skip to Main Content

Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 42/09, 109/12, 86/15 i 30/16), federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16 i 25/17), u članu 32. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase: “Porezna uprava je dužna, na osnovu zahtjeva osiguranika iz osnova radnog odnosa, izdati Uvjerenje o osiguranju (JS3610) iz Jedinstvenog sistema. Porezna uprava će svakom osiguraniku iz stava 4. ovog člana, putem interneta, omogućiti pristup podacima o evidentiranom osiguranju po osnovu radnog odnosa (JS3610E).”

Član 2.

Obrasci JS3610 Uvjerenje o osiguranju i JS3610E Informacija o osiguranju, nalaze se u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 04-02-1-5425/19
11. jula 2019. godine
Sarajevo
Ministrica Jelka Milićević, s. r.

OBRAZAC JS 3610
OBRAZAC 3610E
Back To Top