prije isteka boravka od 90 dana, može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja.

Međutim, ako Ministarstvo unutarnjih poslova ne dobije navedena mišljenja u propisanom roku, smatra se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za privremeni boravak, s tim da se o navedenom zahtjevu odlučuje u roku od 40 dana od dana predaje urednog zahtjeva. Ujedno napominjemo da se o odbijanju zahtjeva odlučuje rješenjem, time da iznos takse za zahtjev za odobravanje privremenog boravka iznosi 5 eura, a za odobravanje stalnog boravka 10 eura.

 

Stalni boravak

 

Stranac može stalno boraviti u Crnoj Gori temeljem dozvole za stalni boravak koja se može izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka ili odobrene dodatne zaštite. Smatra se da je stranac neprekidno boravio u Crnoj Gori i kad je u razdoblju od 5 godina odsustvovao iz Crne Gore više puta do 10 mjeseci ukupno ili jednom do 6 mjeseci. Izuzetno, dozvola za stalni boravak može se izdati strancu koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole imao odobren privremeni boravak u Crnoj Gori manje od pet godina neprekidno, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Crnu Goru.

 

Međutim, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka ne računa se vrijeme koje je stranac proveo u Crnoj Gori na: 1) privremenom boravku radi školovanja; 2) privremenom boravku radi korištenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti koju stranac posjeduje u Crnoj Gori; 3) privremenom boravku radi sezonskog zapošljavanja i rada upućenog radnika.

 

Uvjeti izdavanja dozvole za stalni boravak

 

Strancu se može izdati dozvola za stalni boravak ako:

 

1) ima važeću stranu putnu ispravu;

2) u Crnoj Gori nije pravomoćno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;

3) u državi porijekla nije pravosnažno osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude;

4) ima sredstava za izdržavanje;

5) ima zdravstveno osiguranje;

6) ima osiguran smještaj i

7) ne postoje smetnje iz razloga nacionalne sigurnosti, javnog poretka ili javnog zdravlja.

 

Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak stranac podnosi osobno prema mjestu boravka, s tim da, u trenutku podnošenja zahtjeva, mora imati odobren privremeni boravak.

Dozvola za stalni boravak izdaje se uz prethodno mišljenje Agencije i policije o postojanju smetnji iz razloga nacionalne sigurnosti, odnosno javnog poretka, time da su navedeno mišljenje dužne dostaviti najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja.

Međutim, ako ministarstvo ne dobije mišljenja u propisanom roku, smatra se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za stalni boravak. O zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak odlučuje se u roku od šest mjeseci od dana predaje urednog zahtjeva, dok se o odbijanju zahtjeva odlučuje rješenjem.

 

Prava stranca sa odobrenim stalnim boravkom

 

Stranac koji ima dozvolu za stalni boravak ima pravo kao crnogorski državljanin na:

 

1) rad;

2) obrazovanje i stručno usavršavanje;

3) priznavanje diploma i certifikata;

4) socijalnu pomoć, zdravstveno i mirovinsko osiguranje;

5) porezne olakšice;

6) pristup tržištu roba i usluga i

7) slobodu udruživanja, povezivanja i članstva u organizacijama koje zastupaju interese radnika ili poslodavaca.

 

Rad stranaca

 

Rad stranaca obuhvaća zapošljavanje, sezonsko zapošljavanje i rad upućenog radnika, s tim da stranac može raditi na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada i to samo na onim poslovima za koje mu je izdata dozvola za privremeni boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i to kod onog poslodavca koji ga zapošljava. Poslodavac može rasporediti stranca samo na poslove za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada.

 

Poslodavac je dužan da o prestanku rada stranca, prije isteka roka važenja dozvole za boravak i rad, obavijesti Ministarstvo unutarnjih poslova, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka rada stranca.

 

Dozvola za privremeni boravak i rad, prema namjeni, može se izdati radi: 1) zapošljavanja stranca; 2) sezonskog zapošljavanja stranca; 3) rada upućenog radnika.

 

Bez dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, stranac može raditi u Crnoj Gori, ako ima: 1) dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice sa crnogorskim državljaninom ili sa strancem koji ima dozvolu za stalni boravak; 2) priznat status izbjeglice ili odobrenu dodatnu zaštitu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil; 3) dozvolu za privremeni boravak iz humanitarnih razloga.

 

Sezonsko zapošljavanje stranca

 

Pod sezonskim zapošljavanjem stranca podrazumijeva se radni odnos na određeno vrijeme u djelatnostima koje su sezonskog karaktera, odnosno tamo gdje je potreba u određenom periodu za radnom snagom znatno veća.

 

Dozvola za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja izdaje se sa rokom važenja do šest mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine, s tim da je poslodavac dužan, u roku od osam dana od dana izdavanja dozvole, sa strancem zaključiti ugovor o radu i prijaviti ga na obavezna osiguranja.

 

Pružanje ugovorenih usluga stranca

 

Stranac može pružati ugovorene usluge na osnovu ugovora zaključenog između stranog privrednog društva i pravnog lica sa sjedištem u Crnoj Gori za koje se usluge vrše. Ugovorene usluge može pružati stranac koji je zaposlen kod stranog privrednog društva.

 

SRBIJA

 

U Republici Srbiji strancima je omogućen boravak do 90 dana, privremeni boravak i stalno nastanjenje.

 

Privremeni boravak

 

Viza za privremeni boravak predstavlja odobrenje za ulazak i privremeni boravak stranca u Republici Srbiji. Stoga je stranac koji boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana dužan pribaviti vizu za privremeni boravak ili odobrenje za privremeni boravak. Privremeni boravak može se odobriti u trajanju do jedne godine i može se produžiti na period do još jedne godine, s tim da se odobrenje privremenog boravka unosi u putnu ispravu stranca.

 

Prijavljivanje boravišta i promjene adrese boravišta stranca, pravna i fizička lica, koja pružaju usluge smještaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posjetu, vrše tako što nadležnom organu Ministarstva unutarnjih poslova podnose prijavu na propisanom obrascu.

 

Privremeni boravak može da se odobriti zbog:

 • rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne djelatnosti; školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, sudjelovanja u programima međunarodne razmjene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;
 • spajanja porodice i

–   drugih opravdanih razloga u skladu sa međunarodnim ugovorom.

 

Podnošenje zahtjeva za privremeni boravak

 

Stranac koji već boravi u Republici Srbiji po drugom osnovu zahtjev za privremeni boravak podnosi područnoj jedinici Ministarstva unutarnjih poslova, uz koji je dužan priložiti važeću stranu putnu ispravu, kao i druge dokaze o opravdanosti razloga zbog kojih traži da mu se odobri privremeni boravak.

 

Uvjeti za izdavanje odobrenja za privremeni boravak

 

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako uz zahtjev priloži dokaz:

 • da ima dovoljna sredstva za izdržavanje;
 • da je zdravstveno osiguran;
 • o opravdanosti zahtjeva za privremeni boravak zbog rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne djelatnosti, školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmjene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima, spajanja porodice i drugih opravdanih razloga u skladu sa međunarodnim ugovorom.

 

Stalno nastanjenje

 

Stalno nastanjenje može se odobriti strancu:

–   koji je do dana podnošenja zahtjeva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od pet godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak,

–  koji je najmanje tri godine u braku sa državljaninom Republike Srbije, ili strancem koji ima stalno nastanjenje;

 • maloljetniku na privremenom boravku u Republici Srbiji, ako je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima odobreno stalno nastanjenje, uz saglasnost drugog roditelja;
 • koji je porijeklom sa teritorije Republike Srbije i

– koji ima odobren privremeni boravak, ako to nalažu razlozi humanosti ili to predstavlja interes za Republiku Srbiju.

 

Neprekidnim boravkom stranca u Republici Srbiji smatra se boravak sa višekratnim odsustvom iz Republike Srbije do 9 mjeseci ili jednokratnim odsustvom do 6 mjeseci, u periodu od 5 godina.

 

Rad stranaca u Republici Srbiji

 

Zapošljavanje stranca ostvaruje se pod uvjetom da stranac posjeduje odobrenje za privremeni boravak, bez obzira na vremensko trajanje boravka, ili stalno nastanjenje i dozvolu za rad. Dokazi o ispunjavanju uvjeta za zapošljavanje stranca obavezno se čuvaju u poslovnom prostoru u kome stranac radi, s tim da je dozvola za rad akt na temelju kojeg stranac može da se zapošljava ili samozapošljava u Republici Srbiji.

Stoga se dozvola za rad može izdati kao:

 • lična radna dozvola i
 • radna dozvola.

 

Lična radna dozvola

 

Lična radna dozvola izdaje se na zahtjev stranca u slučajevima utvrđenim međunarodnim ugovorom koji obavezuje Republiku Srbiju i to ako stranac:

 

 • ima odobrenje za stalno nastanjenje,
 • ima status izbjeglice i
 • pripada posebnoj kategoriji stranca.

 

Radna dozvola

 

Stranac sa radnom dozvolom može u Republici Srbiji da obavlja samo poslove za koje je dobio dozvolu, s tim da je radna dozvola vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

 

 • radna dozvola za zapošljavanje;
 • radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja i
 • radna dozvola za samozapošljavanje.

 

Poslodavac na čiji zahtjev je izdana radna dozvola ne može uputiti stranca na rad kod drugog poslodavca i u obavezi je da prijavi stranca na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom, kao i da snosi troškove izdavanja radne dozvole.

Poslodavac koji je zaposlio stranca bez odgovarajućeg odobrenja za boravak i radne dozvole dužan je da mu isplati sva novčana potraživanja, u skladu sa propisima o radu, uz uplatu pripadajućih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

Radna dozvola za zapošljavanje

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za zapošljavanje stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak i ispunjava sve uvjete iz zahtjeva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr. Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

 

Izdaje se na zahtjev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, pod uvjetima da poslodavac:

– prije podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usljed tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promjena na radnim mjestima za koja se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;

 • mjesec dana prije podnošenja zahtjeva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike Srbije, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja;
 • priloži prijedlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

 

Međutim, Vlada može odlukom ograničiti broj stranaca kojima se izdaju dozvole za rad u slučaju poremećaja na tržištu rada, u skladu sa migracionom politikom i stanjem i kretanjem na tržištu rada. Kvota se utvrđuje na prijedlog ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, uz prethodno pribavljeno mišljenje socijalno-ekonomskog savjeta osnovanog za teritoriju Republike Srbije i organizacije nadležne za poslove zapošljavanja.

 

Postupak izdavanja dozvole za rad

Postupak izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad rješava Nacionalna služba za zapošljavanje. Podatke od utjecaja na rješavanje, u skladu sa Zakonom, Nacionalna služba za zapošljavanje vodi sukladno načelima zaštite podataka o ličnosti, efikasnosti, ekonomičnosti, savjesnosti i odgovornosti. U postupku izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad u prvom stepenu odlučuje mjesno nadležna organizaciona jedinica Nacionalne službe za zapošljavanje. Protiv rješenja o postupku izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole može se izjaviti žalba. Konačno rješenje o žalbi donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja. Protiv konačnog rješenja ministra tužbom se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

 

Izdavanje i produženje dozvole za rad

Dozvola za rad izdaje se za period koji je naznačen u zahtjevu za izdavanje dozvole, a najduže za period utvrđen zakonom i period za koji traje boravak stranca. Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad podnose se odgovarajući dokazi o ispunjenosti uvjeta za izdavanje dozvole. Dozvola za rad produžava se ako su, u momentu podnošenja zahtjeva za produženje, ispunjeni uvjeti za njeno izdavanje. Zahtjev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje prema mjestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema sjedištu poslodavca ili mjestu gde se rad obavlja, u zavisnosti od vrste dozvole za rad.

 

Tabela 1.

 

Države čiji se državljani izuzimaju od obaveze posjedovanja viza za ulazak i boravak na teritoriju Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore do 90 (devedeset) dana

 

BOSNA I HERCEGOVINA SRBIJA CRNA GORA
Andora Albanija Albanija
Argentina Andora Andora
Australija Argentina Argentina
Austrija Australija Aruba
Belgija Austrija Australija
Brazil Belgija Austrija
Brunei Darussalam Bjelorusija Belgija
Bugarska Bolivija Bermudi
Crna Gora Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina
Češka Republika Bugarska Brazil
Čile Češka Brunei Darussalam
Danska Čile Bugarska
Estonija Danska Češka Republika
Finska Estonija Čile
Francuska Finska Danska
Grčka Francuska Estonija
Gvatemala Grčka Finska
Honduras Hrvatska Francuska
Hrvatska Holandija Gvatemala
Irska Irska Grčka
Island Island Holandski Antili
Izrael Italija Holandija
Italija Izrael Honduras
Japan Japan Hrvatska
Kostarika Kanada Irska
Koreja Republika Kipar Island
Kanada Kuba Italija
Katar Kostarika Izrael
Kipar Letonija Japan
Kuvajt Lihtenštajn Kanada
Letonija Litvanija Kipar
Lihtenštajn Luksemburg Koreja
Litvanija Mađarska Kostarika
Luksemburg Makedonija Letonija
Mađarska Malta Lihtenštajn
Makedonija Monako Litvanija
Malezija Njemačka Luksemburg
Malta Norveška Mađarska
Malteški red Novi Zeland Makedonija
Meksiko Poljska Malezija
Monako Portugalija Malta
Nikaragva Republika Koreja Meksiko
Nizozemska Rumunija Moldavija
Njemačka San Marino Monako
Norveška Sejšeli Nikaragva
Novi Zeland Singapur Norveška
Panama Sjedinjene Američke Države Novi Zeland
Paragvaj Slovačka Njemačka
Poljska Slovenija Panama
Portugal Sveta Stolica Paragvaj
Rumunija Španija Poljska
Sjedinjene Američke Države Švajcarska Portugal
Salvador Švedska Rumunija
San Marino Tunis Salvador
Singapur Velika Britanija San Marino
Slovačka Urugvaj Sejšelska ostrva
Slovenija   Singapur
Sveta Stolica   Sjedinjene Američke Države
Srbija   Slovačka
Španija   Slovenija
Švedska   Srbija
Švicarska Konfederacija   Sveta Stolica
Turska   Španija
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske   Švedska
Urugvaj   Švajcarska Konfederacija
Venecuela   Turska
Hong Kong (Narodne Republike Kine)   Ujedinjeni Arapski Emirati
Makao (Narodne Republike Kine)   Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
    Ukrajina
    Urugvaj
    Venecuela
    Hong Kong (Narodne Republike Kine)

 

 

 

Back To Top