skip to Main Content

Sm Bih 71 Sjednica 31 8 2016

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o održanom prvom sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između EU i BiH, sa preporukama i operativnim zaključcima koji se tiču slobodnog kretanja roba, industrijske politike, malih i srednjih poduzeća, oporezivanja, carina, te trgovine.

Evropska komisija je posebno je ukazala na potrebu uspostavljanja funkcionalnog jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH, što je od ključne važnosti za buduću integraciju BiH u unutrašnje tržište Evropske unije. BiH je pozvana da u cijeloj državi uvede harmonizovani pristup usklađivanja propisa sa acquis-em EU.

Nadležne institucije BiH su zadužene da postupe u skladu sa preporukama Evropske komisije, te da pripreme i dostave Direkciji za evropske integracije informacije tražene u skladu sa operativnim zaključcima sa sastanka.Također, vlade entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH  pozvane su da u skladu sa svojim nadležnostima pripreme i dostave tražene informacije kako bi ih Direkcija za evropske integracije dostavila  Evropskoj komisiji.

Back To Top