skip to Main Content

Vijece Ministara1

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je prvi put na državnom nivou Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine, čime BiH ispunjava jednu od obaveza zacrtanu Akcionim planom Reformske agende za BiH.

Strategija, uz prezentaciju strukture duga, sadrži procjenu stanja zaduženosti, te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i smjernice za dostizanje tih ciljeva. Ova strategija obuhvata srednjoročne strategije upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, uključujući i vanjski dug institucija BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definirane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH.

U skladu s Akcionim planom za provođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara, preporučeno je Fiskalnom vijeću da u što skorijem roku usvoji kalendar razmjene podataka potrebnih za pripremu Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH, nužnih za njenu kvalitetniju pripremu i ažuriranje, radi kvalitetnijeg upravljanja dugom, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Back To Top