skip to Main Content

Izvor

 

Vlada Federacije BiH prihvatila je juče informaciju o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Za otklanjanje pravne situacije raskida ugovora sa Sarajevskim kiseljakom, koja je prema postojećem stanju u spisu i propisima neminovna, Komisija za koncesije zadužene je da izmijeni Pravila o utvrđivanju koncesione naknade, kako bi bio utvrđen iznos naknade u visini koja ne bi ugrozila poslovanje koncesionara čime bi nominalni iznos naknade koju plaća ovaj koncesionar bio povećan do tri puta, s trenutnih 130.000 KM na 390.000 KM.

Po usvajanju novih Pravila o utvrđivanju koncesione naknade, Komisija će pripremiti Odluku o visini koncesione naknade za Sarajevski kiseljak koju će donijeti Vlada Federacije BiH, a potom provesti proceduru aneksiranja ugovora o koncesiji.

Za koncesionara Ciprex d.o.o. Velika Kladuša, Federalna vlada daje saglasnost za odgodu plaćanja koncesione naknade i produženje roka završetka izgradnje i stavljanja u funkciju objekata za 12 mjeseci od donošenja ovih zaključaka koji su predmet koncesionog ugovora.

Za koncesionara Banja Ilidža d.o.o. Sanski Most, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Vladi Federacije BiH dostaviti na saglasnost Aneks 1. Ugovora, sa obrazloženjem razloga neprihvatljivosti zahtjeva Federalnog pravobranilaštva.

Općine Zenica i Vitez se zadužuju da dostave usuglašen prijedlog za raspodjelu količine vode sa izvorišta Kruščica za Vitez, odnosno Zenicu do kraja 2016. godine, što je preduslov za aneksiranje ugovora s koncesionarom ViK Zenica.

Za koncesione ugovore Oaza Tešanj i JP Plava voda Travnik, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će nastaviti praćenje realizacije obaveza iz ugovora, a po usvajanju novih Pravila pristupiti donošenju novih odluka o visini koncesionih naknada za ove koncesije i provesti proceduru aneksiranja ugovora o koncesiji.

Back To Top